Jak zaktualizować port witryny sieci Web programu Microsoft Dynamics CRM po zainstalowaniu programu Microsoft Dynamics CRM 4.0

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano, jak zaktualizować port witryny sieci Web programu Microsoft Dynamics CRM po zainstalowaniu programu Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Uwaga Po zaktualizowaniu portu witryny sieci Web programu Microsoft Dynamics CRM należy zaktualizować klienta Microsoft Dynamics CRM dla programu Microsoft Office Outlook, Menedżera migracji danych do programu Microsoft Dynamics CRM i program Microsoft Dynamics CRM-Exchange E-mail Router tak, aby składniki te używały tych nowych informacji o porcie witryny sieci Web. Więcej informacji zawiera sekcja „Aktualizowanie składników zależnych od nowego adresu URL witryny sieci Web programu Microsoft Dynamics CRM”.

Więcej informacji

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows

Aby zaktualizować port witryny sieci Web programu Microsoft Dynamics CRM, wykonaj następujące czynności.

Uwagi
 • W tym artykule przyjęto, że wszystkie role serwera programu Microsoft Dynamics CRM są zainstalowane na tym samym komputerze. Więcej informacji o rolach serwera można znaleźć w przewodniku dotyczącym implementacji programu Microsoft Dynamics CRM. Aby pobrać przewodnik dotyczący implementacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 • W tym artykule przyjęto, że aktualizowany jest adres URL witryny sieci Web programu Microsoft Dynamics CRM w postaci http://<serwer_crm>:5555 do postaci http://<serwer_crm>:81. Powoduje to również zaktualizowanie adresu URL wdrożenia internetowego z postaci http://<crm>.<domena>.com:5555 do postaci http://<crm>.<domena>.com:81.
 1. Zaktualizuj port witryny sieci Web programu Microsoft Dynamics CRM w programie Microsoft Internet Information Service (IIS). W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg inetmgr, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Rozwiń węzeł Serwer, a następnie rozwiń węzeł Witryny sieci Web.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy witrynę sieci Web programu Microsoft Dynamics CRM, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  4. Na karcie Witryna sieci Web wprowadź jako numer portu TCP liczbę 81, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Zaktualizuj podklucze rejestru serwera Microsoft Dynamics CRM. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Odszukaj następujący podklucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wpis rejestru ServerUrl, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  4. W polu Dane wartości wpisz liczbę 81.

   Uwaga Zaktualizowana wartość przypomina następującą:
   http://<serwer_crm>:81/MSCRMServices
  5. Kliknij przycisk OK.
  6. Kliknij prawym przyciskiem myszy wpis rejestru LocalSdkPort, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  7. W sekcji System kliknij pozycję Dziesiętny. Następnie w polu Dane wartości wprowadź liczbę 81.
  8. Kliknij przycisk OK.
 3. Pobierz narzędzie do konfigurowania wdrożenia. W tym celu wykonaj następujące czynności.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  949079 Jak korzystać z narzędzia do konfigurowania wdrożenia programu Microsoft Dynamics CRM dla programu Microsoft Dynamics CRM 4.0

  1. Wyodrębnij narzędzie do konfigurowania wdrożenia, a następnie umieść je w lokalizacji na serwerze CRM.
  2. Utwórz kopie zapasowe baz danych MSCRM_Config i OrgName_MSCRM.
  3. W wierszu polecenia wpisz ścieżkę do katalogu zawierającego plik Microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe, a następnie uruchom następujące polecenia w celu poprawienia tego ustawienia:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -webapprootdomain:<nowe_połączenie> 
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -sdkrootdomain:<nowe_połączenie>
   Uwaga Symbol zastępczy <nowe_połączenie> odpowiada adresowi URL bez prefiksu „http://”. Instrukcja przypomina następującą:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -webapprootdomain:serwer_crm:81 
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -sdkrootdomain:serwer_crm:81
   Uwaga W przypadku konfigurowania także adresu URL wdrożenia internetowego należy zmodyfikować dwie dodatkowe kolumny w tabeli DeploymentProperties. W tym celu uruchom następujące instrukcje:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool ifdsettings update -sdkrootdomain:<domena>.com:81 
   microsoft.crm.deploymentconfigtool ifdsettings update -webapprootdomain:<domena>.com:81
 4. Ponownie uruchom usługi przetwarzania asynchronicznego programu Microsoft Dynamics CRM. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg services.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Usługa przetwarzania asynchronicznego programu Microsoft CRM, a następnie kliknij polecenie Uruchom ponownie.
 5. Zaloguj się do aplikacji sieci Web programu Microsoft Dynamics CRM za pomocą nowego adresu URL.

Aktualizowanie składników zależnych od nowego adresu URL witryny sieci Web programu Microsoft Dynamics CRM

Należy zaktualizować klienta Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook, Menedżera migracji danych do programu Microsoft Dynamics CRM i program Microsoft Dynamics CRM-Exchange E-mail Router tak, aby składniki te używały nowego adresu URL witryny sieci Web programu Microsoft Dynamics CRM.

Klient Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook

W celu zaktualizowania klienta Microsoft Dynamics CRM dla programu Outlook tak, aby używał nowego adresu URL, należy skorzystać z jednej z następujących metod.

Metoda 1. Uruchomienie na wszystkich klientach narzędzia Kreator konfiguracji
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Programy, kliknij polecenie Microsoft Dynamics CRM 4.0, a następnie kliknij polecenie Kreator konfiguracji.
 2. Wykonaj kroki narzędzia Kreator konfiguracji i wprowadź nowy adres URL dla serwera Microsoft Dynamics CRM.

  Uwaga W przypadku konfigurowania adresu URL wdrożenia internetowego należy wyczyścić pole wyboru Użyj tego samego adresu sieci Web. Po wykonaniu tej czynności za pomocą nowego adresu URL wdrożenia internetowego można logować się do witryny sieci Web programu Microsoft Dynamics CRM przez Internet.
Metoda 2. Zaktualizowanie podkluczy rejestru na wszystkich komputerach klienckich
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Odszukaj następujący podklucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\MSCRMClient
 3. Dla każdego z następujących wpisów rejestru: kliknij wpis prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Modyfikuj i zaktualizuj wartość, wprowadzając zaktualizowany numer portu:
  • IntranetDiscoveryUrl
  • IntranetServerUrl
  • IntranetWebAppUrl
  • PlatformRoot
  Uwaga W przypadku konfigurowania adresu URL wdrożenia internetowego należy zaktualizować następujące wpisy rejestru, wprowadzając zaktualizowany numer portu:
  • ExtranetDiscoveryUrl
  • ExtranetServerUrl
  • ExtranetWebAppUrl

Program Microsoft Dynamics CRM-Exchange E-mail Router

W celu zaktualizowania programu Microsoft Dynamics CRM E-mail Router tak, aby używał nowego adresu URL, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Programy, kliknij polecenie Microsoft Dynamics CRM E-mail Router, a następnie kliknij pozycję Menedżer konfiguracji programu Microsoft Dynamics CRM E-mail Router.
 2. Na karcie Wdrożenia zaktualizuj wszelkie wdrożenia skonfigurowane do korzystania z serwera Microsoft Dynamics CRM używającego nowego adresu URL.
 3. Kliknij przycisk Publikuj, aby zapisać zmiany.

Menedżer migracji danych do programu Microsoft Dynamics CRM

W celu zaktualizowania Menedżera migracji danych do programu Microsoft Dynamics CRM tak, aby używał nowego adresu URL, należy skorzystać z jednej z następujących metod.

Metoda 1. Odinstalowanie i ponowne zainstalowanie Menedżera migracji danych do programu Microsoft Dynamics CRM

Metoda 2. Zaktualizowanie podkluczy rejestru na wszystkich komputerach z zainstalowanym Menedżerem migracji danych do programu Microsoft Dynamics CRM
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Odszukaj następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Data Migration Wizard
 3. Dla każdego z następujących wpisów rejestru: kliknij wpis prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Modyfikuj i zaktualizuj wartość, wprowadzając zaktualizowany numer portu:
  • DiscoveryUrl
  • ExtranetDiscoveryUrl
  • IntranetDiscoveryUrl
  • IntranetServerUrl
  • IntranetWebAppUrl
  • ServerUrl
  • WebAppUrl
  Uwagi
  • W przypadku włączenia opcji Moja firma w Menedżerze migracji danych do programu Microsoft Dynamics CRM adres URL jest intranetowym adresem URL. Ten adres URL przypomina następujący:
   http://<serwer_crm>:81
  • W przypadku używania wdrożenia internetowego i włączenia opcji Dostawca usług online w Menedżerze migracji danych do programu Microsoft Dynamics CRM adres URL jest adresem URL wdrożenia internetowego. Ten adres URL przypomina następujący:
   http://<crm>.<domena>.com:81
Uwagi
 • Aby zaktualizować nagłówek hosta w witrynie sieci Web programu Microsoft Dynamics CRM, należy wykonać procedurę podaną w sekcji „Więcej informacji” w celu zaktualizowania podkluczy rejestru i kolumn baz danych programu SQL Server.
 • Programu Microsoft Dynamics CRM Connector dla usług SQL Server Reporting Services nie trzeba aktualizować, ponieważ w rejestrze nie są przechowywane żadne informacje o adresie URL serwera.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 947423 — ostatni przegląd: 12.09.2011 — zmiana: 1

Opinia