Przy próbie dołączenia do spotkania w programie Live Meeting 2007 użytkownik jest monitowany o otwarcie lub zapisanie pliku o nazwie „Launch.rtc”

Symptomy

Przy próbie dołączenia do spotkania w programie Microsoft Office Live Meeting 2007 użytkownik jest monitowany o otwarcie lub zapisanie pliku o nazwie „Launch.rtc”.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować jedną z poniższych metod.

Metoda 1. Wyłączenie opcji „Nie zapisuj zaszyfrowanych stron na dysku” w programie Internet Explorer

Ważne Wykonanie tych czynności może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa. Wykonanie tych czynności może także spowodować, że komputer lub sieć będą w większym stopniu narażone na ataki złośliwych użytkowników lub złośliwego oprogramowania, na przykład wirusów. Firma Microsoft zaleca zastosowanie opisanego w tym artykule procesu w celu umożliwienia programom działania zgodnego z ich przeznaczeniem lub wdrożenia określonych funkcji programów. Przed wprowadzeniem tych zmian zaleca się dokonanie oceny zagrożenia związanego z wdrożeniem tego procesu w danym środowisku. W przypadku podjęcia decyzji o wdrożeniu tego procesu należy wykonać odpowiednie czynności dodatkowe w celu zapewnienia ochrony systemu. Firma Microsoft zaleca stosowanie tego procesu tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne.

Uwaga Przed zmodyfikowaniem jakichkolwiek ustawień zabezpieczeń w programie Internet Explorer należy skontaktować się z zespołem pomocy technicznej.
 1. Otwórz program Internet Explorer, kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
 2. Na karcie Zaawansowane odszukaj sekcję Zabezpieczenia.
 3. Wyczyść pole wyboru Nie zapisuj zaszyfrowanych stron na dysku.
 4. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.
Aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany, zamknij wszystkie okna przeglądarki i spróbuj dołączyć do spotkania w programie Live Meeting 2007. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 2. Odwiedź następującą witrynę programu Live Meeting 2007 w sieci Web:
 3. Jeśli można pomyślnie dołączyć do tego spotkania testowego, problem został rozwiązany. W przeciwnym razie przejdź do metody 3.

Metoda 2. Zmiana alternatywnej ścieżki dla konsoli programu Live Meeting

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows
Aby automatycznie rozwiązać ten problem przez zmianę alternatywnej ścieżki, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.


Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.

Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
 1. Odinstaluj konsolę programu Microsoft Office Live Meeting 2007. W tym celu wykonaj następujące czynności:


  W systemie Windows Vista
  1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start , wpisz ciąg programy i funkcje w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  2. Na liście programów kliknij pozycję Microsoft Office Live Meeting 2007, a następnie kliknij pozycję Odinstaluj.
  3. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie usunięcia programu kliknij przycisk Tak.


   Kontrola konta użytkownika — zgoda na uruchomienie programu Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Zezwalaj.
  W systemie Windows XP
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  2. Kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy.
  3. Zaznacz pozycję Microsoft Office Live Meeting 2007 na liście Aktualnie zainstalowane programy.
  4. Kliknij pozycję Usuń, a następnie wykonaj podane instrukcje.
 2. Zainstaluj ponownie konsolę programu Live Meeting. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 3. Utwórz plik wsadowy, aby zmienić alternatywną ścieżkę dla konsoli programu Live Meeting. W tym celu wykonaj następujące czynności:

  W 32-bitowych wersjach systemów Windows XP i Windows Vista:
  • Skopiuj (lub wpisz) poniższy tekst do pliku Notatnika, a następnie zapisz ten plik pod nazwą Alt_Path.bat.
   @echo off 

   echo Ustawianie alternatywnej ścieżki dla konsoli programu Live Meeting (wersja 32-bitowa)

   reg add "HKEY_CLASSES_ROOT\meet\shell\open\command" /ve /t REG_SZ /d "C:\Program Files\Microsoft Office\Live Meeting 8\Console\PWConsole.exe %1" /f

   echo Pierwsza zmiana wprowadzona pomyślnie

   reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0\User Agent\Post Platform" /v "MS-RTC S" /t REG_SZ /f

   echo Druga zmiana wprowadzona pomyślnie

   pause
  W 64-bitowych wersjach systemów Windows XP i Windows Vista:
  • Skopiuj (lub wpisz) poniższy tekst do pliku Notatnika, a następnie zapisz ten plik pod nazwą Alt_Path.bat.
   @echo off 

   echo Ustawianie alternatywnej ścieżki dla konsoli programu Live Meeting (wersja 64-bitowa)

   reg add "HKEY_CLASSES_ROOT\meet\shell\open\command" /ve /t REG_SZ /d "C:\Program Files\Microsoft Office\Live Meeting 8\Console\PWConsole.exe %1" /f

   echo Pierwsza zmiana wprowadzona pomyślnie

   reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0\User Agent\Post Platform" /v "MS-RTC S" /t REG_SZ /f

   echo Druga zmiana wprowadzona pomyślnie

   reg add " HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0\User Agent\Post Platform " /t REG_SZ /f

   echo Trzecia zmiana wprowadzona pomyślnie

   pause
 4. Aby uruchomić ten plik wsadowy, kliknij dwukrotnie ikonę pliku Alt_Path.bat.

  Kontrola konta użytkownika — zgoda na wykonanie operacji Jeśli w systemie Windows Vista zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Zezwalaj.
 5. Gdy pojawi się poniższy komunikat, naciśnij klawisz ENTER w celu zakończenia działania pliku wsadowego:
  Operacja ukończona pomyślnie
Aby sprawdzić, czy ta metoda umożliwiła rozwiązanie problemu, wykonaj następujące czynności:
 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 2. Odwiedź następującą witrynę programu Live Meeting 2007 w sieci Web:
Jeśli można pomyślnie dołączyć do tego spotkania testowego, problem został rozwiązany. W przeciwnym razie odwiedź następującą witrynę sieci Web pomocy technicznej dla programu Live Meeting, aby uzyskać dodatkową pomoc:

Metoda 3. Skojarzenie rozszerzenia rtc z odpowiednim plikiem

W systemie Windows Vista
 1. Po wyświetleniu monitu ręcznie zapisz plik Launch.rtc na lokalnym dysku twardym.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie Akcesoria, a następnie otwórz Eksploratora Windows.
 3. Na pasku adresu Eksploratora Windows wklej (lub wpisz) poniższy tekst i naciśnij klawisz ENTER:
  Panel sterowania\Programy\Programy domyślne
 4. Kliknij polecenie Skojarz typ pliku lub protokół z programem.
 5. Odszukaj rozszerzenie rtc i zaznacz je.
 6. Kliknij przycisk Zmień program.
 7. Kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do następującego folderu:
  C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\LiveMeeting Shared
 8. Jeśli na liście w prawym dolnym rogu okna Otwieranie za pomocą jest wyświetlana pozycja Programy (*.exe; *.pif; *.com), zmień ją na pozycję Wszystkie pliki (*.*).
 9. Kliknij dwukrotnie pozycję Rtcrouter.dll, a następnie kliknij przycisk OK.
 10. Powtórz kroki od 5 do 9, zamieniając rozszerzenie rtc na rtc-ms.
 11. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe kojarzenia plików.
W systemie Windows XP
 1. Po wyświetleniu monitu ręcznie zapisz plik Launch.rtc na lokalnym dysku twardym.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Launch.rtc, kliknij polecenie Otwórz za pomocą, a następnie kliknij polecenie Wybierz program, aby wybrać odpowiedni program.
 3. Kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do następującego folderu:
  C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\LiveMeeting Shared
 4. Kliknij listę u dołu okna Otwieranie za pomocą i upewnij się, że na liście Pliki typu jest zaznaczona pozycja Wszystkie pliki.
 5. Kliknij dwukrotnie pozycję Rtcrouter.dll.
 6. Zaznacz pole wyboru Zawsze używaj wybranego programu do otwierania tego typu plików, jeśli nie jest jeszcze zaznaczone.
 7. Kliknij przycisk OK.
 8. Powtórz kroki od 2 do 7, zamieniając rozszerzenie rtc na rtc-ms.

Aby sprawdzić, czy ta metoda umożliwiła rozwiązanie problemu, wykonaj następujące czynności:
 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 2. Odwiedź następującą witrynę programu Live Meeting 2007 w sieci Web:
 3. Jeśli można pomyślnie dołączyć do tego spotkania testowego, problem został rozwiązany. W przeciwnym razie przejdź do metody 4.

Metoda 4. Usunięcie podklucza rejestru HKEY_CLASSES_ROOT\.rtc

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows
 1. Odinstaluj konsolę programu Live Meeting 2007.
 2. Usuń podklucz HKEY_CLASSES_ROOT\.rtc. Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.


  Automatyczne rozwiązywanie problemu

  Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.

  Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

  Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

  Samodzielne rozwiązywanie problemu

  Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. Skopiuj następujące polecenie i wklej je (lub wpisz) w polu Otwórz, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
   regedit
  3. Odszukaj i kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY_CLASSES_ROOT\.rtc
  4. Kliknij pozycję Usuń.
  5. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie usunięcia kliknij przycisk Tak, a następnie zakończ pracę Edytora rejestru.
 3. Aby sprawdzić, czy ta metoda umożliwiła rozwiązanie problemu, wykonaj następujące czynności:
  1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
  2. Odwiedź następującą witrynę programu Live Meeting 2007 w sieci Web:
  3. Jeśli można pomyślnie dołączyć do tego spotkania testowego, problem został rozwiązany. W przeciwnym razie przejdź do metody 5.

Metoda 5. Ponowne zainstalowanie programu Live Meeting

Uwaga Przed kontynuowaniem należy skontaktować się z zespołem pomocy technicznej.
 1. Odinstaluj konsolę programu Microsoft Office Live Meeting 2007. W tym celu wykonaj następujące czynności:

  W systemie Windows Vista
  1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start , wpisz ciąg programy i funkcje w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  2. Na liście programów kliknij pozycję Microsoft Office Live Meeting 2007, a następnie kliknij pozycję Odinstaluj.
  3. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie usunięcia programu kliknij przycisk Tak.


   Kontrola konta użytkownika — zgoda na uruchomienie programu Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Zezwalaj.
  W systemie Windows XP
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  2. Kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy.
  3. Zaznacz pozycję Microsoft Office Live Meeting 2007 na liście Aktualnie zainstalowane programy.
  4. Kliknij pozycję Usuń, a następnie wykonaj podane instrukcje.
 2. Zainstaluj ponownie konsolę programu Live Meeting. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany, zamknij wszystkie okna przeglądarki i spróbuj dołączyć do spotkania w programie Live Meeting 2007. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Zamknij wszystkie okna przeglądarki.
 2. Odwiedź następującą witrynę programu Live Meeting 2007 w sieci Web:
 3. Jeśli można pomyślnie dołączyć do tego spotkania testowego, problem został rozwiązany. W przeciwnym razie przejdź do metody 2.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 947613 — ostatni przegląd: 05.05.2011 — zmiana: 1

Opinia