Jak przedłużyć okres próbny systemu Windows Server 2008

W tym artykule opisano wersję beta produktu firmy Microsoft. Informacje podane w tym artykule są jakie są i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Odnośnie do tej wersji beta firma Microsoft nie zapewnia żadnej oficjalnej pomocy technicznej. Aby uzyskać informacje o tym, jak otrzymać pomoc dotyczącą wersji beta, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z plikami produktu w wersji beta lub odwiedź witrynę sieci Web, z której pobrano produkt.

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób przedłużenia (ponownej aktywacji) okresu próbnego systemu Windows Server 2008. Okres próbny jest również zwany „okresem wstępnym dla aktywacji produktu” . Podane tu instrukcje dotyczą dowolnej wersji systemu Windows Server 2008, w tym kopii ewaluacyjnych.

WPROWADZENIE

Ewaluacja oprogramowania Windows Server 2008 nie jest związana z koniecznością aktywacji produktu. Dowolna wersja systemu Windows Server 2008 może zostać zainstalowana bez aktywacji i poddana ewaluacji przez 60 dni. Ponadto 60-dniowy okres próbny można resetować (ponownie aktywować) trzy razy. Ta akcja powoduje przedłużenie oryginalnego 60-dniowego okresu próbnego maksymalnie o 180 dni do całkowitego możliwego okresu ewaluacji 240 dni.


Uwaga: Można resetować 60-dniowy okres próbny, jednak jednorazowo można przedłużyć go maksymalnie o 60 dni. Resetowanie bieżącego 60-dniowego okresu próbnego powoduje utratę pozostałego czasu poprzedniego 60-dniowego okresu próbnego. Aby zmaksymalizować całkowity okres próbny, należy więc poczekać na zakończenie bieżącego 60-dniowego okresu próbnego przed resetowaniem okresu próbnego.

Więcej informacji

Jak zainstalować system Windows Server 2008 bez aktywacji

 1. Uruchom program instalacyjny systemu Windows Server 2008.
 2. Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie klucza produktu w celu aktywacji nie wprowadzaj klucza. Kliknij przycisk Nie wówczas, gdy Instalator monituje o potwierdzenie wyboru.
 3. Może zostać wyświetlony monit o wybranie wersji systemu Windows Server 2008, którą chcesz poddać ewaluacji. Wybierz wersję, którą chcesz zainstalować.  Uwaga: Po zainstalowaniu systemu Windows Server 2008 jego wersję można zmienić tylko w przypadku ponownej instalacji.
 4. Po wyświetleniu monitu przeczytaj warunki ewaluacji w oknie postanowień licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft, a następnie zaakceptuj warunki.
 5. Po zakończeniu działania programu instalacyjnego systemu Windows Server 2008 rozpoczyna się wstępny 60-dniowy okres próbny. Aby sprawdzić pozostały czas w bieżącym okresie próbnym, uruchom skrypt Slmgr.vbs znajdujący się w folderze System32. Użyj przełącznika -dli do uruchomienia tego skryptu. Polecenie slmgr.vbs -dli wyświetla pozostałą liczbę dni w bieżącym 60-dniowym okresie próbnym.

Jak ręcznie przedłużyć okres próbny

Bezpośrednio przed zakończeniem wstępnego 60-dniowego okresu próbnego można uruchomić skrypt Slmgr.vbs w celu zresetowania okresu próbnego. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wiersz polecenia.
 2. Wpisz polecenie slmgr.vbs -dli, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby sprawdzić bieżący stan okresu próbnego.
 3. Aby zresetować okres próbny, wpisz polecenie slmgr.vbs — rearm, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Ponownie uruchom komputer.
Spowoduje to zresetowanie okresu próbnego i uzyskanie dodatkowych 60 dni.

Jak zautomatyzować przedłużanie okresu próbnego


Konieczne może być skonfigurowanie procesu, który automatycznie resetuje okres próbny co 60 dni. Jedną z metod automatyzacji tego procesu jest skorzystanie z Harmonogramu zadań. Można skonfigurować Harmonogram zadań do uruchamiania skryptu Slmgr.vbs i ponownego uruchamiania serwera o określonej godzinie. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Harmonogram zadań.
 2. Skopiuj następujące zadanie przykładowe do serwera, a następnie zapisz je jako plik xml. Na przykład można zapisać plik jako Extend.xml.
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
  <Task version="1.2" xmlns="http://schemas.microsoft.com/windows/2004/02/mit/task">
  <RegistrationInfo>
  <Date>2007-09-17T14:26:04.433</Date>
  <Author>Microsoft Corporation</Author>
  </RegistrationInfo>
  <Triggers>
  <TimeTrigger id="18c4a453-d7aa-4647-916b-af0c3ea16a6b">
  <Repetition>
  <Interval>P59D</Interval>
  <StopAtDurationEnd>false</StopAtDurationEnd>
  </Repetition>
  <StartBoundary>2007-10-05T02:23:24</StartBoundary>
  <EndBoundary>2008-09-17T14:23:24.777</EndBoundary>
  <Enabled>true</Enabled>
  </TimeTrigger>
  </Triggers>
  <Principals>
  <Principal id="Author">
  <UserId>domain\alias</UserId>
  <LogonType>Password</LogonType>
  <RunLevel>HighestAvailable</RunLevel>
  </Principal>
  </Principals>
  <Settings>
  <IdleSettings>
  <Duration>PT10M</Duration>
  <WaitTimeout>PT1H</WaitTimeout>
  <StopOnIdleEnd>true</StopOnIdleEnd>
  <RestartOnIdle>false</RestartOnIdle>
  </IdleSettings>
  <MultipleInstancesPolicy>IgnoreNew</MultipleInstancesPolicy>
  <DisallowStartIfOnBatteries>true</DisallowStartIfOnBatteries>
  <StopIfGoingOnBatteries>true</StopIfGoingOnBatteries>
  <AllowHardTerminate>true</AllowHardTerminate>
  <StartWhenAvailable>false</StartWhenAvailable>
  <RunOnlyIfNetworkAvailable>false</RunOnlyIfNetworkAvailable>
  <AllowStartOnDemand>true</AllowStartOnDemand>
  <Enabled>true</Enabled>
  <Hidden>false</Hidden>
  <RunOnlyIfIdle>false</RunOnlyIfIdle>
  <WakeToRun>true</WakeToRun>
  <ExecutionTimeLimit>P3D</ExecutionTimeLimit>
  <DeleteExpiredTaskAfter>PT0S</DeleteExpiredTaskAfter>
  <Priority>7</Priority>
  <RestartOnFailure>
  <Interval>PT1M</Interval>
  <Count>3</Count>
  </RestartOnFailure>
  </Settings>
  <Actions Context="Author">
  <Exec>
  <Command>C:\Windows\System32\slmgr.vbs</Command>
  <Arguments>-rearm</Arguments>
  </Exec>
  <Exec>
  <Command>C:\Windows\System32\shutdown.exe</Command>
  <Arguments>/r</Arguments>
  </Exec>
  </Actions>
  </Task>

 3. W zadaniu przykładowym zmień wartość następującego tagu „UserID” , tak aby zawierał Twoją domenę i alias:
  <UserId>domena\alias</UserId>
 4. W Harmonogramie zadań kliknij polecenie Importuj zadanie w menu Akcja.
 5. Kliknij plik xml zadania przykładowego. Na przykład kliknij plik Extend.xml.
 6. Kliknij przycisk Importuj.
 7. Kliknij kartę Wyzwalacze.
 8. Kliknij wyzwalacz Raz, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
 9. Zmień datę rozpoczęcia zadania na datę bezpośrednio przed zakończeniem bieżącego okresu próbnego.
 10. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij Harmonogram zadań.
Harmonogram zadań będzie teraz wykonywał operację resetowania ewaluacji w dniu określonym przez użytkownika.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 948472 — ostatni przegląd: 25.03.2008 — zmiana: 1

Opinia