Jak przekonwertować plik CSV do arkusza programu Excel w programie Microsoft Dynamics AX 4,0 za pomocą programu X + +

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 4.0

Źródło: Pomoc techniczna firmy Microsoft

SZYBKA PUBLIKACJA

SZYBKIE PUBLIKOWANIE ARTYKUŁÓW DOSTARCZA INFORMACJI BEZPOŚREDNIO Z POZIOMU ORGANIZACJI POMOCY TECHNICZNEJ FIRMY MICROSOFT. INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ TWORZONE W ODPOWIEDZI NA POJAWIAJĄCE SIĘ LUB UNIKATOWE TEMATY ALBO UZUPEŁNIAJĄCE INNE INFORMACJE BAZY WIEDZY.

WPROWADZENIE


W tym artykule opisano sposób konwertowania pliku CSV (wartości rozdzielane przecinkami) na arkusz programu Excel w systemie Microsoft Dynamics AX 4,0 przy użyciu programu X + +.

Więcej informacji


Aby przekonwertować plik CSV na arkusz programu Excel w systemie Microsoft Dynamics AX 4,0, możesz użyć programu X + +. Poniższy kod X + + to przykład służący do przeróżnienia pliku CSV do arkusza programu Excel.
static void Job1(Args _args){#Excel   SysExcelApplication excel;   SysExcelWorkBooks books;   Filename excelFileName;   Filename csvFileName;   ;   csvFileName = 'C:\\<File_Name>.csv';   excelFileName = ' C:\\<File_Name>.xls';   excel = SysExcelApplication ::construct( );   excel.displayAlerts (false);   books = excel.workbooks( );   books.open(csvFileName,0,false,2,"","",false,#xlWindows,",",false,false,1,false,false,1,false);   books.item(1).saveAs(excelFileName);   excel.quit() ;}
Uwaga W kodzie <File_Name> symbol zastępczy reprezentuje rzeczywistą nazwę pliku.

ZASTRZEŻENIE

FIRMA MICROSOFT I/LUB JEJ DOSTAWCY NIE WSPÓŁUŻYTKUJĄ ANI NIE UDZIELAJĄ GWARANCJI, NIEZAWODNOŚCI ANI DOKŁADNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W DOKUMENTACH I POWIĄZANYCH Z NIMI GRAFICACH OPUBLIKOWANYCH W TEJ WITRYNIE SIECI WEB ("MATERIAŁY") W DOWOLNYM CELU. MATERIAŁY MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNE LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE I MOGĄ BYĆ W KAŻDEJ CHWILI KORYGOWANE BEZ POWIADOMIENIA. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, FIRMA MICROSOFT I/LUB JEJ DOSTAWCY DISCLAIM I WYŁĄCZYŁ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I WARUNKI, CZY SĄ ONE WYRAŹNE, DOMNIEMANE LUB USTAWOWE, W TYM, ŻE NIE SĄ OGRANICZONE DO PRZEDSTAWICIELSTW, WARRANTÓW LUB WARUNKÓW TYTUŁU, NIENARUSZANIA, ZADOWALAJĄCYCH WARUNKÓW, JAKOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU