Opis aktualizacji klienta usługi Podłączanie pulpitu zdalnego 6.1 dla usług terminalowych w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

WPROWADZENIE

W tym artykule omówiono aktualizację klienta usługi Podłączanie pulpitu zdalnego 6.1, która ułatwia korzystanie z nowych funkcji usług terminalowych. Te funkcje zostały wprowadzone w systemach Windows Vista i Windows Server 2008 i są dostępne z poziomu komputera z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2).

Klient usługi Podłączanie pulpitu zdalnego 6.1 może być używany do nawiązywania połączeń ze starszymi serwerami terminali lub połączeń pulpitu zdalnego tak samo jak wcześniej. Nowe funkcje opisane w tym artykule są jednak dostępne tylko wówczas, gdy na komputerze zdalnym, z którym łączy się klient, jest uruchomiony system Windows Vista lub Windows Server 2008.

Więcej informacji

Aktualizacja klienta usługi Podłączanie pulpitu zdalnego 6.1 zawiera następujące funkcje.

Dostęp w sieci Web do usług terminalowych

Dostęp w sieci Web do usług terminalowych to jedna z usług z zestawu usług terminalowych, która umożliwia udostępnianie użytkownikom za pośrednictwem przeglądarki sieci Web programów trybu RemoteApp usług terminalowych w systemie Windows Server 2008. Usługa Dostęp w sieci Web do usług terminalowych może być także używana do udostępniania łącza do pulpitu serwera terminali. Ponadto usługa Dostęp w sieci Web do usług terminalowych pozwala użytkownikom nawiązywać połączenia przy użyciu przeglądarki sieci Web z pulpitem zdalnym dowolnego serwera lub komputera klienckiego, do którego mają oni odpowiedni dostęp.

Podpisywanie protokołu RDP (Remote Desktop Protocol)

Podpisywanie protokołu RDP umożliwia użytkownikom podpisywanie plików i połączeń RDP, które są otwierane za pomocą usługi Dostęp w sieci Web do usług terminalowych. Ta funkcja pozwala użytkownikom upewnić się, że nie używają oni złośliwych plików RDP do łączenia się z potencjalnie szkodliwymi serwerami terminali. Za pomocą ustawień zasad grupy można także uniemożliwić użytkownikom otwieranie plików innych niż podpisane. Używając tej funkcji, administratorzy zyskują pewność, że użytkownicy nawiązują połączenia wyłącznie ze znanymi zasobami.

Łatwe drukowanie w usługach terminalowych

Łatwe drukowanie w usługach terminalowych to nowe rozwiązanie do przekierowywania drukarek, które zostało wprowadzone w systemie Windows Server 2008. Zapewnia ono, że drukarki klientów są zawsze instalowane w sesjach zdalnych i nie trzeba instalować sterowników drukarek na serwerze terminali. Ponadto sterownik Łatwe drukowanie w usługach terminalowych rozwiązuje kilka innych wcześniejszych problemów dotyczących przekierowywania drukarek. Zakres kolejek wydruku jest teraz określany według sesji, wszystkie właściwości drukarek są dostępne w sesji zdalnej, a administratorzy serwerów terminali mogą używać ustawienia zasad do przekierowywania tylko drukarki domyślnej. Sterownik Łatwe drukowanie w usługach terminalowych jest teraz domyślnym mechanizmem przekierowywania drukarek w usługach terminalowych. Dlatego do używania tej funkcji nie jest wymagana żadna konfiguracja.

Co jest wymagane do używania sterownika Łatwe drukowanie w usługach terminalowych

Aby używać sterownika Łatwe drukowanie w usługach terminalowych, należy zainstalować na serwerze usług terminalowych system Windows Server 2008. Nie trzeba instalować żadnych dodatkowych sterowników ani przeprowadzać dodatkowej konfiguracji. Na komputerach klienckich musi być zainstalowane oprogramowanie klienta usług terminalowych w wersji 6.1 oraz środowisko Microsoft .NET Framework 3.0 z dodatkiem Service Pack 1.

Uwierzytelnianie serwera

W usłudze Podłączanie pulpitu zdalnego 6.1 funkcja uwierzytelniania serwera sprawdza, czy połączenie jest nawiązywane z odpowiednim komputerem lub serwerem zdalnym. To zabezpieczenie wyklucza możliwość nawiązana połączenia z komputerem lub serwerem innym niż planowano. Eliminuje też związane z tym ryzyko ujawnienia poufnych informacji.

Uwierzytelniania serwera jest domyślnie włączone dla nawiązywanego połączenia. Aby zmienić ustawienia uwierzytelniania serwera, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie Akcesoria, kliknij polecenie Komunikacja, a następnie kliknij polecenie Podłączanie pulpitu zdalnego.
 2. Kliknij przycisk Opcje, a następnie kliknij kartę Zaawansowane.
Dostępne są następujące trzy opcje uwierzytelniania:
 • Łącz zawsze, nawet jeśli uwierzytelnianie nie powiedzie się

  Po włączeniu tej opcji nawiązanie połączenia będzie możliwe nawet wtedy, gdy usługa Podłączanie pulpitu zdalnego 6.1 nie będzie w stanie zweryfikować tożsamości komputera zdalnego.
 • Wyświetl ostrzeżenie, jeśli uwierzytelnianie nie powiedzie się

  Po włączeniu tej opcji będzie wyświetlane ostrzeżenie w przypadku, gdy usługa Podłączanie pulpitu zdalnego 6.1 nie będzie w stanie zweryfikować tożsamości komputera zdalnego. Ta opcja daje użytkownikowi możliwość zdecydowania, czy chce nawiązać połączenie, czy nie.
 • Nie łącz, jeśli uwierzytelnianie nie powiedzie się

  Po włączeniu tej opcji nawiązanie połączenia będzie niemożliwe, jeśli usługa Podłączanie pulpitu zdalnego 6.1 nie będzie w stanie zweryfikować tożsamości komputera zdalnego.

Przekierowywanie zasobów

Klient usługi Podłączanie pulpitu zdalnego 6.1 ułatwia przekierowywanie urządzeń typu Plug and Play, które obsługują przekierowywanie.

Aby przekierować urządzenie Plug and Play, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie Akcesoria, kliknij polecenie Komunikacja, a następnie kliknij polecenie Podłączanie pulpitu zdalnego.
 2. Kliknij przycisk Opcje, następnie kliknij kartę Zasoby lokalne, kliknij pozycję Więcej i zaznacz pole wyboru Obsługiwane urządzenia Plug and Play.
Uwaga Komputer kliencki z systemem Windows XP, na którym działa protokół RDP 6.1, obsługuje tylko urządzenia biblioteki Point of Service dla platformy .NET. Komputer kliencki z systemem Windows XP, na którym działa protokół RDP 6.1, nie obsługuje urządzeń korzystających z protokołu Media Transfer Protocol (MTP), takich jak kamery cyfrowe i odtwarzacze multimedialne.

Serwer bramy usług terminalowych

Serwer bramy usług terminalowych to rodzaj bramy, która umożliwia autoryzowanym użytkownikom łączenie się z komputerami zdalnymi w sieci firmowej. Ci autoryzowani użytkownicy mogą nawiązywać połączenia z dowolnego komputera, który jest połączony z Internetem. Brama usług terminalowych używa protokołu RDP wraz z protokołem HTTPS do nawiązywania bezpieczniejszych, szyfrowanych połączeń.


Wcześniejsze wersje usługi Podłączanie pulpitu zdalnego nie umożliwiały nawiązywania połączeń z komputerami zdalnymi przez zapory i translatory adresów sieciowych. Powodem takiej sytuacji było to, że port 3389 jest zazwyczaj blokowany w celu zwiększenia zabezpieczeń sieci. Port 3389 jest stosowany w połączeniach pulpitu zdalnego. Jednak serwer bramy usług terminalowych korzysta z portu 443, który przesyła dane przez tunel protokołu SSL (Secure Sockets Layer).


Serwer bramy usług terminalowych ma następujące zalety:
 • Umożliwia korzystanie z połączeń pulpitu zdalnego nawiązywanych z siecią firmową za pośrednictwem Internetu. W tym przypadku nie jest wymagane połączenie wirtualnej sieci prywatnej (VPN).
 • Umożliwia połączenia z komputerami zdalnymi przez zapory.
 • Ułatwia udostępnianie połączenia sieciowego innym programom uruchomionym na komputerze. Dzięki temu jest możliwe używanie połączenia usługodawcy internetowego zamiast sieci firmowej do wysyłania i odbierania danych przez połączenie zdalne.
Aby określić serwer bramy usług terminalowych, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie Akcesoria, kliknij polecenie Komunikacja, a następnie kliknij polecenie Podłączanie pulpitu zdalnego.
 2. Kliknij przycisk Opcje, kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Ustawienia.
 3. Kliknij pozycję Użyj tych ustawień serwera bramy usług terminalowych, wpisz nazwę serwera w polu Nazwa serwera, a następnie z listy Metody logowania wybierz jedną z następujących metod logowania:
  • Wybiorę później

   Ta opcja umożliwia wybranie metody logowania podczas nawiązywania połączenia.
  • Zapytaj o hasło

   Ta opcja wyświetla monit o podanie hasła podczas nawiązywania połączenia.
  • Karta inteligentna

   Ta opcja wyświetla monit o włożenie karty inteligentnej podczas nawiązywania połączenia.
 4. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Nie używaj serwera bramy usług terminalowych dla adresów lokalnych. Zaznaczenie tego pola wyboru uniemożliwia kierowanie przez serwer bramy usług terminalowych ruchu przychodzącego do i wychodzącego od lokalnych adresów sieciowych. Dzięki temu połączenie jest szybsze.

Funkcja RemoteApp usług terminalowych

Funkcja RemoteApp usług terminalowych jest funkcją usług terminalowych systemu Windows Server, która umożliwia komputerom klienckim nawiązywanie połączeń z komputerem zdalnym i używanie zainstalowanych na nim programów. Pracownicy firmy mogą na przykład łączyć się w miejscu pracy z komputerem zdalnym i uruchamiać na nim program Microsoft Word. Aby użytkownicy końcowi mieli dostęp do określonych programów, muszą one zostać opublikowane przez administratora. W środowisku użytkownika końcowego program wygląda tak samo jak podczas uruchamiania programu zainstalowanego na komputerze lokalnym.

Funkcja RemoteApp usług terminalowych ułatwia administrowanie systemem, ponieważ wystarczy uaktualniać i konserwować tylko jeden program zamiast jego wielu kopii zainstalowanych na poszczególnych komputerach.

Łączenie monitorów

Usługa Podłączanie pulpitu zdalnego obsługuje ekrany wysokiej rozdzielczości, które można łączyć na wielu monitorach. Łączna rozdzielczość wszystkich monitorów nie może jednak przekroczyć wartości 4096 x 2048 pikseli. Wszystkie monitory muszą mieć tę samą rozdzielczość. Ponadto wszystkie monitory muszą być ustawione obok siebie.

Aby wyświetlić pulpit komputera zdalnego na wielu monitorach, należy wpisać polecenie Mstsc /span w wierszu polecenia.

Ulepszenia wizualne

Usługa Podłączanie pulpitu zdalnego obsługuje teraz kolory 32-bitowe i wygładzanie czcionek.

Aby włączyć obsługę koloru 32-bitowego, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie Akcesoria, kliknij polecenie Komunikacja, a następnie kliknij polecenie Podłączanie pulpitu zdalnego.
 2. Kliknij przycisk Opcje, kliknij kartę Ekran, a następnie kliknij pozycję Najwyższa jakość (32 bity) na liście Kolory.
Aby włączyć wygładzanie czcionek, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie Akcesoria, kliknij polecenie Komunikacja, a następnie kliknij polecenie Podłączanie pulpitu zdalnego.
 2. Kliknij przycisk Opcje, kliknij kartę Wrażenia, a następnie zaznacz pole wyboru Wygładzanie czcionek.

Znane problemy

 • Jeśli dla usługi Podłączanie pulpitu zdalnego 6.0 zainstalowano pakiet wielojęzycznego interfejsu użytkownika (MUI) opisany w artykule 925877 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base, należy także zainstalować pakiet MUI dla usługi Podłączanie pulpitu zdalnego 6.1, aby zapewnić współdziałanie tej usługi z tym pakietem.


  Na komputerze, na którym działa anglojęzyczna wersja systemu Windows XP z dodatkiem SP2 z pakietem wielojęzycznego interfejsu użytkownika systemu Windows XP z dodatkiem SP2, można wybrać dla interfejsu użytkownika język inny niż angielski. Jednak tekst interfejsu użytkownika może być wyświetlany w języku angielskim zamiast w wybranym języku. Może też zaistnieć sytuacja, w której interfejs użytkownika nie pojawi się wcale. Aby rozwiązać ten problem w systemie Windows XP z dodatkiem SP2 z zainstalowaną usługą Podłączanie pulpitu zdalnego 6.0, należy pobrać i zainstalować aktualizację pakietu MUI dla klienta usługi Podłączanie pulpitu zdalnego 6.1 opisaną w artykule 952230.
  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji pakietu MUI dla klienta usługi Podłączanie pulpitu zdalnego 6.1, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  952230 Opis aktualizacji pakietu MUI dla klienta usługi Podłączanie pulpitu zdalnego 6.1 w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (j. ang.)
 • Na komputerach, na których zainstalowano usługę Podłączanie pulpitu zdalnego 6.1, nie można nawiązać połączenia z sesją kontroli lub sesją administracyjną serwera za pomocą przystawki programu Microsoft Management Console (MMC) Pulpit zdalny.


  Obejście
  W celu obejścia tego problemu należy użyć aplikacji Podłączanie pulpitu zdalnego 6.1 z flagą /admin, aby połączyć się z sesją konsoli komputerów z systemem Windows Server 2003 lub z sesją administracyjną komputerów z systemem Windows Server 2008.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zaniechania stosowania flagi /admin w usłudze Podłączanie pulpitu zdalnego 6.1, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  947723 Zmiany w administracji zdalnej w systemie Windows Server 2008 (j. ang.)
 • Po zaktualizowaniu usługi Podłączanie pulpitu zdalnego z wersji 6.0 do wersji 6.1 próba przywrócenia klienta programu Mstsc do usługi Podłączanie pulpitu zdalnego 6.0 za pomocą funkcji Przywracanie systemu kończy się niepowodzeniem.

  Obejście problemu dotyczącego usługi Podłączanie pulpitu zdalnego 6.0
  Aby obejść ten problem, wykonaj następujące czynności:
  1. Za pomocą funkcji Przywracanie systemu ustaw punkt przywracania systemu przed odinstalowaniem usługi Podłączanie pulpitu zdalnego 6.0.
  2. Za pomocą apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania odinstaluj usługę Podłączanie pulpitu zdalnego 6.0 (KB925876).
  3. Zainstaluj ponownie usługę Podłączanie pulpitu zdalnego 6.0 (KB925876).
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  925876 Podłączanie pulpitu zdalnego (Klient usług terminalowych 6.0) (j. ang.)

  Obejście problemu dotyczącego pakietu MUI dla usługi Podłączanie pulpitu zdalnego 6.0
  Aby obejść ten problem, wykonaj następujące czynności:
  1. Za pomocą funkcji Przywracanie systemu ustaw punkt przywracania systemu przed odinstalowaniem usługi Podłączanie pulpitu zdalnego 6.0 i pakietu MUI dla tej usługi.
  2. Za pomocą apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania odinstaluj usługę Podłączanie pulpitu zdalnego 6.0 (KB925876) i pakiet MUI dla tej usługi (KB925877).
  3. Zainstaluj ponownie usługę Podłączanie pulpitu zdalnego 6.0 (KB925876).
  4. Zainstaluj ponownie pakiet MUI dla usługi Podłączanie pulpitu zdalnego 6.0 (KB925877).
  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  925877 Opis pakietu MUI dla usługi Podłączanie pulpitu zdalnego 6.0 (j. ang.)

Informacje dotyczące pobierania

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:
Pobierz Pobierz pakiet aktualizacji dla systemu Windows XP (KB952155).
Data wydania: 24 czerwca 2008

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Informacje o aktualizacji

Wymagania wstępne

Aby było można zastosować tę aktualizację, na komputerze musi być zainstalowany system Windows XP z dodatkiem Service Pack 2.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej aktualizacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnych innych uprzednio wydanych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
System Windows XP z dodatkiem SP2 (wersje dla komputerów z procesorami x86)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirement
Aaclient.dll6.0.6001.18000136,19205-May-200819:58x86SP2
Aaclient.mui6.0.6001.180004,09605-May-200808:37Not ApplicableSP2
Lhmstsc.chmNot Applicable101,72301-Jul-200722:25Not ApplicableSP2
Lhmstsc.exe6.0.6001.18000677,88805-May-200808:37x86SP2
Lhmstsc.mui6.0.6001.1800049,15205-May-200808:37Not ApplicableSP2
Lhmstscx.dll6.0.6001.180002,061,82405-May-200819:58x86SP2
Lhmstscx.mui6.0.6001.1800086,01605-May-200808:37Not ApplicableSP2
Rhttpaa.dll6.0.6001.18000290,30405-May-200819:58x86SP2
Tscinst.vbsNot Applicable18,91705-May-200808:37Not ApplicableSP2
Tscuinst.vbsNot Applicable13,80105-May-200808:37Not ApplicableSP2
Tsgqec.dll6.0.6001.1800053,24805-May-200819:58x86SP2
W2k3rd.mstNot Applicable4,09601-Jul-200722:25Not ApplicableSP2
W2k3s1rd.mstNot Applicable4,09601-Jul-200722:25Not ApplicableSP2
Wxprd.mstNot Applicable4,09601-Jul-200722:25Not ApplicableSP2
Wxpsp1rd.mstNot Applicable4,09601-Jul-200722:25Not ApplicableSP2
Wxpsp2rd.mstNot Applicable4,09601-Jul-200722:25Not ApplicableSP2
Lhrdesk.chmNot Applicable31,78501-Jul-200722:25Not ApplicableSP2

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Właściwości

Identyfikator artykułu: 952155 — ostatni przegląd: 18.05.2009 — zmiana: 1

Opinia