MS08-041: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Access Snapshot Viewer 2003: 12 sierpnia 2008

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS08-041. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń, korzystając z ogólnych danych kontaktowych pomocy technicznej.

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Po zainstalowaniu tej aktualizacji może pojawić się następujący komunikat o błędzie, gdy zostanie uruchomiona aplikacja niestandardowa korzystająca z formantu Snapshot Viewer:Wystąpił problem z aplikacją Microsoft Access i zostanie ona zamknięta


Aby obejść ten problem, usuń formant Snapshot Viewer, dodaj formant do rozwiązania, a następnie ponownie skompiluj projekt w środowisku programistycznym. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom program Microsoft Visual Studio .NET 2003 lub Visual Studio 2005.
 2. Kliknij menu Plik, wskaż polecenie Otwórz projekt, a następnie otwórz projekt aplikacji dla systemu Windows.
 3. Wykonaj jeden z następujących kroków:

  • W programie Visual Studio 2005 kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wybierz elementy, a następnie kliknij kartę Składniki modelu COM.
  • W programie Visual Studio .NET 2003 kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Dodaj/Usuń elementy w przyborniku, a następnie kliknij kartę Składniki modelu COM.
 4. Kliknij pole wyboru Formant Snapshot Viewer 11.0, aby je zaznaczyć, jeśli jeszcze nie jest zaznaczone, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Wykonaj migrację kodu i właściwości ze starego formantu Snapshot Viewer do nowego formantu.
 6. Usuń stary formant Snapshot Viewer.
 7. Skompiluj projekt ponownie.

W przypadku korzystania z rozwiązania innej firmy skontaktuj się z dostawcą tego rozwiązania w celu uzyskana dodatkowych informacji o usuwaniu tego problemu.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji o plikach są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
File nameFile versionFile sizeDateTime
Snapview.ocx11.0.8228.0136,20012-Jul-200820:35
Właściwości

Identyfikator artykułu: 955439 — ostatni przegląd: 15.05.2011 — zmiana: 1

Opinia