Komunikat o błędzie podczas próby zainstalowania aktualizacji dla programu Visual FoxPro 8.0 lub Visual FoxPro 9.0: „Funkcja, której próbujesz użyć, znajduje się w niedostępnym zasobie sieciowym”.

Symptomy

Podczas próby zainstalowania aktualizacji dla programu Microsoft Visual FoxPro 8.0 lub Microsoft Visual FoxPro 9.0 może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:

Funkcja, której próbujesz użyć, znajduje się w niedostępnym zasobie sieciowym.
Kliknij przycisk OK, aby spróbować ponownie, lub wprowadź alternatywną ścieżkę do folderu zawierającego pakiet instalacyjny nazwa_pliku.msi w poniższym polu.

Przyczyna

Przyczyn tego problemu może być kilka. Należą do nich następujące sytuacje:

 • Program instalacyjny nie może odnaleźć poprawnego pliku MSI produktu w pamięci podręcznej Instalatora Windows.
  Podczas instalowania programu Visual FoxPro 8.0 lub Visual FoxPro 9.0 program instalacyjny zapisuje odpowiedni plik MSI w pamięci podręcznej Instalatora Windows. Ten buforowany plik MSI jest używany przy każdej próbie naprawienia, ponownego zainstalowania lub zaktualizowania produktu.

  W niektórych sytuacjach program instalacyjny nie może odnaleźć pliku MSI w pamięci podręcznej Instalatora Windows. W takich przypadkach program instalacyjny próbuje rozpoznać lokalizację źródłową, sprawdzając obecność instalacji produktu. To sprawdzenie jest wykonywane w lokalizacji używanej podczas ostatniego uruchomienia programu instalacyjnego. Jeśli program instalacyjny nie może rozpoznać lokalizacji źródłowej, użytkownik jest monitowany o dostarczenie nośnika instalacyjnego.
 • Niezgodność wartości skrótów plików.
  Aktualizacje programu Visual FoxPro są wykonywane za pośrednictwem Instalatora Windows. Instalator Windows używa numerów wersji plików do ustalania, czy na danym komputerze znajduje się starsza wersja pliku, którą należy zastąpić nowszym plikiem uwzględnionym w aktualizacji.

  Niektóre pliki, takie jak pliki tekstowe i pliki źródłowe, nie mają numerów wersji. Aktualizacja oparta na Instalatorze Windows musi więc używać innej metody do weryfikacji nowszych plików. W przypadku tej metody dla wszystkich plików bez numerów wersji jest używana wartość skrótu. Dla plików bez numerów wersji wartość skrótu pliku znajdującego się na danym komputerze jest porównywana z wartością skrótu pliku zapisaną w bazie danych Instalatora Windows. Jeśli te dwie wartości skrótów plików są różne, program instalacyjny podejmuje próbę pobrania pliku ze źródłowego nośnika instalacyjnego.

  Uwaga W niektórych przypadkach może być konieczne ręczne zmodyfikowanie zainstalowanego pliku. W wyniku tego może wystąpić niezgodność wartości skrótów plików. W tej sytuacji podczas próby zainstalowania aktualizacji użytkownik może być monitowany o dostarczenie nośnika instalacyjnego dla produktu.  W niektórych przypadkach może być konieczne ręczne zmodyfikowanie zainstalowanego pliku. Do procesu instalacji licencjonowanej kopii programu Visual FoxPro może na przykład zostać dodany klucz produktu (PID) przed umieszczeniem produktu w udziale sieciowym w organizacji. Ta czynność jest wykonywana w celu uniknięcia konieczności udostępniania klucza PID użytkownikom, którzy muszą zainstalować dany produkt. Do wprowadzenia tej zmiany służy zazwyczaj plik tekstowy o nazwie Setup.sdb. W jej wyniku pojawia się niezgodność wartości skrótu tego pliku z wartością skrótu pliku zapisaną w bazie danych Instalatora Windows.

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu należy włożyć instalacyjny dysk CD produktu do stacji dysków CD komputera. Można również podać ścieżkę dostępnego nośnika instalacyjnego produktu. Na przykład nośnik instalacyjny może być dostępny na dysku twardym komputera lub w udostępnionym folderze sieciowym.

Jeżeli podejmowana jest próba wdrożenia aktualizacji na kilku komputerach, na których ten problem występuje, firma Microsoft zaleca użycie opcji wiersza polecenia /addsource.

Jak używać opcji wiersza polecenia /addsource

Najnowsze aktualizacje oprogramowania dla produktów Visual FoxPro 8.0 i Visual FoxPro 9.0 obsługują opcję wiersza polecenia /addsource. Jeśli podczas próby zainstalowania aktualizacji zostanie wyświetlony komunikat o błędzie wymieniony w sekcji „Symptomy”, należy użyć opcji wiersza polecenia /addsource. Za pomocą tej opcji wiersza polecenia należy określić lokalizację, w której Instalator Windows ma wyszukiwać pliki.

Aby użyć tej opcji wiersza polecenia, wykonaj następujące kroki.

Krok 1. Sprawdzenie, czy instalowana aktualizacja oprogramowania obsługuje opcję wiersza polecenia /addsource

W tym celu użyj dowolnego z następujących przełączników wiersza polecenia, aby otworzyć okno dialogowe z opisem sposobu użycia:
 • /?
 • /help
Jeśli instalowana aktualizacja obsługuje opcję wiersza polecenia /addsource, ta opcja wiersza polecenia jest wyświetlana w oknie dialogowym.

Krok 2. Skopiowanie nośnika instalacyjnego lub obrazu administracyjnego programu Visual FoxPro do folderu

Znajdź folder dostępny ze wszystkich komputerów, na których ma zostać zastosowana aktualizacja oprogramowania. Następnie skopiuj dowolny z poniższych elementów do tego folderu:
 • Nośnik instalacyjny programu Visual FoxPro

  Uwaga Należy skopiować wszystkie pliki z nośnika instalacyjnego.
 • Uprzednio utworzony obraz administracyjny produktu Visual FoxPro
Uwagi
 • Zazwyczaj ten folder znajduje się w udziale sieciowym.
 • Należy sprawdzić, czy w folderze zawierającym pliki nośnika instalacyjnego programu Visual FoxPro znajduje się plik Vs_setup.msi. Plik Vs_setup.msi jest wymagany podczas używania opcji wiersza polecenia /addsource.

Krok 3. Użycie opcji wiersza polecenia /addsource

Użyj opcji wiersza polecenia /addsource podczas instalowania aktualizacji oprogramowania. Podczas wykonywania tej czynności użyj następującej składni polecenia:
Nazwa pliku wykonywalnego do zaktualizowania /addsource "Ścieżka pakietu Instalatora Windows produktu"
Uwaga W poleceniu należy zastąpić tekst Ścieżka pakietu Instalatora Windows produktu ścieżką pakietu Instalatora Windows dla produktu, który skopiowano do folderu w kroku 2.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 957599 — ostatni przegląd: 18.05.2009 — zmiana: 1

Opinia