Aktualizacja jest dostępna dla programu ISA Server 2006 do kontrolowania nazwy domeny i format nazwy użytkownika w scenariuszach ograniczonego delegowania protokołu Kerberos


WPROWADZENIE


W programie Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006 można opublikować witrynę sieci Web przy użyciu ograniczonego delegowania protokołu Kerberos. W zależności od witryny sieci Web można zmienić sposób, w jaki program ISA Server żąda biletu protokołu Kerberos uwierzytelnionego użytkownika. Domyślnie program ISA Server 2006 używa formatu "domena NETBIOS name\User", gdy żąda biletu protokołu Kerberos. W związku z tym nazwa domeny i nazwę użytkownika w biletu Kerberos będą podobne do następujących:
Użytkownik: FirstName. LastNamesfera: MyCompany
Jednak niektóre witryny sieci Web wymagają w pełni kwalifikowaną nazwę domeny (FQDN) w biletu protokołu Kerberos. W tym scenariuszu nazwa domeny i nazwę użytkownika w biletu Kerberos powinien wyglądać następująco:
Użytkownik: FirstName. LastNamesfera: MyCompany. EMEA. Intra

Więcej informacji


Dostępna jest teraz Aktualizacja umożliwiająca kontrolowanie nazwy domeny i formatu nazwy użytkownika w scenariuszach ograniczonego delegowania protokołu Kerberos. Aby zastosować tę aktualizację, wykonaj następujące kroki:
 1. Pobierz pakiet zbiorczy poprawek wymieniony w artykule 960148 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
  960148 Opis pakietu poprawek dla programu ISA Server 2006:19 listopada 2008
 2. Zainstaluj pakiet zbiorczy poprawek na wszystkich komputerach z programem ISA Server.
 3. Uruchom Notatnik.
 4. Wklej następujący skrypt do pliku Notatnika.
  Const SE_VPS_GUID = "{143F5698-103B-12D4-FF34-1F34767DEabc}"Const SE_VPS_NAME = "UseFQDNinKerberosTicket"Const SE_VPS_VALUE = 2Sub SetValue()  ' Create the root obect.  Dim root ' The FPCLib.FPC root object  Set root = CreateObject("FPC.Root")  'Declare the other objects needed.  Dim array    ' An FPCArray object  Dim VendorSets ' An FPCVendorParametersSets collection  Dim VendorSet  ' An FPCVendorParametersSet object  ' Get references to the array object  ' and the network rules collection.  Set array = root.GetContainingArray  Set VendorSets = array.VendorParametersSets  On Error Resume Next  Set VendorSet = VendorSets.Item( SE_VPS_GUID )  If Err.Number <> 0 Then    Err.Clear    ' Add the item    Set VendorSet = VendorSets.Add( SE_VPS_GUID )    CheckError    WScript.Echo "New VendorSet added... " & VendorSet.Name  Else    WScript.Echo "Existing VendorSet found... value- " & VendorSet.Value(SE_VPS_NAME)  End If  if VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) <> SE_VPS_VALUE Then    Err.Clear    VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) = SE_VPS_VALUE    If Err.Number <> 0 Then      CheckError    Else      VendorSets.Save false, true      CheckError      If Err.Number = 0 Then        WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", saved!"      End If    End If  Else    WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", no change!"  End IfEnd SubSub CheckError()  If Err.Number <> 0 Then    WScript.Echo "An error occurred: 0x" & Hex(Err.Number) & " " & Err.Description    Err.Clear  End IfEnd SubSetValue
 5. Zapisz ten plik na jednym z komputerów z programem ISA Server 2006. Użyj rozszerzenia nazwy pliku vbs. Na przykład nazwa pliku ISA2006UseFQDNInKerberosTicket. vbs.
 6. Kliknij dwukrotnie plik VBS, aby uruchomić skrypt.
Uwaga Skrypt w tej procedurze używa wartości domyślnej dla const SE_VPS_VALUE Właściwość (Const SE_VPS_VALUE = 2). Tę wartość można zmienić zgodnie z poniższą listą:
 • Jeśli ustawisz Const SE_VPS_VALUE = 0, nazwa NETBIOS domeny jest używany dla nazwy domeny. Przykład: użytkownik: FirstName. LastNameRealm: MyCompany
 • Jeśli ustawisz Const SE_VPS_VALUE = 1, główna nazwa użytkownika (UPN) jest używany dla nazwy użytkownika, a nazwa FQDN jest używany dla nazwy domeny. Przykład: użytkownik: FirstName. LastName@MyCompany. EMEA. IntraRealm: MyCompany. EMEA. Intra
 • Jeśli ustawisz Const SE_VPS_VALUE = 2, nazwa FQDN jest używana dla nazwy domeny. Przykład: użytkownik: FirstName. LastNameRealm: MyCompany. EMEA. Intra