Komunikat o błędzie podczas próby zaksięgowania faktury zamówienia sprzedaży lub faktury niezależnej w systemie Microsoft Dynamics AX 4,0: "numer konta dla typu transakcji nie istnieje"

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 4.0Financials General Ledger

Źródło: Pomoc techniczna firmy Microsoft

SZYBKA PUBLIKACJA

SZYBKIE PUBLIKOWANIE ARTYKUŁÓW DOSTARCZA INFORMACJI BEZPOŚREDNIO Z POZIOMU ORGANIZACJI POMOCY TECHNICZNEJ FIRMY MICROSOFT. INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ TWORZONE W ODPOWIEDZI NA POJAWIAJĄCE SIĘ LUB UNIKATOWE TEMATY ALBO UZUPEŁNIAJĄCE INNE INFORMACJE BAZY WIEDZY.

Symptomy


Podczas próby zaksięgowania faktury zamówienia sprzedaży lub faktury niezależnej w systemie Microsoft Dynamics AX 4,0 jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:
Numer konta dla typu transakcji podatek nie istnieje.
Ten problem występuje, jeśli faktura zamówienia sprzedaży lub Faktura niezależna zawiera podatek od sprzedaży.

Przyczyna


Ten problem występuje, jeśli jest spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:
  • Żadne konto finansowe nie jest określone w polu podatek naliczone w grupie księgowania w księdze używanej przez fakturę.
  • Ustawienie Użyj podatku dla kodu podatku w grupie podatków jest włączone. Jednak żadne konto finansowe nie jest określone w polu Użyj podatku naliczonego w grupie Księgowanie księgi używanej przez fakturę.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij pozycję Księga główna, rozwiń węzeł Konfiguracja, rozwiń pozycję podatek od sprzedaży, a następnie kliknij pozycję grupy księgowania finansowego.
  2. Konto księgowe należy określić w polu podatek należny w grupie Księgowanie księgi używanej przez fakturę. W tym celu w wierszu grupy Księgowanie księgi kliknij strzałkę listy rozwijanej w polu podatek należny , a następnie kliknij konto księgowe.
  3. Jeśli ustawienie Użyj podatku dla kodu podatku jest włączone, należy określić konto księgowe w polu Użyj podatku naliczonego w grupie Księgowanie księgi. W tym celu w wierszu grupy Księgowanie księgi kliknij strzałkę listy rozwijanej w polu Użyj podatku naliczonego , a następnie kliknij konto księgowe.

ZASTRZEŻENIE

FIRMA MICROSOFT I/LUB JEJ DOSTAWCY NIE WSPÓŁUŻYTKUJĄ ANI NIE UDZIELAJĄ GWARANCJI, NIEZAWODNOŚCI ANI DOKŁADNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W DOKUMENTACH I POWIĄZANYCH Z NIMI GRAFICACH OPUBLIKOWANYCH W TEJ WITRYNIE SIECI WEB ("MATERIAŁY") W DOWOLNYM CELU. MATERIAŁY MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNE LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE I MOGĄ BYĆ W KAŻDEJ CHWILI KORYGOWANE BEZ POWIADOMIENIA. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, FIRMA MICROSOFT I/LUB JEJ DOSTAWCY DISCLAIM I WYŁĄCZYŁ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I WARUNKI, CZY SĄ ONE WYRAŹNE, DOMNIEMANE LUB USTAWOWE, W TYM, ŻE NIE SĄ OGRANICZONE DO PRZEDSTAWICIELSTW, WARRANTÓW LUB WARUNKÓW TYTUŁU, NIENARUSZANIA, ZADOWALAJĄCYCH WARUNKÓW, JAKOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU