MS09-014: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer


Ważne Ten artykuł zawiera informacje, dzięki którym można łatwo obniżyć poziom zabezpieczeń lub wyłączyć funkcje zabezpieczeń na komputerze. Takie zmiany można wprowadzić w celu obejścia określonego problemu. Przed ich wprowadzeniem zaleca się dokonanie oceny zagrożenia, z jakim wiąże się zastosowanie tego obejścia w danym środowisku. Po zastosowaniu tego obejścia należy wykonać odpowiednie czynności dodatkowe, aby zapewnić lepszą ochronę komputera.
Aktualizacja opisana w tym artykule została zastąpiona przez nowszą aktualizację. Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować najnowszą zbiorczą aktualizację zabezpieczeń dla programu Internet Explorer. Aby zainstalować najnowszą aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji technicznych dotyczących najnowszej zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

WPROWADZENIE


Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-014. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji


Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji na komputerze z systemem Windows Small Business Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2 próba użycia programu Internet Explorer w celu uzyskania dostępu do witryny sieci Web http://companyweb może skutkować monitem o podanie poświadczeń. Po podaniu poświadczeń i kliknięciu po raz trzeci przycisku OK pojawia się następujący komunikat o błędzie:


  HTTP 401.1 — Dostęp nieautoryzowany


  Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować poprawkę 961143. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  961143 Komunikat o błędzie podczas próby uzyskania dostępu do witryny sieci Web http://companyweb w systemie Windows Small Business Server 2003: „HTTP 401.1 — Dostęp nieautoryzowany”
  Ten problem omówiono w często zadawanych pytaniach biuletynu MS09-014 zespołu CSS Security.
 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji na komputerze z programem Internet Explorer 6 program ten może zostać nieoczekiwanie zamknięty (ulec awarii) podczas próby odwiedzenia witryny sieci Web zawierającej formant ActiveX bazujący na klasach MFC (Microsoft Foundation Classes). Prawdopodobieństwo wystąpienia tej awarii jest największe w przypadku odświeżenia (naciśnięcia klawisza F5) lub zamknięcia takiej strony sieci Web. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  971131 Po zainstalowaniu aktualizacji MS09-014 program Internet Explorer 6 może ulec awarii w wyniku odwiedzenia witryny sieci Web zawierającej formant ActiveX bazujący na klasach MFC
 • Gdy klient próbuje użyć uwierzytelniania NTLM i adresów IPv6 podczas nawiązywania połączenia z serwerem HTTP uruchomionym w systemie lokalnym, otrzymuje następujący komunikat o błędzie:

  Odmowa połączenia
  Ten problem występuje ze względu na znany problem w dostawcy NTLM. Dostawca nie rozpoznaje adresów IPv6 w kontekście lokalnym.  Obejście problemu  Istnieją dwie metody obejścia tego problemu. Należy skorzystać z jednej z następujących metod, odpowiednio do danej sytuacji.

  Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows

  Metoda 1. Określenie nazw hostów (metoda preferowana w przypadku uwierzytelniania NTLM)

  Aby określić nazwy hostów zamapowane na adres sprzężenia zwrotnego, które umożliwiają nawiązywanie połączeń z witrynami sieci Web na używanym komputerze, wykonaj następujące czynności:

  1. Ustaw dla wpisu rejestru DisableStrictNameChecking wartość 1. Aby uzyskać więcej informacji o wykonywaniu tej czynności, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   281308 Połączenie z udziałem SMB na komputerze z systemem Windows 2000 lub Windows Server 2003 może nie działać dla aliasu nazwy
  2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. W Edytorze rejestru odszukaj i kliknij następujący klucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\MSV1_0
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję MSV1_0, wskaż polecenie Nowy i kliknij polecenie Wartość wielociągu.
  5. Wpisz ciąg BackConnectionHostNames, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  6. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość BackConnectionHostNames, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  7. W polu Dane wartości wpisz nazwę lub nazwy hosta dla witryn umieszczonych na komputerze lokalnym, a następnie kliknij przycisk OK.
  8. Zamknij Edytor rejestru, a następnie ponownie uruchom usługę IISAdmin.

  Metoda 2. Wyłączenie sprawdzania sprzężenia zwrotnego (metoda mniej zalecana)

  Ostrzeżenie Ta metoda obejścia problemu może narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub złośliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Firma Microsoft nie zaleca tej metody obejścia problemu, ale podaje informacje umożliwiające jej zastosowanie według uznania użytkownika. Tę metodę obejścia problemu użytkownicy stosują na własną odpowiedzialność.


  Druga metoda polega na wyłączeniu sprawdzania sprzężenia zwrotnego przez ustawienie wpisu rejestru DisableLoopbackCheck.

  Aby ustawić klucz rejestru DisableLoopbackCheck, wykonaj następujące czynności:

  1. Ustaw dla wpisu rejestru DisableStrictNameChecking wartość 1. Aby uzyskać więcej informacji o wykonywaniu tej czynności, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   281308 Połączenie z udziałem SMB na komputerze z systemem Windows 2000 lub Windows Server 2003 może nie działać dla aliasu nazwy
  2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. W Edytorze rejestru odszukaj i kliknij następujący klucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Lsa, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
  5. Wpisz DisableLoopbackCheck, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  6. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość DisableLoopbackCheck, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
  7. W polu Dane wartości wpisz 1, a następnie kliknij przycisk OK.
  8. Zamknij Edytor rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

896861 Podczas przeglądania witryny sieci Web używającej uwierzytelniania zintegrowanego, która jest uruchomiona w środowisku Internetowych usług informacyjnych w wersji 5.1 lub 6.0, pojawia się komunikat o błędzie 401.1

Poprawki niezwiązane z zabezpieczeniami uwzględnione w tej aktualizacji zabezpieczeń

Poprawki GDR (General Distribution Release)

W zależności od wersji systemu Windows i wersji aplikacji, której dotyczy problem, poszczególne aktualizacje mogą nie być zainstalowane. Stan aktualizacji można określić, przeglądając poszczególne artykuły.

Numer artykułuTytuł artykułu
944395 Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 916281 program Internet Explorer zaczyna działać w pętli nieskończonej podczas przeglądania strony sieci Web zawierającej tag <meta http-equiv="REFRESH">
952731 Program Internet Explorer jest nieoczekiwanie zamykany po skopiowaniu tabeli z programu Lotus Notes do edytora tekstu sformatowanego w programie Internet Explorer
969234 Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 956390 program Internet Explorer przestaje odpowiadać po kliknięciu obrazu w celu usunięcia go
300895 USTERKA: Otwarcie nowego okna powoduje utratę identyfikatora sesji
944520 Po ponownym zastosowaniu ustawień zasad grupy dotyczących konserwacji programu Internet Explorer na komputerze, na którym jest zainstalowany program Internet Explorer 7, nie są dostępne informacje o witrynie określonej jako wyjątek w funkcji blokowania wyskakujących okienek
948030 Wyniki zasad grupy dotyczące konserwacji programu Internet Explorer nie są wyświetlane poprawnie w Konsoli zarządzania zasadami grupy na komputerze z systemem Windows Vista
967941 Przechodzenie do stron sieci Web znajdujących się w różnych strefach zabezpieczeń programu Internet Explorer powoduje anulowanie nawigacji

Poprawki

Pakiety aktualizacji zabezpieczeń 963027 dla systemów Windows XP i Windows Server 2003 zawierają pliki poprawek programu Internet Explorer oraz pliki poprawek GDR. Jeśli żadne z istniejących plików programu Internet Explorer nie pochodzą ze środowiska poprawki, aktualizacja zabezpieczeń 963027 zainstaluje pliki GDR.

Poprawki są przeznaczone tylko do rozwiązania problemów opisanych w artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzonych z tymi poprawkami. Powinny być one stosowane tylko w systemach, w których te problemy występują.

Te poprawki mogą być nadal w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, zaleca się, aby poczekać na następny dodatek Service Pack zawierający te poprawki. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania poprawek wchodzących w skład aktualizacji zabezpieczeń 963027, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
897225 Sposób instalowania poprawek zawartych w zbiorczych aktualizacjach zabezpieczeń dla programu Internet Explorer
Uwaga Oprócz zainstalowania plików poprawek należy przejrzeć artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzony z daną instalowaną poprawką, aby zapoznać się ze zmianami w rejestrze, które są wymagane do włączenia tej poprawki.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu sprawdzania, czy istniejące pliki programu Internet Explorer pochodzą z poprawki, czy ze środowiska GDR, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824994 Opis zawartości pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i systemu Windows Server 2003

Wersje aktualizacji dla produktów w wersji Beta


Następujące pliki są udostępnione do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:

Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer 8 w klienckiej wersji systemu Windows 7 Beta

Plik do pobrania Pobierz pakiet teraz.

Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer 8 w 64-bitowej wersji systemu Windows 7 Server Beta Itanium Edition

Plik do pobrania Pobierz pakiet teraz.

Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer 8 w klienckiej wersji systemu Windows 7 Beta dla komputerów z procesorami x64

Plik do pobrania Pobierz pakiet teraz.

Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer 8 w wersji systemu Windows 7 Server Beta dla komputerów z procesorami x64

Plik do pobrania Pobierz pakiet teraz.

Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer 7 w 64-bitowej wersji systemu Windows Server 2008 Itanium Edition

Plik do pobrania Pobierz pakiet teraz.

Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 Release Candidate

Plik do pobrania Pobierz pakiet teraz.

Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2 Release Candidate x64 Edition

Plik do pobrania Pobierz pakiet teraz.

Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 Release Candidate

Plik do pobrania Pobierz pakiet teraz.

Aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer 7 w systemie Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 Release Candidate x64 Edition

Plik do pobrania Pobierz pakiet teraz.

Data wydania: 14 kwietnia 2009

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

INFORMACJE O PLIKACH


Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Mogą one również ulec zmianie w wyniku wykonywania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows 2000

Internet Explorer 5.01

Program Internet Explorer 5.01 z dodatkiem Service Pack 4 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 2000
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Browseui.dll5.0.3874.1900792,84819-Feb-200922:51x86
Danim.dll6.1.9.7291,134,35210-Dec-200718:45x86
Dxtmsft.dll6.1.9.729325,90419-Feb-200922:50x86
Iecustom.dll6.0.2800.158543,98413-Oct-200622:50x86
Iepeers.dll5.0.3874.1900100,11219-Feb-200922:52x86
Inseng.dll5.0.3874.190074,00019-Feb-200922:52x86
Jsproxy.dll5.0.3874.190013,58419-Feb-200922:52x86
Mshtml.dll5.0.3874.19002,304,27219-Feb-200922:52x86
Msrating.dll5.0.3874.1900149,77619-Feb-200922:51x86
Pngfilt.dll5.0.3874.190048,91219-Feb-200922:52x86
Shdocvw.dll5.0.3875.3001,105,16803-Mar-200919:00x86
Shlwapi.dll5.0.3900.7260284,43219-Feb-200923:22x86
Url.dll5.51.3874.190084,24019-Feb-200922:51x86
Urlmon.dll5.0.3874.1900425,23219-Feb-200922:52x86
Wininet.dll5.0.3874.1900451,85619-Feb-200922:52x86
Iecustom.dll6.0.2800.158543,98413-Oct-200622:50x86

Internet Explorer 6

Program Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 2000
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Iecustom.dll6.0.2800.158543,98413-Oct-200622:50x86Not Applicable
Browseui.dll6.0.2800.19581,018,36820-Feb-200902:01x86RTMGDR
Cdfview.dll6.0.2800.1958143,36020-Feb-200902:02x86RTMGDR
Danim.dll6.3.1.1481,054,20821-Dec-200800:04x86RTMGDR
Dxtmsft.dll6.3.2800.1623351,74420-Feb-200900:33x86RTMGDR
Dxtrans.dll6.3.2800.1623192,51220-Feb-200900:33x86RTMGDR
Iepeers.dll6.0.2800.1623236,03220-Feb-200900:33x86RTMGDR
Inseng.dll6.0.2800.162369,63220-Feb-200900:33x86RTMGDR
Jsproxy.dll6.0.2800.162312,28820-Feb-200900:33x86RTMGDR
Mshtml.dll6.0.2800.16252,706,94403-Mar-200920:36x86RTMGDR
Msrating.dll6.0.2800.1958132,09620-Feb-200902:02x86RTMGDR
Mstime.dll6.0.2800.1623498,17620-Feb-200900:33x86RTMGDR
Pngfilt.dll6.0.2800.162334,81620-Feb-200900:33x86RTMGDR
Shdocvw.dll6.0.2800.19601,340,41603-Mar-200919:43x86RTMGDR
Shlwapi.dll6.0.2800.1958402,94420-Feb-200902:01x86RTMGDR
Urlmon.dll6.0.2800.1623462,33620-Feb-200900:33x86RTMGDR
Wininet.dll6.0.2800.1623576,51220-Feb-200900:33x86RTMGDR
Browseui.dll6.0.2800.19581,018,36820-Feb-200903:01x86RTMQFE
Cdfview.dll6.0.2800.1958143,36020-Feb-200903:02x86RTMQFE
Danim.dll6.3.1.1481,054,20821-Dec-200800:57x86RTMQFE
Dxtmsft.dll6.3.2800.1624351,74420-Feb-200901:28x86RTMQFE
Dxtrans.dll6.3.2800.1624192,51220-Feb-200901:28x86RTMQFE
Iepeers.dll6.0.2800.1624236,54420-Feb-200901:28x86RTMQFE
Inseng.dll6.0.2800.162469,63220-Feb-200901:28x86RTMQFE
Jsproxy.dll6.0.2800.162412,28820-Feb-200901:28x86RTMQFE
Mshtml.dll6.0.2800.16262,713,60003-Mar-200921:37x86RTMQFE
Msrating.dll6.0.2800.1958132,09620-Feb-200903:02x86RTMQFE
Mstime.dll6.0.2800.1624498,17620-Feb-200901:28x86RTMQFE
Pngfilt.dll6.0.2800.162438,91220-Feb-200901:28x86RTMQFE
Shdocvw.dll6.0.2800.19601,340,41603-Mar-200920:43x86RTMQFE
Shlwapi.dll6.0.2800.1958402,94420-Feb-200903:01x86RTMQFE
Urlmon.dll6.0.2800.1624464,38420-Feb-200901:28x86RTMQFE
Wininet.dll6.0.2800.1624587,77620-Feb-200901:28x86RTMQFE
Iecustom.dll6.0.2800.158543,98413-Oct-200622:50x86Not Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Internet Explorer 6

Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows XP
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Browseui.dll6.0.2900.35271,023,48820-Feb-200908:30x86SP2SP2GDR
Cdfview.dll6.0.2900.3527151,04020-Feb-200908:30x86SP2SP2GDR
Danim.dll6.3.1.1481,054,20820-Feb-200908:30x86SP2SP2GDR
Dxtmsft.dll6.3.2900.3527357,88820-Feb-200908:30x86SP2SP2GDR
Dxtrans.dll6.3.2900.3527205,31220-Feb-200908:30x86SP2SP2GDR
Extmgr.dll6.0.2900.352755,80820-Feb-200908:30x86SP2SP2GDR
Html.iec2006.0.803.10369,66419-Feb-200910:03Not ApplicableSP2SP2GDR
Iedw.exe5.1.2600.352718,43219-Feb-200909:58x86SP2SP2GDR
Ieencode.dll2006.0.803.1081,92020-Feb-200908:30x86SP2SP2GDR
Iepeers.dll6.0.2900.3527251,39220-Feb-200908:30x86SP2SP2GDR
Inseng.dll6.0.2900.352796,25620-Feb-200908:30x86SP2SP2GDR
Jsproxy.dll6.0.2900.352716,38420-Feb-200908:30x86SP2SP2GDR
Mshtml.dll6.0.2900.35273,059,71220-Feb-200908:30x86SP2SP2GDR
Mshtmled.dll6.0.2900.3527449,02420-Feb-200908:30x86SP2SP2GDR
Msrating.dll6.0.2900.3527146,43220-Feb-200908:30x86SP2SP2GDR
Mstime.dll6.0.2900.3527532,48020-Feb-200908:30Not ApplicableSP2SP2GDR
Pngfilt.dll6.0.2900.352739,42420-Feb-200908:30x86SP2SP2GDR
Shdocvw.dll6.0.2900.35331,495,55202-Mar-200923:52x86SP2SP2GDR
Shlwapi.dll6.0.2900.3527474,11220-Feb-200908:30x86SP2SP2GDR
Urlmon.dll6.0.2900.3527616,44820-Feb-200908:30x86SP2SP2GDR
Wininet.dll6.0.2900.3527659,45620-Feb-200908:30x86SP2SP2GDR
Xpsp3res.dll5.1.2600.3527351,74419-Feb-200909:47x86SP2SP2GDR
Browseui.dll6.0.2900.35271,024,00020-Feb-200908:14x86SP2SP2QFE
Cdfview.dll6.0.2900.3527151,04020-Feb-200908:14x86SP2SP2QFE
Danim.dll6.3.1.1481,054,20820-Feb-200908:14x86SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll6.3.2900.3527357,88820-Feb-200908:14x86SP2SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.2900.3527205,31220-Feb-200908:14x86SP2SP2QFE
Extmgr.dll6.0.2900.352755,80820-Feb-200908:14x86SP2SP2QFE
Html.iec2006.0.803.10369,66419-Feb-200910:15Not ApplicableSP2SP2QFE
Iedw.exe5.1.2600.352718,43219-Feb-200909:50x86SP2SP2QFE
Ieencode.dll2006.0.803.1081,92020-Feb-200908:14x86SP2SP2QFE
Iepeers.dll6.0.2900.3527251,90420-Feb-200908:14x86SP2SP2QFE
Inseng.dll6.0.2900.352796,25620-Feb-200908:14x86SP2SP2QFE
Jsproxy.dll6.0.2900.352716,38420-Feb-200908:14x86SP2SP2QFE
Mshtml.dll6.0.2900.35273,067,90421-Feb-200910:14x86SP2SP2QFE
Mshtmled.dll6.0.2900.3527449,02420-Feb-200908:14x86SP2SP2QFE
Msrating.dll6.0.2900.3527146,43220-Feb-200908:14x86SP2SP2QFE
Mstime.dll6.0.2900.3527532,48020-Feb-200908:14Not ApplicableSP2SP2QFE
Pngfilt.dll6.0.2900.352739,42420-Feb-200908:14x86SP2SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.2900.35331,499,13602-Mar-200923:27x86SP2SP2QFE
Shlwapi.dll6.0.2900.3527474,11220-Feb-200908:14x86SP2SP2QFE
Urlmon.dll6.0.2900.3527619,52020-Feb-200908:14x86SP2SP2QFE
Wininet.dll6.0.2900.3527668,16020-Feb-200908:14x86SP2SP2QFE
Xpsp3res.dll5.1.2600.3527351,74419-Feb-200909:47x86SP2SP2QFE
Html.iec2007.10.31.10369,66419-Feb-200910:30Not ApplicableSP3SP3GDR
Ieencode.dll2007.10.31.1081,92020-Feb-200908:10x86SP3SP3GDR
Mshtml.dll6.0.2900.57643,068,41620-Feb-200908:11x86SP3SP3GDR
Shdocvw.dll6.0.2900.57701,499,13602-Mar-200923:04x86SP3SP3GDR
Urlmon.dll6.0.2900.5764619,52020-Feb-200908:10x86SP3SP3GDR
Wininet.dll6.0.2900.5764666,11220-Feb-200908:10x86SP3SP3GDR
Html.iec2007.10.31.10369,66419-Feb-200910:25Not ApplicableSP3SP3QFE
Ieencode.dll2007.10.31.1081,92020-Feb-200907:50x86SP3SP3QFE
Mshtml.dll6.0.2900.57643,068,41620-Feb-200907:50x86SP3SP3QFE
Shdocvw.dll6.0.2900.57701,499,13602-Mar-200923:12x86SP3SP3QFE
Urlmon.dll6.0.2900.5764620,03220-Feb-200907:50x86SP3SP3QFE
Wininet.dll6.0.2900.5764667,64820-Feb-200907:50x86SP3SP3QFE
Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Browseui.dll6.0.3790.33041,036,80004-Mar-200905:11x86SP1SP1GDR
Danim.dll6.3.1.1481,058,30404-Mar-200905:11x86SP1SP1GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.3304363,52004-Mar-200905:11x86SP1SP1GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.3304212,48004-Mar-200905:11x86SP1SP1GDR
Html.iec2006.1.0.10369,66403-Mar-200909:21Not ApplicableSP1SP1GDR
Iedw.exe5.2.3790.330417,92003-Mar-200909:14x86SP1SP1GDR
Ieencode.dll2006.1.0.1082,43204-Mar-200905:11x86SP1SP1GDR
Iepeers.dll6.0.3790.3304253,95204-Mar-200905:11x86SP1SP1GDR
Jsproxy.dll6.0.3790.330416,38404-Mar-200905:11x86SP1SP1GDR
Mshtml.dll6.0.3790.33043,159,55204-Mar-200905:11x86SP1SP1GDR
Mstime.dll6.0.3790.3304537,60004-Mar-200905:11x86SP1SP1GDR
Pngfilt.dll5.2.3790.330442,49604-Mar-200905:11x86SP1SP1GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.33041,515,00804-Mar-200905:11x86SP1SP1GDR
Shlwapi.dll6.0.3790.3304321,53604-Mar-200905:11x86SP1SP1GDR
Urlmon.dll6.0.3790.3304698,36804-Mar-200905:11x86SP1SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.330440,96003-Mar-200910:11x86SP1SP1GDR
Wininet.dll6.0.3790.3304663,04004-Mar-200905:11x86SP1SP1GDR
Browseui.dll6.0.3790.33041,036,80004-Mar-200905:07x86SP1SP1QFE
Danim.dll6.3.1.1481,058,30404-Mar-200905:07x86SP1SP1QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.3304363,52004-Mar-200905:07x86SP1SP1QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.3304212,48004-Mar-200905:07x86SP1SP1QFE
Html.iec2006.1.0.10369,66403-Mar-200910:22Not ApplicableSP1SP1QFE
Iedw.exe5.2.3790.330417,92003-Mar-200910:19x86SP1SP1QFE
Ieencode.dll2006.1.0.1082,43204-Mar-200905:07x86SP1SP1QFE
Iepeers.dll6.0.3790.3304253,95204-Mar-200905:07x86SP1SP1QFE
Jsproxy.dll6.0.3790.330416,38404-Mar-200905:07x86SP1SP1QFE
Mshtml.dll6.0.3790.33043,161,60004-Mar-200905:07x86SP1SP1QFE
Mstime.dll6.0.3790.3304537,60004-Mar-200905:07x86SP1SP1QFE
Pngfilt.dll5.2.3790.330442,49604-Mar-200905:07x86SP1SP1QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.33041,516,03204-Mar-200905:07x86SP1SP1QFE
Shlwapi.dll6.0.3790.3304321,53604-Mar-200905:07x86SP1SP1QFE
Urlmon.dll6.0.3790.3304698,88004-Mar-200905:07x86SP1SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.330440,96003-Mar-200910:11x86SP1SP1QFE
Wininet.dll6.0.3790.3304667,13604-Mar-200905:07x86SP1SP1QFE
Browseui.dll6.0.3790.44701,033,21604-Mar-200904:59x86SP2SP2GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.4470361,47204-Mar-200904:59x86SP2SP2GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.4470209,92004-Mar-200904:59x86SP2SP2GDR
Html.iec2006.2.0.10369,66403-Mar-200910:08Not ApplicableSP2SP2GDR
Ieencode.dll2006.2.0.1082,43204-Mar-200904:59x86SP2SP2GDR
Mshtml.dll6.0.3790.44703,135,48804-Mar-200904:59x86SP2SP2GDR
Mstime.dll6.0.3790.4470537,60004-Mar-200904:59x86SP2SP2GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.44701,508,35204-Mar-200904:59x86SP2SP2GDR
Urlmon.dll6.0.3790.4470698,88004-Mar-200904:59x86SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.447026,11203-Mar-200910:52x86SP2SP2GDR
Wininet.dll6.0.3790.4470671,23204-Mar-200904:59x86SP2SP2GDR
Browseui.dll6.0.3790.44701,033,21604-Mar-200905:05x86SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.4470361,47204-Mar-200905:05x86SP2SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.4470209,92004-Mar-200905:05x86SP2SP2QFE
Html.iec2006.2.0.10369,66403-Mar-200911:05Not ApplicableSP2SP2QFE
Ieencode.dll2006.2.0.1082,43204-Mar-200905:05x86SP2SP2QFE
Mshtml.dll6.0.3790.44703,137,02404-Mar-200905:05x86SP2SP2QFE
Mstime.dll6.0.3790.4470537,60004-Mar-200905:05x86SP2SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.44701,508,86418-Mar-200917:40x86SP2SP2QFE
Urlmon.dll6.0.3790.4470699,39204-Mar-200905:05x86SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.447026,11203-Mar-200910:52x86SP2SP2QFE
Wininet.dll6.0.3790.4470671,74404-Mar-200905:05x86SP2SP2QFE
Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach Itanium
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Browseui.dll6.0.3790.33042,543,10418-Mar-200919:35IA-64SP1SP1GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.33041,009,15218-Mar-200919:35IA-64SP1SP1GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.3304640,51218-Mar-200919:35IA-64SP1SP1GDR
Html.iec2006.1.0.10997,88818-Mar-200919:35Not ApplicableSP1SP1GDR
Ieencode.dll2006.1.0.10154,11218-Mar-200919:35IA-64SP1SP1GDR
Iepeers.dll6.0.3790.3304717,31218-Mar-200919:35IA-64SP1SP1GDR
Jsproxy.dll6.0.3790.330445,56818-Mar-200919:35IA-64SP1SP1GDR
Mshtml.dll6.0.3790.33049,373,18418-Mar-200919:35IA-64SP1SP1GDR
Mstime.dll6.0.3790.33041,845,76018-Mar-200919:35IA-64SP1SP1GDR
Pngfilt.dll5.2.3790.3304116,73618-Mar-200919:35IA-64SP1SP1GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.33043,679,23218-Mar-200919:35IA-64SP1SP1GDR
Shlwapi.dll6.0.3790.3304823,29618-Mar-200919:35IA-64SP1SP1GDR
Urlmon.dll6.0.3790.33041,617,92018-Mar-200919:35IA-64SP1SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.330439,93618-Mar-200919:35IA-64SP1SP1GDR
Wininet.dll6.0.3790.33041,696,76818-Mar-200919:35IA-64SP1SP1GDR
Wbrowseui.dll6.0.3790.33041,036,80018-Mar-200919:36x86SP1SP1GDR\WOW
Wdanim.dll6.3.1.1481,058,30418-Mar-200919:36x86SP1SP1GDR\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.3304363,52018-Mar-200919:36x86SP1SP1GDR\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.3304212,48018-Mar-200919:36x86SP1SP1GDR\WOW
Whtml.iec2006.1.0.10369,66418-Mar-200919:36Not ApplicableSP1SP1GDR\WOW
Wiedw.exe5.2.3790.330417,92018-Mar-200919:36x86SP1SP1GDR\WOW
Wieencode.dll2006.1.0.1082,43218-Mar-200919:36x86SP1SP1GDR\WOW
Wiepeers.dll6.0.3790.3304253,95218-Mar-200919:36x86SP1SP1GDR\WOW
Wjsproxy.dll6.0.3790.330416,38418-Mar-200919:36x86SP1SP1GDR\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.33043,159,55218-Mar-200919:36x86SP1SP1GDR\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.3304537,60018-Mar-200919:36x86SP1SP1GDR\WOW
Wpngfilt.dll5.2.3790.330442,49618-Mar-200919:36x86SP1SP1GDR\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.33041,515,00818-Mar-200919:36x86SP1SP1GDR\WOW
Wshlwapi.dll6.0.3790.3304321,53618-Mar-200919:36x86SP1SP1GDR\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.3304698,36818-Mar-200919:36x86SP1SP1GDR\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.330440,96018-Mar-200919:36x86SP1SP1GDR\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.3304663,04018-Mar-200919:36x86SP1SP1GDR\WOW
Browseui.dll6.0.3790.33042,542,59218-Mar-200919:35IA-64SP1SP1QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.33041,009,15218-Mar-200919:35IA-64SP1SP1QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.3304640,51218-Mar-200919:35IA-64SP1SP1QFE
Html.iec2006.1.0.10997,88818-Mar-200919:35Not ApplicableSP1SP1QFE
Ieencode.dll2006.1.0.10154,11218-Mar-200919:35IA-64SP1SP1QFE
Iepeers.dll6.0.3790.3304717,82418-Mar-200919:35IA-64SP1SP1QFE
Jsproxy.dll6.0.3790.330445,56818-Mar-200919:35IA-64SP1SP1QFE
Mshtml.dll6.0.3790.33049,379,32818-Mar-200919:35IA-64SP1SP1QFE
Mstime.dll6.0.3790.33041,845,76018-Mar-200919:35IA-64SP1SP1QFE
Pngfilt.dll5.2.3790.3304116,73618-Mar-200919:35IA-64SP1SP1QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.33043,682,30418-Mar-200919:35IA-64SP1SP1QFE
Shlwapi.dll6.0.3790.3304823,29618-Mar-200919:35IA-64SP1SP1QFE
Urlmon.dll6.0.3790.33041,620,99218-Mar-200919:35IA-64SP1SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.330439,93618-Mar-200919:35IA-64SP1SP1QFE
Wininet.dll6.0.3790.33041,703,42418-Mar-200919:36IA-64SP1SP1QFE
Wbrowseui.dll6.0.3790.33041,036,80018-Mar-200919:36x86SP1SP1QFE\WOW
Wdanim.dll6.3.1.1481,058,30418-Mar-200919:36x86SP1SP1QFE\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.3304363,52018-Mar-200919:36x86SP1SP1QFE\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.3304212,48018-Mar-200919:36x86SP1SP1QFE\WOW
Whtml.iec2006.1.0.10369,66418-Mar-200919:36Not ApplicableSP1SP1QFE\WOW
Wiedw.exe5.2.3790.330417,92018-Mar-200919:36x86SP1SP1QFE\WOW
Wieencode.dll2006.1.0.1082,43218-Mar-200919:36x86SP1SP1QFE\WOW
Wiepeers.dll6.0.3790.3304253,95218-Mar-200919:36x86SP1SP1QFE\WOW
Wjsproxy.dll6.0.3790.330416,38418-Mar-200919:36x86SP1SP1QFE\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.33043,161,60018-Mar-200919:36x86SP1SP1QFE\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.3304537,60018-Mar-200919:36x86SP1SP1QFE\WOW
Wpngfilt.dll5.2.3790.330442,49618-Mar-200919:36x86SP1SP1QFE\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.33041,516,03218-Mar-200919:36x86SP1SP1QFE\WOW
Wshlwapi.dll6.0.3790.3304321,53618-Mar-200919:36x86SP1SP1QFE\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.3304698,88018-Mar-200919:36x86SP1SP1QFE\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.330440,96018-Mar-200919:36x86SP1SP1QFE\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.3304667,13618-Mar-200919:36x86SP1SP1QFE\WOW
Browseui.dll6.0.3790.44702,542,59218-Mar-200919:42IA-64SP2SP2GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.44701,009,15218-Mar-200919:42IA-64SP2SP2GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.4470640,51218-Mar-200919:42IA-64SP2SP2GDR
Html.iec2006.2.0.10997,88818-Mar-200919:42Not ApplicableSP2SP2GDR
Ieencode.dll2006.2.0.10154,11218-Mar-200919:42IA-64SP2SP2GDR
Mshtml.dll6.0.3790.44709,380,35218-Mar-200919:42IA-64SP2SP2GDR
Mstime.dll6.0.3790.44701,845,76018-Mar-200919:43IA-64SP2SP2GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.44703,679,74418-Mar-200919:43IA-64SP2SP2GDR
Urlmon.dll6.0.3790.44701,621,50418-Mar-200919:43IA-64SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.447025,08818-Mar-200919:43IA-64SP2SP2GDR
Wininet.dll6.0.3790.44701,702,40018-Mar-200919:43IA-64SP2SP2GDR
Wbrowseui.dll6.0.3790.44701,033,21618-Mar-200919:43x86SP2SP2GDR\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.4470361,47218-Mar-200919:43x86SP2SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.4470209,92018-Mar-200919:43x86SP2SP2GDR\WOW
Whtml.iec2006.2.0.10369,66418-Mar-200919:43Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wieencode.dll2006.2.0.1082,43218-Mar-200919:43x86SP2SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.44703,135,48818-Mar-200919:43x86SP2SP2GDR\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.4470537,60018-Mar-200919:43x86SP2SP2GDR\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.44701,508,35218-Mar-200919:43x86SP2SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.4470698,88018-Mar-200919:43x86SP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.447026,11218-Mar-200919:43x86SP2SP2GDR\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.4470671,23218-Mar-200919:43x86SP2SP2GDR\WOW
Browseui.dll6.0.3790.44702,542,59218-Mar-200919:35IA-64SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.44701,009,15218-Mar-200919:35IA-64SP2SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.4470640,51218-Mar-200919:35IA-64SP2SP2QFE
Html.iec2006.2.0.10997,88818-Mar-200919:35Not ApplicableSP2SP2QFE
Ieencode.dll2006.2.0.10154,11218-Mar-200919:35IA-64SP2SP2QFE
Mshtml.dll6.0.3790.44709,386,49618-Mar-200919:35IA-64SP2SP2QFE
Mstime.dll6.0.3790.44701,845,76018-Mar-200919:35IA-64SP2SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.44703,681,28018-Mar-200919:35IA-64SP2SP2QFE
Urlmon.dll6.0.3790.44701,623,55218-Mar-200919:35IA-64SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.447025,08818-Mar-200919:35IA-64SP2SP2QFE
Wininet.dll6.0.3790.44701,704,44818-Mar-200919:35IA-64SP2SP2QFE
Wbrowseui.dll6.0.3790.44701,033,21618-Mar-200919:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.4470361,47218-Mar-200919:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.4470209,92018-Mar-200919:36x86SP2SP2QFE\WOW
Whtml.iec2006.2.0.10369,66418-Mar-200919:36Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wieencode.dll2006.2.0.1082,43218-Mar-200919:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.44703,137,02418-Mar-200919:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.4470537,60018-Mar-200919:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.44701,508,86418-Mar-200919:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.4470699,39218-Mar-200919:36x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.447026,11218-Mar-200919:36x86SP2SP2QFE\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.4470671,74418-Mar-200919:36x86SP2SP2QFE\WOW
Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Browseui.dll6.0.3790.33041,605,12018-Mar-200918:36x64SP1SP1GDR
Danim.dll6.3.1.1481,989,12018-Mar-200918:36x64SP1SP1GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.3304562,17618-Mar-200919:49x64SP1SP1GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.3304332,28818-Mar-200919:49x64SP1SP1GDR
Html.iec2006.1.0.10566,78418-Mar-200919:49Not ApplicableSP1SP1GDR
Ieencode.dll2006.1.0.1096,25618-Mar-200919:49x64SP1SP1GDR
Iepeers.dll6.0.3790.3304369,66418-Mar-200919:49x64SP1SP1GDR
Jsproxy.dll6.0.3790.330424,06418-Mar-200919:50x64SP1SP1GDR
Mshtml.dll6.0.3790.33046,004,22418-Mar-200918:36x64SP1SP1GDR
Mstime.dll6.0.3790.3304900,60818-Mar-200919:50x64SP1SP1GDR
Pngfilt.dll5.2.3790.330464,00018-Mar-200919:50x64SP1SP1GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.33042,438,14418-Mar-200919:50x64SP1SP1GDR
Shlwapi.dll6.0.3790.3304621,56818-Mar-200919:50x64SP1SP1GDR
Urlmon.dll6.0.3790.33041,087,48818-Mar-200919:50x64SP1SP1GDR
W03a2409.dll5.2.3790.330441,47218-Mar-200919:50x64SP1SP1GDR
Wininet.dll6.0.3790.33041,187,84018-Mar-200919:50x64SP1SP1GDR
Wbrowseui.dll6.0.3790.33041,036,80018-Mar-200919:50x86SP1SP1GDR\WOW
Wdanim.dll6.3.1.1481,058,30418-Mar-200919:50x86SP1SP1GDR\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.3304363,52018-Mar-200919:50x86SP1SP1GDR\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.3304212,48018-Mar-200919:50x86SP1SP1GDR\WOW
Whtml.iec2006.1.0.10369,66418-Mar-200919:50Not ApplicableSP1SP1GDR\WOW
Wiedw.exe5.2.3790.330417,92018-Mar-200919:50x86SP1SP1GDR\WOW
Wieencode.dll2006.1.0.1082,43218-Mar-200919:50x86SP1SP1GDR\WOW
Wiepeers.dll6.0.3790.3304253,95218-Mar-200919:50x86SP1SP1GDR\WOW
Wjsproxy.dll6.0.3790.330416,38418-Mar-200919:50x86SP1SP1GDR\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.33043,159,55218-Mar-200919:50x86SP1SP1GDR\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.3304537,60018-Mar-200919:50x86SP1SP1GDR\WOW
Wpngfilt.dll5.2.3790.330442,49618-Mar-200919:50x86SP1SP1GDR\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.33041,515,00818-Mar-200919:50x86SP1SP1GDR\WOW
Wshlwapi.dll6.0.3790.3304321,53618-Mar-200919:50x86SP1SP1GDR\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.3304698,36818-Mar-200919:50x86SP1SP1GDR\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.330440,96018-Mar-200919:50x86SP1SP1GDR\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.3304663,04018-Mar-200919:50x86SP1SP1GDR\WOW
Browseui.dll6.0.3790.33041,605,12018-Mar-200919:49x64SP1SP1QFE
Danim.dll6.3.1.1481,989,12018-Mar-200919:49x64SP1SP1QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.3304562,17618-Mar-200919:49x64SP1SP1QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.3304332,28818-Mar-200919:49x64SP1SP1QFE
Html.iec2006.1.0.10566,78418-Mar-200919:49Not ApplicableSP1SP1QFE
Ieencode.dll2006.1.0.1096,25618-Mar-200919:50x64SP1SP1QFE
Iepeers.dll6.0.3790.3304370,17618-Mar-200919:50x64SP1SP1QFE
Jsproxy.dll6.0.3790.330424,06418-Mar-200919:50x64SP1SP1QFE
Mshtml.dll6.0.3790.33046,006,78418-Mar-200919:50x64SP1SP1QFE
Mstime.dll6.0.3790.3304900,60818-Mar-200919:50x64SP1SP1QFE
Pngfilt.dll5.2.3790.330464,00018-Mar-200919:50x64SP1SP1QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.33042,440,19218-Mar-200919:50x64SP1SP1QFE
Shlwapi.dll6.0.3790.3304621,56818-Mar-200919:50x64SP1SP1QFE
Urlmon.dll6.0.3790.33041,088,51218-Mar-200919:50x64SP1SP1QFE
W03a2409.dll5.2.3790.330441,47218-Mar-200919:50x64SP1SP1QFE
Wininet.dll6.0.3790.33041,190,91218-Mar-200919:50x64SP1SP1QFE
Wbrowseui.dll6.0.3790.33041,036,80018-Mar-200919:51x86SP1SP1QFE\WOW
Wdanim.dll6.3.1.1481,058,30418-Mar-200919:51x86SP1SP1QFE\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.3304363,52018-Mar-200919:51x86SP1SP1QFE\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.3304212,48018-Mar-200919:51x86SP1SP1QFE\WOW
Whtml.iec2006.1.0.10369,66418-Mar-200919:51Not ApplicableSP1SP1QFE\WOW
Wiedw.exe5.2.3790.330417,92018-Mar-200919:51x86SP1SP1QFE\WOW
Wieencode.dll2006.1.0.1082,43218-Mar-200919:51x86SP1SP1QFE\WOW
Wiepeers.dll6.0.3790.3304253,95218-Mar-200919:51x86SP1SP1QFE\WOW
Wjsproxy.dll6.0.3790.330416,38418-Mar-200919:51x86SP1SP1QFE\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.33043,161,60018-Mar-200919:51x86SP1SP1QFE\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.3304537,60018-Mar-200919:51x86SP1SP1QFE\WOW
Wpngfilt.dll5.2.3790.330442,49618-Mar-200919:51x86SP1SP1QFE\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.33041,516,03218-Mar-200919:51x86SP1SP1QFE\WOW
Wshlwapi.dll6.0.3790.3304321,53618-Mar-200919:51x86SP1SP1QFE\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.3304698,88018-Mar-200919:51x86SP1SP1QFE\WOW
Ww03a2409.dll5.2.3790.330440,96018-Mar-200919:51x86SP1SP1QFE\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.3304667,13618-Mar-200919:51x86SP1SP1QFE\WOW
Browseui.dll6.0.3790.44701,605,12018-Mar-200920:31x64SP2SP2GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.4470562,17618-Mar-200920:32x64SP2SP2GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.4470332,28818-Mar-200920:32x64SP2SP2GDR
Html.iec2006.2.0.10566,78418-Mar-200920:32Not ApplicableSP2SP2GDR
Ieencode.dll2006.2.0.1096,25618-Mar-200920:32x64SP2SP2GDR
Mshtml.dll6.0.3790.44706,006,27218-Mar-200920:32x64SP2SP2GDR
Mstime.dll6.0.3790.4470900,60818-Mar-200920:32x64SP2SP2GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.44702,439,68018-Mar-200920:32x64SP2SP2GDR
Urlmon.dll6.0.3790.44701,090,04818-Mar-200920:32x64SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.447026,62418-Mar-200920:32x64SP2SP2GDR
Wininet.dll6.0.3790.44701,190,91218-Mar-200920:32x64SP2SP2GDR
Wbrowseui.dll6.0.3790.44701,033,21618-Mar-200920:32x86SP2SP2GDR\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.4470361,47218-Mar-200920:32x86SP2SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.4470209,92018-Mar-200920:32x86SP2SP2GDR\WOW
Whtml.iec2006.2.0.10369,66418-Mar-200920:32Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wieencode.dll2006.2.0.1082,43218-Mar-200920:32x86SP2SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.44703,135,48818-Mar-200920:32x86SP2SP2GDR\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.4470537,60018-Mar-200920:32x86SP2SP2GDR\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.44701,508,35218-Mar-200920:32x86SP2SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.4470698,88018-Mar-200920:32x86SP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.447026,11218-Mar-200920:32x86SP2SP2GDR\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.4470671,23218-Mar-200920:32x86SP2SP2GDR\WOW
Browseui.dll6.0.3790.44701,605,12018-Mar-200920:20x64SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.4470562,17618-Mar-200920:20x64SP2SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.4470332,28818-Mar-200920:20x64SP2SP2QFE
Html.iec2006.2.0.10566,78418-Mar-200920:20Not ApplicableSP2SP2QFE
Ieencode.dll2006.2.0.1096,25618-Mar-200920:20x64SP2SP2QFE
Mshtml.dll6.0.3790.44706,011,90418-Mar-200920:20x64SP2SP2QFE
Mstime.dll6.0.3790.4470900,60818-Mar-200920:20x64SP2SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.44702,440,19218-Mar-200920:20x64SP2SP2QFE
Urlmon.dll6.0.3790.44701,091,07218-Mar-200920:20x64SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.447026,62418-Mar-200920:20x64SP2SP2QFE
Wininet.dll6.0.3790.44701,192,44818-Mar-200920:20x64SP2SP2QFE
Wbrowseui.dll6.0.3790.44701,033,21618-Mar-200920:20x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.4470361,47218-Mar-200920:20x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.4470209,92018-Mar-200920:20x86SP2SP2QFE\WOW
Whtml.iec2006.2.0.10369,66418-Mar-200920:20Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wieencode.dll2006.2.0.1082,43218-Mar-200920:20x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.44703,137,02418-Mar-200920:20x86SP2SP2QFE\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.4470537,60018-Mar-200920:20x86SP2SP2QFE\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.44701,508,86418-Mar-200920:20x86SP2SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.4470699,39218-Mar-200920:20x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.447026,11218-Mar-200920:20x86SP2SP2QFE\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.4470671,74418-Mar-200920:20x86SP2SP2QFE\WOW

Internet Explorer 7

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows XP
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Advpack.dll7.0.6000.16825124,92820-Feb-200918:09x86SP3SP3GDR
Dxtmsft.dll7.0.6000.16825347,13620-Feb-200918:09x86SP3SP3GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.16825214,52820-Feb-200918:09x86SP3SP3GDR
Extmgr.dll7.0.6000.16825133,12020-Feb-200918:09x86SP3SP3GDR
Html.iec2017.0.0.16825389,12020-Feb-200910:21Not ApplicableSP3SP3GDR
Icardie.dll7.0.6000.1682563,48820-Feb-200918:09x86SP3SP3GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.1682570,65620-Feb-200910:20x86SP3SP3GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.16825153,08820-Feb-200918:09x86SP3SP3GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.16825230,40020-Feb-200918:09x86SP3SP3GDR
Ieakui.dll7.0.6000.16825161,79220-Feb-200905:14x86SP3SP3GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.02,455,48809-Jul-200814:25Not ApplicableSP3SP3GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.16461383,48820-Feb-200918:09x86SP3SP3GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.16825385,02420-Feb-200918:09x86SP3SP3GDR
Ieencode.dll2017.0.0.1682578,33620-Feb-200918:09x86SP3SP3GDR
Ieframe.dll7.0.6000.168256,066,17620-Feb-200918:09x86SP3SP3GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23209-Jul-200814:30Not ApplicableSP3SP3GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1682544,54420-Feb-200918:09x86SP3SP3GDR
Iertutil.dll7.0.6000.16825268,28820-Feb-200918:09x86SP3SP3GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1682513,82420-Feb-200910:20x86SP3SP3GDR
Iexplore.exe7.0.6000.16827636,07228-Feb-200904:54x86SP3SP3GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.168251,830,91220-Feb-200918:09Not ApplicableSP3SP3GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1682527,64820-Feb-200918:09x86SP3SP3GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.16825459,26420-Feb-200918:09x86SP3SP3GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.1682552,22420-Feb-200918:09x86SP3SP3GDR
Mshtml.dll7.0.6000.168253,595,26420-Feb-200918:09x86SP3SP3GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.16825477,69620-Feb-200918:09x86SP3SP3GDR
Msrating.dll7.0.6000.16825193,02420-Feb-200918:09x86SP3SP3GDR
Mstime.dll7.0.6000.16825671,23220-Feb-200918:09x86SP3SP3GDR
Occache.dll7.0.6000.16825102,91220-Feb-200918:09x86SP3SP3GDR
Pngfilt.dll7.0.6000.1682544,54420-Feb-200918:09x86SP3SP3GDR
Url.dll7.0.6000.16825105,98420-Feb-200918:09x86SP3SP3GDR
Urlmon.dll7.0.6000.168251,160,19220-Feb-200918:09x86SP3SP3GDR
Webcheck.dll7.0.6000.16825233,47220-Feb-200918:09x86SP3SP3GDR
Wininet.dll7.0.6000.16827826,36803-Mar-200900:18x86SP3SP3GDR
Advpack.dll7.0.6000.21015124,92820-Feb-200918:09x86SP3SP3QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.21015347,13620-Feb-200918:09x86SP3SP3QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.21015214,52820-Feb-200918:09x86SP3SP3QFE
Extmgr.dll7.0.6000.21015132,60820-Feb-200918:09x86SP3SP3QFE
Html.iec2017.0.0.21015389,12020-Feb-200910:24Not ApplicableSP3SP3QFE
Icardie.dll7.0.6000.2101563,48820-Feb-200918:09x86SP3SP3QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2101570,65620-Feb-200910:24x86SP3SP3QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.21015153,08820-Feb-200918:09x86SP3SP3QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.21015230,40020-Feb-200918:09x86SP3SP3QFE
Ieakui.dll7.0.6000.21015161,79220-Feb-200905:14x86SP3SP3QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.02,455,48809-Jul-200814:25Not ApplicableSP3SP3QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92820-Feb-200918:09x86SP3SP3QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.21015388,60820-Feb-200918:09x86SP3SP3QFE
Ieencode.dll2017.0.0.2101578,33620-Feb-200918:09x86SP3SP3QFE
Ieframe.dll7.0.6000.210156,068,73620-Feb-200918:09x86SP3SP3QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23209-Jul-200814:30Not ApplicableSP3SP3QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2101544,54420-Feb-200918:09x86SP3SP3QFE
Iertutil.dll7.0.6000.21015268,28820-Feb-200918:09x86SP3SP3QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2101513,82420-Feb-200910:24x86SP3SP3QFE
Iexplore.exe7.0.6000.21020636,08828-Feb-200904:54x86SP3SP3QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.210151,831,42420-Feb-200918:09Not ApplicableSP3SP3QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2101527,64820-Feb-200918:09x86SP3SP3QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.21015459,26420-Feb-200918:09x86SP3SP3QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2101552,22420-Feb-200918:09x86SP3SP3QFE
Mshtml.dll7.0.6000.210153,596,80021-Feb-200920:09x86SP3SP3QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.21015477,69620-Feb-200918:09x86SP3SP3QFE
Msrating.dll7.0.6000.21015193,02420-Feb-200918:09x86SP3SP3QFE
Mstime.dll7.0.6000.21015671,23220-Feb-200918:09x86SP3SP3QFE
Occache.dll7.0.6000.21015102,91220-Feb-200918:09x86SP3SP3QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.2101544,54420-Feb-200918:09x86SP3SP3QFE
Url.dll7.0.6000.21015105,98420-Feb-200918:09x86SP3SP3QFE
Urlmon.dll7.0.6000.210151,163,26420-Feb-200918:09x86SP3SP3QFE
Webcheck.dll7.0.6000.21015233,47220-Feb-200918:09x86SP3SP3QFE
Wininet.dll7.0.6000.21020828,41603-Mar-200900:17x86SP3SP3QFE
Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Advpack.dll7.0.6000.16825124,92820-Feb-200921:35x86SP2SP2GDR
Dxtmsft.dll7.0.6000.16825347,13620-Feb-200921:35x86SP2SP2GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.16825214,52820-Feb-200921:35x86SP2SP2GDR
Extmgr.dll7.0.6000.16825133,12020-Feb-200921:35x86SP2SP2GDR
Html.iec2017.0.0.16825389,12020-Feb-200912:09Not ApplicableSP2SP2GDR
Icardie.dll7.0.6000.1682563,48820-Feb-200921:35x86SP2SP2GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.1682570,65620-Feb-200912:08x86SP2SP2GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.16825153,08820-Feb-200921:35x86SP2SP2GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.16825230,40020-Feb-200921:35x86SP2SP2GDR
Ieakui.dll7.0.6000.16825161,79220-Feb-200904:49x86SP2SP2GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.02,455,48817-Apr-200709:35Not ApplicableSP2SP2GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.16461383,48820-Feb-200921:35x86SP2SP2GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.16825385,02420-Feb-200921:35x86SP2SP2GDR
Ieencode.dll2017.0.0.1682578,33620-Feb-200921:35x86SP2SP2GDR
Ieframe.dll7.0.6000.168256,066,17620-Feb-200921:35x86SP2SP2GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23203-Mar-200702:11Not ApplicableSP2SP2GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1682544,54420-Feb-200921:35x86SP2SP2GDR
Iertutil.dll7.0.6000.16825268,28820-Feb-200921:35x86SP2SP2GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1682513,82420-Feb-200912:08x86SP2SP2GDR
Iexplore.exe7.0.6000.16827636,07228-Feb-200904:42x86SP2SP2GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.168251,830,91220-Feb-200921:35Not ApplicableSP2SP2GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1682527,64820-Feb-200921:35x86SP2SP2GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.16825459,26420-Feb-200921:35x86SP2SP2GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.1682552,22420-Feb-200921:35x86SP2SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.168253,595,26420-Feb-200921:36x86SP2SP2GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.16825477,69620-Feb-200921:36x86SP2SP2GDR
Msrating.dll7.0.6000.16825193,02420-Feb-200921:36x86SP2SP2GDR
Mstime.dll7.0.6000.16825671,23220-Feb-200921:36x86SP2SP2GDR
Occache.dll7.0.6000.16825102,91220-Feb-200921:36x86SP2SP2GDR
Pngfilt.dll7.0.6000.1682544,54420-Feb-200921:36x86SP2SP2GDR
Url.dll7.0.6000.16825105,98420-Feb-200921:36x86SP2SP2GDR
Urlmon.dll7.0.6000.168251,160,19220-Feb-200921:36x86SP2SP2GDR
Webcheck.dll7.0.6000.16825233,47220-Feb-200921:36x86SP2SP2GDR
Wininet.dll7.0.6000.16827826,36803-Mar-200903:47x86SP2SP2GDR
Advpack.dll7.0.6000.21015124,92820-Feb-200921:34x86SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.21015347,13620-Feb-200921:34x86SP2SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.21015214,52820-Feb-200921:34x86SP2SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.21015132,60820-Feb-200921:34x86SP2SP2QFE
Html.iec2017.0.0.21015389,12020-Feb-200912:03Not ApplicableSP2SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.2101563,48820-Feb-200921:34x86SP2SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2101570,65620-Feb-200912:02x86SP2SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.21015153,08820-Feb-200921:34x86SP2SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.21015230,40020-Feb-200921:34x86SP2SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.21015161,79220-Feb-200904:49x86SP2SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.02,455,48817-Apr-200709:35Not ApplicableSP2SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92820-Feb-200921:34x86SP2SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.21015388,60820-Feb-200921:34x86SP2SP2QFE
Ieencode.dll2017.0.0.2101578,33620-Feb-200921:34x86SP2SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.210156,068,73620-Feb-200921:34x86SP2SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23203-Mar-200702:11Not ApplicableSP2SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2101544,54420-Feb-200921:34x86SP2SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.21015268,28820-Feb-200921:34x86SP2SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2101513,82420-Feb-200912:02x86SP2SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.21020636,08828-Feb-200904:42x86SP2SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.210151,831,42420-Feb-200921:34Not ApplicableSP2SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2101527,64820-Feb-200921:34x86SP2SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.21015459,26420-Feb-200921:34x86SP2SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2101552,22420-Feb-200921:34x86SP2SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.210153,596,80003-Mar-200917:24x86SP2SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.21015477,69620-Feb-200921:34x86SP2SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.21015193,02420-Feb-200921:34x86SP2SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.21015671,23220-Feb-200921:34x86SP2SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.21015102,91220-Feb-200921:34x86SP2SP2QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.2101544,54420-Feb-200921:34x86SP2SP2QFE
Url.dll7.0.6000.21015105,98420-Feb-200921:34x86SP2SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.210151,163,26420-Feb-200921:34x86SP2SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.21015233,47220-Feb-200921:34x86SP2SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.21020828,41603-Mar-200903:23x86SP2SP2QFE
Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach Itanium
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Advpack.dll7.0.6000.16825283,13603-Mar-200921:36IA-64SP2SP2GDR
Dxtmsft.dll7.0.6000.16825984,57603-Mar-200921:36IA-64SP2SP2GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.16825645,63203-Mar-200921:36IA-64SP2SP2GDR
Extmgr.dll7.0.6000.16825328,19203-Mar-200921:36IA-64SP2SP2GDR
Html.iec2017.0.0.16825965,63203-Mar-200921:37Not ApplicableSP2SP2GDR
Icardie.dll7.0.6000.16825179,71203-Mar-200921:36IA-64SP2SP2GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.16825135,68003-Mar-200921:36IA-64SP2SP2GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.16825385,53603-Mar-200921:36IA-64SP2SP2GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.16825503,80803-Mar-200921:36IA-64SP2SP2GDR
Ieakui.dll7.0.6000.16825161,79203-Mar-200921:36IA-64SP2SP2GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.02,455,48803-Mar-200921:36Not ApplicableSP2SP2GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.164611,075,71203-Mar-200921:36IA-64SP2SP2GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.16825756,73603-Mar-200921:36IA-64SP2SP2GDR
Ieencode.dll2017.0.0.16825147,45603-Mar-200921:37IA-64SP2SP2GDR
Ieframe.dll7.0.6000.1682511,708,92803-Mar-200921:36IA-64SP2SP2GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414980,99203-Mar-200921:37Not ApplicableSP2SP2GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1682599,84003-Mar-200921:37IA-64SP2SP2GDR
Iertutil.dll7.0.6000.16825556,03203-Mar-200921:37IA-64SP2SP2GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1682530,72003-Mar-200921:37IA-64SP2SP2GDR
Iexplore.exe7.0.6000.16827787,73603-Mar-200921:37IA-64SP2SP2GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.168252,440,19203-Mar-200921:37Not ApplicableSP2SP2GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1682582,43203-Mar-200921:37IA-64SP2SP2GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.16825985,60003-Mar-200921:37IA-64SP2SP2GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.16825144,38403-Mar-200921:37IA-64SP2SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.1682510,064,38403-Mar-200921:37IA-64SP2SP2GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.168251,525,24803-Mar-200921:37IA-64SP2SP2GDR
Msrating.dll7.0.6000.16825492,03203-Mar-200921:37IA-64SP2SP2GDR
Mstime.dll7.0.6000.168252,233,34403-Mar-200921:37IA-64SP2SP2GDR
Occache.dll7.0.6000.16825275,96803-Mar-200921:37IA-64SP2SP2GDR
Pngfilt.dll7.0.6000.16825122,36803-Mar-200921:37IA-64SP2SP2GDR
Url.dll7.0.6000.16825130,04803-Mar-200921:37IA-64SP2SP2GDR
Urlmon.dll7.0.6000.168252,583,04003-Mar-200921:37IA-64SP2SP2GDR
Webcheck.dll7.0.6000.16825653,82403-Mar-200921:37IA-64SP2SP2GDR
Wininet.dll7.0.6000.168271,885,18403-Mar-200921:37IA-64SP2SP2GDR
Wadvpack.dll7.0.6000.16825124,92803-Mar-200921:37x86SP2SP2GDR\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.16825347,13603-Mar-200921:37x86SP2SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.16825214,52803-Mar-200921:37x86SP2SP2GDR\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.16825133,12003-Mar-200921:37x86SP2SP2GDR\WOW
Whtml.iec2017.0.0.16825389,12003-Mar-200921:37Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.1682563,48803-Mar-200921:37x86SP2SP2GDR\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.1682570,65603-Mar-200921:37x86SP2SP2GDR\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.16825153,08803-Mar-200921:37x86SP2SP2GDR\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.16825230,40003-Mar-200921:37x86SP2SP2GDR\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.16825161,79203-Mar-200921:37x86SP2SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.02,455,48803-Mar-200921:37Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.16461383,48803-Mar-200921:37x86SP2SP2GDR\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.16825385,02403-Mar-200921:37x86SP2SP2GDR\WOW
Wieencode.dll2017.0.0.1682578,33603-Mar-200921:37x86SP2SP2GDR\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.168256,066,17603-Mar-200921:37x86SP2SP2GDR\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23203-Mar-200921:37Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.1682544,54403-Mar-200921:37x86SP2SP2GDR\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.16825268,28803-Mar-200921:37x86SP2SP2GDR\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.1682513,82403-Mar-200921:37x86SP2SP2GDR\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.16827636,07203-Mar-200921:37x86SP2SP2GDR\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.168251,830,91203-Mar-200921:37Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.1682527,64803-Mar-200921:37x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.16825459,26403-Mar-200921:37x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.1682552,22403-Mar-200921:37x86SP2SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.168253,595,26403-Mar-200921:37x86SP2SP2GDR\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.16825477,69603-Mar-200921:37x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.16825193,02403-Mar-200921:37x86SP2SP2GDR\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.16825671,23203-Mar-200921:37x86SP2SP2GDR\WOW
Woccache.dll7.0.6000.16825102,91203-Mar-200921:37x86SP2SP2GDR\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.1682544,54403-Mar-200921:37x86SP2SP2GDR\WOW
Wurl.dll7.0.6000.16825105,98403-Mar-200921:37x86SP2SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.168251,160,19203-Mar-200921:37x86SP2SP2GDR\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.16825233,47203-Mar-200921:37x86SP2SP2GDR\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.16827826,36803-Mar-200921:37x86SP2SP2GDR\WOW
Advpack.dll7.0.6000.21015283,13603-Mar-200921:30IA-64SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.21015984,57603-Mar-200921:30IA-64SP2SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.21015645,63203-Mar-200921:30IA-64SP2SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.21015328,19203-Mar-200921:30IA-64SP2SP2QFE
Html.iec2017.0.0.21015965,63203-Mar-200921:31Not ApplicableSP2SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.21015179,71203-Mar-200921:30IA-64SP2SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.21015135,68003-Mar-200921:30IA-64SP2SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.21015385,53603-Mar-200921:30IA-64SP2SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.21015503,80803-Mar-200921:30IA-64SP2SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.21015161,79203-Mar-200921:30IA-64SP2SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.02,455,48803-Mar-200921:30Not ApplicableSP2SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.167301,074,68803-Mar-200921:30IA-64SP2SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.21015764,41603-Mar-200921:30IA-64SP2SP2QFE
Ieencode.dll2017.0.0.21015147,45603-Mar-200921:31IA-64SP2SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.2101511,715,58403-Mar-200921:30IA-64SP2SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414980,99203-Mar-200921:30Not ApplicableSP2SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2101599,84003-Mar-200921:30IA-64SP2SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.21015556,03203-Mar-200921:30IA-64SP2SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2101530,72003-Mar-200921:30IA-64SP2SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.21020786,69603-Mar-200921:30IA-64SP2SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.210152,440,19203-Mar-200921:30Not ApplicableSP2SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2101582,43203-Mar-200921:30IA-64SP2SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.21015985,60003-Mar-200921:30IA-64SP2SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.21015144,38403-Mar-200921:30IA-64SP2SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.2101510,069,50403-Mar-200921:30IA-64SP2SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.210151,525,24803-Mar-200921:30IA-64SP2SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.21015492,03203-Mar-200921:30IA-64SP2SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.210152,233,34403-Mar-200921:30IA-64SP2SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.21015275,96803-Mar-200921:31IA-64SP2SP2QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.21015122,36803-Mar-200921:31IA-64SP2SP2QFE
Url.dll7.0.6000.21015130,04803-Mar-200921:31IA-64SP2SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.210152,588,16003-Mar-200921:31IA-64SP2SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.21015653,82403-Mar-200921:31IA-64SP2SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.210201,888,25603-Mar-200921:31IA-64SP2SP2QFE
Wadvpack.dll7.0.6000.21015124,92803-Mar-200921:31x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.21015347,13603-Mar-200921:31x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.21015214,52803-Mar-200921:31x86SP2SP2QFE\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.21015132,60803-Mar-200921:31x86SP2SP2QFE\WOW
Whtml.iec2017.0.0.21015389,12003-Mar-200921:31Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.2101563,48803-Mar-200921:31x86SP2SP2QFE\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.2101570,65603-Mar-200921:31x86SP2SP2QFE\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.21015153,08803-Mar-200921:31x86SP2SP2QFE\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.21015230,40003-Mar-200921:31x86SP2SP2QFE\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.21015161,79203-Mar-200921:31x86SP2SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.02,455,48803-Mar-200921:31Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92803-Mar-200921:31x86SP2SP2QFE\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.21015388,60803-Mar-200921:31x86SP2SP2QFE\WOW
Wieencode.dll2017.0.0.2101578,33603-Mar-200921:31x86SP2SP2QFE\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.210156,068,73603-Mar-200921:31x86SP2SP2QFE\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23203-Mar-200921:31Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.2101544,54403-Mar-200921:31x86SP2SP2QFE\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.21015268,28803-Mar-200921:31x86SP2SP2QFE\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.2101513,82403-Mar-200921:31x86SP2SP2QFE\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.21020636,08803-Mar-200921:31x86SP2SP2QFE\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.210151,831,42403-Mar-200921:31Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.2101527,64803-Mar-200921:31x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.21015459,26403-Mar-200921:31x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.2101552,22403-Mar-200921:31x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.210153,596,80003-Mar-200921:31x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.21015477,69603-Mar-200921:31x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.21015193,02403-Mar-200921:31x86SP2SP2QFE\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.21015671,23203-Mar-200921:31x86SP2SP2QFE\WOW
Woccache.dll7.0.6000.21015102,91203-Mar-200921:31x86SP2SP2QFE\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.2101544,54403-Mar-200921:31x86SP2SP2QFE\WOW
Wurl.dll7.0.6000.21015105,98403-Mar-200921:31x86SP2SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.210151,163,26403-Mar-200921:31x86SP2SP2QFE\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.21015233,47203-Mar-200921:31x86SP2SP2QFE\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.21020828,41603-Mar-200921:31x86SP2SP2QFE\WOW
Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Advpack.dll7.0.6000.16825161,28003-Mar-200921:41x64SP2SP2GDR
Dxtmsft.dll7.0.6000.16825508,41603-Mar-200921:41x64SP2SP2GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.16825314,36803-Mar-200921:41x64SP2SP2GDR
Extmgr.dll7.0.6000.16825207,36003-Mar-200921:41x64SP2SP2GDR
Html.iec2017.0.0.16825485,37603-Mar-200921:43Not ApplicableSP2SP2GDR
Icardie.dll7.0.6000.1682585,50403-Mar-200921:41x64SP2SP2GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.1682584,99203-Mar-200921:41x64SP2SP2GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.16825195,58403-Mar-200921:41x64SP2SP2GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.16825267,77603-Mar-200921:41x64SP2SP2GDR
Ieakui.dll7.0.6000.16825161,79203-Mar-200921:41x64SP2SP2GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.02,455,48803-Mar-200921:41Not ApplicableSP2SP2GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.16461424,44803-Mar-200921:41x64SP2SP2GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.16825476,67203-Mar-200921:41x64SP2SP2GDR
Ieencode.dll2017.0.0.1682586,52803-Mar-200921:43x64SP2SP2GDR
Ieframe.dll7.0.6000.168257,067,64803-Mar-200921:41x64SP2SP2GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414983,55203-Mar-200921:42Not ApplicableSP2SP2GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1682557,34403-Mar-200921:42x64SP2SP2GDR
Iertutil.dll7.0.6000.16825371,71203-Mar-200921:42x64SP2SP2GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1682513,82403-Mar-200921:42x64SP2SP2GDR
Iexplore.exe7.0.6000.16827712,88803-Mar-200921:42x64SP2SP2GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.168252,076,67203-Mar-200921:42Not ApplicableSP2SP2GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1682532,25603-Mar-200921:42x64SP2SP2GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.16825580,60803-Mar-200921:42x64SP2SP2GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.1682582,43203-Mar-200921:42x64SP2SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.168255,680,64003-Mar-200921:42x64SP2SP2GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.16825758,78403-Mar-200921:42x64SP2SP2GDR
Msrating.dll7.0.6000.16825242,17603-Mar-200921:42x64SP2SP2GDR
Mstime.dll7.0.6000.168251,129,98403-Mar-200921:42x64SP2SP2GDR
Occache.dll7.0.6000.16825164,86403-Mar-200921:43x64SP2SP2GDR
Pngfilt.dll7.0.6000.1682564,00003-Mar-200921:43x64SP2SP2GDR
Url.dll7.0.6000.16825108,54403-Mar-200921:43x64SP2SP2GDR
Urlmon.dll7.0.6000.168251,428,99203-Mar-200921:43x64SP2SP2GDR
Webcheck.dll7.0.6000.16825295,93603-Mar-200921:43x64SP2SP2GDR
Wininet.dll7.0.6000.168271,022,97603-Mar-200921:43x64SP2SP2GDR
Wadvpack.dll7.0.6000.16825124,92803-Mar-200921:43x86SP2SP2GDR\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.16825347,13603-Mar-200921:43x86SP2SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.16825214,52803-Mar-200921:43x86SP2SP2GDR\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.16825133,12003-Mar-200921:43x86SP2SP2GDR\WOW
Whtml.iec2017.0.0.16825389,12003-Mar-200921:43Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.1682563,48803-Mar-200921:43x86SP2SP2GDR\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.1682570,65603-Mar-200921:43x86SP2SP2GDR\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.16825153,08803-Mar-200921:43x86SP2SP2GDR\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.16825230,40003-Mar-200921:43x86SP2SP2GDR\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.16825161,79203-Mar-200921:43x86SP2SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.02,455,48803-Mar-200921:43Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.16461383,48803-Mar-200921:43x86SP2SP2GDR\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.16825385,02403-Mar-200921:43x86SP2SP2GDR\WOW
Wieencode.dll2017.0.0.1682578,33603-Mar-200921:43x86SP2SP2GDR\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.168256,066,17603-Mar-200921:43x86SP2SP2GDR\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23203-Mar-200921:43Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.1682544,54403-Mar-200921:43x86SP2SP2GDR\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.16825268,28803-Mar-200921:43x86SP2SP2GDR\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.1682513,82403-Mar-200921:43x86SP2SP2GDR\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.16827636,07203-Mar-200921:43x86SP2SP2GDR\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.168251,830,91203-Mar-200921:43Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.1682527,64803-Mar-200921:43x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.16825459,26403-Mar-200921:43x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.1682552,22403-Mar-200921:43x86SP2SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.168253,595,26403-Mar-200921:43x86SP2SP2GDR\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.16825477,69603-Mar-200921:43x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.16825193,02403-Mar-200921:43x86SP2SP2GDR\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.16825671,23203-Mar-200921:43x86SP2SP2GDR\WOW
Woccache.dll7.0.6000.16825102,91203-Mar-200921:43x86SP2SP2GDR\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.1682544,54403-Mar-200921:43x86SP2SP2GDR\WOW
Wurl.dll7.0.6000.16825105,98403-Mar-200921:43x86SP2SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.168251,160,19203-Mar-200921:43x86SP2SP2GDR\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.16825233,47203-Mar-200921:43x86SP2SP2GDR\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.16827826,36803-Mar-200921:43x86SP2SP2GDR\WOW
Advpack.dll7.0.6000.21015161,28003-Mar-200921:30x64SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.21015508,41603-Mar-200921:30x64SP2SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.21015314,36803-Mar-200921:30x64SP2SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.21015207,36003-Mar-200921:30x64SP2SP2QFE
Html.iec2017.0.0.21015485,37603-Mar-200921:32Not ApplicableSP2SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.2101585,50403-Mar-200921:30x64SP2SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2101584,99203-Mar-200921:30x64SP2SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.21015195,58403-Mar-200921:30x64SP2SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.21015267,77603-Mar-200921:30x64SP2SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.21015161,79203-Mar-200921:30x64SP2SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.02,455,48803-Mar-200921:30Not ApplicableSP2SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730422,40003-Mar-200921:30x64SP2SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.21015480,25603-Mar-200921:30x64SP2SP2QFE
Ieencode.dll2017.0.0.2101586,52803-Mar-200921:32x64SP2SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.210157,070,72003-Mar-200921:30x64SP2SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414983,55203-Mar-200921:31Not ApplicableSP2SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2101557,34403-Mar-200921:31x64SP2SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.21015371,71203-Mar-200921:31x64SP2SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2101513,82403-Mar-200921:31x64SP2SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.21020712,87203-Mar-200921:31x64SP2SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.210152,077,18403-Mar-200921:31Not ApplicableSP2SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2101532,25603-Mar-200921:31x64SP2SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.21015580,60803-Mar-200921:31x64SP2SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2101582,43203-Mar-200921:31x64SP2SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.210155,686,27203-Mar-200921:31x64SP2SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.21015758,78403-Mar-200921:31x64SP2SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.21015242,68803-Mar-200921:31x64SP2SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.210151,129,98403-Mar-200921:31x64SP2SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.21015164,86403-Mar-200921:32x64SP2SP2QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.2101564,00003-Mar-200921:32x64SP2SP2QFE
Url.dll7.0.6000.21015108,54403-Mar-200921:32x64SP2SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.210151,432,06403-Mar-200921:32x64SP2SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.21015295,93603-Mar-200921:32x64SP2SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.210201,024,51203-Mar-200921:32x64SP2SP2QFE
Wadvpack.dll7.0.6000.21015124,92803-Mar-200921:32x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.21015347,13603-Mar-200921:32x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.21015214,52803-Mar-200921:32x86SP2SP2QFE\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.21015132,60803-Mar-200921:32x86SP2SP2QFE\WOW
Whtml.iec2017.0.0.21015389,12003-Mar-200921:32Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.2101563,48803-Mar-200921:32x86SP2SP2QFE\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.2101570,65603-Mar-200921:32x86SP2SP2QFE\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.21015153,08803-Mar-200921:32x86SP2SP2QFE\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.21015230,40003-Mar-200921:32x86SP2SP2QFE\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.21015161,79203-Mar-200921:32x86SP2SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.02,455,48803-Mar-200921:32Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92803-Mar-200921:32x86SP2SP2QFE\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.21015388,60803-Mar-200921:32x86SP2SP2QFE\WOW
Wieencode.dll2017.0.0.2101578,33603-Mar-200921:32x86SP2SP2QFE\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.210156,068,73603-Mar-200921:32x86SP2SP2QFE\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23203-Mar-200921:32Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.2101544,54403-Mar-200921:32x86SP2SP2QFE\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.21015268,28803-Mar-200921:32x86SP2SP2QFE\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.2101513,82403-Mar-200921:32x86SP2SP2QFE\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.21020636,08803-Mar-200921:32x86SP2SP2QFE\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.210151,831,42403-Mar-200921:32Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.2101527,64803-Mar-200921:32x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.21015459,26403-Mar-200921:32x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.2101552,22403-Mar-200921:32x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.210153,596,80003-Mar-200921:32x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.21015477,69603-Mar-200921:32x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.21015193,02403-Mar-200921:32x86SP2SP2QFE\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.21015671,23203-Mar-200921:32x86SP2SP2QFE\WOW
Woccache.dll7.0.6000.21015102,91203-Mar-200921:32x86SP2SP2QFE\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.2101544,54403-Mar-200921:32x86SP2SP2QFE\WOW
Wurl.dll7.0.6000.21015105,98403-Mar-200921:32x86SP2SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.210151,163,26403-Mar-200921:32x86SP2SP2QFE\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.21015233,47203-Mar-200921:32x86SP2SP2QFE\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.21020828,41603-Mar-200921:32x86SP2SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM lub SPn) i składnika usługi (LDR lub GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku w poniższej tabeli:

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z systemem Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista”. Te pliki oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki cat są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft. Atrybuty tych plików zabezpieczeń nie zostały wymienione.

Internet Explorer 7

Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Advpack.dll7.0.6000.16830124,92803-Mar-200904:15x86
Advpack.dll7.0.6000.21023124,92803-Mar-200904:13x86
Pngfilt.dll7.0.6000.1683044,54403-Mar-200904:19x86
Pngfilt.dll7.0.6000.2102344,54403-Mar-200904:17x86
Urlmon.dll7.0.6000.168301,160,19203-Mar-200904:20x86
Urlmon.dll7.0.6000.210231,163,26403-Mar-200904:18x86
Urlmon.dll7.0.6001.182261,166,33603-Mar-200904:40x86
Urlmon.dll7.0.6001.223891,166,84803-Mar-200904:32x86
Mstime.dll7.0.6000.16830671,23203-Mar-200904:18x86
Mstime.dll7.0.6000.21023671,23203-Mar-200904:16x86
Mstime.dll7.0.6001.18226671,23203-Mar-200904:38x86
Mstime.dll7.0.6001.22389671,23203-Mar-200904:30x86
Inetcpl.cpl7.0.6000.168301,830,91203-Mar-200904:16Not Applicable
Inetcpl.cpl7.0.6000.210231,831,42403-Mar-200904:14Not Applicable
Jsproxy.dll7.0.6000.1683027,64803-Mar-200904:16x86
Wininet.dll7.0.6000.16830826,36803-Mar-200904:20x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51203-Mar-200904:20x86
Jsproxy.dll7.0.6000.2102327,64803-Mar-200904:14x86
Wininet.dll7.0.6000.21023828,41603-Mar-200904:18x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51203-Mar-200904:18x86
Jsproxy.dll7.0.6001.1822628,16003-Mar-200904:37x86
Wininet.dll7.0.6001.18226827,39203-Mar-200904:40x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51222-Feb-200805:01x86
Jsproxy.dll7.0.6001.2238928,16003-Mar-200904:29x86
Wininet.dll7.0.6001.22389827,90403-Mar-200904:32x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51203-Mar-200904:32x86
Iedkcs32.dll17.0.6000.16830385,02403-Mar-200904:16x86
Iedkcs32.dll17.0.6000.21023388,60803-Mar-200904:14x86
Iedkcs32.dll17.0.6001.18226389,12003-Mar-200904:37x86
Iedkcs32.dll17.0.6001.22389389,12003-Mar-200904:28x86
Admparse.dll7.0.6000.1683072,70403-Mar-200904:15x86
Ieaksie.dll7.0.6000.16830230,40003-Mar-200904:16x86
Ieakui.dll7.0.6000.16830161,79203-Mar-200904:16x86
Install.insNot Applicable46002-Mar-200923:40Not Applicable
Admparse.dll7.0.6000.2102372,70403-Mar-200904:13x86
Ieaksie.dll7.0.6000.21023230,40003-Mar-200904:14x86
Ieakui.dll7.0.6000.21023161,79203-Mar-200904:14x86
Install.insNot Applicable46002-Mar-200923:39Not Applicable
Admparse.dll7.0.6001.1800072,70419-Jan-200807:33x86
Ieaksie.dll7.0.6001.18226230,40003-Mar-200904:37x86
Ieakui.dll7.0.6000.16386161,79202-Nov-200609:39x86
Install.insNot Applicable46002-Mar-200923:45Not Applicable
Admparse.dll7.0.6001.2238972,70403-Mar-200904:26x86
Ieaksie.dll7.0.6001.22389230,40003-Mar-200904:28x86
Ieakui.dll7.0.6001.22389161,79203-Mar-200904:28x86
Install.insNot Applicable46002-Mar-200923:41Not Applicable
Ieapfltr.dat7.0.6011.02,455,48814-Dec-200721:26Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16461383,48803-Mar-200904:16x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.02,455,48813-Dec-200719:46Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92803-Mar-200904:14x86
Dxtmsft.dll7.0.6000.16830347,13603-Mar-200904:16x86
Dxtrans.dll7.0.6000.16830214,52803-Mar-200904:16x86
Dxtmsft.dll7.0.6000.21023347,13603-Mar-200904:14x86
Dxtrans.dll7.0.6000.21023214,52803-Mar-200904:14x86
Msfeeds.dll7.0.6000.16830459,26403-Mar-200904:17x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87614-Dec-200721:40Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6000.21023459,26403-Mar-200904:15x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87613-Dec-200719:58Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6001.18226458,24003-Mar-200904:38x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87618-Sep-200621:38Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6001.22389458,24003-Mar-200904:30x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87618-Dec-200721:13Not Applicable
Html.iec2017.0.0.16830389,12003-Mar-200902:36Not Applicable
Html.iec2017.0.0.21023389,12003-Mar-200902:34Not Applicable
Html.iec2017.0.0.18226389,63203-Mar-200903:01Not Applicable
Html.iec2017.0.0.22389389,63203-Mar-200902:45Not Applicable
Ieencode.dll2017.0.0.1683078,33603-Mar-200904:16x86
Mshtmler.dll7.0.6000.1683048,12803-Mar-200900:44x86
Ieencode.dll2017.0.0.2102378,33603-Mar-200904:14x86
Mshtmler.dll7.0.6000.2102348,12803-Mar-200900:41x86
Ieencode.dll2017.0.0.1822678,33603-Mar-200904:37x86
Mshtmler.dll7.0.6000.1638648,12802-Nov-200607:33x86
Ieencode.dll2017.0.0.2238978,33603-Mar-200904:28x86
Mshtmler.dll7.0.6001.2238948,12803-Mar-200902:14x86
Mshtmled.dll7.0.6000.16830477,69603-Mar-200904:17x86
Mshtmled.dll7.0.6000.21023477,69603-Mar-200904:15x86
Mshtml.dll7.0.6000.168303,595,26403-Mar-200904:17x86
Mshtml.tlb7.0.6000.168301,383,42403-Mar-200900:38Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6000.210233,596,80003-Mar-200904:15x86
Mshtml.tlb7.0.6000.210231,383,42403-Mar-200900:35Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6001.182263,580,92803-Mar-200904:38x86
Mshtml.tlb7.0.6001.182261,383,42403-Mar-200902:27Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6001.223893,581,44003-Mar-200904:30x86
Mshtml.tlb7.0.6001.223891,383,42403-Mar-200902:14Not Applicable
Icardie.dll7.0.6000.1683063,48803-Mar-200904:16x86
Icardie.dll7.0.6000.2102363,48803-Mar-200904:14x86
Ieunatt.exe7.0.6000.1683026,62403-Mar-200902:08x86
Iexplore.exe7.0.6000.16830636,07203-Mar-200904:22x86
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88414-Dec-200721:28Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30814-Dec-200721:28Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34014-Dec-200721:28Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54814-Dec-200721:28Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6000.2102326,62403-Mar-200902:06x86
Iexplore.exe7.0.6000.21023636,07203-Mar-200904:18x86
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88413-Dec-200719:48Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30813-Dec-200719:48Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34013-Dec-200719:48Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54813-Dec-200719:48Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6001.1822626,62403-Mar-200902:28x86
Iexplore.exe7.0.6001.18226636,07203-Mar-200904:40x86
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88420-Oct-200601:11Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30820-Oct-200601:11Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34020-Oct-200601:11Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54820-Oct-200601:11Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6001.2238926,62403-Mar-200902:15x86
Iexplore.exe7.0.6001.22389636,07203-Mar-200904:32x86
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88418-Dec-200721:01Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30818-Dec-200721:01Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34018-Dec-200721:01Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54818-Dec-200721:01Not Applicable
Desktop.iniNot Applicable6514-Dec-200721:26Not Applicable
Occache.dll7.0.6000.16830102,91203-Mar-200904:19x86
Desktop.iniNot Applicable6513-Dec-200719:46Not Applicable
Occache.dll7.0.6000.21023102,91203-Mar-200904:17x86
Desktop.iniNot Applicable6518-Sep-200621:26Not Applicable
Occache.dll7.0.6001.18226102,91203-Mar-200904:39x86
Desktop.iniNot Applicable6518-Dec-200720:59Not Applicable
Occache.dll7.0.6001.22389102,91203-Mar-200904:31x86
Iertutil.dll7.0.6000.16830268,28803-Mar-200904:16x86
Sqmapi.dll6.0.6000.16830134,14403-Mar-200904:19x86
Iertutil.dll7.0.6000.21023268,28803-Mar-200904:14x86
Sqmapi.dll6.0.6000.21023134,14403-Mar-200904:17x86
Iertutil.dll7.0.6001.18226270,33603-Mar-200904:37x86
Sqmapi.dll6.0.6001.18000129,53619-Jan-200807:36x86
Iertutil.dll7.0.6001.22389270,84803-Mar-200904:28x86
Sqmapi.dll6.0.6001.22389129,53603-Mar-200904:32x86
Ie4uinit.exe7.0.6000.1683070,65603-Mar-200902:08x86
Iernonce.dll7.0.6000.1683044,54403-Mar-200904:16x86
Iesetup.dll7.0.6000.1683056,32003-Mar-200904:16x86
Ie4uinit.exe7.0.6000.2102370,65603-Mar-200902:06x86
Iernonce.dll7.0.6000.2102344,54403-Mar-200904:14x86
Iesetup.dll7.0.6000.2102356,32003-Mar-200904:14x86
Iebrshim.dll6.0.6000.1683052,73603-Mar-200904:16x86
Iebrshim.dll6.0.6000.2102352,73603-Mar-200904:14x86
Ieframe.dll7.0.6000.168306,066,17603-Mar-200904:16x86
Ieui.dll7.0.6000.16830180,73603-Mar-200904:16x86
Ieframe.dll7.0.6000.210236,068,73603-Mar-200904:14x86
Ieui.dll7.0.6000.21023180,73603-Mar-200904:14x86
Ieframe.dll7.0.6001.182266,068,73603-Mar-200904:37x86
Ieui.dll7.0.6001.18000180,73619-Jan-200807:34x86
Ieframe.dll7.0.6001.223896,070,78403-Mar-200904:28x86
Ieui.dll7.0.6001.22389180,73603-Mar-200904:28x86
Ieinstal.exe6.0.6000.16830263,16803-Mar-200902:08x86
Ieinstal.exe6.0.6000.21023263,16803-Mar-200902:07x86
Ieuser.exe6.0.6000.16830301,56803-Mar-200902:09x86
Ieuser.exe6.0.6000.21023301,56803-Mar-200902:07x86
Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll7.0.6001.182262,599,93603-Mar-200904:55IA-64
Urlmon.dll7.0.6001.223892,600,96003-Mar-200904:38IA-64
Mstime.dll7.0.6001.182262,233,85603-Mar-200904:52IA-64
Mstime.dll7.0.6001.223892,233,85603-Mar-200904:36IA-64
Jsproxy.dll7.0.6001.1822681,92003-Mar-200904:51IA-64
Wininet.dll7.0.6001.182261,886,20803-Mar-200904:55IA-64
Wininetplugin.dll1.0.0.1181,76022-Feb-200805:35IA-64
Jsproxy.dll7.0.6001.2238981,92003-Mar-200904:35IA-64
Wininet.dll7.0.6001.223891,888,25603-Mar-200904:39IA-64
Wininetplugin.dll1.0.0.1181,76003-Mar-200904:39IA-64
Iedkcs32.dll17.0.6001.18226764,41603-Mar-200904:51IA-64
Iedkcs32.dll17.0.6001.22389764,41603-Mar-200904:34IA-64
Admparse.dll7.0.6001.18000173,56819-Jan-200808:23IA-64
Ieaksie.dll7.0.6001.18226503,80803-Mar-200904:51IA-64
Ieakui.dll7.0.6001.18000161,79219-Jan-200808:11IA-64
Install.insNot Applicable46002-Mar-200923:43Not Applicable
Admparse.dll7.0.6001.22389173,56803-Mar-200904:31IA-64
Ieaksie.dll7.0.6001.22389503,80803-Mar-200904:34IA-64
Ieakui.dll7.0.6001.22389161,79203-Mar-200904:34IA-64
Install.insNot Applicable46002-Mar-200923:41Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6001.18226985,60003-Mar-200904:52IA-64
Msfeeds.mofNot Applicable1,87603-Jan-200818:53Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6001.22389985,60003-Mar-200904:36IA-64
Msfeeds.mofNot Applicable1,87618-Dec-200721:15Not Applicable
Html.iec2017.0.0.18226965,63203-Mar-200903:24Not Applicable
Html.iec2017.0.0.22389965,63203-Mar-200903:16Not Applicable
Ieencode.dll2017.0.0.18226147,45603-Mar-200904:51IA-64
Mshtmler.dll7.0.6001.1800048,12819-Jan-200806:37IA-64
Ieencode.dll2017.0.0.22389147,45603-Mar-200904:34IA-64
Mshtmler.dll7.0.6001.2238948,12803-Mar-200902:37IA-64
Mshtml.dll7.0.6001.1822610,072,57603-Mar-200904:52IA-64
Mshtml.tlb7.0.6001.182261,383,42403-Mar-200902:44Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6001.2238910,073,60003-Mar-200904:36IA-64
Mshtml.tlb7.0.6001.223891,383,42403-Mar-200902:37Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6001.1822654,78403-Mar-200902:46IA-64
Iexplore.exe7.0.6001.18226787,11203-Mar-200904:58IA-64
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88403-Jan-200818:38Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30803-Jan-200818:38Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34003-Jan-200818:38Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54803-Jan-200818:38Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6001.2238954,78403-Mar-200902:38IA-64
Iexplore.exe7.0.6001.22389787,12803-Mar-200904:40IA-64
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88418-Dec-200721:01Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30818-Dec-200721:01Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34018-Dec-200721:01Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54818-Dec-200721:01Not Applicable
Desktop.iniNot Applicable6503-Jan-200818:36Not Applicable
Occache.dll7.0.6001.18226275,96803-Mar-200904:53IA-64
Desktop.iniNot Applicable6518-Dec-200720:59Not Applicable
Occache.dll7.0.6001.22389275,96803-Mar-200904:37IA-64
Iertutil.dll7.0.6001.18226560,64003-Mar-200904:51IA-64
Sqmapi.dll6.0.6001.18000409,08819-Jan-200808:29IA-64
Iertutil.dll7.0.6001.22389561,15203-Mar-200904:34IA-64
Sqmapi.dll6.0.6001.22389409,08803-Mar-200904:38IA-64
Ieframe.dll7.0.6001.1822611,719,68003-Mar-200904:51IA-64
Ieui.dll7.0.6001.18000532,99219-Jan-200808:27IA-64
Ieframe.dll7.0.6001.2238911,723,77603-Mar-200904:34IA-64
Ieui.dll7.0.6001.22389532,99203-Mar-200904:34IA-64
Admparse.dll7.0.6001.1800072,70419-Jan-200807:33x86
Ieaksie.dll7.0.6001.18226230,40003-Mar-200904:37x86
Ieakui.dll7.0.6000.16386161,79202-Nov-200609:39x86
Install.insNot Applicable46002-Mar-200923:45Not Applicable
Admparse.dll7.0.6001.2238972,70403-Mar-200904:26x86
Ieaksie.dll7.0.6001.22389230,40003-Mar-200904:28x86
Ieakui.dll7.0.6001.22389161,79203-Mar-200904:28x86
Install.insNot Applicable46002-Mar-200923:41Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6001.1822626,62403-Mar-200902:28x86
Iexplore.exe7.0.6001.18226636,07203-Mar-200904:40x86
Ieunatt.exe7.0.6001.2238926,62403-Mar-200902:15x86
Iexplore.exe7.0.6001.22389636,07203-Mar-200904:32x86
Occache.dll7.0.6001.18226102,91203-Mar-200904:39x86
Occache.dll7.0.6001.22389102,91203-Mar-200904:31x86
Urlmon.dll7.0.6001.182261,166,33603-Mar-200904:40x86
Urlmon.dll7.0.6001.223891,166,84803-Mar-200904:32x86
Mstime.dll7.0.6001.18226671,23203-Mar-200904:38x86
Mstime.dll7.0.6001.22389671,23203-Mar-200904:30x86
Jsproxy.dll7.0.6001.1822628,16003-Mar-200904:37x86
Wininet.dll7.0.6001.18226827,39203-Mar-200904:40x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51222-Feb-200805:01x86
Jsproxy.dll7.0.6001.2238928,16003-Mar-200904:29x86
Wininet.dll7.0.6001.22389827,90403-Mar-200904:32x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51203-Mar-200904:32x86
Iedkcs32.dll17.0.6001.18226389,12003-Mar-200904:37x86
Iedkcs32.dll17.0.6001.22389389,12003-Mar-200904:28x86
Msfeeds.dll7.0.6001.18226458,24003-Mar-200904:38x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87618-Sep-200621:38Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6001.22389458,24003-Mar-200904:30x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87618-Dec-200721:13Not Applicable
Html.iec2017.0.0.18226389,63203-Mar-200903:01Not Applicable
Html.iec2017.0.0.22389389,63203-Mar-200902:45Not Applicable
Ieencode.dll2017.0.0.1822678,33603-Mar-200904:37x86
Mshtmler.dll7.0.6000.1638648,12802-Nov-200607:33x86
Ieencode.dll2017.0.0.2238978,33603-Mar-200904:28x86
Mshtmler.dll7.0.6001.2238948,12803-Mar-200902:14x86
Mshtml.dll7.0.6001.182263,580,92803-Mar-200904:38x86
Mshtml.tlb7.0.6001.182261,383,42403-Mar-200902:27Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6001.223893,581,44003-Mar-200904:30x86
Mshtml.tlb7.0.6001.223891,383,42403-Mar-200902:14Not Applicable
Iertutil.dll7.0.6001.18226270,33603-Mar-200904:37x86
Sqmapi.dll6.0.6001.18000129,53619-Jan-200807:36x86
Iertutil.dll7.0.6001.22389270,84803-Mar-200904:28x86
Sqmapi.dll6.0.6001.22389129,53603-Mar-200904:32x86
Ieframe.dll7.0.6001.182266,068,73603-Mar-200904:37x86
Ieui.dll7.0.6001.18000180,73619-Jan-200807:34x86
Ieframe.dll7.0.6001.223896,070,78403-Mar-200904:28x86
Ieui.dll7.0.6001.22389180,73603-Mar-200904:28x86
Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008 przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Advpack.dll7.0.6000.16830161,28003-Mar-200904:36x64
Advpack.dll7.0.6000.21023161,28003-Mar-200904:31x64
Pngfilt.dll7.0.6000.1683064,00003-Mar-200904:40x64
Pngfilt.dll7.0.6000.2102364,00003-Mar-200904:35x64
Urlmon.dll7.0.6000.168301,428,99203-Mar-200904:40x64
Urlmon.dll7.0.6000.210231,432,06403-Mar-200904:36x64
Urlmon.dll7.0.6001.182261,418,24003-Mar-200904:57x64
Urlmon.dll7.0.6001.223891,419,26403-Mar-200904:59x64
Mstime.dll7.0.6000.168301,129,98403-Mar-200904:38x64
Mstime.dll7.0.6000.210231,129,98403-Mar-200904:33x64
Mstime.dll7.0.6001.182261,129,98403-Mar-200904:55x64
Mstime.dll7.0.6001.223891,129,98403-Mar-200904:57x64
Inetcpl.cpl7.0.6000.168302,076,67203-Mar-200904:37Not Applicable
Inetcpl.cpl7.0.6000.210232,077,18403-Mar-200904:32Not Applicable
Jsproxy.dll7.0.6000.1683032,25603-Mar-200904:37x64
Wininet.dll7.0.6000.168301,022,97603-Mar-200904:41x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18403-Mar-200904:41x64
Jsproxy.dll7.0.6000.2102332,25603-Mar-200904:32x64
Wininet.dll7.0.6000.210231,024,51203-Mar-200904:36x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18403-Mar-200904:36x64
Jsproxy.dll7.0.6001.1822632,25603-Mar-200904:54x64
Wininet.dll7.0.6001.182261,013,24803-Mar-200904:57x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18422-Feb-200805:21x64
Jsproxy.dll7.0.6001.2238932,25603-Mar-200904:56x64
Wininet.dll7.0.6001.223891,014,78403-Mar-200905:00x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18403-Mar-200905:00x64
Iedkcs32.dll17.0.6000.16830476,67203-Mar-200904:36x64
Iedkcs32.dll17.0.6000.21023480,25603-Mar-200904:32x64
Iedkcs32.dll17.0.6001.18226480,25603-Mar-200904:54x64
Iedkcs32.dll17.0.6001.22389480,25603-Mar-200904:55x64
Admparse.dll7.0.6000.1683089,08803-Mar-200904:36x64
Ieaksie.dll7.0.6000.16830267,77603-Mar-200904:36x64
Ieakui.dll7.0.6000.16830161,79203-Mar-200904:36x64
Install.insNot Applicable46002-Mar-200923:41Not Applicable
Admparse.dll7.0.6000.2102389,08803-Mar-200904:31x64
Ieaksie.dll7.0.6000.21023267,77603-Mar-200904:32x64
Ieakui.dll7.0.6000.21023161,79203-Mar-200904:32x64
Install.insNot Applicable46002-Mar-200923:41Not Applicable
Admparse.dll7.0.6001.1800089,08819-Jan-200808:00x64
Ieaksie.dll7.0.6001.18226267,77603-Mar-200904:54x64
Ieakui.dll7.0.6000.16386161,79202-Nov-200611:11x64
Install.insNot Applicable46002-Mar-200923:42Not Applicable
Admparse.dll7.0.6001.2238989,08803-Mar-200904:53x64
Ieaksie.dll7.0.6001.22389267,77603-Mar-200904:55x64
Ieakui.dll7.0.6001.22389161,79203-Mar-200904:55x64
Install.insNot Applicable46002-Mar-200923:43Not Applicable
Ieapfltr.dat7.0.6011.02,455,48814-Dec-200721:26Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16461424,44803-Mar-200904:36x64
Ieapfltr.dat7.0.6011.02,455,48814-Dec-200721:26Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730422,40003-Mar-200904:32x64
Dxtmsft.dll7.0.6000.16830508,41603-Mar-200904:36x64
Dxtrans.dll7.0.6000.16830314,36803-Mar-200904:36x64
Dxtmsft.dll7.0.6000.21023508,41603-Mar-200904:31x64
Dxtrans.dll7.0.6000.21023314,36803-Mar-200904:31x64
Msfeeds.dll7.0.6000.16830580,60803-Mar-200904:38x64
Msfeeds.mofNot Applicable1,87614-Dec-200721:40Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6000.21023580,60803-Mar-200904:33x64
Msfeeds.mofNot Applicable1,87614-Dec-200721:41Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6001.18226580,60803-Mar-200904:55x64
Msfeeds.mofNot Applicable1,87618-Sep-200621:35Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6001.22389580,60803-Mar-200904:57x64
Msfeeds.mofNot Applicable1,87618-Dec-200721:15Not Applicable
Html.iec2017.0.0.16830485,37603-Mar-200903:11Not Applicable
Html.iec2017.0.0.21023485,37603-Mar-200903:01Not Applicable
Html.iec2017.0.0.18226485,37603-Mar-200903:26Not Applicable
Html.iec2017.0.0.22389485,37603-Mar-200903:27Not Applicable
Ieencode.dll2017.0.0.1683086,52803-Mar-200904:36x64
Mshtmler.dll7.0.6000.1683048,12803-Mar-200901:05x64
Ieencode.dll2017.0.0.2102386,52803-Mar-200904:32x64
Mshtmler.dll7.0.6000.2102348,12803-Mar-200900:47x64
Ieencode.dll2017.0.0.1822686,52803-Mar-200904:54x64
Mshtmler.dll7.0.6000.1638648,12802-Nov-200608:02x64
Ieencode.dll2017.0.0.2238986,52803-Mar-200904:55x64
Mshtmler.dll7.0.6001.2238948,12803-Mar-200902:47x64
Mshtmled.dll7.0.6000.16830758,78403-Mar-200904:38x64
Mshtmled.dll7.0.6000.21023758,78403-Mar-200904:33x64
Mshtml.dll7.0.6000.168305,680,64003-Mar-200904:38x64
Mshtml.tlb7.0.6000.168301,383,42403-Mar-200900:41Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6000.210235,686,27203-Mar-200904:33x64
Mshtml.tlb7.0.6000.210231,383,42403-Mar-200900:41Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6001.182265,680,64003-Mar-200904:55x64
Mshtml.tlb7.0.6001.182261,383,42403-Mar-200902:47Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6001.223895,680,64003-Mar-200904:57x64
Mshtml.tlb7.0.6001.223891,383,42403-Mar-200902:47Not Applicable
Icardie.dll7.0.6000.1683085,50403-Mar-200904:36x64
Icardie.dll7.0.6000.2102385,50403-Mar-200904:32x64
Ieunatt.exe7.0.6000.1683032,76803-Mar-200902:35x64
Iexplore.exe7.0.6000.16830712,88803-Mar-200904:41x64
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88414-Dec-200721:28Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30814-Dec-200721:28Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34014-Dec-200721:28Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54814-Dec-200721:28Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6000.2102332,76803-Mar-200902:25x64
Iexplore.exe7.0.6000.21023712,88803-Mar-200904:36x64
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88414-Dec-200721:28Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30814-Dec-200721:28Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34014-Dec-200721:28Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54814-Dec-200721:28Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6001.1822632,76803-Mar-200902:48x64
Iexplore.exe7.0.6001.18226712,88803-Mar-200904:58x64
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88420-Oct-200601:11Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30820-Oct-200601:11Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34020-Oct-200601:11Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54820-Oct-200601:11Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6001.2238932,76803-Mar-200902:48x64
Iexplore.exe7.0.6001.22389712,87203-Mar-200905:02x64
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88418-Dec-200721:01Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30818-Dec-200721:01Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34018-Dec-200721:01Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54818-Dec-200721:01Not Applicable
Desktop.iniNot Applicable6514-Dec-200721:27Not Applicable
Occache.dll7.0.6000.16830164,86403-Mar-200904:39x64
Desktop.iniNot Applicable6514-Dec-200721:27Not Applicable
Occache.dll7.0.6000.21023164,86403-Mar-200904:34x64
Desktop.iniNot Applicable6518-Sep-200621:24Not Applicable
Occache.dll7.0.6001.18226165,37603-Mar-200904:56x64
Desktop.iniNot Applicable6518-Dec-200720:59Not Applicable
Occache.dll7.0.6001.22389165,37603-Mar-200904:58x64
Iertutil.dll7.0.6000.16830371,71203-Mar-200904:36x64
Sqmapi.dll6.0.6000.16830175,61603-Mar-200904:40x64
Iertutil.dll7.0.6000.21023371,71203-Mar-200904:32x64
Sqmapi.dll6.0.6000.21023175,61603-Mar-200904:35x64
Iertutil.dll7.0.6001.18226374,78403-Mar-200904:54x64
Sqmapi.dll6.0.6001.18000176,12819-Jan-200808:04x64
Iertutil.dll7.0.6001.22389375,29603-Mar-200904:55x64
Sqmapi.dll6.0.6001.22389176,12803-Mar-200904:59x64
Ie4uinit.exe7.0.6000.1683084,99203-Mar-200902:35x64
Iernonce.dll7.0.6000.1683057,34403-Mar-200904:36x64
Iesetup.dll7.0.6000.1683069,12003-Mar-200904:36x64
Ie4uinit.exe7.0.6000.2102384,99203-Mar-200902:25x64
Iernonce.dll7.0.6000.2102357,34403-Mar-200904:32x64
Iesetup.dll7.0.6000.2102369,12003-Mar-200904:32x64
Iebrshim.dll6.0.6000.16830145,40803-Mar-200904:36x64
Iebrshim.dll6.0.6000.21023145,40803-Mar-200904:32x64
Ieframe.dll7.0.6000.168307,067,64803-Mar-200904:36x64
Ieui.dll7.0.6000.16830228,35203-Mar-200904:36x64
Ieframe.dll7.0.6000.210237,070,72003-Mar-200904:32x64
Ieui.dll7.0.6000.21023228,35203-Mar-200904:32x64
Ieframe.dll7.0.6001.182267,005,18403-Mar-200904:54x64
Ieui.dll7.0.6001.18000224,76819-Jan-200808:01x64
Ieframe.dll7.0.6001.223897,006,72003-Mar-200904:55x64
Ieui.dll7.0.6001.22389224,76803-Mar-200904:55x64
Ieinstal.exe6.0.6000.16830276,48003-Mar-200902:35x64
Ieinstal.exe6.0.6000.21023276,48003-Mar-200902:26x64
Ieuser.exe6.0.6000.16830378,88003-Mar-200902:35x64
Ieuser.exe6.0.6000.21023378,88003-Mar-200902:26x64
Admparse.dll7.0.6000.1683072,70403-Mar-200904:15x86
Ieaksie.dll7.0.6000.16830230,40003-Mar-200904:16x86
Ieakui.dll7.0.6000.16830161,79203-Mar-200904:16x86
Install.insNot Applicable46002-Mar-200923:40Not Applicable
Admparse.dll7.0.6000.2102372,70403-Mar-200904:13x86
Ieaksie.dll7.0.6000.21023230,40003-Mar-200904:14x86
Ieakui.dll7.0.6000.21023161,79203-Mar-200904:14x86
Install.insNot Applicable46002-Mar-200923:39Not Applicable
Admparse.dll7.0.6001.1800072,70419-Jan-200807:33x86
Ieaksie.dll7.0.6001.18226230,40003-Mar-200904:37x86
Ieakui.dll7.0.6000.16386161,79202-Nov-200609:39x86
Install.insNot Applicable46002-Mar-200923:45Not Applicable
Admparse.dll7.0.6001.2238972,70403-Mar-200904:26x86
Ieaksie.dll7.0.6001.22389230,40003-Mar-200904:28x86
Ieakui.dll7.0.6001.22389161,79203-Mar-200904:28x86
Install.insNot Applicable46002-Mar-200923:41Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6000.1683026,62403-Mar-200902:08x86
Iexplore.exe7.0.6000.16830636,07203-Mar-200904:22x86
Ieunatt.exe7.0.6000.2102326,62403-Mar-200902:06x86
Iexplore.exe7.0.6000.21023636,07203-Mar-200904:18x86
Ieunatt.exe7.0.6001.1822626,62403-Mar-200902:28x86
Iexplore.exe7.0.6001.18226636,07203-Mar-200904:40x86
Ieunatt.exe7.0.6001.2238926,62403-Mar-200902:15x86
Iexplore.exe7.0.6001.22389636,07203-Mar-200904:32x86
Occache.dll7.0.6000.16830102,91203-Mar-200904:19x86
Occache.dll7.0.6000.21023102,91203-Mar-200904:17x86
Occache.dll7.0.6001.18226102,91203-Mar-200904:39x86
Occache.dll7.0.6001.22389102,91203-Mar-200904:31x86
Advpack.dll7.0.6000.16830124,92803-Mar-200904:15x86
Advpack.dll7.0.6000.21023124,92803-Mar-200904:13x86
Pngfilt.dll7.0.6000.1683044,54403-Mar-200904:19x86
Pngfilt.dll7.0.6000.2102344,54403-Mar-200904:17x86
Urlmon.dll7.0.6000.168301,160,19203-Mar-200904:20x86
Urlmon.dll7.0.6000.210231,163,26403-Mar-200904:18x86
Urlmon.dll7.0.6001.182261,166,33603-Mar-200904:40x86
Urlmon.dll7.0.6001.223891,166,84803-Mar-200904:32x86
Mstime.dll7.0.6000.16830671,23203-Mar-200904:18x86
Mstime.dll7.0.6000.21023671,23203-Mar-200904:16x86
Mstime.dll7.0.6001.18226671,23203-Mar-200904:38x86
Mstime.dll7.0.6001.22389671,23203-Mar-200904:30x86
Inetcpl.cpl7.0.6000.168301,830,91203-Mar-200904:16Not Applicable
Inetcpl.cpl7.0.6000.210231,831,42403-Mar-200904:14Not Applicable
Jsproxy.dll7.0.6000.1683027,64803-Mar-200904:16x86
Wininet.dll7.0.6000.16830826,36803-Mar-200904:20x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51203-Mar-200904:20x86
Jsproxy.dll7.0.6000.2102327,64803-Mar-200904:14x86
Wininet.dll7.0.6000.21023828,41603-Mar-200904:18x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51203-Mar-200904:18x86
Jsproxy.dll7.0.6001.1822628,16003-Mar-200904:37x86
Wininet.dll7.0.6001.18226827,39203-Mar-200904:40x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51222-Feb-200805:01x86
Jsproxy.dll7.0.6001.2238928,16003-Mar-200904:29x86
Wininet.dll7.0.6001.22389827,90403-Mar-200904:32x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51203-Mar-200904:32x86
Iedkcs32.dll17.0.6000.16830385,02403-Mar-200904:16x86
Iedkcs32.dll17.0.6000.21023388,60803-Mar-200904:14x86
Iedkcs32.dll17.0.6001.18226389,12003-Mar-200904:37x86
Iedkcs32.dll17.0.6001.22389389,12003-Mar-200904:28x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.02,455,48814-Dec-200721:26Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16461383,48803-Mar-200904:16x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.02,455,48813-Dec-200719:46Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92803-Mar-200904:14x86
Dxtmsft.dll7.0.6000.16830347,13603-Mar-200904:16x86
Dxtrans.dll7.0.6000.16830214,52803-Mar-200904:16x86
Dxtmsft.dll7.0.6000.21023347,13603-Mar-200904:14x86
Dxtrans.dll7.0.6000.21023214,52803-Mar-200904:14x86
Msfeeds.dll7.0.6000.16830459,26403-Mar-200904:17x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87614-Dec-200721:40Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6000.21023459,26403-Mar-200904:15x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87613-Dec-200719:58Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6001.18226458,24003-Mar-200904:38x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87618-Sep-200621:38Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6001.22389458,24003-Mar-200904:30x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87618-Dec-200721:13Not Applicable
Html.iec2017.0.0.16830389,12003-Mar-200902:36Not Applicable
Html.iec2017.0.0.21023389,12003-Mar-200902:34Not Applicable
Html.iec2017.0.0.18226389,63203-Mar-200903:01Not Applicable
Html.iec2017.0.0.22389389,63203-Mar-200902:45Not Applicable
Ieencode.dll2017.0.0.1683078,33603-Mar-200904:16x86
Mshtmler.dll7.0.6000.1683048,12803-Mar-200900:44x86
Ieencode.dll2017.0.0.2102378,33603-Mar-200904:14x86
Mshtmler.dll7.0.6000.2102348,12803-Mar-200900:41x86
Ieencode.dll2017.0.0.1822678,33603-Mar-200904:37x86
Mshtmler.dll7.0.6000.1638648,12802-Nov-200607:33x86
Ieencode.dll2017.0.0.2238978,33603-Mar-200904:28x86
Mshtmler.dll7.0.6001.2238948,12803-Mar-200902:14x86
Mshtmled.dll7.0.6000.16830477,69603-Mar-200904:17x86
Mshtmled.dll7.0.6000.21023477,69603-Mar-200904:15x86
Mshtml.dll7.0.6000.168303,595,26403-Mar-200904:17x86
Mshtml.tlb7.0.6000.168301,383,42403-Mar-200900:38Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6000.210233,596,80003-Mar-200904:15x86
Mshtml.tlb7.0.6000.210231,383,42403-Mar-200900:35Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6001.182263,580,92803-Mar-200904:38x86
Mshtml.tlb7.0.6001.182261,383,42403-Mar-200902:27Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6001.223893,581,44003-Mar-200904:30x86
Mshtml.tlb7.0.6001.223891,383,42403-Mar-200902:14Not Applicable
Icardie.dll7.0.6000.1683063,48803-Mar-200904:16x86
Icardie.dll7.0.6000.2102363,48803-Mar-200904:14x86
Iertutil.dll7.0.6000.16830268,28803-Mar-200904:16x86
Sqmapi.dll6.0.6000.16830134,14403-Mar-200904:19x86
Iertutil.dll7.0.6000.21023268,28803-Mar-200904:14x86
Sqmapi.dll6.0.6000.21023134,14403-Mar-200904:17x86
Iertutil.dll7.0.6001.18226270,33603-Mar-200904:37x86
Sqmapi.dll6.0.6001.18000129,53619-Jan-200807:36x86
Iertutil.dll7.0.6001.22389270,84803-Mar-200904:28x86
Sqmapi.dll6.0.6001.22389129,53603-Mar-200904:32x86
Ie4uinit.exe7.0.6000.1683070,65603-Mar-200902:08x86
Iernonce.dll7.0.6000.1683044,54403-Mar-200904:16x86
Iesetup.dll7.0.6000.1683056,32003-Mar-200904:16x86
Ie4uinit.exe7.0.6000.2102370,65603-Mar-200902:06x86
Iernonce.dll7.0.6000.2102344,54403-Mar-200904:14x86
Iesetup.dll7.0.6000.2102356,32003-Mar-200904:14x86
Iebrshim.dll6.0.6000.1683052,73603-Mar-200904:16x86
Iebrshim.dll6.0.6000.2102352,73603-Mar-200904:14x86
Ieframe.dll7.0.6000.168306,066,17603-Mar-200904:16x86
Ieui.dll7.0.6000.16830180,73603-Mar-200904:16x86
Ieframe.dll7.0.6000.210236,068,73603-Mar-200904:14x86
Ieui.dll7.0.6000.21023180,73603-Mar-200904:14x86
Ieframe.dll7.0.6001.182266,068,73603-Mar-200904:37x86
Ieui.dll7.0.6001.18000180,73619-Jan-200807:34x86
Ieframe.dll7.0.6001.223896,070,78403-Mar-200904:28x86
Ieui.dll7.0.6001.22389180,73603-Mar-200904:28x86
Ieinstal.exe6.0.6000.16830263,16803-Mar-200902:08x86
Ieinstal.exe6.0.6000.21023263,16803-Mar-200902:07x86
Ieuser.exe6.0.6000.16830301,56803-Mar-200902:09x86
Ieuser.exe6.0.6000.21023301,56803-Mar-200902:07x86
Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008 Service Pack 2
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Jsproxy.dll7.0.6002.2061328,16012-Mar-200902:51x86
Wininet.dll7.0.6002.20613828,41612-Mar-200902:54x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51212-Mar-200900:43x86
Iedkcs32.dll17.0.6002.20613398,84812-Mar-200902:51x86
Admparse.dll7.0.6002.2061372,70412-Mar-200902:50x86
Ieaksie.dll7.0.6002.20613230,40012-Mar-200900:43x86
Ieakui.dll7.0.6002.20613161,79212-Mar-200902:51x86
Install.insNot Applicable46011-Mar-200922:31Not Applicable
Html.iec2017.0.0.20613389,63212-Mar-200901:09Not Applicable
Ieencode.dll2017.0.0.2061378,33612-Mar-200901:09x86
Mshtmler.dll7.0.6002.2061348,12812-Mar-200900:43x86
Mshtml.dll7.0.6002.206133,596,28812-Mar-200902:51x86
Mshtml.tlb7.0.6002.206131,383,42412-Mar-200900:43Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6002.2061326,62412-Mar-200900:43x86
Iexplore.exe7.0.6002.20613636,08012-Mar-200902:53x86
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88416-Jan-200901:23Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30816-Jan-200901:23Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34016-Jan-200901:23Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54816-Jan-200901:23Not Applicable
Desktop.iniNot Applicable6516-Jan-200901:22Not Applicable
Occache.dll7.0.6002.20613102,91212-Mar-200902:53x86
Iertutil.dll7.0.6002.20613270,84812-Mar-200902:51x86
Sqmapi.dll6.0.6002.20613129,02412-Mar-200902:53x86
Ieframe.dll7.0.6002.206136,080,51212-Mar-200902:51x86
Ieui.dll7.0.6002.20613180,73612-Mar-200900:31x86
Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2008 Service Pack 2 dla systemów opartych na procesorach Itanium
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Jsproxy.dll7.0.6002.2061381,92012-Mar-200902:37IA-64
Wininet.dll7.0.6002.206131,888,25612-Mar-200902:41IA-64
Wininetplugin.dll1.0.0.1181,76012-Mar-200902:41IA-64
Iedkcs32.dll17.0.6002.20613764,41612-Mar-200902:37IA-64
Admparse.dll7.0.6002.20613173,56812-Mar-200902:34IA-64
Ieaksie.dll7.0.6002.20613503,80812-Mar-200902:37IA-64
Ieakui.dll7.0.6002.20613161,79212-Mar-200902:37IA-64
Install.insNot Applicable46011-Mar-200922:31Not Applicable
Html.iec2017.0.0.20613965,63212-Mar-200901:29Not Applicable
Ieencode.dll2017.0.0.20613147,45612-Mar-200902:37IA-64
Mshtmler.dll7.0.6002.2061348,12812-Mar-200900:57IA-64
Mshtml.dll7.0.6002.2061310,073,60012-Mar-200902:38IA-64
Mshtml.tlb7.0.6002.206131,383,42412-Mar-200900:57Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6002.2061354,78412-Mar-200900:58IA-64
Iexplore.exe7.0.6002.20613787,12012-Mar-200902:42IA-64
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88416-Jan-200901:23Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30816-Jan-200901:23Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34016-Jan-200901:23Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54816-Jan-200901:23Not Applicable
Desktop.iniNot Applicable6516-Jan-200901:22Not Applicable
Occache.dll7.0.6002.20613275,96812-Mar-200902:39IA-64
Iertutil.dll7.0.6002.20613561,15212-Mar-200902:37IA-64
Sqmapi.dll6.0.6002.20613408,57612-Mar-200902:40IA-64
Ieframe.dll7.0.6002.2061311,723,77612-Mar-200902:37IA-64
Ieui.dll7.0.6002.20613532,99212-Mar-200902:37IA-64
Admparse.dll7.0.6002.2061372,70412-Mar-200902:50x86
Ieaksie.dll7.0.6002.20613230,40012-Mar-200900:43x86
Ieakui.dll7.0.6002.20613161,79212-Mar-200902:51x86
Install.insNot Applicable46011-Mar-200922:31Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6002.2061326,62412-Mar-200900:43x86
Iexplore.exe7.0.6002.20613636,08012-Mar-200902:53x86
Occache.dll7.0.6002.20613102,91212-Mar-200902:53x86
Jsproxy.dll7.0.6002.2061328,16012-Mar-200902:51x86
Wininet.dll7.0.6002.20613828,41612-Mar-200902:54x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51212-Mar-200900:43x86
Iedkcs32.dll17.0.6002.20613398,84812-Mar-200902:51x86
Html.iec2017.0.0.20613389,63212-Mar-200901:09Not Applicable
Ieencode.dll2017.0.0.2061378,33612-Mar-200901:09x86
Mshtmler.dll7.0.6002.2061348,12812-Mar-200900:43x86
Mshtml.dll7.0.6002.206133,596,28812-Mar-200902:51x86
Mshtml.tlb7.0.6002.206131,383,42412-Mar-200900:43Not Applicable
Iertutil.dll7.0.6002.20613270,84812-Mar-200902:51x86
Sqmapi.dll6.0.6002.20613129,02412-Mar-200902:53x86
Ieframe.dll7.0.6002.206136,080,51212-Mar-200902:51x86
Ieui.dll7.0.6002.20613180,73612-Mar-200900:31x86
Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Vista Service Pack 2 i Windows Server 2008 Service Pack 2 dla komputerów z procesorami x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Jsproxy.dll7.0.6002.2061332,25612-Mar-200903:02x64
Wininet.dll7.0.6002.206131,014,78412-Mar-200903:05x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18412-Mar-200903:05x64
Iedkcs32.dll17.0.6002.20613480,25612-Mar-200903:02x64
Admparse.dll7.0.6002.2061389,08812-Mar-200903:00x64
Ieaksie.dll7.0.6002.20613267,77612-Mar-200903:02x64
Ieakui.dll7.0.6002.20613161,79212-Mar-200903:02x64
Install.insNot Applicable46011-Mar-200922:32Not Applicable
Html.iec2017.0.0.20613485,37612-Mar-200901:41Not Applicable
Ieencode.dll2017.0.0.2061386,52812-Mar-200903:02x64
Mshtmler.dll7.0.6002.2061348,12812-Mar-200901:08x64
Mshtml.dll7.0.6002.206135,684,22412-Mar-200903:03x64
Mshtml.tlb7.0.6002.206131,383,42412-Mar-200901:08Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6002.2061332,76812-Mar-200901:09x64
Iexplore.exe7.0.6002.20613712,88012-Mar-200903:06x64
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88416-Jan-200901:23Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30816-Jan-200901:23Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34016-Jan-200901:23Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54816-Jan-200901:23Not Applicable
Desktop.iniNot Applicable6516-Jan-200901:22Not Applicable
Occache.dll7.0.6002.20613165,37612-Mar-200903:04x64
Iertutil.dll7.0.6002.20613375,80812-Mar-200903:02x64
Sqmapi.dll6.0.6002.20613175,61612-Mar-200903:05x64
Ieframe.dll7.0.6002.206137,005,69612-Mar-200903:02x64
Ieui.dll7.0.6002.20613224,76812-Mar-200903:02x64
Admparse.dll7.0.6002.2061372,70412-Mar-200902:50x86
Ieaksie.dll7.0.6002.20613230,40012-Mar-200900:43x86
Ieakui.dll7.0.6002.20613161,79212-Mar-200902:51x86
Install.insNot Applicable46011-Mar-200922:31Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6002.2061326,62412-Mar-200900:43x86
Iexplore.exe7.0.6002.20613636,08012-Mar-200902:53x86
Occache.dll7.0.6002.20613102,91212-Mar-200902:53x86
Jsproxy.dll7.0.6002.2061328,16012-Mar-200902:51x86
Wininet.dll7.0.6002.20613828,41612-Mar-200902:54x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51212-Mar-200900:43x86
Iedkcs32.dll17.0.6002.20613398,84812-Mar-200902:51x86
Html.iec2017.0.0.20613389,63212-Mar-200901:09Not Applicable
Ieencode.dll2017.0.0.2061378,33612-Mar-200901:09x86
Mshtmler.dll7.0.6002.2061348,12812-Mar-200900:43x86
Mshtml.dll7.0.6002.206133,596,28812-Mar-200902:51x86
Mshtml.tlb7.0.6002.206131,383,42412-Mar-200900:43Not Applicable
Iertutil.dll7.0.6002.20613270,84812-Mar-200902:51x86
Sqmapi.dll6.0.6002.20613129,02412-Mar-200902:53x86
Ieframe.dll7.0.6002.206136,080,51212-Mar-200902:51x86
Ieui.dll7.0.6002.20613180,73612-Mar-200900:31x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista

Internet Explorer 7

Dodatkowe pliki dla programu Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami x86
File namePackage_1_for_kb963027_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,078
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb963027~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,239
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb963027_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size10,326
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb963027~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size20,266
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb963027_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size10,173
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb963027~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size20,106
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb963027_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,086
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb963027~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,250
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb963027_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size18,492
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb963027~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size37,577
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb963027_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,714
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb963027~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size6,581
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb963027_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,621
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb963027~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size6,451
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb963027_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb963027_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb963027_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,358
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb963027_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,377
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb963027_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb963027_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,724
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb963027_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb963027_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb963027_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,413
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb963027_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,433
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb963027_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb963027_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb963027_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb963027_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb963027_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb963027_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb963027_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb963027_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb963027_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,828
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb963027_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,865
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb963027_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,414
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb963027_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,648
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_017ad8f99c12f747d4d6cc9418bfa566_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_d0553e55cb94f0a9.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_01b32a7713ab2dc1fd11edc74a28161d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_710667a2107a8f17.manifest
File versionNot Applicable
File size714
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_05f170910f02cb5eb43f4bafeb39bafd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_c0f9d5471ba30d2b.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_06f07eb72db80e9e9561df09bfd515c0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_372c7fed37a7477f.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_0e9d5129bc20742196ec9e03c88b95eb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_872e2a9a0c9e1100.manifest
File versionNot Applicable
File size726
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_0fc05ea27cd940e13a4a096e74d326b1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_0a73ba0ac4b2d2f6.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_15677b7c2dccb20ec0de5f75754dc3a7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_ba76850b87d622c9.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_1e3d9bf9a09f50b05dd7e86e4ae16bbe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_a8cf451d1eae2947.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_1e6c25c4508d69a6864cd3dbd0eaf965_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_bd058f81bdc61631.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_226037afc37264f0a5fb5246528256ec_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_f6ec3249933ceb56.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_275b1937001599ee396f6c5243c3b339_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_17844117fa72eead.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_287397e7461a17aaa8eb7558ff98049d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_a8cbf3b630d039aa.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_2a258529a1dae787160bf935826e90b1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_b7035eca5eb54c54.manifest
File versionNot Applicable
File size726
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_34741c3b2a9a853d6879e71581ffed83_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_0db8fc4649749322.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_3547422f6427dbebce3c5d007e949dda_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_30b2563c6735f68c.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_356c10d29de3daab34f6d8b3cb534ac4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_63145154f2e1d6f5.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_3692bed674e86ef48154c0ef33dbef40_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_4683abf2824d9a9d.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_36fc1e0d7c4ba93bb9a553521a0ca671_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_decc7dd9116fe1b4.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_388fc4d37ad0ad264cc954abdc1bdc63_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_06056ab48c8ac0a0.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_390f8d2183ee84c76f534d6d9371f808_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_066493b304ae3fc5.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_3b5c9a80f7c749cf8dae2155fd820446_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_92f70b0e7502f676.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_3f5aac007bc3d45a6fec8e5f5ae0cc0c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_2a7fc26051034f33.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_40f0ccf95a6723aee54c37fcadaec061_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_5fd543d20e3f38b3.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_450e0da401ab53c49be56ca8ea1a9aa3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_9d0d5dadf3986079.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_469c6db8bf904b4e5c693a9e617f30c0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_272b8136a198af8a.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_4aab30395d5649ca1f9e4222759a6924_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_413c3bc5691659ff.manifest
File versionNot Applicable
File size724
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_4d21a8fb07116035525f2e17e0d0080a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_ccf5f3b65dc43579.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_4f58ebed20e44b2fed37e18f764df107_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_f43f911fb26db481.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_518fc9c53eb1516f421ee8814132918e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_408082649da40b6f.manifest
File versionNot Applicable
File size714
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_54738edd31a452caf7804f726a290c74_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_31aeb585d1999e88.manifest
File versionNot Applicable
File size724
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_55253bf99fcb15b235392ec993244714_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_92e5361baddbed8d.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_5791565715ad82e8ad51d458685c5e5e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_018327817ab0e1d6.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_57eab18e80f117257957539509489d62_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_03e0b817e4fadc9f.manifest
File versionNot Applicable
File size724
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_59e7dbc0f075db698a733211628267a9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_e629f58f3665f086.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_6290be2d11a54f650b79d0742498f5ff_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_edcab4b5db29371d.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_630e930cc7be3d7b7b4d1e78bcb3e89c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_068cab148d5ec1c8.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_656ba8cd9bbcb93d43643fc598dd55f3_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_43bf7ea77f719abb.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX 86_66cbad6de2743cf2a5808114a87fa619_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_e5d999e5b79fb43e.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_69f953d96a0b858f106edd2334f273a1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_4294d1f56e9224d0.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_6df2712ab8e7d84983b7145fde93d07e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_cb0253b5f2277bbe.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_71ac7781130bb2454d4661dd1b2bfe08_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_8a067cb303384b7c.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_72a171da0868ee63c6488c109e349302_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_5043278d67e7bd04.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_790d666aa6d0bd2496d132e6473d989a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_576849614f86d79c.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_7cbc72c3e9f08aecb6fdb5eef0e0ef52_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_cc251e80b4ad19be.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_7e48ec963254ee1a6dabd2c283ec8bbe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_1f63a07c736c8038.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_85a009220d5611e18e08ee1ba01cea5c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_40a12e5e481dd74e.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_874d99f7a5655f28e743c0cd31782b72_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_8d624594dd4bf612.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_883ed28294239dc1138e8e5420667815_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_bf9841044c01b9b1.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_9086cd3333269c895f00c65e835385c8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_f015c89fad6d6fd9.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_91d97b48f543e1ae2b3422bd4f0cd133_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_25a262d2f38acf18.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_91ec00dce8733eba91774f1f05559f64_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_ce8a50c0ae89b9d5.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_9324d06920e9b92bd2d297aaecc0cd5d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_2a4d24b180a97dc9.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_944ad687d53e4c0c0c18ec199614488b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_6d039cb39e4b0aa5.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_9b4263d110360ec5902356e4104fbd73_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_daa45d0de8508690.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_9fe1984c2f218872cd8609271cfd7fcd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_ae3e2878b6806486.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_a963b4154adfc15a6f5c9093a269bdb0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_383e59765c8a1515.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_aabda077c8d1ca73accdf92f6efe96f7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_7130e4d944ce84d6.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_ab6f466ebe25a1481e19709ed6fc7b52_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_93a9145357f5c6bb.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_ad1545024040f983a367fc3689a2d1e4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_19b9075c776d91c3.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_b1e95da6b62c358e0096853f04f2ff1d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_ac3a097dfd13785e.manifest
File versionNot Applicable
File size712
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_b41f79841f5ceee79e1fa251b057c7a5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_c382f93830a195cd.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_b8096ae24e447239bdb1b3789a1aa058_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_6bc9f03a0fe33c3f.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_bd2644b85b990c7cf0f6dd509be42d92_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_abdb1258b678c4e9.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_c2832706491251bb04ba5d8de50b8071_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_660ee7526e718319.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_c44c24ebfc988236895bb5a239a9a0e1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_1c88128fd7a5caae.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_cd6d1aa8f54fc4c97f7c1b6c3d96aa2c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_68447afd1c3e2827.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_d0dd08ada5f25861f925c38bac7cbb6d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_07a052a4be0855cc.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_d39496789fea7b372e73624e3f801f2e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_02f09cc01a096f3a.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_d3a675f344392077ad954067f900313b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_03e79907a7ce7e41.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_d63583e252bab6780c3a51b589dbff83_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_bb8dca97c64737b2.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_d8e3b49b52977d075f35071f4bf1e8e3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_39d3d47564cedafe.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_da5afc71fdd1fbe1d92bb37904225fcc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_c20223f3f9c80af1.manifest
File versionNot Applicable
File size700
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_da74be1491991518d88311fcc91df8c5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_1a2e72b48a270653.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_e7f45167a6381262d49d7e6f70b26949_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_114ff6a0bc306e2d.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_edf45758b93a2cf563363acd9f9c72ff_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_8c0524953431136b.manifest
File versionNot Applicable
File size726
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_ee1baa0e31a7ad2213f838e0d6fc7327_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_f537d62442b5e8dc.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_eecd3b8c76c44d258a7d9fef68c14f7f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_180d9abae670c8ba.manifest
File versionNot Applicable
File size724
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_f343f1b0914ffb53fc5351783ca6584d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_f3278620e7120792.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_f6ea2004b8b705f5726ee3a3bbc223b5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_2906854c376f8ecc.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_f9a925e2ec88d2272aea456d7bb4cff2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_387fcbf4c968525b.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_fbecf81cb49ecb39e0b448f7bdbcd85b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_4a84a64482a041fa.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_fc59717c9b639069b9416c9eb9e3bf94_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_74638d7a6fda1f23.manifest
File versionNot Applicable
File size726
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_a9c4badbf5c24b20.manifest
File versionNot Applicable
File size6,800
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_aa5c00930ed54e40.manifest
File versionNot Applicable
File size6,800
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ablenetworkgraphics_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_ebbfc48b165b311f.manifest
File versionNot Applicable
File size9,408
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ablenetworkgraphics_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_ec570a422f6e343f.manifest
File versionNot Applicable
File size9,408
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_b2dc6d3dd9bba883.manifest
File versionNot Applicable
File size258,554
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_b373b2f4f2ceaba3.manifest
File versionNot Applicable
File size258,554
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_b4d37d8bd6d4b58d.manifest
File versionNot Applicable
File size260,079
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:08
PlatformNot Applicable
File nameX 86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_b51f3bacf0204902.manifest
File versionNot Applicable
File size260,079
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_debefc067f6467f2.manifest
File versionNot Applicable
File size38,573
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_df5641bd98776b12.manifest
File versionNot Applicable
File size38,573
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_e0b60c547c7d74fc.manifest
File versionNot Applicable
File size38,573
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_e101ca7595c90871.manifest
File versionNot Applicable
File size38,573
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_8d32fb7254ca4da7.manifest
File versionNot Applicable
File size761,498
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_8dca41296ddd50c7.manifest
File versionNot Applicable
File size761,498
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_ffe248dfa4c4cf16.manifest
File versionNot Applicable
File size52,888
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_00798e96bdd7d236.manifest
File versionNot Applicable
File size52,888
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_01d9592da1dddc20.manifest
File versionNot Applicable
File size56,458
Date (UTC)04-Mar-2009
Time (UTC)00:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_0225174ebb296f95.manifest
File versionNot Applicable
File size52,888
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_7249c1db5a6eefdd.manifest
File versionNot Applicable
File size14,281
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_72e107927381f2fd.manifest
File versionNot Applicable
File size14,281
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_7440d2295787fce7.manifest
File versionNot Applicable
File size14,281
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_748c904a70d3905c.manifest
File versionNot Applicable
File size14,281
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitmostfiles_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_ac2b772f09b7a6bc.manifest
File versionNot Applicable
File size15,840
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitmostfiles_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_acc2bce622caa9dc.manifest
File versionNot Applicable
File size15,840
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File nameX 86_microsoft-windows-ie-adminkitmostfiles_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_ae22877d06d0b3c6.manifest
File versionNot Applicable
File size16,966
Date (UTC)04-Mar-2009
Time (UTC)00:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitmostfiles_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_ae6e459e201c473b.manifest
File versionNot Applicable
File size15,840
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_f98b6bb96eb04969.manifest
File versionNot Applicable
File size8,920
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_fa22b17087c34c89.manifest
File versionNot Applicable
File size8,920
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_95bfa4718495cf97.manifest
File versionNot Applicable
File size417,747
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_9656ea289da8d2b7.manifest
File versionNot Applicable
File size417,747
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_3aa90164d98bc34a.manifest
File versionNot Applicable
File size42,229
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_3b40471bf29ec66a.manifest
File versionNot Applicable
File size42,229
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_5ddfdfae3d6821ce.manifest
File versionNot Applicable
File size38,131
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_5e772565567b24ee.manifest
File versionNot Applicable
File size38,131
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_5fd6effc3a812ed8.manifest
File versionNot Applicable
File size38,131
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_6022ae1d53ccc24d.manifest
File versionNot Applicable
File size38,131
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_1568c2a912bb1f9e.manifest
File versionNot Applicable
File size195,203
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_160008602bce22be.manifest
File versionNot Applicable
File size195,203
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_175fd2f70fd42ca8.manifest
File versionNot Applicable
File size195,203
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_17ab9118291fc01d.manifest
File versionNot Applicable
File size195,203
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:47
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_691205468a4cc350.manifest
File versionNot Applicable
File size4,984
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:36
PlatformNot Applicable
File nameX 86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_69a94afda35fc670.manifest
File versionNot Applicable
File size4,984
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_6b0915948765d05a.manifest
File versionNot Applicable
File size4,984
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_6b54d3b5a0b163cf.manifest
File versionNot Applicable
File size4,984
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmleditingsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_f166dbe2bd185971.manifest
File versionNot Applicable
File size5,350
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmleditingsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_f1fe2199d62b5c91.manifest
File versionNot Applicable
File size5,350
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmleditingsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_f35dec30ba31667b.manifest
File versionNot Applicable
File size5,677
Date (UTC)04-Mar-2009
Time (UTC)00:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmleditingsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_f3a9aa51d37cf9f0.manifest
File versionNot Applicable
File size5,350
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_46223ec946568224.manifest
File versionNot Applicable
File size29,197
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_46b984805f698544.manifest
File versionNot Applicable
File size29,197
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_113c67fe251b384c.manifest
File versionNot Applicable
File size840,269
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_11d3adb53e2e3b6c.manifest
File versionNot Applicable
File size840,269
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_1333784c22344556.manifest
File versionNot Applicable
File size840,275
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_137f366d3b7fd8cb.manifest
File versionNot Applicable
File size840,275
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_6a24fa2f598728d9.manifest
File versionNot Applicable
File size3,494
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_6abc3fe6729a2bf9.manifest
File versionNot Applicable
File size3,494
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_5894d4c8672fc455.manifest
File versionNot Applicable
File size22,129
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_592c1a7f8042c775.manifest
File versionNot Applicable
File size22,129
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_2d5b556b1cf03df9.manifest
File versionNot Applicable
File size119,176
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_2df29b2236034119.manifest
File versionNot Applicable
File size119,176
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_2f5265b91a094b03.manifest
File versionNot Applicable
File size119,324
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_2f9e23da3354de78.manifest
File versionNot Applicable
File size119,324
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_351fbd8e1714d2e1.manifest
File versionNot Applicable
File size14,788
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_35b703453027d601.manifest
File versionNot Applicable
File size14,788
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_3716cddc142ddfeb.manifest
File versionNot Applicable
File size14,788
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_37628bfd2d797360.manifest
File versionNot Applicable
File size14,788
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_459cffbb8f75ed73.manifest
File versionNot Applicable
File size8,525
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_46344572a888f093.manifest
File versionNot Applicable
File size8,525
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:34
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_479410098c8efa7d.manifest
File versionNot Applicable
File size9,052
Date (UTC)04-Mar-2009
Time (UTC)00:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_47dfce2aa5da8df2.manifest
File versionNot Applicable
File size8,525
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_c3ca0a86616b069e.manifest
File versionNot Applicable
File size29,432
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_c461503d7a7e09be.manifest
File versionNot Applicable
File size29,432
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_29ef20f6681adbfb.manifest
File versionNot Applicable
File size34,505
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_2a8666ad812ddf1b.manifest
File versionNot Applicable
File size34,505
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_629bc201b110c679.manifest
File versionNot Applicable
File size748,166
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_633307b8ca23c999.manifest
File versionNot Applicable
File size748,166
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_6492d24fae29d383.manifest
File versionNot Applicable
File size829,503
Date (UTC)04-Mar-2009
Time (UTC)00:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_64de9070c77566f8.manifest
File versionNot Applicable
File size748,166
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_e6952e8094941ab1.manifest
File versionNot Applicable
File size9,769
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_e72c7437ada71dd1.manifest
File versionNot Applicable
File size9,769
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_0b3d639cd70eda63.manifest
File versionNot Applicable
File size10,028
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_0bd4a953f021dd83.manifest
File versionNot Applicable
File size10,028
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:34
PlatformNot Applicable
Dodatkowe pliki dla programu Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach Itanium
File nameIa64_00af53146eb91ae484eabf79565d3d0c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_e51678337e58dab8.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_02d1c0bc2d1bf62efa9f06bfc2635d16_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_41a6bd3931edeaff.manifest
File versionNot Applicable
File size726
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_04428e1f79143d8268887ff93a8b4059_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_6b064f798d039ee7.manifest
File versionNot Applicable
File size726
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_062392436355d3718d5dcef9a0613d5f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_6474980a386536a5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_073031081ebb6cb1c6b88b983f418f2a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_a7d2b2402718f288.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_12c4b4422e5c1277d224c4fd6ef043ee_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_cb8e681e9ca22871.manifest
File versionNot Applicable
File size1,094
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_150b187aa7b3999ce1a879de269ea89b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_3cc53a4f1f3c5def.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_1896a64e12d0173eb1609d6bb5bb2180_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_e5243a956dbdc368.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_1b9717a5e9cd9692247475d3f7f2907b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_f93994a8b11bb3a5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_1e8cf19ff648fc9c44928ed167f63613_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_fd4fb3b9cab9a447.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_24060c663c0357f51b20bcae5ba28441_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_460ffe96b1d96e50.manifest
File versionNot Applicable
File size1,068
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_2cca8ecad8054a635f3aec89951c4b15_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_d4c389938f3e38a2.manifest
File versionNot Applicable
File size728
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_327bf4e5dbb18c1e67878d4d6701d8b0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_7283a5618e4717f8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,098
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_39b19c4f0b3c9f252002a94e74add051_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_7a10cbaf3d08f9ec.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_39ba88b1b4a21ee6d6de74a9306a46fe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_6b363479e157f190.manifest
File versionNot Applicable
File size1,068
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_4288e7fdad2e8bb75cdcaf4d38bfb4d8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_6309330dc963b13e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_49db69914c574d537cd7ed7883125066_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_0a6ed969ced15c16.manifest
File versionNot Applicable
File size1,098
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_4f4ac78744a2bbba2970e35f2edc51f5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_4f3f2943d28b12c0.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_52dddf5b71745dda442db7ee17dce40f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_666d7b96dc9d989b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_8207f7db50c16715873a91a93b42ee28_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_adf20887d69b2d5c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_8a8540bff59a6fa8c642b3deae3f6119_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_f1250f580c4bed8d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_8ebe6ecd31898e88997b2fd5b5d4489a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_19217adc31e663af.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_938ca8c379b4a7fe65c0d4b0156d5f47_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_43cd1ef5057e7018.manifest
File versionNot Applicable
File size1,070
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_9a9e438b48646ff646ce06814d3e1308_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_aa08707f058b8cbf.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_9f1cb3b8eccb2695a973491d2de7d36c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_e4542b0b285dbfd0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_baec61c616a9d0bd9b08d89d239082f4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_46f63d42607d33d9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c62ed949facf3ba02c28d287c02cc1e1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_22f0ee5bee334064.manifest
File versionNot Applicable
File size1,070
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ca3bc1c9ad885a16b6a54be3f9400300_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_a4b4bfa952f4e326.manifest
File versionNot Applicable
File size1,094
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d3325be7d5cb7926599d3bb9b0d93dc2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_145f2607aeefed11.manifest
File versionNot Applicable
File size728
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_da2b3b63f50969c0f8944bc5c3074483_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_d5896a471b77369c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_db37acfaaa480e4a1cca3746eb48c22d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_2ea8b19fcb68d8e0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,054
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_dc97cc5099adc31063cc858d0a1aaa6f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_3c4d8ffedd68e9c6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_fa7374198ed0db0ca8c2e5314b90f15f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_01e6376a21f29f33.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_fbd5b3da24c3dad90b39cc68d582ab44_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_111bde13ae957182.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_b4d52181d6d2be89.manifest
File versionNot Applicable
File size260,096
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:26
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_b520dfa2f01e51fe.manifest
File versionNot Applicable
File size260,096
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_e0b7b04a7c7b7df8.manifest
File versionNot Applicable
File size38,587
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:12
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_e1036e6b95c7116d.manifest
File versionNot Applicable
File size38,587
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_01dafd23a1dbe51c.manifest
File versionNot Applicable
File size56,495
Date (UTC)04-Mar-2009
Time (UTC)00:03
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_0226bb44bb277891.manifest
File versionNot Applicable
File size52,925
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_7442761f578605e3.manifest
File versionNot Applicable
File size14,304
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_748e344070d19958.manifest
File versionNot Applicable
File size14,304
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-adminkitmostfiles_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_ae242b7306cebcc2.manifest
File versionNot Applicable
File size16,983
Date (UTC)04-Mar-2009
Time (UTC)00:03
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-adminkitmostfiles_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_ae6fe994201a5037.manifest
File versionNot Applicable
File size15,857
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_5fd893f23a7f37d4.manifest
File versionNot Applicable
File size38,147
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_6024521353cacb49.manifest
File versionNot Applicable
File size38,147
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:03
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_176176ed0fd235a4.manifest
File versionNot Applicable
File size195,204
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:09
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_17ad350e291dc919.manifest
File versionNot Applicable
File size195,204
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:51
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_6b0ab98a8763d956.manifest
File versionNot Applicable
File size4,993
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:16
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_6b5677aba0af6ccb.manifest
File versionNot Applicable
File size4,993
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmleditingsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_f35f9026ba2f6f77.manifest
File versionNot Applicable
File size5,681
Date (UTC)04-Mar-2009
Time (UTC)00:03
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmleditingsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_f3ab4e47d37b02ec.manifest
File versionNot Applicable
File size5,354
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_13351c4222324e52.manifest
File versionNot Applicable
File size840,306
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:23
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_1380da633b7de1c7.manifest
File versionNot Applicable
File size840,306
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_2f5409af1a0753ff.manifest
File versionNot Applicable
File size119,739
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:16
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_2f9fc7d03352e774.manifest
File versionNot Applicable
File size119,739
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_371871d2142be8e7.manifest
File versionNot Applicable
File size14,804
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:19
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_37642ff32d777c5c.manifest
File versionNot Applicable
File size14,804
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_4795b3ff8c8d0379.manifest
File versionNot Applicable
File size9,067
Date (UTC)04-Mar-2009
Time (UTC)00:03
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_47e17220a5d896ee.manifest
File versionNot Applicable
File size8,540
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_64947645ae27dc7f.manifest
File versionNot Applicable
File size829,570
Date (UTC)04-Mar-2009
Time (UTC)00:03
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_64e03466c7736ff4.manifest
File versionNot Applicable
File size748,233
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:03
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb963027_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,087
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb963027~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,254
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb963027_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size13,299
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb963027~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size26,531
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb963027_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,788
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb963027~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size6,687
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb963027_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb963027_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb963027_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb963027_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb963027_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb963027_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb963027_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb963027_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb963027_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb963027_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb963027_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb963027_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,381
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:02
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-adminkitmostfiles_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_1495cd52f38ee6f7.manifest
File versionNot Applicable
File size20,348
Date (UTC)04-Mar-2009
Time (UTC)00:03
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-adminkitmostfiles_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_14e18b740cda7a6c.manifest
File versionNot Applicable
File size19,114
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:44
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_95c5ab8f06c77e34.manifest
File versionNot Applicable
File size114,755
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:51
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_961169b0201311a9.manifest
File versionNot Applicable
File size114,755
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:45
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_9d8a13b200ec131c.manifest
File versionNot Applicable
File size13,908
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:51
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_9dd5d1d31a37a691.manifest
File versionNot Applicable
File size13,908
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_b4d37d8bd6d4b58d.manifest
File versionNot Applicable
File size260,079
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_b51f3bacf0204902.manifest
File versionNot Applicable
File size260,079
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_e0b60c547c7d74fc.manifest
File versionNot Applicable
File size38,573
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_e101ca7595c90871.manifest
File versionNot Applicable
File size38,573
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_01d9592da1dddc20.manifest
File versionNot Applicable
File size56,458
Date (UTC)04-Mar-2009
Time (UTC)00:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_0225174ebb296f95.manifest
File versionNot Applicable
File size52,888
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:55
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_7440d2295787fce7.manifest
File versionNot Applicable
File size14,281
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_748c904a70d3905c.manifest
File versionNot Applicable
File size14,281
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_5fd6effc3a812ed8.manifest
File versionNot Applicable
File size38,131
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:07
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_6022ae1d53ccc24d.manifest
File versionNot Applicable
File size38,131
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_175fd2f70fd42ca8.manifest
File versionNot Applicable
File size195,203
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_17ab9118291fc01d.manifest
File versionNot Applicable
File size195,203
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:47
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_6b0915948765d05a.manifest
File versionNot Applicable
File size4,984
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_6b54d3b5a0b163cf.manifest
File versionNot Applicable
File size4,984
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmleditingsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_f35dec30ba31667b.manifest
File versionNot Applicable
File size5,677
Date (UTC)04-Mar-2009
Time (UTC)00:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmleditingsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_f3a9aa51d37cf9f0.manifest
File versionNot Applicable
File size5,350
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_1333784c22344556.manifest
File versionNot Applicable
File size840,275
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_137f366d3b7fd8cb.manifest
File versionNot Applicable
File size840,275
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_479410098c8efa7d.manifest
File versionNot Applicable
File size9,052
Date (UTC)04-Mar-2009
Time (UTC)00:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_47dfce2aa5da8df2.manifest
File versionNot Applicable
File size8,525
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_6492d24fae29d383.manifest
File versionNot Applicable
File size829,503
Date (UTC)04-Mar-2009
Time (UTC)00:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_64de9070c77566f8.manifest
File versionNot Applicable
File size748,166
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
Dodatkowe pliki dla programu Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami x64
File nameAmd64_02150514e834eb5055aeaf8ac3d21b50_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_c04c811b555cbb0f.manifest
File versionNot Applicable
File size730
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_02fbda51c12ebb052f9accafaea2da34_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_e80721545c98fdc2.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_07832fbdc3b8fadff1cb2ede90e55aa8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_d85acdee6523e932.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0baa70dd054909e6f7b1f3abadb0e7b2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_1a27f1b9539b1847.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0d01b9dd07396594cca57231000d0ddf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_df8d6d1805314556.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0d27f117aac61eceed5b245674974609_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_0c91299d78450dc3.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_10fe1867365cbe0f06787067a1fb8699_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_dcd446984e6a2f38.manifest
File versionNot Applicable
File size1,096
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_12f4687f42f498742de7eedbca42e8e6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_2d152cff71ca17bd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_14224f46c40f618038b90d7fd8bdf69b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_47b59681f4decaaf.manifest
File versionNot Applicable
File size728
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_14832b22b650d349c1e6355e53120ff6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_2a26dc7d4bba383c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,096
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_15dcb615117b165effb3f593d1507a85_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_eafb95bb45dbebe9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,070
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_16aea360ab8574228c564c0da25556a7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_48550626463b87d0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,072
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_174c12b28661433d5dc137319f92fe2c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_2a776e700e92669a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1ab4543a939a0c0871f41405d983b8c7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_2f5e2a7850ace7df.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1c5e6e6e52e0dd934ece87db1e62177d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_12711b93e97b05c3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1e572fd5968f4c3ff39eec069d13a451_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_7503c97086c0d5a4.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1fd8105b0d6711708c3840ab500c68a6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_3f687003c7c99326.manifest
File versionNot Applicable
File size1,070
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2030000401dd784140de1ce135405358_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_fe9824ffbfff7453.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2056c421e48e9da9107260c30608165a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_b8cca7927bbe71d6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_216a3d229622aa4e2f9b1072f70af84d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_9e5953d27931b829.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_22c9adf0dbef049d90dd6a11939bf891_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_609fd51b0ec4510b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_287f7633935d9f2927bde78978e01307_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_ab55671d340b42be.manifest
File versionNot Applicable
File size1,070
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_28deaa9df48f634bc17cc08cbea0752b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_48590be697e67b86.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_296a7c22dd217192ebbe3370646134b9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_fade899bc00a00ff.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2eb652489cd78075ac0152a6aef5d7e1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_8863efaa2d15e3bf.manifest
File versionNot Applicable
File size1,076
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3953bbc6930ff17988b228477361c588_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_cdafecc8a9bbb7d9.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_39701a6803176f1b7f4b1f9cfb93b4a8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_656ce04f926a4e60.manifest
File versionNot Applicable
File size1,100
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_425ff0296f3bf6c066e2d9619a2fcb21_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_72013668d2815666.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4342a379ff499937869f7fed27a13610_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_6484b54bf8c8b697.manifest
File versionNot Applicable
File size1,052
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4372660c65395495cef102150e685a72_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_4452441c708b28e9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,066
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_48e762a9baa88d26a3bcd2fa8fb04495_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_840a3c69f85548f1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4d42b8f192693c628a57614abc3578ab_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_cbba615954a5f800.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_515bb6c595e3bb6db50f905684cfd383_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_95132b2823fbd2dc.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5751d37ab315782c84034628d5f9fcf2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_379566fb5ed743ff.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_599ef9c645cc03761dfeedc6bb19d731_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_570bdca4ffad9bcb.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_59f80f39c36f9ca700fc9ac44e787222_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_1959029b40fd56e3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5b88b512ce06fabb71d4a1f567519e80_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_a40dfab608159b0f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5bec16c69374a5e2c0987a33fa6ec37f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_9febb9381e93bfcb.manifest
File versionNot Applicable
File size1,070
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5c18dd58e7d0f4d5154e380e1f54ca31_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_b176a8839a5dc3cd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5da81cdc1259fe65b64a51bb4a9b55fa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_f6652f48fc389204.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5ee5f0f7bb39e2bc2b76597979e54523_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_9a7fab5b43140ba3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,072
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5f108bc4d582a7f89597f4ff4c69b598_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_5eeab2c22a545de5.manifest
File versionNot Applicable
File size728
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_617a8c66b6eb084ee4dcd9bbbd5df733_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_3a5805031275927d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,066
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_61d94d5045846140cf4b37cf4e514650_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_c9ed92507a5dd4cc.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6a636d7b56651be7b28b389a9f87bcee_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_f917512b4895f41d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,096
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6afc84205132f5846754d0cd8a4f554a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_dddaabafdb821b9a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6b75fde7bd0bb3461dc688e18e9bff93_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_77554e1661ac73b7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,072
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_76712846c5878d864d769bddb83dc58f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_7399094d15f5e434.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_785b663d22f9f69b7aa2a7b7ccee9bb4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_1b0901486949382f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_78915248ed86f777cca9f739524c5789_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_67aed459a9a77b4d.manifest
File versionNot Applicable
File size730
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7f045c4520182c4327291bc88428e401_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_734624c40621dce0.manifest
File versionNot Applicable
File size728
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8262b554b0ba108deecab2e95f37d686_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_2133c12bd4a61564.manifest
File versionNot Applicable
File size1,066
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_856c6fe10fbcbea939c8992b11f60162_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_b6b61a0ad7f34578.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_875cc7b2cb09230b25454cc18643711c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_7cf2702a34fac3bb.manifest
File versionNot Applicable
File size1,040
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_87bebe68ddf548c27d592eb91bdec8f3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_53ae60235a84b9d9.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8aa6a9035c8894c2591953559ae60c0e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_a62b69ca96e17183.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8bcbc5f1934ff4361b3eaf17a6ac804d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_a57990e9b25669b3.manifest
File versionNot Applicable
File size1,052
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_90183a1ddec139224c5580d2cd943978_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_783a69246d3b5635.manifest
File versionNot Applicable
File size1,076
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_92236b5ad665d21e25af9fa8b1506e98_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_19f884c9c4f84a30.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9458d0dd1d090d07e06fdd0031bf1ea1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_9e339b28c762e557.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9634c1dabf32ec662ec1740f64d1b8ea_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_641dee3f51291332.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_964ea6efc057980625a901e9d9722052_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_08ba771a20d68234.manifest
File versionNot Applicable
File size1,070
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_972c858b9320399887de45dd4c7e6365_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_af098462aa067cc8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,100
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9d3a5ae71f88451630e2e8f83b3195a7_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_f7a99842bff63599.manifest
File versionNot Applicable
File size728
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9dc1c3b150c57dae6ee6af74c162173a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_0abcb34eaa4f7b5f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9e1af146a2610e1c26cee7cb6591e982_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_86b9a8f202dd3757.manifest
File versionNot Applicable
File size1,048
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a1777aaffa58576d93db9852dbe9487b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_b95fed1d34a3dd85.manifest
File versionNot Applicable
File size1,066
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a6c676a66852524f238524582fec0d9f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_59c8ac22cefa090b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_aad3bfc939a3f7e9edc66307841a83f9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_95ad6b7befa6137d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,066
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_aca0d27f14d311eb98236ddee60c394b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_1fe9316c139ac6af.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b08a476529b24d78108e80af48086306_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_c57dd34560e95a46.manifest
File versionNot Applicable
File size730
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b0eba823f2402cf0ba86d7379235de6a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_8494d483e137e684.manifest
File versionNot Applicable
File size1,100
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b0fce66a1d348e1b7feed8a4ecc623da_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_253846b32a966af9.manifest
File versionNot Applicable
File size718
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b1306c4d1b0e14343332ae96862c9fb9_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_b3dbb2c671214179.manifest
File versionNot Applicable
File size1,066
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b15ea3865184e6d1aba747ab82758b4d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_47413437312595b7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b1a1d223ce7b93bb798f890e885e5025_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_8989fbb630a8ee2a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b3c79b715d788b75f7f84b181958f2a6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_07e56deaf9af593f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b52424911a3f7ba68c2b43993f6fd379_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_2ff63c86ddb68814.manifest
File versionNot Applicable
File size730
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b52b2f6080a0af6ce8912eb752dbae1a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_f59c04b325804cbf.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b6b8a78086b64de0addadef8465fa13c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_bf372dd370e8d658.manifest
File versionNot Applicable
File size1,072
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b87a772f61d80f591b6c9ea8724a9da9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_e660f023c2356078.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_be771fa25b48d6ec5893bcfbf5317490_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_ab8af1a37359faca.manifest
File versionNot Applicable
File size718
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_bf57a689e590d927dadfc45626702faf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_6ea8c04cc708cc12.manifest
File versionNot Applicable
File size1,066
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c1bfce52110b9405ab79aa8f75f4cb65_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_2b2eda7cb5914028.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c21a64a82aa4b4467c15ee98e8f8016b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_d3d59d00e207c088.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c3e0f5b2695d8eca0193286a991143dc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_0e685b0ec4b902ba.manifest
File versionNot Applicable
File size1,100
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c5266c580f2e7a5e5618848210551bbe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_aeb4cbbf97f612d7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,070
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c6eecc95341d70fd07c0308e0b950878_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_f866e5295a975560.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_cddcd72951e95de3012950cd7f54cfe8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_89b5b1aaf3034cac.manifest
File versionNot Applicable
File size1,066
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ce5e0f92cce67a7ec882eac118972df0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_92114745a8c02427.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d2fa064f4656651b2804f6aea564dee4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_5f7c80dac2969ad7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d73d733e7f622ef4604edfc9cf6bb7b8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_2507fde7409454ca.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_dac1c3f68045209fa6a65a95fc1eee36_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_b8a26c018aa9e938.manifest
File versionNot Applicable
File size708
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_dd3c8b4631c2bde864c574a2af8a05d5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_6da72687ccb085e5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e2ab2320986de4bfb1ce2a6fd6143f10_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_482574e28fc83132.manifest
File versionNot Applicable
File size1,096
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e551534d242c4ec76a307f8c264736fb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_63c415c4f2aeb867.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e6aa093a10baba74a4d2442de1c74134_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_f930589408b1d71c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ebb51ae3abfac2bbe9036143af6ec0a1_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_c7a4d81d7bf37115.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ebe125e168d80a8ebe487d51ae725ea3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_8e75977f4f4a998c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f6a7ae7917f4e4222297ae6c55f2b3c2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_04d5ebad61082eab.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fa64f8b3a3168fd3a5571796f6b1ee87_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_d769b234524c5496.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fd1348109b1484c582e76e3b61f55795_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_d5dc3e1aa2404594.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fd595c57db59cf3bc7ee5ac4fa5142f6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_1a24e1517ddb6c27.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fe282f6d831a336b9637b7e7c0800443_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_cad01edba69e1352.manifest
File versionNot Applicable
File size1,064
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_05e3565fae1fbc56.manifest
File versionNot Applicable
File size6,830
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_067a9c16c732bf76.manifest
File versionNot Applicable
File size6,830
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:52
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..ablenetworkgraphics_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_47de600eceb8a255.manifest
File versionNot Applicable
File size9,420
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..ablenetworkgraphics_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_4875a5c5e7cba575.manifest
File versionNot Applicable
File size9,420
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_0efb08c1921919b9.manifest
File versionNot Applicable
File size258,588
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_0f924e78ab2c1cd9.manifest
File versionNot Applicable
File size258,588
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_10f2190f8f3226c3.manifest
File versionNot Applicable
File size260,113
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_113dd730a87dba38.manifest
File versionNot Applicable
File size260,113
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:37
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_3add978a37c1d928.manifest
File versionNot Applicable
File size38,601
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_3b74dd4150d4dc48.manifest
File versionNot Applicable
File size38,601
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_3cd4a7d834dae632.manifest
File versionNot Applicable
File size38,601
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:15
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_3d2065f94e2679a7.manifest
File versionNot Applicable
File size38,601
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:17
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_e95196f60d27bedd.manifest
File versionNot Applicable
File size759,754
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_e9e8dcad263ac1fd.manifest
File versionNot Applicable
File size759,754
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_5c00e4635d22404c.manifest
File versionNot Applicable
File size52,962
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_5c982a1a7635436c.manifest
File versionNot Applicable
File size52,962
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_5df7f4b15a3b4d56.manifest
File versionNot Applicable
File size56,532
Date (UTC)04-Mar-2009
Time (UTC)00:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_5e43b2d27386e0cb.manifest
File versionNot Applicable
File size52,962
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_ce685d5f12cc6113.manifest
File versionNot Applicable
File size14,327
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_ceffa3162bdf6433.manifest
File versionNot Applicable
File size14,327
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:52
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_d05f6dad0fe56e1d.manifest
File versionNot Applicable
File size14,327
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:29
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-adminkitbranding_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_d0ab2bce29310192.manifest
File versionNot Applicable
File size14,327
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-adminkitmostfiles_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_084a12b2c21517f2.manifest
File versionNot Applicable
File size15,874
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-adminkitmostfiles_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_08e15869db281b12.manifest
File versionNot Applicable
File size15,874
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-adminkitmostfiles_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_0a412300bf2e24fc.manifest
File versionNot Applicable
File size17,000
Date (UTC)04-Mar-2009
Time (UTC)00:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-adminkitmostfiles_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_0a8ce121d879b871.manifest
File versionNot Applicable
File size15,874
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:39
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_55aa073d270dba9f.manifest
File versionNot Applicable
File size8,952
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:52
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_56414cf44020bdbf.manifest
File versionNot Applicable
File size8,952
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_f1de3ff53cf340cd.manifest
File versionNot Applicable
File size417,771
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_f27585ac560643ed.manifest
File versionNot Applicable
File size417,771
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:52
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_96c79ce891e93480.manifest
File versionNot Applicable
File size42,231
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_975ee29faafc37a0.manifest
File versionNot Applicable
File size42,231
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_b9fe7b31f5c59304.manifest
File versionNot Applicable
File size38,163
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_ba95c0e90ed89624.manifest
File versionNot Applicable
File size38,163
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_bbf58b7ff2dea00e.manifest
File versionNot Applicable
File size38,163
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-feeds-platform_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_bc4149a10c2a3383.manifest
File versionNot Applicable
File size38,163
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:36
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_71875e2ccb1890d4.manifest
File versionNot Applicable
File size195,205
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_721ea3e3e42b93f4.manifest
File versionNot Applicable
File size195,205
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_737e6e7ac8319dde.manifest
File versionNot Applicable
File size195,205
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_73ca2c9be17d3153.manifest
File versionNot Applicable
File size195,205
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_c530a0ca42aa3486.manifest
File versionNot Applicable
File size5,002
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_c5c7e6815bbd37a6.manifest
File versionNot Applicable
File size5,002
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_c727b1183fc34190.manifest
File versionNot Applicable
File size5,002
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlconverter_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_c7736f39590ed505.manifest
File versionNot Applicable
File size5,002
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:27
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmleditingsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_4d8577667575caa7.manifest
File versionNot Applicable
File size5,358
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmleditingsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_4e1cbd1d8e88cdc7.manifest
File versionNot Applicable
File size5,358
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmleditingsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_4f7c87b4728ed7b1.manifest
File versionNot Applicable
File size5,685
Date (UTC)04-Mar-2009
Time (UTC)00:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmleditingsupport_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_4fc845d58bda6b26.manifest
File versionNot Applicable
File size5,358
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_a240da4cfeb3f35a.manifest
File versionNot Applicable
File size29,229
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_a2d8200417c6f67a.manifest
File versionNot Applicable
File size29,229
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_6d5b0381dd78a982.manifest
File versionNot Applicable
File size840,330
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_6df24938f68baca2.manifest
File versionNot Applicable
File size840,330
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:53
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_6f5213cfda91b68c.manifest
File versionNot Applicable
File size840,336
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:30
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_6f9dd1f0f3dd4a01.manifest
File versionNot Applicable
File size840,336
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_c64395b311e49a0f.manifest
File versionNot Applicable
File size3,502
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_c6dadb6a2af79d2f.manifest
File versionNot Applicable
File size3,502
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_b4b3704c1f8d358b.manifest
File versionNot Applicable
File size22,157
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_b54ab60338a038ab.manifest
File versionNot Applicable
File size22,157
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_8979f0eed54daf2f.manifest
File versionNot Applicable
File size119,621
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_8a1136a5ee60b24f.manifest
File versionNot Applicable
File size119,621
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_8b71013cd266bc39.manifest
File versionNot Applicable
File size119,769
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_8bbcbf5debb24fae.manifest
File versionNot Applicable
File size119,769
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:27
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_913e5911cf724417.manifest
File versionNot Applicable
File size14,820
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_91d59ec8e8854737.manifest
File versionNot Applicable
File size14,820
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:52
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_9335695fcc8b5121.manifest
File versionNot Applicable
File size14,820
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-objectcontrolviewer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_93812780e5d6e496.manifest
File versionNot Applicable
File size14,820
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_a1bb9b3f47d35ea9.manifest
File versionNot Applicable
File size8,555
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_a252e0f660e661c9.manifest
File versionNot Applicable
File size8,555
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_a3b2ab8d44ec6bb3.manifest
File versionNot Applicable
File size9,082
Date (UTC)04-Mar-2009
Time (UTC)00:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-runtimeutilities_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_a3fe69ae5e37ff28.manifest
File versionNot Applicable
File size8,555
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_1fe8a60a19c877d4.manifest
File versionNot Applicable
File size29,466
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_207febc132db7af4.manifest
File versionNot Applicable
File size29,466
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:53
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_860dbc7a20784d31.manifest
File versionNot Applicable
File size35,182
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:58
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_86a50231398b5051.manifest
File versionNot Applicable
File size35,182
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_beba5d85696e37af.manifest
File versionNot Applicable
File size748,270
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_bf51a33c82813acf.manifest
File versionNot Applicable
File size748,270
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18226_none_c0b16dd3668744b9.manifest
File versionNot Applicable
File size829,607
Date (UTC)04-Mar-2009
Time (UTC)00:11
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22389_none_c0fd2bf47fd2d82e.manifest
File versionNot Applicable
File size748,270
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:36
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_42b3ca044cf18be7.manifest
File versionNot Applicable
File size9,793
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)05:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_434b0fbb66048f07.manifest
File versionNot Applicable
File size9,793
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16830_none_675bff208f6c4b99.manifest
File versionNot Applicable
File size10,060
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21023_none_67f344d7a87f4eb9.manifest
File versionNot Applicable
File size10,060
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)04:50
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb963027_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,096
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb963027~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size5,269
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb963027_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size13,490
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:02
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb963027~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size26,754
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb963027_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size13,335
Date (UTC)03-Mar-2009
Time (UTC)23:02
PlatformNot Applicable