MS09-054: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

Aktualizacja opisana w tym artykule została zastąpiona przez nowszą aktualizację. Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować najnowszą zbiorczą aktualizację zabezpieczeń dla programu Internet Explorer. Aby zainstalować najnowszą aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji technicznych dotyczących najnowszej zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-054. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z programem Windows Internet Explorer 8 może się okazać, że aplikacja zawierająca formant WebBrowser traci fokus po wywołaniu metody window.print. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  982663 Jeśli jest zainstalowany program Internet Explorer 8, po uruchomieniu polecenia „Rundll32.exe shdocvw.dll, DoOrganizeFavDlg” na komputerze z uruchomionym systemem Windows XP lub Windows Server 2003 jest wyświetlane puste okno dialogowe
 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń odwiedzenie niektórych stron sieci Web w przeglądarce Windows Internet Explorer może spowodować zwrócenie komunikatu o błędzie skryptu języka VBScript: „Niezgodność typów” (Type Mismatch). Ponadto jeśli program Internet Explorer 8 działa w trybie standardowym, może niepoprawnie obliczać wartość właściwości offsetTop.

  Aby rozwiązać te problemy, należy po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 974455 zainstalować aktualizację 976749. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  976749 Dostępna jest aktualizacja programu Internet Explorer, która rozwiązuje problemy występujące po zastosowaniu aktualizacji zabezpieczeń 974455 (MS09-054)

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z programem Microsoft Internet Explorer 6 odwiedzanie witryn sieci Web, w których zastosowano specjalne technologie kompresji, może powodować, że strony sieci Web nie będą odpowiadać. W szczególności ten problem może występować w przypadku uzyskiwania dostępu do stron sieci Web, w których zastosowano metodę kodowania kompresji z użyciem algorytmu „deflate”, uwzględniającą dołączanie danych nadmiarowych do strumienia kompresowanych danych. W celu rozwiązania problemu z brakiem odpowiedzi w programie Internet Explorer 6 należy zastosować jedno z poniższych rozwiązań:
  • Aby automatycznie rozwiązać problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.


   Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
  • Zastosuj w przeglądarce Internet Explorer 6 protokół HTTP 1.0. W tym celu wykonaj następujące czynności:
   1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
   2. Na karcie Zaawansowane wyczyść pole wyboru Użyj protokołu HTTP 1.1.
   3. Kliknij przycisk OK, a następnie zakończ działanie programu Internet Explorer 6, po czym uruchom go ponownie.
  • Odinstaluj program Internet Explorer 7 lub Internet Explorer 8.


   Aby pobrać program Internet Explorer 8, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby pobrać program Internet Explorer 7, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Ważne Nie należy instalować aktualizacji 976749, jeśli nie zainstalowano aktualizacji zabezpieczeń 974455. Zainstalowanie aktualizacji 976749 bez uprzedniego zainstalowania aktualizacji zabezpieczeń 974455 może spowodować niepoprawne działanie programu Internet Explorer. W takim przypadku należy odinstalować aktualizację 976749, zainstalować aktualizację zabezpieczeń 974455, a następnie ponownie zainstalować aktualizację 976749.

Poprawki niezwiązane z zabezpieczeniami uwzględnione w tej aktualizacji zabezpieczeń

Poprawki GDR (General Distribution Release)

W zależności od wersji systemu Windows i wersji aplikacji, której dotyczy problem, poszczególne aktualizacje mogą nie zostać zainstalowane. Stan aktualizacji można określić, przeglądając poszczególne artykuły.


Numer artykułuTytuł artykułu
975169 Aplikacja obsługująca formant WebBrowser ulega awarii, gdy użytkownik korzysta z niestandardowego filtru MIME na komputerze z zainstalowanym programem Internet Explorer
975170 Tabele na stronach HTML w programie Internet Explorer 8 nie są wyświetlane poprawnie
976104 Nie można przekazać dużego pliku do portalu Microsoft Azure przy użyciu programu Internet Explorer 8 zainstalowanego na komputerze z uruchomionym systemem Windows Server 2008
973537 Program Internet Explorer 6 sporadycznie ulega awarii na komputerze z uruchomionym systemem Windows XP
973536 Program Internet Explorer 8 wolno ładuje stronę sieci Web zawierającą tag BASE
972775 Polecenia Wytnij i Kopiuj nie działają poprawnie względem elementu formularza programu InfoPath w programie Internet Explorer 7, gdy użytkownik korzysta z menu skrótów
972774 Ustawienie opcji Kodowanie programu Internet Explorer na wartość „Wybór automatyczny” powoduje utratę zasad prywatności Platformy preferencji prywatności witryny sieci Web
971447 Funkcja SetCursorPos nie przenosi wskaźnika na łącze, na którym jest ustawiany fokus klawiatury w programie Internet Explorer 8 w systemach Windows Vista i Windows Server 2008
972845 Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy obszaru strony sieci Web w programie Internet Explorer 8 nie można otworzyć niestandardowego menu podręcznego
971448 Po otwarciu strony sieci Web w programie Internet Explorer 8 nie można zmienić rozmiaru ramek w zagnieżdżonym zestawie ramek
972584 W witrynie programu SharePoint w programie Internet Explorer 8 nie można korzystać z widoku Eksploratora
888092 Komunikat o błędzie może zostać wyświetlony w module Mshtml.dll, a program Internet Explorer jest zamykany po uruchomieniu niestandardowego programu sieci Web w programie Internet Explorer 6
973538 Nie można wydrukować strony i jest zwracany komunikat o błędzie w aplikacji obsługującej formant obiektu sieci Web z zastosowaniem niestandardowego szablonu wydruku w przeglądarce Internet Explorer 8

Poprawki

Pakiety aktualizacji zabezpieczeń 974455 dla systemów Windows XP i Windows Server 2003 zawierają pliki poprawek programu Internet Explorer oraz pliki poprawek GDR. Jeśli żadne z istniejących plików programu Internet Explorer nie pochodzą ze środowiska poprawki, aktualizacja zabezpieczeń 974455 zainstaluje pliki GDR.

Poprawki są przeznaczone tylko do rozwiązania problemów opisanych w artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzonych z tymi poprawkami. Powinny być one stosowane tylko w systemach, w których te problemy występują.

Te poprawki mogą być nadal w fazie testowania. Jeśli ten problem nie ma poważnego wpływu na dany system, zaleca się zaczekanie na następny dodatek Service Pack zawierający te poprawki. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania poprawek wchodzących w skład aktualizacji zabezpieczeń 974455, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
897225 Sposób instalowania poprawek zawartych w zbiorczych aktualizacjach zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

Uwaga Oprócz instalowania plików poprawek należy przejrzeć artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzony z daną poprawką przeznaczoną do zainstalowania, aby zapoznać się ze zmianami w rejestrze, które są wymagane do włączenia tej poprawki.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu sprawdzania, czy istniejące pliki programu Internet Explorer pochodzą z poprawki czy ze środowiska GDR, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824994 Opis zawartości pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i systemu Windows Server 2003

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Mogą one również ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows 2000


Internet Explorer 5.01


Program Internet Explorer 5.01 z dodatkiem Service Pack 4 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 2000
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Browseui.dll5.0.3881.100792,33601-Sep-200917:07x86
Danim.dll6.1.9.7291,134,35210-Dec-200719:45x86
Dxtmsft.dll6.1.9.729325,90401-Sep-200917:06x86
Iecustom.dll6.0.2800.158543,98413-Oct-200623:50x86
Iepeers.dll5.0.3881.100100,11201-Sep-200917:08x86
Inseng.dll5.0.3881.10074,00001-Sep-200917:09x86
Jsproxy.dll5.0.3881.10013,58401-Sep-200917:08x86
Mshtml.dll5.0.3881.1002,304,78401-Sep-200917:09x86
Msrating.dll5.0.3881.100149,77601-Sep-200917:08x86
Pngfilt.dll5.0.3881.10048,91201-Sep-200917:08x86
Shdocvw.dll5.0.3881.1001,115,92001-Sep-200917:07x86
Shlwapi.dll5.0.3900.7331284,43201-Sep-200917:14x86
Url.dll5.51.3881.10084,24001-Sep-200917:08x86
Urlmon.dll5.0.3881.100434,44801-Sep-200917:09x86
Wininet.dll5.0.3881.100451,85601-Sep-200917:09x86
Iecustom.dll6.0.2800.158543,98413-Oct-200623:50x86

Internet Explorer 6


Program Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows 2000
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
Iecustom.dll6.0.2800.158543,98413-Oct-200623:50x86Not Applicable
Browseui.dll6.0.2800.19901,018,36827-Aug-200922:53x86RTMGDR
Cdfview.dll6.0.2800.1990143,36027-Aug-200922:53x86RTMGDR
Danim.dll6.3.1.1481,054,20826-Jun-200916:18x86RTMGDR
Dxtmsft.dll6.3.2800.1638351,74427-Aug-200922:50x86RTMGDR
Dxtrans.dll6.3.2800.1638192,51227-Aug-200922:50x86RTMGDR
Iepeers.dll6.0.2800.1638236,03227-Aug-200922:50x86RTMGDR
Inseng.dll6.0.2800.163869,63227-Aug-200922:50x86RTMGDR
Jsproxy.dll6.0.2800.163812,28827-Aug-200922:51x86RTMGDR
Mshtml.dll6.0.2800.16382,708,99227-Aug-200922:50x86RTMGDR
Msrating.dll6.0.2800.1990132,09627-Aug-200922:53x86RTMGDR
Mstime.dll6.0.2800.1638498,17627-Aug-200922:50x86RTMGDR
Pngfilt.dll6.0.2800.163834,81627-Aug-200922:50x86RTMGDR
Shdocvw.dll6.0.2800.19901,352,19227-Aug-200922:53x86RTMGDR
Shlwapi.dll6.0.2800.1990402,94427-Aug-200922:53x86RTMGDR
Urlmon.dll6.0.2800.1638471,04027-Aug-200922:51x86RTMGDR
Wininet.dll6.0.2800.1638576,51227-Aug-200922:51x86RTMGDR
Browseui.dll6.0.2800.19901,018,36827-Aug-200922:53x86RTMQFE
Cdfview.dll6.0.2800.1990143,36027-Aug-200922:53x86RTMQFE
Danim.dll6.3.1.1481,054,20826-Jun-200915:59x86RTMQFE
Dxtmsft.dll6.3.2800.1639351,74427-Aug-200922:50x86RTMQFE
Dxtrans.dll6.3.2800.1639192,51227-Aug-200922:50x86RTMQFE
Iepeers.dll6.0.2800.1639236,54427-Aug-200922:50x86RTMQFE
Inseng.dll6.0.2800.163969,63227-Aug-200922:50x86RTMQFE
Jsproxy.dll6.0.2800.163912,28827-Aug-200922:51x86RTMQFE
Mshtml.dll6.0.2800.16392,716,16027-Aug-200922:50x86RTMQFE
Msrating.dll6.0.2800.1990132,09627-Aug-200922:53x86RTMQFE
Mstime.dll6.0.2800.1639498,17627-Aug-200922:50x86RTMQFE
Pngfilt.dll6.0.2800.163938,91227-Aug-200922:50x86RTMQFE
Shdocvw.dll6.0.2800.19901,352,19227-Aug-200922:53x86RTMQFE
Shlwapi.dll6.0.2800.1990402,94427-Aug-200922:52x86RTMQFE
Urlmon.dll6.0.2800.1639473,08827-Aug-200922:51x86RTMQFE
Wininet.dll6.0.2800.1639587,77627-Aug-200922:51x86RTMQFE
Iecustom.dll6.0.2800.158543,98413-Oct-200623:50x86Not Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Internet Explorer 6


Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows XP
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Browseui.dll6.0.2900.36271,023,48825-Sep-200905:56x86SP2SP2GDR
Cdfview.dll6.0.2900.3627151,04025-Sep-200905:56x86SP2SP2GDR
Danim.dll6.3.1.1481,054,20825-Sep-200905:56x86SP2SP2GDR
Dxtmsft.dll6.3.2900.3627357,88825-Sep-200905:56x86SP2SP2GDR
Dxtrans.dll6.3.2900.3627205,31225-Sep-200905:56x86SP2SP2GDR
Extmgr.dll6.0.2900.362755,80825-Sep-200905:56x86SP2SP2GDR
Html.iec2009.10.31.10369,66418-Sep-200909:47Not ApplicableSP2SP2GDR
Iedw.exe5.1.2600.362718,43218-Sep-200909:56x86SP2SP2GDR
Ieencode.dll2009.10.31.1081,92025-Sep-200905:56x86SP2SP2GDR
Iepeers.dll6.0.2900.3627251,39225-Sep-200905:56x86SP2SP2GDR
Inseng.dll6.0.2900.362796,25625-Sep-200905:56x86SP2SP2GDR
Jsproxy.dll6.0.2900.362716,38425-Sep-200905:56x86SP2SP2GDR
Mshtml.dll6.0.2900.36273,063,29625-Sep-200905:56x86SP2SP2GDR
Mshtmled.dll6.0.2900.3627449,02425-Sep-200905:56x86SP2SP2GDR
Msrating.dll6.0.2900.3627146,43225-Sep-200905:56x86SP2SP2GDR
Mstime.dll6.0.2900.3627532,48025-Sep-200905:56Not ApplicableSP2SP2GDR
Pngfilt.dll6.0.2900.362739,42425-Sep-200905:56x86SP2SP2GDR
Shdocvw.dll6.0.2900.36271,506,30425-Sep-200905:56x86SP2SP2GDR
Shlwapi.dll6.0.2900.3627473,60025-Sep-200905:56x86SP2SP2GDR
Urlmon.dll6.0.2900.3627624,64025-Sep-200905:56x86SP2SP2GDR
Wininet.dll6.0.2900.3627662,01625-Sep-200905:56x86SP2SP2GDR
Xpsp3res.dll5.1.2600.3627352,76818-Sep-200909:33x86SP2SP2GDR
Browseui.dll6.0.2900.36271,024,00025-Sep-200905:48x86SP2SP2QFE
Cdfview.dll6.0.2900.3627151,04025-Sep-200905:48x86SP2SP2QFE
Danim.dll6.3.1.1481,054,20825-Sep-200905:48x86SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll6.3.2900.3627357,88825-Sep-200905:48x86SP2SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.2900.3627205,31225-Sep-200905:48x86SP2SP2QFE
Extmgr.dll6.0.2900.362755,80825-Sep-200905:48x86SP2SP2QFE
Html.iec2009.10.31.10369,66418-Sep-200910:00Not ApplicableSP2SP2QFE
Iedw.exe5.1.2600.362718,43218-Sep-200909:46x86SP2SP2QFE
Ieencode.dll2009.10.31.1081,92025-Sep-200905:48x86SP2SP2QFE
Iepeers.dll6.0.2900.3627251,90425-Sep-200905:48x86SP2SP2QFE
Inseng.dll6.0.2900.362796,25625-Sep-200905:48x86SP2SP2QFE
Jsproxy.dll6.0.2900.362716,38425-Sep-200905:48x86SP2SP2QFE
Mshtml.dll6.0.2900.36273,070,97625-Sep-200905:49x86SP2SP2QFE
Mshtmled.dll6.0.2900.3627449,02425-Sep-200905:49x86SP2SP2QFE
Msrating.dll6.0.2900.3627146,43225-Sep-200905:49x86SP2SP2QFE
Mstime.dll6.0.2900.3627532,48025-Sep-200905:49Not ApplicableSP2SP2QFE
Pngfilt.dll6.0.2900.362739,42425-Sep-200905:49x86SP2SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.2900.36271,509,88825-Sep-200905:49x86SP2SP2QFE
Shlwapi.dll6.0.2900.3627474,11225-Sep-200905:49x86SP2SP2QFE
Urlmon.dll6.0.2900.3627628,22425-Sep-200905:49x86SP2SP2QFE
Wininet.dll6.0.2900.3627668,67225-Sep-200905:49x86SP2SP2QFE
Xpsp3res.dll5.1.2600.3627352,76818-Sep-200909:33x86SP2SP2QFE
Html.iec2009.10.31.10369,66424-Sep-200913:41Not ApplicableSP3SP3GDR
Ieencode.dll2009.10.31.1081,92025-Sep-200905:37x86SP3SP3GDR
Mshtml.dll6.0.2900.58803,070,97625-Sep-200905:37x86SP3SP3GDR
Shdocvw.dll6.0.2900.58801,509,88825-Sep-200905:37x86SP3SP3GDR
Urlmon.dll6.0.2900.5880627,71225-Sep-200905:37x86SP3SP3GDR
Wininet.dll6.0.2900.5880667,13625-Sep-200905:37x86SP3SP3GDR
Html.iec2009.10.31.10369,66424-Sep-200912:41Not ApplicableSP3SP3QFE
Ieencode.dll2009.10.31.1081,92025-Sep-200905:32x86SP3SP3QFE
Mshtml.dll6.0.2900.58803,072,51225-Sep-200918:02x86SP3SP3QFE
Shdocvw.dll6.0.2900.58801,509,88825-Sep-200905:32x86SP3SP3QFE
Urlmon.dll6.0.2900.5880628,73625-Sep-200905:32x86SP3SP3QFE
Wininet.dll6.0.2900.5880668,67225-Sep-200905:32x86SP3SP3QFE
Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Browseui.dll6.0.3790.45891,033,21616-Sep-200906:08x86SP2SP2GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.4589361,47216-Sep-200906:08x86SP2SP2GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.4589209,92016-Sep-200906:08x86SP2SP2GDR
Html.iec2009.10.31.10369,66414-Sep-200913:23Not ApplicableSP2SP2GDR
Ieencode.dll2009.10.31.1082,43216-Sep-200906:08x86SP2SP2GDR
Mshtml.dll6.0.3790.45893,138,04816-Sep-200906:08x86SP2SP2GDR
Mstime.dll6.0.3790.4589537,60016-Sep-200906:08x86SP2SP2GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.45891,519,10429-Sep-200917:06x86SP2SP2GDR
Urlmon.dll6.0.3790.4589707,07216-Sep-200906:08x86SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.454643,00808-Jul-200912:25x86SP2SP2GDR
Wininet.dll6.0.3790.4589672,25616-Sep-200906:08x86SP2SP2GDR
Browseui.dll6.0.3790.45891,033,21616-Sep-200905:59x86SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.4589361,47216-Sep-200905:59x86SP2SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.4589209,92016-Sep-200905:59x86SP2SP2QFE
Html.iec2009.10.31.10369,66414-Sep-200912:34Not ApplicableSP2SP2QFE
Ieencode.dll2009.10.31.1082,43216-Sep-200905:59x86SP2SP2QFE
Mshtml.dll6.0.3790.45893,140,09616-Sep-200919:03x86SP2SP2QFE
Mstime.dll6.0.3790.4589537,60016-Sep-200905:59x86SP2SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.45891,519,61616-Sep-200905:59x86SP2SP2QFE
Urlmon.dll6.0.3790.4589707,58416-Sep-200905:59x86SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.454643,00808-Jul-200912:25x86SP2SP2QFE
Wininet.dll6.0.3790.4589672,76816-Sep-200905:59x86SP2SP2QFE
Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami Itanium
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Browseui.dll6.0.3790.45892,542,59226-Sep-200911:47IA-64SP2SP2GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.45891,009,15226-Sep-200911:47IA-64SP2SP2GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.4589640,51226-Sep-200911:47IA-64SP2SP2GDR
Html.iec2009.10.31.10997,88826-Sep-200911:47Not ApplicableSP2SP2GDR
Ieencode.dll2009.10.31.10154,11226-Sep-200911:47IA-64SP2SP2GDR
Mshtml.dll6.0.3790.45899,387,52026-Sep-200911:47IA-64SP2SP2GDR
Mstime.dll6.0.3790.45891,845,76026-Sep-200911:47IA-64SP2SP2GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.45893,697,15226-Sep-200911:47IA-64SP2SP2GDR
Urlmon.dll6.0.3790.45891,630,72026-Sep-200911:47IA-64SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.454641,98426-Sep-200911:47IA-64SP2SP2GDR
Wininet.dll6.0.3790.45891,706,49626-Sep-200911:47IA-64SP2SP2GDR
Wbrowseui.dll6.0.3790.45891,033,21626-Sep-200911:47x86SP2SP2GDR\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.4589361,47226-Sep-200911:47x86SP2SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.4589209,92026-Sep-200911:47x86SP2SP2GDR\WOW
Whtml.iec2009.10.31.10369,66426-Sep-200911:47Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wieencode.dll2009.10.31.1082,43226-Sep-200911:47x86SP2SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.45893,138,04826-Sep-200911:47x86SP2SP2GDR\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.4589537,60026-Sep-200911:47x86SP2SP2GDR\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.45891,519,10426-Sep-200911:47x86SP2SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.4589707,07226-Sep-200911:47x86SP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.454643,00826-Sep-200911:47x86SP2SP2GDR\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.4589672,25626-Sep-200911:47x86SP2SP2GDR\WOW
Browseui.dll6.0.3790.45892,542,59226-Sep-200911:45IA-64SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.45891,009,15226-Sep-200911:45IA-64SP2SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.4589640,51226-Sep-200911:45IA-64SP2SP2QFE
Html.iec2009.10.31.10997,88826-Sep-200911:45Not ApplicableSP2SP2QFE
Ieencode.dll2009.10.31.10154,11226-Sep-200911:45IA-64SP2SP2QFE
Mshtml.dll6.0.3790.45899,393,66426-Sep-200911:45IA-64SP2SP2QFE
Mstime.dll6.0.3790.45891,845,76026-Sep-200911:45IA-64SP2SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.45893,697,66426-Sep-200911:45IA-64SP2SP2QFE
Urlmon.dll6.0.3790.45891,632,76826-Sep-200911:45IA-64SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.454641,98426-Sep-200911:45IA-64SP2SP2QFE
Wininet.dll6.0.3790.45891,708,03226-Sep-200911:45IA-64SP2SP2QFE
Wbrowseui.dll6.0.3790.45891,033,21626-Sep-200911:45x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.4589361,47226-Sep-200911:45x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.4589209,92026-Sep-200911:45x86SP2SP2QFE\WOW
Whtml.iec2009.10.31.10369,66426-Sep-200911:45Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wieencode.dll2009.10.31.1082,43226-Sep-200911:45x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.45893,140,09626-Sep-200911:45x86SP2SP2QFE\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.4589537,60026-Sep-200911:45x86SP2SP2QFE\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.45891,519,61626-Sep-200911:45x86SP2SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.4589707,58426-Sep-200911:45x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.454643,00826-Sep-200911:45x86SP2SP2QFE\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.4589672,76826-Sep-200911:45x86SP2SP2QFE\WOW
Program Internet Explorer 6 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Browseui.dll6.0.3790.45891,605,12026-Sep-200911:48x64SP2SP2GDR
Dxtmsft.dll6.3.3790.4589562,17626-Sep-200911:48x64SP2SP2GDR
Dxtrans.dll6.3.3790.4589332,28826-Sep-200911:49x64SP2SP2GDR
Html.iec2009.10.31.10566,78426-Sep-200911:49Not ApplicableSP2SP2GDR
Ieencode.dll2009.10.31.1096,25626-Sep-200911:49x64SP2SP2GDR
Mshtml.dll6.0.3790.45896,013,95226-Sep-200911:49x64SP2SP2GDR
Mstime.dll6.0.3790.4589900,60826-Sep-200911:49x64SP2SP2GDR
Shdocvw.dll6.0.3790.45892,458,11226-Sep-200911:49x64SP2SP2GDR
Urlmon.dll6.0.3790.45891,099,26426-Sep-200911:49x64SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.454643,52026-Sep-200911:49x64SP2SP2GDR
Wininet.dll6.0.3790.45891,195,00826-Sep-200911:49x64SP2SP2GDR
Wbrowseui.dll6.0.3790.45891,033,21626-Sep-200911:49x86SP2SP2GDR\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.4589361,47226-Sep-200911:49x86SP2SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.4589209,92026-Sep-200911:49x86SP2SP2GDR\WOW
Whtml.iec2009.10.31.10369,66426-Sep-200911:49Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wieencode.dll2009.10.31.1082,43226-Sep-200911:49x86SP2SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.45893,138,04826-Sep-200911:49x86SP2SP2GDR\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.4589537,60026-Sep-200911:49x86SP2SP2GDR\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.45891,519,10426-Sep-200911:49x86SP2SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.4589707,07226-Sep-200911:49x86SP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.454643,00826-Sep-200911:49x86SP2SP2GDR\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.4589672,25626-Sep-200911:49x86SP2SP2GDR\WOW
Browseui.dll6.0.3790.45891,605,12026-Sep-200911:50x64SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll6.3.3790.4589562,17626-Sep-200911:50x64SP2SP2QFE
Dxtrans.dll6.3.3790.4589332,28826-Sep-200911:50x64SP2SP2QFE
Html.iec2009.10.31.10566,78426-Sep-200911:50Not ApplicableSP2SP2QFE
Ieencode.dll2009.10.31.1096,25626-Sep-200911:50x64SP2SP2QFE
Mshtml.dll6.0.3790.45896,019,07226-Sep-200911:50x64SP2SP2QFE
Mstime.dll6.0.3790.4589900,60826-Sep-200911:50x64SP2SP2QFE
Shdocvw.dll6.0.3790.45892,458,62426-Sep-200911:50x64SP2SP2QFE
Urlmon.dll6.0.3790.45891,100,28826-Sep-200911:50x64SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.454643,52026-Sep-200911:50x64SP2SP2QFE
Wininet.dll6.0.3790.45891,196,54426-Sep-200911:50x64SP2SP2QFE
Wbrowseui.dll6.0.3790.45891,033,21626-Sep-200911:50x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll6.3.3790.4589361,47226-Sep-200911:50x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll6.3.3790.4589209,92026-Sep-200911:50x86SP2SP2QFE\WOW
Whtml.iec2009.10.31.10369,66426-Sep-200911:50Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wieencode.dll2009.10.31.1082,43226-Sep-200911:50x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll6.0.3790.45893,140,09626-Sep-200911:50x86SP2SP2QFE\WOW
Wmstime.dll6.0.3790.4589537,60026-Sep-200911:50x86SP2SP2QFE\WOW
Wshdocvw.dll6.0.3790.45891,519,61626-Sep-200911:50x86SP2SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll6.0.3790.4589707,58426-Sep-200911:50x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.454643,00826-Sep-200911:50x86SP2SP2QFE\WOW
Wwininet.dll6.0.3790.4589672,76826-Sep-200911:50x86SP2SP2QFE\WOW

Internet Explorer 7


Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows XP
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Advpack.dll7.0.6000.16915124,92829-Aug-200907:36x86SP3SP3GDR
Corpol.dll2007.0.0.1691517,40829-Aug-200907:36x86SP3SP3GDR
Dxtmsft.dll7.0.6000.16915347,13629-Aug-200907:36x86SP3SP3GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.16915214,52829-Aug-200907:36x86SP3SP3GDR
Extmgr.dll7.0.6000.16915133,12029-Aug-200907:36x86SP3SP3GDR
Html.iec2017.0.0.16915389,12028-Aug-200910:29Not ApplicableSP3SP3GDR
Icardie.dll7.0.6000.1691563,48829-Aug-200907:36x86SP3SP3GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.1691570,65628-Aug-200910:28x86SP3SP3GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.16915153,08829-Aug-200907:36x86SP3SP3GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.16915230,40029-Aug-200907:36x86SP3SP3GDR
Ieakui.dll7.0.6000.16915161,79227-Aug-200905:18x86SP3SP3GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87229-Jun-200908:33Not ApplicableSP3SP3GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92829-Aug-200907:36x86SP3SP3GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.16915385,02429-Aug-200907:36x86SP3SP3GDR
Ieencode.dll2017.0.0.1691578,33629-Aug-200907:36x86SP3SP3GDR
Ieframe.dll7.0.6000.169156,067,20029-Aug-200907:36x86SP3SP3GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23226-May-200913:47Not ApplicableSP3SP3GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1691544,54429-Aug-200907:36x86SP3SP3GDR
Iertutil.dll7.0.6000.16915268,28829-Aug-200907:36x86SP3SP3GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1691513,82428-Aug-200910:28x86SP3SP3GDR
Iexplore.exe7.0.6000.16915634,64827-Aug-200905:18x86SP3SP3GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.169151,830,91229-Aug-200907:36Not ApplicableSP3SP3GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1691527,64829-Aug-200907:36x86SP3SP3GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.16915459,26429-Aug-200907:36x86SP3SP3GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.1691552,22429-Aug-200907:36x86SP3SP3GDR
Mshtml.dll7.0.6000.169153,598,33629-Aug-200907:36x86SP3SP3GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.16915477,69629-Aug-200907:36x86SP3SP3GDR
Msrating.dll7.0.6000.16915193,02429-Aug-200907:36x86SP3SP3GDR
Mstime.dll7.0.6000.16915671,23229-Aug-200907:36x86SP3SP3GDR
Occache.dll7.0.6000.16915102,91229-Aug-200907:36x86SP3SP3GDR
Pngfilt.dll7.0.6000.1691544,54429-Aug-200907:36x86SP3SP3GDR
Url.dll7.0.6000.16915105,98429-Aug-200907:36x86SP3SP3GDR
Urlmon.dll7.0.6000.169151,168,38429-Aug-200907:36x86SP3SP3GDR
Webcheck.dll7.0.6000.16915233,47229-Aug-200907:36x86SP3SP3GDR
Wininet.dll7.0.6000.16915832,51229-Aug-200907:36x86SP3SP3GDR
Advpack.dll7.0.6000.21115124,92829-Aug-200907:31x86SP3SP3QFE
Corpol.dll2007.0.0.2111517,40829-Aug-200907:31x86SP3SP3QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.21115347,13629-Aug-200907:31x86SP3SP3QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.21115214,52829-Aug-200907:31x86SP3SP3QFE
Extmgr.dll7.0.6000.21115132,60829-Aug-200907:31x86SP3SP3QFE
Html.iec2017.0.0.21115389,12028-Aug-200910:01Not ApplicableSP3SP3QFE
Icardie.dll7.0.6000.2111563,48829-Aug-200907:31x86SP3SP3QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2111570,65628-Aug-200910:01x86SP3SP3QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.21115153,08829-Aug-200907:31x86SP3SP3QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.21115230,40029-Aug-200907:31x86SP3SP3QFE
Ieakui.dll7.0.6000.21115161,79227-Aug-200905:18x86SP3SP3QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87229-Jun-200908:33Not ApplicableSP3SP3QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92829-Aug-200907:31x86SP3SP3QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.21115388,60829-Aug-200907:31x86SP3SP3QFE
Ieencode.dll2017.0.0.2111578,33629-Aug-200907:31x86SP3SP3QFE
Ieframe.dll7.0.6000.211156,070,78429-Aug-200907:31x86SP3SP3QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23226-May-200913:47Not ApplicableSP3SP3QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2111544,54429-Aug-200907:31x86SP3SP3QFE
Iertutil.dll7.0.6000.21115268,28829-Aug-200907:31x86SP3SP3QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2111513,82428-Aug-200910:01x86SP3SP3QFE
Iexplore.exe7.0.6000.21115634,64827-Aug-200905:18x86SP3SP3QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.211151,830,91229-Aug-200907:31Not ApplicableSP3SP3QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2111527,64829-Aug-200907:31x86SP3SP3QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.21115459,26429-Aug-200907:31x86SP3SP3QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2111552,22429-Aug-200907:31x86SP3SP3QFE
Mshtml.dll7.0.6000.211153,600,38429-Aug-200920:01x86SP3SP3QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.21115477,69629-Aug-200907:31x86SP3SP3QFE
Msrating.dll7.0.6000.21115193,02429-Aug-200907:31x86SP3SP3QFE
Mstime.dll7.0.6000.21115671,23229-Aug-200907:31x86SP3SP3QFE
Occache.dll7.0.6000.21115102,91229-Aug-200907:31x86SP3SP3QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.2111544,54429-Aug-200907:31x86SP3SP3QFE
Url.dll7.0.6000.21115105,98429-Aug-200907:31x86SP3SP3QFE
Urlmon.dll7.0.6000.211151,170,94429-Aug-200907:31x86SP3SP3QFE
Webcheck.dll7.0.6000.21115233,47229-Aug-200907:31x86SP3SP3QFE
Wininet.dll7.0.6000.21115840,70429-Aug-200907:31x86SP3SP3QFE
Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Advpack.dll7.0.6000.16915124,92802-Sep-200900:09x86SP2SP2GDR
Corpol.dll2007.0.0.1691517,40802-Sep-200900:09x86SP2SP2GDR
Dxtmsft.dll7.0.6000.16915347,13602-Sep-200900:09x86SP2SP2GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.16915214,52802-Sep-200900:09x86SP2SP2GDR
Extmgr.dll7.0.6000.16915133,12002-Sep-200900:09x86SP2SP2GDR
Html.iec2017.0.0.16915389,12031-Aug-200910:28Not ApplicableSP2SP2GDR
Icardie.dll7.0.6000.1691563,48802-Sep-200900:09x86SP2SP2GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.1691570,65631-Aug-200910:27x86SP2SP2GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.16915153,08802-Sep-200900:09x86SP2SP2GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.16915230,40002-Sep-200900:09x86SP2SP2GDR
Ieakui.dll7.0.6000.16915161,79227-Aug-200904:49x86SP2SP2GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87229-Jun-200908:44Not ApplicableSP2SP2GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92802-Sep-200900:09x86SP2SP2GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.16915385,02402-Sep-200900:09x86SP2SP2GDR
Ieencode.dll2017.0.0.1691578,33602-Sep-200900:09x86SP2SP2GDR
Ieframe.dll7.0.6000.169156,067,20002-Sep-200900:09x86SP2SP2GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23203-Mar-200702:11Not ApplicableSP2SP2GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1691544,54402-Sep-200900:09x86SP2SP2GDR
Iertutil.dll7.0.6000.16915268,28802-Sep-200900:09x86SP2SP2GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1691513,82431-Aug-200910:27x86SP2SP2GDR
Iexplore.exe7.0.6000.16915634,64827-Aug-200904:51x86SP2SP2GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.169151,830,91202-Sep-200900:09Not ApplicableSP2SP2GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1691527,64802-Sep-200900:09x86SP2SP2GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.16915459,26402-Sep-200900:09x86SP2SP2GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.1691552,22402-Sep-200900:09x86SP2SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.169153,598,33602-Sep-200914:15x86SP2SP2GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.16915477,69602-Sep-200900:09x86SP2SP2GDR
Msrating.dll7.0.6000.16915193,02402-Sep-200900:09x86SP2SP2GDR
Mstime.dll7.0.6000.16915671,23202-Sep-200900:09x86SP2SP2GDR
Occache.dll7.0.6000.16915102,91202-Sep-200900:09x86SP2SP2GDR
Pngfilt.dll7.0.6000.1691544,54402-Sep-200900:09x86SP2SP2GDR
Url.dll7.0.6000.16915105,98402-Sep-200900:09x86SP2SP2GDR
Urlmon.dll7.0.6000.169151,168,38402-Sep-200900:09x86SP2SP2GDR
Webcheck.dll7.0.6000.16915233,47202-Sep-200900:09x86SP2SP2GDR
Wininet.dll7.0.6000.16915832,51202-Sep-200900:09x86SP2SP2GDR
Advpack.dll7.0.6000.21115124,92802-Sep-200900:05x86SP2SP2QFE
Corpol.dll2007.0.0.2111517,40802-Sep-200900:05x86SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.21115347,13602-Sep-200900:05x86SP2SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.21115214,52802-Sep-200900:05x86SP2SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.21115132,60802-Sep-200900:05x86SP2SP2QFE
Html.iec2017.0.0.21115389,12031-Aug-200910:18Not ApplicableSP2SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.2111563,48802-Sep-200900:05x86SP2SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2111570,65631-Aug-200910:17x86SP2SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.21115153,08802-Sep-200900:05x86SP2SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.21115230,40002-Sep-200900:05x86SP2SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.21115161,79227-Aug-200904:49x86SP2SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87229-Jun-200908:44Not ApplicableSP2SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92802-Sep-200900:05x86SP2SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.21115388,60802-Sep-200900:05x86SP2SP2QFE
Ieencode.dll2017.0.0.2111578,33602-Sep-200900:05x86SP2SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.211156,070,78402-Sep-200900:05x86SP2SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23203-Mar-200702:11Not ApplicableSP2SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2111544,54402-Sep-200900:05x86SP2SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.21115268,28802-Sep-200900:05x86SP2SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2111513,82431-Aug-200910:17x86SP2SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.21115634,64827-Aug-200904:51x86SP2SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.211151,830,91202-Sep-200900:05Not ApplicableSP2SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2111527,64802-Sep-200900:05x86SP2SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.21115459,26402-Sep-200900:05x86SP2SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2111552,22402-Sep-200900:05x86SP2SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.211153,600,38402-Sep-200900:05x86SP2SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.21115477,69602-Sep-200900:05x86SP2SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.21115193,02402-Sep-200900:05x86SP2SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.21115671,23202-Sep-200900:05x86SP2SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.21115102,91202-Sep-200900:05x86SP2SP2QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.2111544,54402-Sep-200900:05x86SP2SP2QFE
Url.dll7.0.6000.21115105,98402-Sep-200900:05x86SP2SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.211151,170,94402-Sep-200900:05x86SP2SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.21115233,47202-Sep-200900:05x86SP2SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.21115840,70402-Sep-200900:05x86SP2SP2QFE
Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami Itanium
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Advpack.dll7.0.6000.16915283,13602-Sep-200914:17IA-64SP2SP2GDR
Corpol.dll2007.0.0.1691549,15202-Sep-200914:17IA-64SP2SP2GDR
Dxtmsft.dll7.0.6000.16915984,57602-Sep-200914:17IA-64SP2SP2GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.16915645,63202-Sep-200914:17IA-64SP2SP2GDR
Extmgr.dll7.0.6000.16915328,19202-Sep-200914:17IA-64SP2SP2GDR
Html.iec2017.0.0.16915965,63202-Sep-200914:18Not ApplicableSP2SP2GDR
Icardie.dll7.0.6000.16915179,71202-Sep-200914:17IA-64SP2SP2GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.16915135,68002-Sep-200914:17IA-64SP2SP2GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.16915385,53602-Sep-200914:17IA-64SP2SP2GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.16915503,80802-Sep-200914:17IA-64SP2SP2GDR
Ieakui.dll7.0.6000.16915161,79202-Sep-200914:17IA-64SP2SP2GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87202-Sep-200914:17Not ApplicableSP2SP2GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.167301,074,68802-Sep-200914:17IA-64SP2SP2GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.16915756,73602-Sep-200914:17IA-64SP2SP2GDR
Ieencode.dll2017.0.0.16915147,45602-Sep-200914:18IA-64SP2SP2GDR
Ieframe.dll7.0.6000.1691511,710,46402-Sep-200914:17IA-64SP2SP2GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414980,99202-Sep-200914:18Not ApplicableSP2SP2GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1691599,84002-Sep-200914:18IA-64SP2SP2GDR
Iertutil.dll7.0.6000.16915556,54402-Sep-200914:18IA-64SP2SP2GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1691530,72002-Sep-200914:18IA-64SP2SP2GDR
Iexplore.exe7.0.6000.16915787,72002-Sep-200914:18IA-64SP2SP2GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.169152,440,19202-Sep-200914:18Not ApplicableSP2SP2GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1691582,43202-Sep-200914:18IA-64SP2SP2GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.16915985,60002-Sep-200914:18IA-64SP2SP2GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.16915144,38402-Sep-200914:18IA-64SP2SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.1691510,073,08802-Sep-200914:18IA-64SP2SP2GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.169151,525,24802-Sep-200914:18IA-64SP2SP2GDR
Msrating.dll7.0.6000.16915492,03202-Sep-200914:18IA-64SP2SP2GDR
Mstime.dll7.0.6000.169152,232,83202-Sep-200914:18IA-64SP2SP2GDR
Occache.dll7.0.6000.16915275,96802-Sep-200914:18IA-64SP2SP2GDR
Pngfilt.dll7.0.6000.16915122,36802-Sep-200914:18IA-64SP2SP2GDR
Url.dll7.0.6000.16915130,04802-Sep-200914:18IA-64SP2SP2GDR
Urlmon.dll7.0.6000.169152,592,25602-Sep-200914:18IA-64SP2SP2GDR
Webcheck.dll7.0.6000.16915653,82402-Sep-200914:18IA-64SP2SP2GDR
Wininet.dll7.0.6000.169151,922,04802-Sep-200914:18IA-64SP2SP2GDR
Wadvpack.dll7.0.6000.16915124,92802-Sep-200914:18x86SP2SP2GDR\WOW
Wcorpol.dll2007.0.0.1691517,40802-Sep-200914:18x86SP2SP2GDR\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.16915347,13602-Sep-200914:18x86SP2SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.16915214,52802-Sep-200914:18x86SP2SP2GDR\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.16915133,12002-Sep-200914:18x86SP2SP2GDR\WOW
Whtml.iec2017.0.0.16915389,12002-Sep-200914:19Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.1691563,48802-Sep-200914:18x86SP2SP2GDR\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.1691570,65602-Sep-200914:18x86SP2SP2GDR\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.16915153,08802-Sep-200914:18x86SP2SP2GDR\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.16915230,40002-Sep-200914:18x86SP2SP2GDR\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.16915161,79202-Sep-200914:18x86SP2SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87202-Sep-200914:18Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92802-Sep-200914:18x86SP2SP2GDR\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.16915385,02402-Sep-200914:18x86SP2SP2GDR\WOW
Wieencode.dll2017.0.0.1691578,33602-Sep-200914:18x86SP2SP2GDR\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.169156,067,20002-Sep-200914:19x86SP2SP2GDR\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23202-Sep-200914:18Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.1691544,54402-Sep-200914:18x86SP2SP2GDR\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.16915268,28802-Sep-200914:18x86SP2SP2GDR\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.1691513,82402-Sep-200914:18x86SP2SP2GDR\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.16915634,64802-Sep-200914:18x86SP2SP2GDR\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.169151,830,91202-Sep-200914:18Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.1691527,64802-Sep-200914:18x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.16915459,26402-Sep-200914:19x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.1691552,22402-Sep-200914:18x86SP2SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.169153,598,33602-Sep-200914:19x86SP2SP2GDR\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.16915477,69602-Sep-200914:19x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.16915193,02402-Sep-200914:18x86SP2SP2GDR\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.16915671,23202-Sep-200914:19x86SP2SP2GDR\WOW
Woccache.dll7.0.6000.16915102,91202-Sep-200914:18x86SP2SP2GDR\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.1691544,54402-Sep-200914:19x86SP2SP2GDR\WOW
Wurl.dll7.0.6000.16915105,98402-Sep-200914:18x86SP2SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.169151,168,38402-Sep-200914:19x86SP2SP2GDR\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.16915233,47202-Sep-200914:19x86SP2SP2GDR\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.16915832,51202-Sep-200914:19x86SP2SP2GDR\WOW
Advpack.dll7.0.6000.21115283,13602-Sep-200914:20IA-64SP2SP2QFE
Corpol.dll2007.0.0.2111549,15202-Sep-200914:20IA-64SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.21115984,57602-Sep-200914:20IA-64SP2SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.21115645,63202-Sep-200914:20IA-64SP2SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.21115328,19202-Sep-200914:20IA-64SP2SP2QFE
Html.iec2017.0.0.21115965,63202-Sep-200914:22Not ApplicableSP2SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.21115179,71202-Sep-200914:20IA-64SP2SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.21115135,68002-Sep-200914:20IA-64SP2SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.21115385,53602-Sep-200914:20IA-64SP2SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.21115503,80802-Sep-200914:20IA-64SP2SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.21115161,79202-Sep-200914:20IA-64SP2SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87202-Sep-200914:20Not ApplicableSP2SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.167301,074,68802-Sep-200914:20IA-64SP2SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.21115764,41602-Sep-200914:20IA-64SP2SP2QFE
Ieencode.dll2017.0.0.21115147,45602-Sep-200914:22IA-64SP2SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.2111511,720,19202-Sep-200914:20IA-64SP2SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414980,99202-Sep-200914:21Not ApplicableSP2SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2111599,84002-Sep-200914:21IA-64SP2SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.21115556,54402-Sep-200914:21IA-64SP2SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2111530,72002-Sep-200914:21IA-64SP2SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.21115786,69602-Sep-200914:21IA-64SP2SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.211152,440,19202-Sep-200914:21Not ApplicableSP2SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2111582,43202-Sep-200914:21IA-64SP2SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.21115985,60002-Sep-200914:21IA-64SP2SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.21115144,38402-Sep-200914:21IA-64SP2SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.2111510,078,20802-Sep-200914:21IA-64SP2SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.211151,525,24802-Sep-200914:21IA-64SP2SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.21115492,03202-Sep-200914:21IA-64SP2SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.211152,232,83202-Sep-200914:21IA-64SP2SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.21115275,96802-Sep-200914:21IA-64SP2SP2QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.21115122,36802-Sep-200914:22IA-64SP2SP2QFE
Url.dll7.0.6000.21115130,04802-Sep-200914:22IA-64SP2SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.211152,597,88802-Sep-200914:22IA-64SP2SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.21115653,82402-Sep-200914:22IA-64SP2SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.211151,939,96802-Sep-200914:22IA-64SP2SP2QFE
Wadvpack.dll7.0.6000.21115124,92802-Sep-200914:24x86SP2SP2QFE\WOW
Wcorpol.dll2007.0.0.2111517,40802-Sep-200914:24x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.21115347,13602-Sep-200914:24x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.21115214,52802-Sep-200914:24x86SP2SP2QFE\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.21115132,60802-Sep-200914:24x86SP2SP2QFE\WOW
Whtml.iec2017.0.0.21115389,12002-Sep-200914:24Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.2111563,48802-Sep-200914:24x86SP2SP2QFE\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.2111570,65602-Sep-200914:24x86SP2SP2QFE\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.21115153,08802-Sep-200914:24x86SP2SP2QFE\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.21115230,40002-Sep-200914:24x86SP2SP2QFE\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.21115161,79202-Sep-200914:24x86SP2SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87202-Sep-200914:24Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92802-Sep-200914:24x86SP2SP2QFE\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.21115388,60802-Sep-200914:24x86SP2SP2QFE\WOW
Wieencode.dll2017.0.0.2111578,33602-Sep-200914:24x86SP2SP2QFE\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.211156,070,78402-Sep-200914:24x86SP2SP2QFE\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23202-Sep-200914:24Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.2111544,54402-Sep-200914:24x86SP2SP2QFE\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.21115268,28802-Sep-200914:24x86SP2SP2QFE\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.2111513,82402-Sep-200914:24x86SP2SP2QFE\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.21115634,64802-Sep-200914:24x86SP2SP2QFE\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.211151,830,91202-Sep-200914:24Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.2111527,64802-Sep-200914:24x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.21115459,26402-Sep-200914:24x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.2111552,22402-Sep-200914:24x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.211153,600,38402-Sep-200914:24x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.21115477,69602-Sep-200914:24x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.21115193,02402-Sep-200914:24x86SP2SP2QFE\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.21115671,23202-Sep-200914:24x86SP2SP2QFE\WOW
Woccache.dll7.0.6000.21115102,91202-Sep-200914:24x86SP2SP2QFE\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.2111544,54402-Sep-200914:24x86SP2SP2QFE\WOW
Wurl.dll7.0.6000.21115105,98402-Sep-200914:24x86SP2SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.211151,170,94402-Sep-200914:24x86SP2SP2QFE\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.21115233,47202-Sep-200914:24x86SP2SP2QFE\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.21115840,70402-Sep-200914:24x86SP2SP2QFE\WOW
Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Advpack.dll7.0.6000.16915161,28002-Sep-200914:23x64SP2SP2GDR
Corpol.dll2007.0.0.1691522,01602-Sep-200914:23x64SP2SP2GDR
Dxtmsft.dll7.0.6000.16915508,41602-Sep-200914:23x64SP2SP2GDR
Dxtrans.dll7.0.6000.16915314,36802-Sep-200914:23x64SP2SP2GDR
Extmgr.dll7.0.6000.16915207,36002-Sep-200914:23x64SP2SP2GDR
Html.iec2017.0.0.16915485,37602-Sep-200914:26Not ApplicableSP2SP2GDR
Icardie.dll7.0.6000.1691585,50402-Sep-200914:23x64SP2SP2GDR
Ie4uinit.exe7.0.6000.1691584,99202-Sep-200914:23x64SP2SP2GDR
Ieakeng.dll7.0.6000.16915195,58402-Sep-200914:23x64SP2SP2GDR
Ieaksie.dll7.0.6000.16915267,77602-Sep-200914:23x64SP2SP2GDR
Ieakui.dll7.0.6000.16915161,79202-Sep-200914:23x64SP2SP2GDR
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87202-Sep-200914:23Not ApplicableSP2SP2GDR
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730422,40002-Sep-200914:23x64SP2SP2GDR
Iedkcs32.dll17.0.6000.16915476,67202-Sep-200914:23x64SP2SP2GDR
Ieencode.dll2017.0.0.1691586,52802-Sep-200914:26x64SP2SP2GDR
Ieframe.dll7.0.6000.169157,067,13602-Sep-200914:23x64SP2SP2GDR
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414983,55202-Sep-200914:24Not ApplicableSP2SP2GDR
Iernonce.dll7.0.6000.1691557,34402-Sep-200914:24x64SP2SP2GDR
Iertutil.dll7.0.6000.16915371,71202-Sep-200914:24x64SP2SP2GDR
Ieudinit.exe7.0.6000.1691513,82402-Sep-200914:24x64SP2SP2GDR
Iexplore.exe7.0.6000.16915711,44802-Sep-200914:24x64SP2SP2GDR
Inetcpl.cpl7.0.6000.169152,076,67202-Sep-200914:24Not ApplicableSP2SP2GDR
Jsproxy.dll7.0.6000.1691532,25602-Sep-200914:24x64SP2SP2GDR
Msfeeds.dll7.0.6000.16915580,60802-Sep-200914:24x64SP2SP2GDR
Msfeedsbs.dll7.0.6000.1691582,43202-Sep-200914:24x64SP2SP2GDR
Mshtml.dll7.0.6000.169155,688,32002-Sep-200914:24x64SP2SP2GDR
Mshtmled.dll7.0.6000.16915758,78402-Sep-200914:25x64SP2SP2GDR
Msrating.dll7.0.6000.16915242,17602-Sep-200914:25x64SP2SP2GDR
Mstime.dll7.0.6000.169151,129,98402-Sep-200914:25x64SP2SP2GDR
Occache.dll7.0.6000.16915164,86402-Sep-200914:25x64SP2SP2GDR
Pngfilt.dll7.0.6000.1691564,00002-Sep-200914:25x64SP2SP2GDR
Url.dll7.0.6000.16915108,54402-Sep-200914:25x64SP2SP2GDR
Urlmon.dll7.0.6000.169151,435,64802-Sep-200914:25x64SP2SP2GDR
Webcheck.dll7.0.6000.16915295,93602-Sep-200914:25x64SP2SP2GDR
Wininet.dll7.0.6000.169151,042,43202-Sep-200914:26x64SP2SP2GDR
Wadvpack.dll7.0.6000.16915124,92802-Sep-200914:27x86SP2SP2GDR\WOW
Wcorpol.dll2007.0.0.1691517,40802-Sep-200914:27x86SP2SP2GDR\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.16915347,13602-Sep-200914:27x86SP2SP2GDR\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.16915214,52802-Sep-200914:27x86SP2SP2GDR\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.16915133,12002-Sep-200914:27x86SP2SP2GDR\WOW
Whtml.iec2017.0.0.16915389,12002-Sep-200914:27Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.1691563,48802-Sep-200914:27x86SP2SP2GDR\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.1691570,65602-Sep-200914:27x86SP2SP2GDR\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.16915153,08802-Sep-200914:27x86SP2SP2GDR\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.16915230,40002-Sep-200914:27x86SP2SP2GDR\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.16915161,79202-Sep-200914:27x86SP2SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87202-Sep-200914:27Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92802-Sep-200914:27x86SP2SP2GDR\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.16915385,02402-Sep-200914:27x86SP2SP2GDR\WOW
Wieencode.dll2017.0.0.1691578,33602-Sep-200914:27x86SP2SP2GDR\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.169156,067,20002-Sep-200914:27x86SP2SP2GDR\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23202-Sep-200914:27Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.1691544,54402-Sep-200914:27x86SP2SP2GDR\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.16915268,28802-Sep-200914:27x86SP2SP2GDR\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.1691513,82402-Sep-200914:27x86SP2SP2GDR\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.16915634,64802-Sep-200914:27x86SP2SP2GDR\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.169151,830,91202-Sep-200914:27Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.1691527,64802-Sep-200914:27x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.16915459,26402-Sep-200914:27x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.1691552,22402-Sep-200914:27x86SP2SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.169153,598,33602-Sep-200914:27x86SP2SP2GDR\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.16915477,69602-Sep-200914:27x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.16915193,02402-Sep-200914:27x86SP2SP2GDR\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.16915671,23202-Sep-200914:27x86SP2SP2GDR\WOW
Woccache.dll7.0.6000.16915102,91202-Sep-200914:27x86SP2SP2GDR\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.1691544,54402-Sep-200914:27x86SP2SP2GDR\WOW
Wurl.dll7.0.6000.16915105,98402-Sep-200914:27x86SP2SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.169151,168,38402-Sep-200914:27x86SP2SP2GDR\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.16915233,47202-Sep-200914:27x86SP2SP2GDR\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.16915832,51202-Sep-200914:27x86SP2SP2GDR\WOW
Advpack.dll7.0.6000.21115161,28002-Sep-200914:21x64SP2SP2QFE
Corpol.dll2007.0.0.2111522,01602-Sep-200914:21x64SP2SP2QFE
Dxtmsft.dll7.0.6000.21115508,41602-Sep-200914:21x64SP2SP2QFE
Dxtrans.dll7.0.6000.21115314,36802-Sep-200914:21x64SP2SP2QFE
Extmgr.dll7.0.6000.21115207,36002-Sep-200914:21x64SP2SP2QFE
Html.iec2017.0.0.21115485,37602-Sep-200914:23Not ApplicableSP2SP2QFE
Icardie.dll7.0.6000.2111585,50402-Sep-200914:21x64SP2SP2QFE
Ie4uinit.exe7.0.6000.2111584,99202-Sep-200914:21x64SP2SP2QFE
Ieakeng.dll7.0.6000.21115195,58402-Sep-200914:21x64SP2SP2QFE
Ieaksie.dll7.0.6000.21115267,77602-Sep-200914:21x64SP2SP2QFE
Ieakui.dll7.0.6000.21115161,79202-Sep-200914:21x64SP2SP2QFE
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87202-Sep-200914:21Not ApplicableSP2SP2QFE
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730422,40002-Sep-200914:21x64SP2SP2QFE
Iedkcs32.dll17.0.6000.21115480,25602-Sep-200914:21x64SP2SP2QFE
Ieencode.dll2017.0.0.2111586,52802-Sep-200914:23x64SP2SP2QFE
Ieframe.dll7.0.6000.211157,073,28002-Sep-200914:21x64SP2SP2QFE
Ieframe.dll.mui7.0.6000.16414983,55202-Sep-200914:21Not ApplicableSP2SP2QFE
Iernonce.dll7.0.6000.2111557,34402-Sep-200914:21x64SP2SP2QFE
Iertutil.dll7.0.6000.21115371,71202-Sep-200914:21x64SP2SP2QFE
Ieudinit.exe7.0.6000.2111513,82402-Sep-200914:21x64SP2SP2QFE
Iexplore.exe7.0.6000.21115711,44802-Sep-200914:21x64SP2SP2QFE
Inetcpl.cpl7.0.6000.211152,077,18402-Sep-200914:21Not ApplicableSP2SP2QFE
Jsproxy.dll7.0.6000.2111532,25602-Sep-200914:21x64SP2SP2QFE
Msfeeds.dll7.0.6000.21115580,60802-Sep-200914:21x64SP2SP2QFE
Msfeedsbs.dll7.0.6000.2111582,43202-Sep-200914:21x64SP2SP2QFE
Mshtml.dll7.0.6000.211155,690,88002-Sep-200914:21x64SP2SP2QFE
Mshtmled.dll7.0.6000.21115758,78402-Sep-200914:22x64SP2SP2QFE
Msrating.dll7.0.6000.21115242,68802-Sep-200914:22x64SP2SP2QFE
Mstime.dll7.0.6000.211151,129,98402-Sep-200914:22x64SP2SP2QFE
Occache.dll7.0.6000.21115164,86402-Sep-200914:22x64SP2SP2QFE
Pngfilt.dll7.0.6000.2111564,00002-Sep-200914:22x64SP2SP2QFE
Url.dll7.0.6000.21115108,54402-Sep-200914:22x64SP2SP2QFE
Urlmon.dll7.0.6000.211151,440,76802-Sep-200914:22x64SP2SP2QFE
Webcheck.dll7.0.6000.21115295,93602-Sep-200914:22x64SP2SP2QFE
Wininet.dll7.0.6000.211151,052,16002-Sep-200914:23x64SP2SP2QFE
Wadvpack.dll7.0.6000.21115124,92802-Sep-200914:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wcorpol.dll2007.0.0.2111517,40802-Sep-200914:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtmsft.dll7.0.6000.21115347,13602-Sep-200914:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wdxtrans.dll7.0.6000.21115214,52802-Sep-200914:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wextmgr.dll7.0.6000.21115132,60802-Sep-200914:25x86SP2SP2QFE\WOW
Whtml.iec2017.0.0.21115389,12002-Sep-200914:25Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wicardie.dll7.0.6000.2111563,48802-Sep-200914:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wie4uinit.exe7.0.6000.2111570,65602-Sep-200914:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wieakeng.dll7.0.6000.21115153,08802-Sep-200914:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wieaksie.dll7.0.6000.21115230,40002-Sep-200914:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wieakui.dll7.0.6000.21115161,79202-Sep-200914:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87202-Sep-200914:25Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92802-Sep-200914:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wiedkcs32.dll17.0.6000.21115388,60802-Sep-200914:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wieencode.dll2017.0.0.2111578,33602-Sep-200914:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wieframe.dll7.0.6000.211156,070,78402-Sep-200914:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wieframe.dll.mui7.0.6000.16414991,23202-Sep-200914:25Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wiernonce.dll7.0.6000.2111544,54402-Sep-200914:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wiertutil.dll7.0.6000.21115268,28802-Sep-200914:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wieudinit.exe7.0.6000.2111513,82402-Sep-200914:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wiexplore.exe7.0.6000.21115634,64802-Sep-200914:25x86SP2SP2QFE\WOW
Winetcpl.cpl7.0.6000.211151,830,91202-Sep-200914:25Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wjsproxy.dll7.0.6000.2111527,64802-Sep-200914:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsfeeds.dll7.0.6000.21115459,26402-Sep-200914:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsfeedsbs.dll7.0.6000.2111552,22402-Sep-200914:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll7.0.6000.211153,600,38402-Sep-200914:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtmled.dll7.0.6000.21115477,69602-Sep-200914:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsrating.dll7.0.6000.21115193,02402-Sep-200914:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wmstime.dll7.0.6000.21115671,23202-Sep-200914:25x86SP2SP2QFE\WOW
Woccache.dll7.0.6000.21115102,91202-Sep-200914:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wpngfilt.dll7.0.6000.2111544,54402-Sep-200914:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wurl.dll7.0.6000.21115105,98402-Sep-200914:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll7.0.6000.211151,170,94402-Sep-200914:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wwebcheck.dll7.0.6000.21115233,47202-Sep-200914:25x86SP2SP2QFE\WOW
Wwininet.dll7.0.6000.21115840,70402-Sep-200914:25x86SP2SP2QFE\WOW

Internet Explorer 8


Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows XP
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ie4uinit.exe8.0.6001.18828173,05628-Aug-200910:35x86SP3SP3GDR
Iedkcs32.dll18.0.6001.18828387,58429-Aug-200908:08x86SP3SP3GDR
Ieframe.dll8.0.6001.1882811,069,44029-Aug-200908:08x86SP3SP3GDR
Iepeers.dll8.0.6001.18828184,32029-Aug-200908:08x86SP3SP3GDR
Ieproxy.dll8.0.6001.18828246,27229-Aug-200908:08x86SP3SP3GDR
Iertutil.dll8.0.6001.188281,985,53629-Aug-200908:08x86SP3SP3GDR
Inetcpl.cpl8.0.6001.188281,469,44029-Aug-200908:08Not ApplicableSP3SP3GDR
Jsproxy.dll8.0.6001.1882825,60029-Aug-200908:08x86SP3SP3GDR
Msfeeds.dll8.0.6001.18828594,43229-Aug-200908:08x86SP3SP3GDR
Msfeedsbs.dll8.0.6001.1882855,29629-Aug-200908:08x86SP3SP3GDR
Mshtml.dll8.0.6001.188285,940,22429-Aug-200908:08x86SP3SP3GDR
Occache.dll8.0.6001.18828206,84829-Aug-200908:08x86SP3SP3GDR
Urlmon.dll8.0.6001.188281,208,83229-Aug-200908:08x86SP3SP3GDR
Wininet.dll8.0.6001.18828916,48029-Aug-200908:08x86SP3SP3GDR
Xpshims.dll8.0.6001.1882812,80029-Aug-200908:08x86SP3SP3GDR
Ie4uinit.exe8.0.6001.22918173,05628-Aug-200910:07x86SP3SP3QFE
Iedkcs32.dll18.0.6001.22918387,58429-Aug-200908:01x86SP3SP3QFE
Ieframe.dll8.0.6001.2291811,069,95229-Aug-200920:31x86SP3SP3QFE
Iepeers.dll8.0.6001.22918184,32029-Aug-200908:01x86SP3SP3QFE
Ieproxy.dll8.0.6001.22918246,27229-Aug-200908:01x86SP3SP3QFE
Iertutil.dll8.0.6001.229181,986,04829-Aug-200908:01x86SP3SP3QFE
Inetcpl.cpl8.0.6001.229181,469,44029-Aug-200908:01Not ApplicableSP3SP3QFE
Jsproxy.dll8.0.6001.2291825,60029-Aug-200908:01x86SP3SP3QFE
Msfeeds.dll8.0.6001.22918594,43229-Aug-200908:01x86SP3SP3QFE
Msfeedsbs.dll8.0.6001.2291855,29629-Aug-200908:01x86SP3SP3QFE
Mshtml.dll8.0.6001.229185,942,27229-Aug-200908:01x86SP3SP3QFE
Occache.dll8.0.6001.22918206,84829-Aug-200908:01x86SP3SP3QFE
Urlmon.dll8.0.6001.229181,209,34429-Aug-200908:01x86SP3SP3QFE
Wininet.dll8.0.6001.22918916,48029-Aug-200908:01x86SP3SP3QFE
Xpshims.dll8.0.6001.2291812,80029-Aug-200908:01x86SP3SP3QFE
Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemu Windows Server 2003
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ie4uinit.exe8.0.6001.18828173,05628-Aug-200907:32x86SP2SP2GDR
Iedkcs32.dll18.0.6001.18828387,58428-Aug-200917:04x86SP2SP2GDR
Ieframe.dll8.0.6001.1882811,069,44028-Aug-200917:04x86SP2SP2GDR
Iepeers.dll8.0.6001.18828184,32028-Aug-200917:04x86SP2SP2GDR
Ieproxy.dll8.0.6001.18828246,27228-Aug-200917:04x86SP2SP2GDR
Iertutil.dll8.0.6001.188281,985,53628-Aug-200917:04x86SP2SP2GDR
Inetcpl.cpl8.0.6001.188281,469,44028-Aug-200917:04Not ApplicableSP2SP2GDR
Jsproxy.dll8.0.6001.1882825,60028-Aug-200917:04x86SP2SP2GDR
Msfeeds.dll8.0.6001.18828594,43228-Aug-200917:04x86SP2SP2GDR
Msfeedsbs.dll8.0.6001.1882855,29628-Aug-200917:04x86SP2SP2GDR
Mshtml.dll8.0.6001.188285,940,22428-Aug-200917:04x86SP2SP2GDR
Occache.dll8.0.6001.18828206,84828-Aug-200917:04x86SP2SP2GDR
Urlmon.dll8.0.6001.188281,208,83228-Aug-200917:04x86SP2SP2GDR
Wininet.dll8.0.6001.18828916,48028-Aug-200917:04x86SP2SP2GDR
Xpshims.dll8.0.6001.1882812,80028-Aug-200917:04x86SP2SP2GDR
Ie4uinit.exe8.0.6001.22918173,05628-Aug-200907:30x86SP2SP2QFE
Iedkcs32.dll18.0.6001.22918387,58428-Aug-200917:04x86SP2SP2QFE
Ieframe.dll8.0.6001.2291811,069,95229-Aug-200918:47x86SP2SP2QFE
Iepeers.dll8.0.6001.22918184,32028-Aug-200917:04x86SP2SP2QFE
Ieproxy.dll8.0.6001.22918246,27228-Aug-200917:04x86SP2SP2QFE
Iertutil.dll8.0.6001.229181,986,04828-Aug-200917:04x86SP2SP2QFE
Inetcpl.cpl8.0.6001.229181,469,44028-Aug-200917:04Not ApplicableSP2SP2QFE
Jsproxy.dll8.0.6001.2291825,60028-Aug-200917:04x86SP2SP2QFE
Msfeeds.dll8.0.6001.22918594,43228-Aug-200917:04x86SP2SP2QFE
Msfeedsbs.dll8.0.6001.2291855,29628-Aug-200917:04x86SP2SP2QFE
Mshtml.dll8.0.6001.229185,942,27228-Aug-200917:04x86SP2SP2QFE
Occache.dll8.0.6001.22918206,84828-Aug-200917:04x86SP2SP2QFE
Urlmon.dll8.0.6001.229181,209,34428-Aug-200917:04x86SP2SP2QFE
Wininet.dll8.0.6001.22918916,48028-Aug-200917:04x86SP2SP2QFE
Xpshims.dll8.0.6001.2291812,80028-Aug-200917:04x86SP2SP2QFE
Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ie4uinit.exe8.0.6001.1882870,65629-Aug-200912:36x64SP2SP2GDR
Iedkcs32.dll18.0.6001.18828459,77629-Aug-200912:36x64SP2SP2GDR
Ieframe.dll8.0.6001.1882812,461,56829-Aug-200912:36x64SP2SP2GDR
Iepeers.dll8.0.6001.18828252,41629-Aug-200912:36x64SP2SP2GDR
Ieproxy.dll8.0.6001.18828717,82429-Aug-200912:36x64SP2SP2GDR
Iertutil.dll8.0.6001.188282,334,20829-Aug-200912:36x64SP2SP2GDR
Inetcpl.cpl8.0.6001.188281,538,56029-Aug-200912:36Not ApplicableSP2SP2GDR
Jsproxy.dll8.0.6001.1882831,74429-Aug-200912:36x64SP2SP2GDR
Msfeeds.dll8.0.6001.18828700,92829-Aug-200912:37x64SP2SP2GDR
Msfeedsbs.dll8.0.6001.1882871,68029-Aug-200912:37x64SP2SP2GDR
Mshtml.dll8.0.6001.188289,236,99229-Aug-200912:36x64SP2SP2GDR
Occache.dll8.0.6001.18828243,71229-Aug-200912:37x64SP2SP2GDR
Urlmon.dll8.0.6001.188281,484,28829-Aug-200912:36x64SP2SP2GDR
Wininet.dll8.0.6001.188281,147,90429-Aug-200912:36x64SP2SP2GDR
Xpshims.dll8.0.6001.1882813,82429-Aug-200912:36x64SP2SP2GDR
Wie4uinit.exe8.0.6001.18828173,05629-Aug-200912:37x86SP2SP2GDR\WOW
Wiedkcs32.dll18.0.6001.18828387,58429-Aug-200912:37x86SP2SP2GDR\WOW
Wieframe.dll8.0.6001.1882811,069,44029-Aug-200912:37x86SP2SP2GDR\WOW
Wiepeers.dll8.0.6001.18828184,32029-Aug-200912:37x86SP2SP2GDR\WOW
Wieproxy.dll8.0.6001.18828246,27229-Aug-200912:37x86SP2SP2GDR\WOW
Wiertutil.dll8.0.6001.188281,985,53629-Aug-200912:37x86SP2SP2GDR\WOW
Winetcpl.cpl8.0.6001.188281,469,44029-Aug-200912:37Not ApplicableSP2SP2GDR\WOW
Wjsproxy.dll8.0.6001.1882825,60029-Aug-200912:37x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsfeeds.dll8.0.6001.18828594,43229-Aug-200912:37x86SP2SP2GDR\WOW
Wmsfeedsbs.dll8.0.6001.1882855,29629-Aug-200912:37x86SP2SP2GDR\WOW
Wmshtml.dll8.0.6001.188285,940,22429-Aug-200912:37x86SP2SP2GDR\WOW
Woccache.dll8.0.6001.18828206,84829-Aug-200912:37x86SP2SP2GDR\WOW
Wurlmon.dll8.0.6001.188281,208,83229-Aug-200912:37x86SP2SP2GDR\WOW
Wwininet.dll8.0.6001.18828916,48029-Aug-200912:37x86SP2SP2GDR\WOW
Wxpshims.dll8.0.6001.1882812,80029-Aug-200912:37x86SP2SP2GDR\WOW
Ie4uinit.exe8.0.6001.2291870,65629-Aug-200912:32x64SP2SP2QFE
Iedkcs32.dll18.0.6001.22918459,77629-Aug-200912:32x64SP2SP2QFE
Ieframe.dll8.0.6001.2291812,461,56829-Aug-200912:32x64SP2SP2QFE
Iepeers.dll8.0.6001.22918252,41629-Aug-200912:33x64SP2SP2QFE
Ieproxy.dll8.0.6001.22918717,82429-Aug-200912:32x64SP2SP2QFE
Iertutil.dll8.0.6001.229182,333,69629-Aug-200912:32x64SP2SP2QFE
Inetcpl.cpl8.0.6001.229181,538,56029-Aug-200912:32Not ApplicableSP2SP2QFE
Jsproxy.dll8.0.6001.2291831,74429-Aug-200912:33x64SP2SP2QFE
Msfeeds.dll8.0.6001.22918700,92829-Aug-200912:33x64SP2SP2QFE
Msfeedsbs.dll8.0.6001.2291871,68029-Aug-200912:33x64SP2SP2QFE
Mshtml.dll8.0.6001.229189,240,06429-Aug-200912:33x64SP2SP2QFE
Occache.dll8.0.6001.22918243,71229-Aug-200912:33x64SP2SP2QFE
Urlmon.dll8.0.6001.229181,486,33629-Aug-200912:33x64SP2SP2QFE
Wininet.dll8.0.6001.229181,147,90429-Aug-200912:33x64SP2SP2QFE
Xpshims.dll8.0.6001.2291813,82429-Aug-200912:33x64SP2SP2QFE
Wie4uinit.exe8.0.6001.22918173,05629-Aug-200912:33x86SP2SP2QFE\WOW
Wiedkcs32.dll18.0.6001.22918387,58429-Aug-200912:33x86SP2SP2QFE\WOW
Wieframe.dll8.0.6001.2291811,069,95229-Aug-200912:33x86SP2SP2QFE\WOW
Wiepeers.dll8.0.6001.22918184,32029-Aug-200912:33x86SP2SP2QFE\WOW
Wieproxy.dll8.0.6001.22918246,27229-Aug-200912:33x86SP2SP2QFE\WOW
Wiertutil.dll8.0.6001.229181,986,04829-Aug-200912:33x86SP2SP2QFE\WOW
Winetcpl.cpl8.0.6001.229181,469,44029-Aug-200912:33Not ApplicableSP2SP2QFE\WOW
Wjsproxy.dll8.0.6001.2291825,60029-Aug-200912:33x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsfeeds.dll8.0.6001.22918594,43229-Aug-200912:33x86SP2SP2QFE\WOW
Wmsfeedsbs.dll8.0.6001.2291855,29629-Aug-200912:33x86SP2SP2QFE\WOW
Wmshtml.dll8.0.6001.229185,942,27229-Aug-200912:33x86SP2SP2QFE\WOW
Woccache.dll8.0.6001.22918206,84829-Aug-200912:33x86SP2SP2QFE\WOW
Wurlmon.dll8.0.6001.229181,209,34429-Aug-200912:33x86SP2SP2QFE\WOW
Wwininet.dll8.0.6001.22918916,48029-Aug-200912:33x86SP2SP2QFE\WOW
Wxpshims.dll8.0.6001.2291812,80029-Aug-200912:33x86SP2SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:


  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z systemem Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Internet Explorer 7


Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Advpack.dll7.0.6000.16916124,92827-Aug-200913:56x86
Advpack.dll7.0.6000.21116124,92827-Aug-200913:34x86
Pngfilt.dll7.0.6000.1691644,54427-Aug-200914:01x86
Pngfilt.dll7.0.6000.2111644,54427-Aug-200913:39x86
Urlmon.dll7.0.6000.169161,168,38427-Aug-200914:02x86
Urlmon.dll7.0.6000.211161,170,94427-Aug-200913:40x86
Urlmon.dll7.0.6001.183191,174,52827-Aug-200913:32x86
Urlmon.dll7.0.6001.225081,175,04027-Aug-200913:17x86
Urlmon.dll7.0.6002.181001,176,06427-Aug-200912:40x86
Urlmon.dll7.0.6002.222121,176,06427-Aug-200912:56x86
Mstime.dll7.0.6000.16916671,23227-Aug-200914:00x86
Mstime.dll7.0.6000.21116671,23227-Aug-200913:38x86
Mstime.dll7.0.6001.18319671,23227-Aug-200913:30x86
Mstime.dll7.0.6001.22508671,23227-Aug-200913:16x86
Inetcpl.cpl7.0.6000.169161,830,91227-Aug-200913:57Not Applicable
Inetcpl.cpl7.0.6000.211161,830,91227-Aug-200913:36Not Applicable
Jsproxy.dll7.0.6000.1691627,64827-Aug-200913:57x86
Wininet.dll7.0.6000.16916832,51227-Aug-200914:02x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51227-Aug-200914:02x86
Jsproxy.dll7.0.6000.2111627,64827-Aug-200913:36x86
Wininet.dll7.0.6000.21116840,70427-Aug-200913:40x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51227-Aug-200913:40x86
Jsproxy.dll7.0.6001.1831928,16027-Aug-200913:29x86
Wininet.dll7.0.6001.18319833,02427-Aug-200913:32x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51222-Feb-200805:01x86
Jsproxy.dll7.0.6001.2250828,16027-Aug-200913:15x86
Wininet.dll7.0.6001.22508834,04827-Aug-200913:17x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51227-Aug-200913:17x86
Jsproxy.dll7.0.6002.1800527,64811-Apr-200906:28x86
Wininet.dll7.0.6002.18100834,04827-Aug-200912:40x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51211-Apr-200906:28x86
Jsproxy.dll7.0.6002.2221227,64827-Aug-200912:54x86
Wininet.dll7.0.6002.22212834,04827-Aug-200912:56x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51227-Aug-200910:47x86
Iedkcs32.dll17.0.6000.16916385,02427-Aug-200913:57x86
Iedkcs32.dll17.0.6000.21116388,60827-Aug-200913:36x86
Iedkcs32.dll17.0.6001.18319389,12027-Aug-200913:29x86
Iedkcs32.dll17.0.6001.22508389,12027-Aug-200913:14x86
Admparse.dll7.0.6000.1691672,70427-Aug-200913:56x86
Ieaksie.dll7.0.6000.16916230,40027-Aug-200913:57x86
Ieakui.dll7.0.6000.16916161,79227-Aug-200913:57x86
Install.insNot Applicable46027-Aug-200908:38Not Applicable
Admparse.dll7.0.6000.2111672,70427-Aug-200913:34x86
Ieaksie.dll7.0.6000.21116230,40027-Aug-200913:36x86
Ieakui.dll7.0.6000.21116161,79227-Aug-200913:36x86
Install.insNot Applicable46027-Aug-200908:38Not Applicable
Admparse.dll7.0.6001.1800072,70419-Jan-200807:33x86
Ieaksie.dll7.0.6001.18319230,40027-Aug-200913:29x86
Ieakui.dll7.0.6000.16386161,79202-Nov-200609:39x86
Install.insNot Applicable46027-Aug-200908:34Not Applicable
Admparse.dll7.0.6001.2250872,70427-Aug-200913:12x86
Ieaksie.dll7.0.6001.22508230,40027-Aug-200913:14x86
Ieakui.dll7.0.6001.22508161,79227-Aug-200913:14x86
Install.insNot Applicable46027-Aug-200908:33Not Applicable
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:57Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92827-Aug-200913:57x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:56Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92827-Aug-200913:36x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:57Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92827-Aug-200913:29x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:55Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92827-Aug-200913:14x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:57Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92827-Aug-200912:39x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:56Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92827-Aug-200912:54x86
Dxtmsft.dll7.0.6000.16916347,13627-Aug-200913:57x86
Dxtrans.dll7.0.6000.16916214,52827-Aug-200913:57x86
Dxtmsft.dll7.0.6000.21116347,13627-Aug-200913:35x86
Dxtrans.dll7.0.6000.21116214,52827-Aug-200913:35x86
Msfeeds.dll7.0.6000.16916459,26427-Aug-200913:59x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87601-Apr-200916:22Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6000.21116459,26427-Aug-200913:38x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87601-Apr-200916:22Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6001.18319458,24027-Aug-200913:30x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87618-Sep-200621:38Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6001.22508458,24027-Aug-200913:15x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87601-Apr-200919:03Not Applicable
Html.iec2017.0.0.16916389,12027-Aug-200911:53Not Applicable
Html.iec2017.0.0.21116389,12027-Aug-200911:42Not Applicable
Html.iec2017.0.0.18319389,63227-Aug-200911:28Not Applicable
Html.iec2017.0.0.22508389,63227-Aug-200911:32Not Applicable
Ieencode.dll2017.0.0.1691678,33627-Aug-200913:57x86
Mshtmler.dll7.0.6000.1691648,12827-Aug-200909:51x86
Ieencode.dll2017.0.0.2111678,33627-Aug-200913:36x86
Mshtmler.dll7.0.6000.2111648,12827-Aug-200909:47x86
Ieencode.dll2017.0.0.1831978,33627-Aug-200913:29x86
Mshtmler.dll7.0.6000.1638648,12802-Nov-200607:33x86
Ieencode.dll2017.0.0.2250878,33627-Aug-200913:14x86
Mshtmler.dll7.0.6001.2250848,12827-Aug-200911:03x86
Mshtmled.dll7.0.6000.16916477,69627-Aug-200913:59x86
Mshtmled.dll7.0.6000.21116477,69627-Aug-200913:38x86
Mshtml.dll7.0.6000.169163,598,33627-Aug-200913:59x86
Mshtml.tlb7.0.6000.169161,383,42427-Aug-200909:45Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6000.211163,600,38427-Aug-200913:38x86
Mshtml.tlb7.0.6000.211161,383,42427-Aug-200909:40Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6001.183193,584,00027-Aug-200913:30x86
Mshtml.tlb7.0.6001.183191,383,42427-Aug-200910:58Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6001.225083,584,51227-Aug-200913:15x86
Mshtml.tlb7.0.6001.225081,383,42427-Aug-200911:03Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6002.181003,599,87227-Aug-200912:39x86
Mshtml.tlb7.0.6002.180051,383,42411-Apr-200904:36Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6002.222123,600,89627-Aug-200912:54x86
Mshtml.tlb7.0.6002.222121,383,42427-Aug-200910:46Not Applicable
Icardie.dll7.0.6000.1691663,48827-Aug-200913:57x86
Icardie.dll7.0.6000.2111663,48827-Aug-200913:36x86
Ieunatt.exe7.0.6000.1691626,62427-Aug-200911:24x86
Iexplore.exe7.0.6000.16916634,63227-Aug-200914:04x86
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88401-Apr-200915:58Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30801-Apr-200915:58Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34001-Apr-200915:58Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54801-Apr-200915:58Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6000.2111626,62427-Aug-200911:14x86
Iexplore.exe7.0.6000.21116634,63227-Aug-200913:43x86
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88401-Apr-200915:58Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30801-Apr-200915:58Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34001-Apr-200915:58Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54801-Apr-200915:58Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6001.1831926,62427-Aug-200910:58x86
Iexplore.exe7.0.6001.18319634,64827-Aug-200913:38x86
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88420-Oct-200601:11Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30820-Oct-200601:11Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34020-Oct-200601:11Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54820-Oct-200601:11Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6001.2250826,62427-Aug-200911:04x86
Iexplore.exe7.0.6001.22508634,64827-Aug-200913:19x86
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88401-Apr-200918:55Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30801-Apr-200918:55Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34001-Apr-200918:55Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54801-Apr-200918:55Not Applicable
Desktop.iniNot Applicable6501-Apr-200915:55Not Applicable
Occache.dll7.0.6000.16916102,91227-Aug-200914:01x86
Desktop.iniNot Applicable6501-Apr-200915:55Not Applicable
Occache.dll7.0.6000.21116102,91227-Aug-200913:39x86
Desktop.iniNot Applicable6518-Sep-200621:26Not Applicable
Occache.dll7.0.6001.18319146,43227-Aug-200913:31x86
Desktop.iniNot Applicable6501-Apr-200918:53Not Applicable
Occache.dll7.0.6001.22508146,43227-Aug-200913:16x86
Iertutil.dll7.0.6000.16916268,28827-Aug-200913:57x86
Sqmapi.dll6.0.6000.16916134,14427-Aug-200914:02x86
Iertutil.dll7.0.6000.21116268,28827-Aug-200913:36x86
Sqmapi.dll6.0.6000.21116134,14427-Aug-200913:40x86
Iertutil.dll7.0.6001.18319270,84827-Aug-200913:29x86
Sqmapi.dll6.0.6001.18000129,53619-Jan-200807:36x86
Iertutil.dll7.0.6001.22508271,36027-Aug-200913:14x86
Sqmapi.dll6.0.6001.22508129,53627-Aug-200913:17x86
Ie4uinit.exe7.0.6000.1691670,65627-Aug-200911:24x86
Iernonce.dll7.0.6000.1691644,54427-Aug-200913:57x86
Iesetup.dll7.0.6000.1691656,32027-Aug-200913:57x86
Ie4uinit.exe7.0.6000.2111670,65627-Aug-200911:14x86
Iernonce.dll7.0.6000.2111644,54427-Aug-200913:36x86
Iesetup.dll7.0.6000.2111656,32027-Aug-200913:36x86
Iebrshim.dll6.0.6000.1691652,73627-Aug-200913:57x86
Iebrshim.dll6.0.6000.2111652,73627-Aug-200913:36x86
Ieframe.dll7.0.6000.169166,067,20027-Aug-200913:57x86
Ieui.dll7.0.6000.16916180,73627-Aug-200913:57x86
Ieframe.dll7.0.6000.211166,070,78427-Aug-200913:36x86
Ieui.dll7.0.6000.21116180,73627-Aug-200913:36x86
Ieframe.dll7.0.6001.183196,069,24827-Aug-200913:29x86
Ieui.dll7.0.6001.18000180,73619-Jan-200807:34x86
Ieframe.dll7.0.6001.225086,072,83227-Aug-200911:07x86
Ieui.dll7.0.6001.22508180,73627-Aug-200913:14x86
Ieframe.dll7.0.6002.181006,079,48827-Aug-200912:39x86
Ieui.dll7.0.6002.18100180,73627-Aug-200910:27x86
Ieframe.dll7.0.6002.222126,081,02427-Aug-200912:54x86
Ieui.dll7.0.6002.22212180,73627-Aug-200910:35x86
Ieinstal.exe6.0.6000.16916263,16827-Aug-200911:24x86
Ieinstal.exe6.0.6000.21116263,16827-Aug-200911:15x86
Ieuser.exe6.0.6000.16916301,56827-Aug-200911:24x86
Ieuser.exe6.0.6000.21116301,56827-Aug-200911:15x86
Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla komputerów z procesorami x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Advpack.dll7.0.6000.16916161,28027-Aug-200914:09x64
Advpack.dll7.0.6000.21116161,28027-Aug-200914:19x64
Pngfilt.dll7.0.6000.1691664,00027-Aug-200914:17x64
Pngfilt.dll7.0.6000.2111664,00027-Aug-200914:26x64
Urlmon.dll7.0.6000.169161,435,64827-Aug-200914:18x64
Urlmon.dll7.0.6000.211161,440,76827-Aug-200914:26x64
Urlmon.dll7.0.6001.183191,426,43227-Aug-200913:47x64
Urlmon.dll7.0.6001.225081,426,94427-Aug-200913:31x64
Urlmon.dll7.0.6002.181001,426,94427-Aug-200912:54x64
Urlmon.dll7.0.6002.222121,426,94427-Aug-200912:52x64
Mstime.dll7.0.6000.169161,129,98427-Aug-200914:15x64
Mstime.dll7.0.6000.211161,129,98427-Aug-200914:24x64
Mstime.dll7.0.6001.183191,129,98427-Aug-200913:45x64
Mstime.dll7.0.6001.225081,129,98427-Aug-200913:30x64
Inetcpl.cpl7.0.6000.169162,076,67227-Aug-200914:11Not Applicable
Inetcpl.cpl7.0.6000.211162,077,18427-Aug-200914:21Not Applicable
Jsproxy.dll7.0.6000.1691632,25627-Aug-200914:12x64
Wininet.dll7.0.6000.169161,042,43227-Aug-200914:18x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18427-Aug-200914:18x64
Jsproxy.dll7.0.6000.2111632,25627-Aug-200914:22x64
Wininet.dll7.0.6000.211161,052,16027-Aug-200914:27x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18427-Aug-200914:27x64
Jsproxy.dll7.0.6001.1831932,25627-Aug-200913:44x64
Wininet.dll7.0.6001.183191,032,70427-Aug-200913:47x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18422-Feb-200805:21x64
Jsproxy.dll7.0.6001.2250832,25627-Aug-200913:29x64
Wininet.dll7.0.6001.225081,033,21627-Aug-200913:31x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18427-Aug-200913:31x64
Jsproxy.dll7.0.6002.1800532,25611-Apr-200907:11x64
Wininet.dll7.0.6002.181001,032,19227-Aug-200912:54x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18411-Apr-200907:11x64
Jsproxy.dll7.0.6002.2221232,25627-Aug-200912:50x64
Wininet.dll7.0.6002.222121,032,70427-Aug-200912:52x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18427-Aug-200912:52x64
Iedkcs32.dll17.0.6000.16916476,67227-Aug-200914:11x64
Iedkcs32.dll17.0.6000.21116480,25627-Aug-200914:21x64
Iedkcs32.dll17.0.6001.18319480,25627-Aug-200913:43x64
Iedkcs32.dll17.0.6001.22508480,25627-Aug-200913:28x64
Admparse.dll7.0.6000.1691689,08827-Aug-200914:09x64
Ieaksie.dll7.0.6000.16916267,77627-Aug-200914:11x64
Ieakui.dll7.0.6000.16916161,79227-Aug-200914:11x64
Install.insNot Applicable46027-Aug-200908:38Not Applicable
Admparse.dll7.0.6000.2111689,08827-Aug-200914:19x64
Ieaksie.dll7.0.6000.21116267,77627-Aug-200914:21x64
Ieakui.dll7.0.6000.21116161,79227-Aug-200914:21x64
Install.insNot Applicable46027-Aug-200908:39Not Applicable
Admparse.dll7.0.6001.1800089,08819-Jan-200808:00x64
Ieaksie.dll7.0.6001.18319267,77627-Aug-200913:43x64
Ieakui.dll7.0.6000.16386161,79202-Nov-200611:11x64
Install.insNot Applicable46027-Aug-200908:36Not Applicable
Admparse.dll7.0.6001.2250889,08827-Aug-200913:26x64
Ieaksie.dll7.0.6001.22508267,77627-Aug-200913:28x64
Ieakui.dll7.0.6001.22508161,79227-Aug-200913:28x64
Install.insNot Applicable46027-Aug-200908:34Not Applicable
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:58Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730422,40027-Aug-200914:11x64
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:57Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730422,40027-Aug-200914:21x64
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:57Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730422,40027-Aug-200913:43x64
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:56Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730422,40027-Aug-200913:28x64
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:57Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730422,40027-Aug-200912:52x64
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:57Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730422,40027-Aug-200912:50x64
Dxtmsft.dll7.0.6000.16916508,41627-Aug-200914:10x64
Dxtrans.dll7.0.6000.16916314,36827-Aug-200914:10x64
Dxtmsft.dll7.0.6000.21116508,41627-Aug-200914:20x64
Dxtrans.dll7.0.6000.21116314,36827-Aug-200914:20x64
Msfeeds.dll7.0.6000.16916580,60827-Aug-200914:14x64
Msfeeds.mofNot Applicable1,87602-Apr-200919:39Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6000.21116580,60827-Aug-200914:23x64
Msfeeds.mofNot Applicable1,87601-Apr-200916:23Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6001.18319580,60827-Aug-200913:44x64
Msfeeds.mofNot Applicable1,87618-Sep-200621:35Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6001.22508580,60827-Aug-200913:29x64
Msfeeds.mofNot Applicable1,87601-Apr-200916:21Not Applicable
Html.iec2017.0.0.16916485,37627-Aug-200912:23Not Applicable
Html.iec2017.0.0.21116485,37627-Aug-200912:30Not Applicable
Html.iec2017.0.0.18319485,37627-Aug-200912:01Not Applicable
Html.iec2017.0.0.22508485,37627-Aug-200912:03Not Applicable
Ieencode.dll2017.0.0.1691686,52827-Aug-200914:11x64
Mshtmler.dll7.0.6000.1691648,12827-Aug-200909:55x64
Ieencode.dll2017.0.0.2111686,52827-Aug-200914:21x64
Mshtmler.dll7.0.6000.2111648,12827-Aug-200909:58x64
Ieencode.dll2017.0.0.1831986,52827-Aug-200913:43x64
Mshtmler.dll7.0.6000.1638648,12802-Nov-200608:02x64
Ieencode.dll2017.0.0.2250886,52827-Aug-200913:28x64
Mshtmler.dll7.0.6001.2250848,12827-Aug-200911:27x64
Mshtmled.dll7.0.6000.16916758,78427-Aug-200914:14x64
Mshtmled.dll7.0.6000.21116758,78427-Aug-200914:23x64
Mshtml.dll7.0.6000.169165,688,32027-Aug-200914:14x64
Mshtml.tlb7.0.6000.169161,383,42427-Aug-200909:48Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6000.211165,690,88027-Aug-200914:23x64
Mshtml.tlb7.0.6000.211161,383,42427-Aug-200909:51Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6001.183195,685,76027-Aug-200913:44x64
Mshtml.tlb7.0.6001.183191,383,42427-Aug-200911:26Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6001.225085,689,34427-Aug-200913:29x64
Mshtml.tlb7.0.6001.225081,383,42427-Aug-200911:27Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6002.181005,690,88027-Aug-200912:53x64
Mshtml.tlb7.0.6002.180051,383,42411-Apr-200905:30Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6002.222125,692,41627-Aug-200912:50x64
Mshtml.tlb7.0.6002.222121,383,42427-Aug-200910:57Not Applicable
Icardie.dll7.0.6000.1691685,50427-Aug-200914:11x64
Icardie.dll7.0.6000.2111685,50427-Aug-200914:21x64
Ieunatt.exe7.0.6000.1691632,76827-Aug-200911:44x64
Iexplore.exe7.0.6000.16916711,44827-Aug-200914:19x64
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88402-Apr-200919:27Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30802-Apr-200919:27Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34002-Apr-200919:27Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54802-Apr-200919:27Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6000.2111632,76827-Aug-200911:50x64
Iexplore.exe7.0.6000.21116711,44827-Aug-200914:29x64
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88401-Apr-200915:59Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30801-Apr-200915:59Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34001-Apr-200915:59Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54801-Apr-200915:59Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6001.1831932,76827-Aug-200911:27x64
Iexplore.exe7.0.6001.18319711,44827-Aug-200913:50x64
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88420-Oct-200601:11Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30820-Oct-200601:11Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34020-Oct-200601:11Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54820-Oct-200601:11Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6001.2250832,76827-Aug-200911:27x64
Iexplore.exe7.0.6001.22508711,43227-Aug-200913:34x64
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88401-Apr-200915:57Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30801-Apr-200915:57Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34001-Apr-200915:57Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54801-Apr-200915:57Not Applicable
Desktop.iniNot Applicable6502-Apr-200919:25Not Applicable
Occache.dll7.0.6000.16916164,86427-Aug-200914:16x64
Desktop.iniNot Applicable6501-Apr-200915:55Not Applicable
Occache.dll7.0.6000.21116164,86427-Aug-200914:25x64
Desktop.iniNot Applicable6518-Sep-200621:24Not Applicable
Occache.dll7.0.6001.18319208,89627-Aug-200913:46x64
Desktop.iniNot Applicable6501-Apr-200915:54Not Applicable
Occache.dll7.0.6001.22508208,89627-Aug-200913:31x64
Iertutil.dll7.0.6000.16916371,71227-Aug-200914:11x64
Sqmapi.dll6.0.6000.16916175,61627-Aug-200914:17x64
Iertutil.dll7.0.6000.21116371,71227-Aug-200914:21x64
Sqmapi.dll6.0.6000.21116175,61627-Aug-200914:26x64
Iertutil.dll7.0.6001.18319375,29627-Aug-200913:43x64
Sqmapi.dll6.0.6001.18000176,12819-Jan-200808:04x64
Iertutil.dll7.0.6001.22508375,80827-Aug-200913:28x64
Sqmapi.dll6.0.6001.22508176,12827-Aug-200913:31x64
Ie4uinit.exe7.0.6000.1691684,99227-Aug-200911:44x64
Iernonce.dll7.0.6000.1691657,34427-Aug-200914:11x64
Iesetup.dll7.0.6000.1691669,12027-Aug-200914:11x64
Ie4uinit.exe7.0.6000.2111684,99227-Aug-200911:49x64
Iernonce.dll7.0.6000.2111657,34427-Aug-200914:21x64
Iesetup.dll7.0.6000.2111669,12027-Aug-200914:21x64
Iebrshim.dll6.0.6000.16916145,40827-Aug-200914:11x64
Iebrshim.dll6.0.6000.21116145,40827-Aug-200914:21x64
Ieframe.dll7.0.6000.169167,067,13627-Aug-200914:11x64
Ieui.dll7.0.6000.16916228,35227-Aug-200914:11x64
Ieframe.dll7.0.6000.211167,073,28027-Aug-200914:21x64
Ieui.dll7.0.6000.21116228,35227-Aug-200914:21x64
Ieframe.dll7.0.6001.183197,005,18427-Aug-200913:43x64
Ieui.dll7.0.6001.18000224,76819-Jan-200808:01x64
Ieframe.dll7.0.6001.225087,008,76827-Aug-200913:28x64
Ieui.dll7.0.6001.22508224,76827-Aug-200913:28x64
Ieframe.dll7.0.6002.181007,006,20827-Aug-200912:52x64
Ieui.dll7.0.6001.18000224,76819-Jan-200808:01x64
Ieframe.dll7.0.6002.222127,007,74427-Aug-200912:50x64
Ieui.dll7.0.6002.22212224,76827-Aug-200912:50x64
Ieinstal.exe6.0.6000.16916276,48027-Aug-200911:45x64
Ieinstal.exe6.0.6000.21116276,48027-Aug-200911:50x64
Ieuser.exe6.0.6000.16916378,88027-Aug-200911:45x64
Ieuser.exe6.0.6000.21116378,88027-Aug-200911:50x64
Admparse.dll7.0.6000.1691672,70427-Aug-200913:56x86
Ieaksie.dll7.0.6000.16916230,40027-Aug-200913:57x86
Ieakui.dll7.0.6000.16916161,79227-Aug-200913:57x86
Install.insNot Applicable46027-Aug-200908:38Not Applicable
Admparse.dll7.0.6000.2111672,70427-Aug-200913:34x86
Ieaksie.dll7.0.6000.21116230,40027-Aug-200913:36x86
Ieakui.dll7.0.6000.21116161,79227-Aug-200913:36x86
Install.insNot Applicable46027-Aug-200908:38Not Applicable
Admparse.dll7.0.6001.1800072,70419-Jan-200807:33x86
Ieaksie.dll7.0.6001.18319230,40027-Aug-200913:29x86
Ieakui.dll7.0.6000.16386161,79202-Nov-200609:39x86
Install.insNot Applicable46027-Aug-200908:34Not Applicable
Admparse.dll7.0.6001.2250872,70427-Aug-200913:12x86
Ieaksie.dll7.0.6001.22508230,40027-Aug-200913:14x86
Ieakui.dll7.0.6001.22508161,79227-Aug-200913:14x86
Install.insNot Applicable46027-Aug-200908:33Not Applicable
Ieunatt.exe7.0.6000.1691626,62427-Aug-200911:24x86
Iexplore.exe7.0.6000.16916634,63227-Aug-200914:04x86
Ieunatt.exe7.0.6000.2111626,62427-Aug-200911:14x86
Iexplore.exe7.0.6000.21116634,63227-Aug-200913:43x86
Ieunatt.exe7.0.6001.1831926,62427-Aug-200910:58x86
Iexplore.exe7.0.6001.18319634,64827-Aug-200913:38x86
Ieunatt.exe7.0.6001.2250826,62427-Aug-200911:04x86
Iexplore.exe7.0.6001.22508634,64827-Aug-200913:19x86
Occache.dll7.0.6000.16916102,91227-Aug-200914:01x86
Occache.dll7.0.6000.21116102,91227-Aug-200913:39x86
Occache.dll7.0.6001.18319146,43227-Aug-200913:31x86
Occache.dll7.0.6001.22508146,43227-Aug-200913:16x86
Advpack.dll7.0.6000.16916124,92827-Aug-200913:56x86
Advpack.dll7.0.6000.21116124,92827-Aug-200913:34x86
Pngfilt.dll7.0.6000.1691644,54427-Aug-200914:01x86
Pngfilt.dll7.0.6000.2111644,54427-Aug-200913:39x86
Urlmon.dll7.0.6000.169161,168,38427-Aug-200914:02x86
Urlmon.dll7.0.6000.211161,170,94427-Aug-200913:40x86
Urlmon.dll7.0.6001.183191,174,52827-Aug-200913:32x86
Urlmon.dll7.0.6001.225081,175,04027-Aug-200913:17x86
Urlmon.dll7.0.6002.181001,176,06427-Aug-200912:40x86
Urlmon.dll7.0.6002.222121,176,06427-Aug-200912:56x86
Mstime.dll7.0.6000.16916671,23227-Aug-200914:00x86
Mstime.dll7.0.6000.21116671,23227-Aug-200913:38x86
Mstime.dll7.0.6001.18319671,23227-Aug-200913:30x86
Mstime.dll7.0.6001.22508671,23227-Aug-200913:16x86
Inetcpl.cpl7.0.6000.169161,830,91227-Aug-200913:57Not Applicable
Inetcpl.cpl7.0.6000.211161,830,91227-Aug-200913:36Not Applicable
Jsproxy.dll7.0.6000.1691627,64827-Aug-200913:57x86
Wininet.dll7.0.6000.16916832,51227-Aug-200914:02x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51227-Aug-200914:02x86
Jsproxy.dll7.0.6000.2111627,64827-Aug-200913:36x86
Wininet.dll7.0.6000.21116840,70427-Aug-200913:40x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51227-Aug-200913:40x86
Jsproxy.dll7.0.6001.1831928,16027-Aug-200913:29x86
Wininet.dll7.0.6001.18319833,02427-Aug-200913:32x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51222-Feb-200805:01x86
Jsproxy.dll7.0.6001.2250828,16027-Aug-200913:15x86
Wininet.dll7.0.6001.22508834,04827-Aug-200913:17x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51227-Aug-200913:17x86
Jsproxy.dll7.0.6002.1800527,64811-Apr-200906:28x86
Wininet.dll7.0.6002.18100834,04827-Aug-200912:40x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51211-Apr-200906:28x86
Jsproxy.dll7.0.6002.2221227,64827-Aug-200912:54x86
Wininet.dll7.0.6002.22212834,04827-Aug-200912:56x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51227-Aug-200910:47x86
Iedkcs32.dll17.0.6000.16916385,02427-Aug-200913:57x86
Iedkcs32.dll17.0.6000.21116388,60827-Aug-200913:36x86
Iedkcs32.dll17.0.6001.18319389,12027-Aug-200913:29x86
Iedkcs32.dll17.0.6001.22508389,12027-Aug-200913:14x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:57Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92827-Aug-200913:57x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:56Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92827-Aug-200913:36x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:57Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92827-Aug-200913:29x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:55Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92827-Aug-200913:14x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:57Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92827-Aug-200912:39x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.12,452,87218-Jun-200906:56Not Applicable
Ieapfltr.dll7.0.6000.16730380,92827-Aug-200912:54x86
Dxtmsft.dll7.0.6000.16916347,13627-Aug-200913:57x86
Dxtrans.dll7.0.6000.16916214,52827-Aug-200913:57x86
Dxtmsft.dll7.0.6000.21116347,13627-Aug-200913:35x86
Dxtrans.dll7.0.6000.21116214,52827-Aug-200913:35x86
Msfeeds.dll7.0.6000.16916459,26427-Aug-200913:59x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87601-Apr-200916:22Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6000.21116459,26427-Aug-200913:38x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87601-Apr-200916:22Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6001.18319458,24027-Aug-200913:30x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87618-Sep-200621:38Not Applicable
Msfeeds.dll7.0.6001.22508458,24027-Aug-200913:15x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87601-Apr-200919:03Not Applicable
Html.iec2017.0.0.16916389,12027-Aug-200911:53Not Applicable
Html.iec2017.0.0.21116389,12027-Aug-200911:42Not Applicable
Html.iec2017.0.0.18319389,63227-Aug-200911:28Not Applicable
Html.iec2017.0.0.22508389,63227-Aug-200911:32Not Applicable
Ieencode.dll2017.0.0.1691678,33627-Aug-200913:57x86
Mshtmler.dll7.0.6000.1691648,12827-Aug-200909:51x86
Ieencode.dll2017.0.0.2111678,33627-Aug-200913:36x86
Mshtmler.dll7.0.6000.2111648,12827-Aug-200909:47x86
Ieencode.dll2017.0.0.1831978,33627-Aug-200913:29x86
Mshtmler.dll7.0.6000.1638648,12802-Nov-200607:33x86
Ieencode.dll2017.0.0.2250878,33627-Aug-200913:14x86
Mshtmler.dll7.0.6001.2250848,12827-Aug-200911:03x86
Mshtmled.dll7.0.6000.16916477,69627-Aug-200913:59x86
Mshtmled.dll7.0.6000.21116477,69627-Aug-200913:38x86
Mshtml.dll7.0.6000.169163,598,33627-Aug-200913:59x86
Mshtml.tlb7.0.6000.169161,383,42427-Aug-200909:45Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6000.211163,600,38427-Aug-200913:38x86
Mshtml.tlb7.0.6000.211161,383,42427-Aug-200909:40Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6001.183193,584,00027-Aug-200913:30x86
Mshtml.tlb7.0.6001.183191,383,42427-Aug-200910:58Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6001.225083,584,51227-Aug-200913:15x86
Mshtml.tlb7.0.6001.225081,383,42427-Aug-200911:03Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6002.181003,599,87227-Aug-200912:39x86
Mshtml.tlb7.0.6002.180051,383,42411-Apr-200904:36Not Applicable
Mshtml.dll7.0.6002.222123,600,89627-Aug-200912:54x86
Mshtml.tlb7.0.6002.222121,383,42427-Aug-200910:46Not Applicable
Icardie.dll7.0.6000.1691663,48827-Aug-200913:57x86
Icardie.dll7.0.6000.2111663,48827-Aug-200913:36x86
Iertutil.dll7.0.6000.16916268,28827-Aug-200913:57x86
Sqmapi.dll6.0.6000.16916134,14427-Aug-200914:02x86
Iertutil.dll7.0.6000.21116268,28827-Aug-200913:36x86
Sqmapi.dll6.0.6000.21116134,14427-Aug-200913:40x86
Iertutil.dll7.0.6001.18319270,84827-Aug-200913:29x86
Sqmapi.dll6.0.6001.18000129,53619-Jan-200807:36x86
Iertutil.dll7.0.6001.22508271,36027-Aug-200913:14x86
Sqmapi.dll6.0.6001.22508129,53627-Aug-200913:17x86
Ie4uinit.exe7.0.6000.1691670,65627-Aug-200911:24x86
Iernonce.dll7.0.6000.1691644,54427-Aug-200913:57x86
Iesetup.dll7.0.6000.1691656,32027-Aug-200913:57x86
Ie4uinit.exe7.0.6000.2111670,65627-Aug-200911:14x86
Iernonce.dll7.0.6000.2111644,54427-Aug-200913:36x86
Iesetup.dll7.0.6000.2111656,32027-Aug-200913:36x86
Iebrshim.dll6.0.6000.1691652,73627-Aug-200913:57x86
Iebrshim.dll6.0.6000.2111652,73627-Aug-200913:36x86
Ieframe.dll7.0.6000.169166,067,20027-Aug-200913:57x86
Ieui.dll7.0.6000.16916180,73627-Aug-200913:57x86
Ieframe.dll7.0.6000.211166,070,78427-Aug-200913:36x86
Ieui.dll7.0.6000.21116180,73627-Aug-200913:36x86
Ieframe.dll7.0.6001.183196,069,24827-Aug-200913:29x86
Ieui.dll7.0.6001.18000180,73619-Jan-200807:34x86
Ieframe.dll7.0.6001.225086,072,83227-Aug-200911:07x86
Ieui.dll7.0.6001.22508180,73627-Aug-200913:14x86
Ieframe.dll7.0.6002.181006,079,48827-Aug-200912:39x86
Ieui.dll7.0.6002.18100180,73627-Aug-200910:27x86
Ieframe.dll7.0.6002.222126,081,02427-Aug-200912:54x86
Ieui.dll7.0.6002.22212180,73627-Aug-200910:35x86
Ieinstal.exe6.0.6000.16916263,16827-Aug-200911:24x86
Ieinstal.exe6.0.6000.21116263,16827-Aug-200911:15x86
Ieuser.exe6.0.6000.16916301,56827-Aug-200911:24x86
Ieuser.exe6.0.6000.21116301,56827-Aug-200911:15x86
Program Internet Explorer 7 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64
Urlmon.dll7.0.6001.1831927-Aug-200913:462,609,152IA-64
Urlmon.dll7.0.6001.2250827-Aug-200913:442,610,688IA-64
Urlmon.dll7.0.6002.1810027-Aug-200912:402,610,688IA-64
Urlmon.dll7.0.6002.2221227-Aug-200912:542,610,688IA-64
Mstime.dll7.0.6001.1831927-Aug-200913:442,233,856IA-64
Mstime.dll7.0.6001.2250827-Aug-200913:412,233,856IA-64
Jsproxy.dll7.0.6001.1831927-Aug-200913:4381,920IA-64
Wininet.dll7.0.6001.1831927-Aug-200913:471,923,584IA-64
Wininetplugin.dll1.0.0.122-Feb-200805:35181,760IA-64
Jsproxy.dll7.0.6001.2250827-Aug-200913:4081,920IA-64
Wininet.dll7.0.6001.2250827-Aug-200913:441,924,608IA-64
Wininetplugin.dll1.0.0.127-Aug-200913:44181,760IA-64
Jsproxy.dll7.0.6002.1800511-Apr-200906:5981,920IA-64
Wininet.dll7.0.6002.1810027-Aug-200912:401,924,096IA-64
Wininetplugin.dll1.0.0.111-Apr-200906:59181,760IA-64
Jsproxy.dll7.0.6002.2221227-Aug-200912:5081,920IA-64
Wininet.dll7.0.6002.2221227-Aug-200912:551,924,608IA-64
Wininetplugin.dll1.0.0.127-Aug-200912:55181,760IA-64
Iedkcs32.dll17.0.6001.1831927-Aug-200913:42764,416IA-64
Iedkcs32.dll17.0.6001.2250827-Aug-200913:39764,416IA-64
Admparse.dll7.0.6001.1800019-Jan-200808:23173,568IA-64
Ieaksie.dll7.0.6001.1831927-Aug-200913:42503,808IA-64
Ieakui.dll7.0.6001.1800019-Jan-200808:11161,792IA-64
Install.ins27-Aug-200908:36460
Admparse.dll7.0.6001.2250827-Aug-200913:36173,568IA-64
Ieaksie.dll7.0.6001.2250827-Aug-200913:39503,808IA-64
Ieakui.dll7.0.6001.2250827-Aug-200913:39161,792IA-64
Install.ins27-Aug-200908:34460
Ieapfltr.dat7.0.6011.118-Jun-200906:572,452,872
Ieapfltr.dll7.0.6000.1673027-Aug-200913:421,074,688IA-64
Ieapfltr.dat7.0.6011.118-Jun-200906:552,452,872
Ieapfltr.dll7.0.6000.1673027-Aug-200913:391,074,688IA-64
Ieapfltr.dat7.0.6011.118-Jun-200906:572,452,872
Ieapfltr.dll7.0.6000.1673027-Aug-200912:371,074,688IA-64
Ieapfltr.dat7.0.6011.118-Jun-200906:572,452,872
Ieapfltr.dll7.0.6000.1673027-Aug-200912:501,074,688IA-64
Msfeeds.dll7.0.6001.1831927-Aug-200913:44985,600IA-64
Msfeeds.mof03-Jan-200818:531,876
Msfeeds.dll7.0.6001.2250827-Aug-200913:41985,600IA-64
Msfeeds.mof01-Apr-200916:221,876
Html.iec2017.0.0.1831927-Aug-200912:07965,632
Html.iec2017.0.0.2250827-Aug-200912:06965,632
Ieencode.dll2017.0.0.1831927-Aug-200913:42147,456IA-64
Mshtmler.dll7.0.6001.1800019-Jan-200806:3748,128IA-64
Ieencode.dll2017.0.0.2250827-Aug-200913:39147,456IA-64
Mshtmler.dll7.0.6001.2250827-Aug-200911:2748,128IA-64
Mshtml.dll7.0.6001.1831927-Aug-200913:4410,080,768IA-64
Mshtml.tlb7.0.6001.1831927-Aug-200911:291,383,424
Mshtml.dll7.0.6001.2250827-Aug-200913:4110,083,328IA-64
Mshtml.tlb7.0.6001.2250827-Aug-200911:271,383,424
Mshtml.dll7.0.6002.1810027-Aug-200912:3710,082,304IA-64
Mshtml.tlb7.0.6002.1800511-Apr-200905:171,383,424
Mshtml.dll7.0.6002.2221227-Aug-200912:5110,083,328IA-64
Mshtml.tlb7.0.6002.2221227-Aug-200911:011,383,424
Ieunatt.exe7.0.6001.1831927-Aug-200911:3154,784IA-64
Iexplore.exe7.0.6001.1831927-Aug-200913:50785,688IA-64
Windows feed discovered.wav03-Jan-200818:3819,884
Windows information bar.wav03-Jan-200818:3823,308
Windows navigation start.wav03-Jan-200818:3811,340
Windows pop-up blocked.wav03-Jan-200818:3885,548
Ieunatt.exe7.0.6001.2250827-Aug-200911:2954,784IA-64
Iexplore.exe7.0.6001.2250827-Aug-200913:47785,688IA-64
Windows feed discovered.wav01-Apr-200915:5819,884
Windows information bar.wav01-Apr-200915:5823,308
Windows navigation start.wav01-Apr-200915:5811,340
Windows pop-up blocked.wav01-Apr-200915:5885,548
Desktop.ini03-Jan-200818:3665
Occache.dll7.0.6001.1831927-Aug-200913:45319,488IA-64
Desktop.ini01-Apr-200915:5465
Occache.dll7.0.6001.2250827-Aug-200913:42319,488IA-64
Iertutil.dll7.0.6001.1831927-Aug-200913:43560,640IA-64
Sqmapi.dll6.0.6001.1800019-Jan-200808:29409,088IA-64
Iertutil.dll7.0.6001.2250827-Aug-200913:39561,152IA-64
Sqmapi.dll6.0.6001.2250827-Aug-200913:43409,088IA-64
Ieframe.dll7.0.6001.1831927-Aug-200913:4211,722,240IA-64
Ieui.dll7.0.6001.1800019-Jan-200808:27532,992IA-64
Ieframe.dll7.0.6001.2250827-Aug-200913:3911,729,920IA-64
Ieui.dll7.0.6001.2250827-Aug-200913:39532,992IA-64
Ieframe.dll7.0.6002.1810027-Aug-200912:3711,725,824IA-64
Ieui.dll7.0.6001.1800019-Jan-200808:27532,992IA-64
Ieframe.dll7.0.6002.2221227-Aug-200912:5011,729,408IA-64
Ieui.dll7.0.6002.2221227-Aug-200912:50532,992IA-64
Admparse.dll7.0.6001.1800019-Jan-200807:3372,704x86
Ieaksie.dll7.0.6001.1831927-Aug-200913:29230,400x86
Ieakui.dll7.0.6000.1638602-Nov-200609:39161,792x86
Install.ins27-Aug-200908:34460
Admparse.dll7.0.6001.2250827-Aug-200913:1272,704x86
Ieaksie.dll7.0.6001.2250827-Aug-200913:14230,400x86
Ieakui.dll7.0.6001.2250827-Aug-200913:14161,792x86
Install.ins27-Aug-200908:33460
Ieunatt.exe7.0.6001.1831927-Aug-200910:5826,624x86
Iexplore.exe7.0.6001.1831927-Aug-200913:38634,648x86
Ieunatt.exe7.0.6001.2250827-Aug-200911:0426,624x86
Iexplore.exe7.0.6001.2250827-Aug-200913:19634,648x86
Occache.dll7.0.6001.1831927-Aug-200913:31146,432x86
Occache.dll7.0.6001.2250827-Aug-200913:16146,432x86
Urlmon.dll7.0.6001.1831927-Aug-200913:321,174,528x86
Urlmon.dll7.0.6001.2250827-Aug-200913:171,175,040x86
Urlmon.dll7.0.6002.1810027-Aug-200912:401,176,064x86
Urlmon.dll7.0.6002.2221227-Aug-200912:561,176,064x86
Mstime.dll7.0.6001.1831927-Aug-200913:30671,232x86
Mstime.dll7.0.6001.2250827-Aug-200913:16671,232x86
Jsproxy.dll7.0.6001.1831927-Aug-200913:2928,160x86
Wininet.dll7.0.6001.1831927-Aug-200913:32833,024x86
Wininetplugin.dll1.0.0.122-Feb-200805:0164,512x86
Jsproxy.dll7.0.6001.2250827-Aug-200913:1528,160x86
Wininet.dll7.0.6001.2250827-Aug-200913:17834,048x86
Wininetplugin.dll1.0.0.127-Aug-200913:1764,512x86
Jsproxy.dll7.0.6002.1800511-Apr-200906:2827,648x86
Wininet.dll7.0.6002.1810027-Aug-200912:40834,048x86
Wininetplugin.dll1.0.0.111-Apr-200906:2864,512x86
Jsproxy.dll7.0.6002.2221227-Aug-200912:5427,648x86
Wininet.dll7.0.6002.2221227-Aug-200912:56834,048x86
Wininetplugin.dll1.0.0.127-Aug-200910:4764,512x86
Iedkcs32.dll17.0.6001.1831927-Aug-200913:29389,120x86
Iedkcs32.dll17.0.6001.2250827-Aug-200913:14389,120x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.118-Jun-200906:572,452,872
Ieapfltr.dll7.0.6000.1673027-Aug-200913:29380,928x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.118-Jun-200906:552,452,872
Ieapfltr.dll7.0.6000.1673027-Aug-200913:14380,928x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.118-Jun-200906:572,452,872
Ieapfltr.dll7.0.6000.1673027-Aug-200912:39380,928x86
Ieapfltr.dat7.0.6011.118-Jun-200906:562,452,872
Ieapfltr.dll7.0.6000.1673027-Aug-200912:54380,928x86
Msfeeds.dll7.0.6001.1831927-Aug-200913:30458,240x86
Msfeeds.mof18-Sep-200621:381,876
Msfeeds.dll7.0.6001.2250827-Aug-200913:15458,240x86
Msfeeds.mof01-Apr-200919:031,876
Html.iec2017.0.0.1831927-Aug-200911:28389,632
Html.iec2017.0.0.2250827-Aug-200911:32389,632
Ieencode.dll2017.0.0.1831927-Aug-200913:2978,336x86
Mshtmler.dll7.0.6000.1638602-Nov-200607:3348,128x86
Ieencode.dll2017.0.0.2250827-Aug-200913:1478,336x86
Mshtmler.dll7.0.6001.2250827-Aug-200911:0348,128x86
Mshtml.dll7.0.6001.1831927-Aug-200913:303,584,000x86
Mshtml.tlb7.0.6001.1831927-Aug-200910:581,383,424
Mshtml.dll7.0.6001.2250827-Aug-200913:153,584,512x86
Mshtml.tlb7.0.6001.2250827-Aug-200911:031,383,424
Mshtml.dll7.0.6002.1810027-Aug-200912:393,599,872x86
Mshtml.tlb7.0.6002.1800511-Apr-200904:361,383,424
Mshtml.dll7.0.6002.2221227-Aug-200912:543,600,896x86
Mshtml.tlb7.0.6002.2221227-Aug-200910:461,383,424
Iertutil.dll7.0.6001.1831927-Aug-200913:29270,848x86
Sqmapi.dll6.0.6001.1800019-Jan-200807:36129,536x86
Iertutil.dll7.0.6001.2250827-Aug-200913:14271,360x86
Sqmapi.dll6.0.6001.2250827-Aug-200913:17129,536x86
Ieframe.dll7.0.6001.1831927-Aug-200913:296,069,248x86
Ieui.dll7.0.6001.1800019-Jan-200807:34180,736x86
Ieframe.dll7.0.6001.2250827-Aug-200911:076,072,832x86
Ieui.dll7.0.6001.2250827-Aug-200913:14180,736x86
Ieframe.dll7.0.6002.1810027-Aug-200912:396,079,488x86
Ieui.dll7.0.6002.1810027-Aug-200910:27180,736x86
Ieframe.dll7.0.6002.2221227-Aug-200912:546,081,024x86
Ieui.dll7.0.6002.2221227-Aug-200910:35180,736x86

Internet Explorer 8


Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych 32-bitowych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll8.0.6001.188281,208,83227-Aug-200905:22x86
Urlmon.dll8.0.6001.229181,209,34427-Aug-200913:29x86
Inetcpl.cpl8.0.6001.188281,469,44027-Aug-200905:17Not Applicable
Inetcpl.cpl8.0.6001.229181,469,44027-Aug-200913:21Not Applicable
Jsproxy.dll8.0.6001.1882825,60027-Aug-200905:18x86
Wininet.dll8.0.6001.18828916,48027-Aug-200905:22x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51227-Aug-200905:22x86
Jsproxy.dll8.0.6001.2291825,60027-Aug-200913:21x86
Wininet.dll8.0.6001.22918916,48027-Aug-200913:29x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51227-Aug-200913:29x86
Iedkcs32.dll18.0.6001.18828387,58427-Aug-200905:17x86
Iedkcs32.dll18.0.6001.22918387,58427-Aug-200913:21x86
Iepeers.dll8.0.6001.18828184,32027-Aug-200905:17x86
Iepeers.dll8.0.6001.22918184,32027-Aug-200913:21x86
Msfeeds.dll8.0.6001.18828594,43227-Aug-200905:18x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87629-Jan-200919:42Not Applicable
Msfeeds.dll8.0.6001.22918594,43227-Aug-200913:22x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87631-Jan-200918:56Not Applicable
Msfeedsbs.dll8.0.6001.1882855,29627-Aug-200905:18x86
Msfeedsbs.mofNot Applicable1,93829-Jan-200919:42Not Applicable
Msfeedssync.exe8.0.6001.1882813,31227-Aug-200903:41x86
Msfeedsbs.dll8.0.6001.2291855,29627-Aug-200913:22x86
Msfeedsbs.mofNot Applicable1,93831-Jan-200918:56Not Applicable
Msfeedssync.exe8.0.6001.2291813,31227-Aug-200911:43x86
Mshtml.dll8.0.6001.188285,940,22427-Aug-200905:18x86
Mshtml.tlb8.0.6001.188281,638,91227-Aug-200903:41Not Applicable
Mshtml.dll8.0.6001.229185,942,27227-Aug-200913:22x86
Mshtml.tlb8.0.6001.229181,638,91227-Aug-200911:43Not Applicable
Ieproxy.dll8.0.6001.18828246,27227-Aug-200905:17x86
Ieproxy.dll8.0.6001.22918246,27227-Aug-200913:21x86
Ieshims.dll8.0.6001.18828197,63227-Aug-200905:17x86
Ieshims.dll8.0.6001.22918197,63227-Aug-200913:21x86
Ieunatt.exe8.0.6001.18828133,63227-Aug-200903:42x86
Iexplore.exe8.0.6001.18828638,23227-Aug-200905:23x86
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88429-Jan-200919:33Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30829-Jan-200919:33Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34029-Jan-200919:33Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54829-Jan-200919:33Not Applicable
Ieunatt.exe8.0.6001.22918133,63227-Aug-200911:44x86
Iexplore.exe8.0.6001.22918638,21627-Aug-200913:31x86
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88431-Jan-200918:44Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30831-Jan-200918:44Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34031-Jan-200918:44Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54831-Jan-200918:44Not Applicable
Desktop.iniNot Applicable6529-Jan-200919:30Not Applicable
Occache.dll8.0.6001.18828206,84827-Aug-200905:20x86
Desktop.iniNot Applicable6531-Jan-200918:39Not Applicable
Occache.dll8.0.6001.22918206,84827-Aug-200913:26x86
Iertutil.dll8.0.6001.188281,985,53627-Aug-200905:17x86
Sqmapi.dll6.0.6001.18828129,53627-Aug-200905:22x86
Iertutil.dll8.0.6001.229181,986,04827-Aug-200913:21x86
Sqmapi.dll6.0.6001.22918129,53627-Aug-200913:29x86
Ie4uinit.exe8.0.6001.18828173,05627-Aug-200903:42x86
Iernonce.dll8.0.6001.1882855,80827-Aug-200905:17x86
Iesetup.dll8.0.6001.1882871,68027-Aug-200905:17x86
Ie4uinit.exe8.0.6001.22918173,05627-Aug-200911:44x86
Iernonce.dll8.0.6001.2291855,80827-Aug-200913:21x86
Iesetup.dll8.0.6001.2291871,68027-Aug-200913:21x86
Iesysprep.dll8.0.6001.18828109,05627-Aug-200905:17x86
Iesysprep.dll8.0.6001.22918109,05627-Aug-200913:21x86
Ieframe.dll8.0.6001.1882811,069,44027-Aug-200905:17x86
Ieui.dll8.0.6001.18828164,35227-Aug-200905:17x86
Ieframe.dll8.0.6001.2291811,069,95227-Aug-200913:21x86
Ieui.dll8.0.6001.22918164,35227-Aug-200913:21x86
Program Internet Explorer 8 we wszystkich obsługiwanych wersjach systemów Windows Vista i Windows Server 2008 przeznaczonych dla komputerów z procesorami x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Urlmon.dll8.0.6001.188281,484,28827-Aug-200905:52x64
Urlmon.dll8.0.6001.229181,486,33627-Aug-200914:03x64
Inetcpl.cpl8.0.6001.188281,538,56027-Aug-200905:47Not Applicable
Inetcpl.cpl8.0.6001.229181,538,56027-Aug-200913:58Not Applicable
Jsproxy.dll8.0.6001.1882831,74427-Aug-200905:47x64
Wininet.dll8.0.6001.188281,147,90427-Aug-200905:52x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18427-Aug-200905:52x64
Jsproxy.dll8.0.6001.2291831,74427-Aug-200913:58x64
Wininet.dll8.0.6001.229181,147,90427-Aug-200914:03x64
Wininetplugin.dll1.0.0.193,18427-Aug-200914:03x64
Iedkcs32.dll18.0.6001.18828459,77627-Aug-200905:47x64
Iedkcs32.dll18.0.6001.22918459,77627-Aug-200913:58x64
Iepeers.dll8.0.6001.18828252,41627-Aug-200905:47x64
Iepeers.dll8.0.6001.22918252,41627-Aug-200913:58x64
Msfeeds.dll8.0.6001.18828700,92827-Aug-200905:48x64
Msfeeds.mofNot Applicable1,87629-Jan-200919:41Not Applicable
Msfeeds.dll8.0.6001.22918700,92827-Aug-200913:59x64
Msfeeds.mofNot Applicable1,87631-Jan-200918:57Not Applicable
Msfeedsbs.dll8.0.6001.1882871,68027-Aug-200905:48x64
Msfeedsbs.mofNot Applicable1,93829-Jan-200919:41Not Applicable
Msfeedssync.exe8.0.6001.1882812,28827-Aug-200904:09x64
Msfeedsbs.dll8.0.6001.2291871,68027-Aug-200913:59x64
Msfeedsbs.mofNot Applicable1,93831-Jan-200918:57Not Applicable
Msfeedssync.exe8.0.6001.2291812,28827-Aug-200912:21x64
Mshtml.dll8.0.6001.188289,236,99227-Aug-200905:48x64
Mshtml.tlb8.0.6001.188281,638,91227-Aug-200904:09Not Applicable
Mshtml.dll8.0.6001.229189,240,06427-Aug-200913:59x64
Mshtml.tlb8.0.6001.229181,638,91227-Aug-200912:20Not Applicable
Ieproxy.dll8.0.6001.18828717,82427-Aug-200905:47x64
Ieproxy.dll8.0.6001.22918717,82427-Aug-200913:58x64
Ieshims.dll8.0.6001.18828300,54427-Aug-200905:47x64
Ieshims.dll8.0.6001.22918300,54427-Aug-200913:58x64
Ieunatt.exe8.0.6001.18828162,81627-Aug-200904:10x64
Iexplore.exe8.0.6001.18828660,76027-Aug-200905:52x64
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88429-Jan-200919:33Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30829-Jan-200919:33Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34029-Jan-200919:33Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54829-Jan-200919:33Not Applicable
Ieunatt.exe8.0.6001.22918162,81627-Aug-200912:21x64
Iexplore.exe8.0.6001.22918660,74427-Aug-200914:04x64
Windows feed discovered.wavNot Applicable19,88431-Jan-200918:46Not Applicable
Windows information bar.wavNot Applicable23,30831-Jan-200918:46Not Applicable
Windows navigation start.wavNot Applicable11,34031-Jan-200918:46Not Applicable
Windows pop-up blocked.wavNot Applicable85,54831-Jan-200918:46Not Applicable
Desktop.iniNot Applicable6529-Jan-200919:30Not Applicable
Occache.dll8.0.6001.18828243,71227-Aug-200905:50x64
Desktop.iniNot Applicable6531-Jan-200918:40Not Applicable
Occache.dll8.0.6001.22918243,71227-Aug-200914:01x64
Iertutil.dll8.0.6001.188282,334,20827-Aug-200905:47x64
Sqmapi.dll6.0.6001.18828165,88827-Aug-200905:51x64
Iertutil.dll8.0.6001.229182,333,69627-Aug-200913:58x64
Sqmapi.dll6.0.6001.22918165,88827-Aug-200914:03x64
Ie4uinit.exe8.0.6001.1882870,65627-Aug-200904:10x64
Iernonce.dll8.0.6001.1882872,19227-Aug-200905:47x64
Iesetup.dll8.0.6001.1882877,31227-Aug-200905:47x64
Ie4uinit.exe8.0.6001.2291870,65627-Aug-200912:21x64
Iernonce.dll8.0.6001.2291872,19227-Aug-200913:58x64
Iesetup.dll8.0.6001.2291877,31227-Aug-200913:58x64
Iesysprep.dll8.0.6001.18828132,09627-Aug-200905:47x64
Iesysprep.dll8.0.6001.22918132,09627-Aug-200913:58x64
Ieframe.dll8.0.6001.1882812,461,56827-Aug-200905:47x64
Ieui.dll8.0.6001.18828219,13627-Aug-200905:47x64
Ieframe.dll8.0.6001.2291812,461,56827-Aug-200913:58x64
Ieui.dll8.0.6001.22918219,13627-Aug-200913:58x64
Ieunatt.exe8.0.6001.18828133,63227-Aug-200903:42x86
Iexplore.exe8.0.6001.18828638,23227-Aug-200905:23x86
Ieunatt.exe8.0.6001.22918133,63227-Aug-200911:44x86
Iexplore.exe8.0.6001.22918638,21627-Aug-200913:31x86
Occache.dll8.0.6001.18828206,84827-Aug-200905:20x86
Occache.dll8.0.6001.22918206,84827-Aug-200913:26x86
Urlmon.dll8.0.6001.188281,208,83227-Aug-200905:22x86
Urlmon.dll8.0.6001.229181,209,34427-Aug-200913:29x86
Inetcpl.cpl8.0.6001.188281,469,44027-Aug-200905:17Not Applicable
Inetcpl.cpl8.0.6001.229181,469,44027-Aug-200913:21Not Applicable
Jsproxy.dll8.0.6001.1882825,60027-Aug-200905:18x86
Wininet.dll8.0.6001.18828916,48027-Aug-200905:22x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51227-Aug-200905:22x86
Jsproxy.dll8.0.6001.2291825,60027-Aug-200913:21x86
Wininet.dll8.0.6001.22918916,48027-Aug-200913:29x86
Wininetplugin.dll1.0.0.164,51227-Aug-200913:29x86
Iedkcs32.dll18.0.6001.18828387,58427-Aug-200905:17x86
Iedkcs32.dll18.0.6001.22918387,58427-Aug-200913:21x86
Iepeers.dll8.0.6001.18828184,32027-Aug-200905:17x86
Iepeers.dll8.0.6001.22918184,32027-Aug-200913:21x86
Msfeeds.dll8.0.6001.18828594,43227-Aug-200905:18x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87629-Jan-200919:42Not Applicable
Msfeeds.dll8.0.6001.22918594,43227-Aug-200913:22x86
Msfeeds.mofNot Applicable1,87631-Jan-200918:56Not Applicable
Msfeedsbs.dll8.0.6001.1882855,29627-Aug-200905:18x86
Msfeedsbs.mofNot Applicable1,93829-Jan-200919:42Not Applicable
Msfeedssync.exe8.0.6001.1882813,31227-Aug-200903:41x86
Msfeedsbs.dll8.0.6001.2291855,29627-Aug-200913:22x86
Msfeedsbs.mofNot Applicable1,93831-Jan-200918:56Not Applicable
Msfeedssync.exe8.0.6001.2291813,31227-Aug-200911:43x86
Mshtml.dll8.0.6001.188285,940,22427-Aug-200905:18x86
Mshtml.tlb8.0.6001.188281,638,91227-Aug-200903:41Not Applicable
Mshtml.dll8.0.6001.229185,942,27227-Aug-200913:22x86
Mshtml.tlb8.0.6001.229181,638,91227-Aug-200911:43Not Applicable
Ieproxy.dll8.0.6001.18828246,27227-Aug-200905:17x86
Ieproxy.dll8.0.6001.22918246,27227-Aug-200913:21x86
Ieshims.dll8.0.6001.18828197,63227-Aug-200905:17x86
Ieshims.dll8.0.6001.22918197,63227-Aug-200913:21x86
Iertutil.dll8.0.6001.188281,985,53627-Aug-200905:17x86
Sqmapi.dll6.0.6001.18828129,53627-Aug-200905:22x86
Iertutil.dll8.0.6001.229181,986,04827-Aug-200913:21x86
Sqmapi.dll6.0.6001.22918129,53627-Aug-200913:29x86
Ie4uinit.exe8.0.6001.18828173,05627-Aug-200903:42x86
Iernonce.dll8.0.6001.1882855,80827-Aug-200905:17x86
Iesetup.dll8.0.6001.1882871,68027-Aug-200905:17x86
Ie4uinit.exe8.0.6001.22918173,05627-Aug-200911:44x86
Iernonce.dll8.0.6001.2291855,80827-Aug-200913:21x86
Iesetup.dll8.0.6001.2291871,68027-Aug-200913:21x86
Iesysprep.dll8.0.6001.18828109,05627-Aug-200905:17x86
Iesysprep.dll8.0.6001.22918109,05627-Aug-200913:21x86
Ieframe.dll8.0.6001.1882811,069,44027-Aug-200905:17x86
Ieui.dll8.0.6001.18828164,35227-Aug-200905:17x86
Ieframe.dll8.0.6001.2291811,069,95227-Aug-200913:21x86
Ieui.dll8.0.6001.22918164,35227-Aug-200913:21x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista

Aby uzyskać listę dodatkowych plików udostępnianych w tych pakietach, kliknij poniższe łącze:

Jak ustalić, czy na komputerze jest uruchomiona 32-bitowa czy 64-bitowa wersja systemu Windows

Jeśli nie możesz ustalić, czy jest uruchomiona 32-bitowa czy 64-bitowa wersja systemu Windows, uruchom program Informacje o systemie (Msinfo32.exe) i odczytaj wartość wyświetloną na liście dla elementu Typ systemu. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom lub Rozpocznij wyszukiwanie.
 2. Wpisz ciąg msinfo32.exe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. W programie Informacje o systemie odczytaj wartość dla elementu Typ systemu.

  • W przypadku 32-bitowych wersji systemu Windows element Typ systemu ma wartość Komputer z procesorem x86.
  • W przypadku 64-bitowych wersji systemu Windows element Typ systemu ma wartość Komputer z procesorem x64.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustalania, czy na komputerze jest uruchomiona 32- czy 64-bitowa wersja systemu Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
827218 JAK: Ustalanie, czy na komputerze jest uruchomiona 32- czy 64-bitowa wersja systemu Windows
Właściwości

Identyfikator artykułu: 974455 — ostatni przegląd: 21.06.2014 — zmiana: 1

Windows Internet Explorer 8, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Windows Internet Explorer 7, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 4, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

Opinia