MS10-024: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla usługi SMTP systemu Windows: 13 kwietnia 2010 i 13 lipca 2010

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-024. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:


Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń, korzystając z ogólnych danych kontaktowych pomocy technicznej.

Znane problemy

 • Ta aktualizacja zabezpieczeń może być zgłaszana jako zainstalowana (Zainstalowane) w wynikach skanowania przez narzędzie Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) lub w raportach serwera Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) w przypadku niektórych systemów Windows XP lub Windows Server 2003 bez włączonej usługi SMTP. Ten problem występuje z powodu błędu w metadanych mechanizmu wykrywania aktualizacji systemu Windows. Gdy usługa SMTP nie jest zainstalowana na tych platformach, w wynikach skanowania przez narzędzie MBSA lub w raporcie programu WSUS powinna być zgłaszana wartość Nie dotyczy. Jest to problem dotyczący tylko zgłaszania. Klienci, którzy pomyślnie zainstalowali tę aktualizację, nie muszą wykonywać żadnych dodatkowych czynności.

 • Jeśli wersja aktualizacji zabezpieczeń dla usługi SMTP systemu Windows wydana przed 13 lipca 2010 zostanie zainstalowana w systemie Windows Server 2008 z zainstalowanym programem Internet Information Services (IIS), opcje konfiguracji protokołu SMTP zostaną zresetowane. Tracone są wszystkie opcje konfiguracji protokołu SMTP ustawione przed zainstalowaniem wersji aktualizacji wydanej przed 13 lipca 2010. Wszelkie potrzebne opcje konfiguracji protokołu SMTP należy ponownie zastosować ręcznie po zainstalowaniu wersji aktualizacji zabezpieczeń wydanej przed 13 lipca 2010.

  Ten problem został rozwiązany w wersji tej aktualizacji zabezpieczeń wydanej 13 lipca 2010. Po jej zainstalowaniu są zachowywane wszystkie istniejące opcje konfiguracji protokołu SMTP.
 • W przypadku odinstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń MS10-024 następujące ustawienia protokołu SMTP w konfiguracji programu IIS 6.0 (%windir%\system32\inetsrv\MetaBase.xml) nie zostaną zachowane. Przyczyną tego problemu jest to, że program Smtpsetup.exe używa do zainstalowania aktualizacji zabezpieczeń starszych reguł kodu. Przed odinstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń należy utworzyć kopię zapasową dostosowanych ustawień protokołu SMTP, aby móc je przywrócić po odinstalowaniu.

  <IIsSmtpService      Location ="/LM/SmtpSvc"
  AdminACL

  AuthFlags

  ConnectionTimeout

  EnableReverseDnsLookup

  HopCount

  LocalRetryAttempts

  LocalRetryInterval

  LogFileTruncateSize

  LogType

  MaxBatchedMessages

  MaxConnections

  MaxMessageSize

  MaxOutConnections

  MaxOutConnectionsPerDomain

  MaxRecipients

  MaxSessionSize

  MaxSmtpErrors

  RelayForAuth

  RemoteRetryAttempts

  RemoteRetryInterval

  RemoteTimeout

  ShouldDeliver

  SmartHost

  SmartHostType

  SmtpDSNOptions

  SmtpInboundCommandSupportOptions

  SmtpLocalDelayExpireMinutes

  SmtpLocalNDRExpireMinutes

  SmtpOutboundCommandSupportOptions

  SmtpRemoteDelayExpireMinutes

  SmtpRemoteNDRExpireMinutes

  />

  <IIsSmtpServer Location ="/LM/SmtpSvc/1"
  AdminACL

  ConnectionTimeout

  LogFileTruncateSize

  LogType

  MasqueradeDomain

  MaxBatchedMessages

  MaxOutConnectionsPerDomain

  SendNdrTo

  ServerBindings

  ServerComment


  />


  Aby utworzyć kopię zapasową dostosowanych ustawień protokołu SMTP, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij pozycję Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS) 6.0.
  2. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem myszy serwer, a następnie kliknij polecenie Wykonaj kopię zapasową/Odtwórz konfigurację w menu rozwijanym Wszystkie zadania.
  3. W oknie dialogowym Kopia zapasowa/przywracanie konfiguracji kliknij pozycję Utwórz kopię zapasową.
  4. W polu Nazwa kopii zapasowej konfiguracji wpisz nazwę opisową, aby ułatwić zidentyfikowanie tego wpisu. Na przykład: MS10-024 Kopia zapasowa.
  5. Odinstaluj aktualizację zabezpieczeń 976323, a następnie ponownie uruchom komputer.
  6. Po ponownym uruchomieniu komputera ponownie otwórz narzędzie Wykonaj kopię zapasową/Odtwórz konfigurację w konsoli Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS) 6.0.
  7. Wybierz nazwę kopii zapasowej konfiguracji utworzonej w kroku 4 i kliknij pozycję Przywróć.
  8. Zostanie zwrócony komunikat podobny do następującego:
   Przywracanie kopii zapasowej metabazy jest długotrwałą procedurą, która usuwa wszystkie bieżące ustawienia i powoduje zatrzymanie wszystkich usług internetowych. Po ukończeniu procedury program IIS ponownie uruchamia te usługi.

   Czy na pewno chcesz kontynuować?
   Kliknij przycisk Tak, aby kontynuować przywracanie.
  Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu protokołu SMTP, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows 2000

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Smtpsvc.dll5.0.2195.7381447,76005-Mar-201017:25x86

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Smtpsvc.dll6.0.2600.3680456,70405-Mar-201019:02x86SP2SP2GDR
Smtpsvc.dll6.0.2600.3680456,70405-Mar-201018:55x86SP2SP2QFE
Smtpsvc.dll6.0.2600.5949456,70405-Mar-201018:45x86SP3SP3GDR
Smtpsvc.dll6.0.2600.5949456,70405-Mar-201018:38x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 lub Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Smtpsvc.dll6.0.3790.4675670,20805-Mar-201019:01x64SP2SP2GDR
Smtpsvc.dll6.0.3790.4675670,72005-Mar-201018:57x64SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Smtpsvc.dll6.0.3790.4675484,86405-Mar-201005:45x86SP2SP2GDR
Smtpsvc.dll6.0.3790.4675484,86405-Mar-201006:02x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Smtpsvc.dll6.0.3790.46751,266,68805-Mar-201018:59IA-64SP2SP2GDR
Smtpsvc.dll6.0.3790.46751,267,20005-Mar-201018:57IA-64SP2SP2QFE

Informacje o plikach w systemie Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli.


  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6001.18xxxWindows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Exstrace.dll7.0.6001.1848516,38403-Jun-201014:56x86
Fcachdll.dll7.0.6001.1848549,15203-Jun-201014:56x86
Mailmsg.dll7.0.6001.1848579,87203-Jun-201014:57x86
Regtrace.exe7.0.6001.1800028,16019-Jan-200807:33x86
Rwnh.dll7.0.6001.1800013,31219-Jan-200807:36x86
Seo.dll7.0.6001.18485223,23203-Jun-201014:59x86
Smtpapi.dll7.0.6001.1800013,82419-Jan-200807:36x86
Smtpsetup.exe7.0.6001.1848558,88003-Jun-201013:29x86
Staxmem.dll7.0.6001.180009,72819-Jan-200807:36x86
Exstrace.dll7.0.6001.2270416,38403-Jun-201014:49x86
Fcachdll.dll7.0.6001.2270449,15203-Jun-201014:49x86
Mailmsg.dll7.0.6001.2270479,87203-Jun-201014:50x86
Regtrace.exe7.0.6001.2270428,16003-Jun-201013:41x86
Rwnh.dll7.0.6001.2270413,31203-Jun-201014:51x86
Seo.dll7.0.6001.22704223,23203-Jun-201014:52x86
Smtpapi.dll7.0.6001.2270413,82403-Jun-201014:52x86
Smtpsetup.exe7.0.6001.2270458,88003-Jun-201013:41x86
Staxmem.dll7.0.6001.227049,72803-Jun-201014:52x86
Exstrace.dll7.0.6002.1826416,38403-Jun-201015:34x86
Fcachdll.dll7.0.6002.1826449,15203-Jun-201015:34x86
Mailmsg.dll7.0.6002.1826479,87203-Jun-201015:36x86
Regtrace.exe7.0.6002.1800528,16011-Apr-200906:27x86
Rwnh.dll7.0.6002.1800513,31211-Apr-200906:28x86
Seo.dll7.0.6002.18264223,23203-Jun-201015:38x86
Smtpapi.dll7.0.6002.1800513,82411-Apr-200906:28x86
Smtpsetup.exe7.0.6002.1826458,88003-Jun-201013:52x86
Staxmem.dll7.0.6002.180059,72811-Apr-200906:28x86
Exstrace.dll7.0.6002.2241716,38403-Jun-201015:53x86
Fcachdll.dll7.0.6002.2241749,15203-Jun-201015:53x86
Mailmsg.dll7.0.6002.2241779,87203-Jun-201015:54x86
Regtrace.exe7.0.6002.2241728,16003-Jun-201014:10x86
Rwnh.dll7.0.6002.2241713,31203-Jun-201015:57x86
Seo.dll7.0.6002.22417223,23203-Jun-201015:57x86
Smtpapi.dll7.0.6002.2241713,82403-Jun-201015:57x86
Smtpsetup.exe7.0.6002.2241758,88003-Jun-201014:10x86
Staxmem.dll7.0.6002.224179,72803-Jun-201015:57x86
Adsiisex.dll7.0.6001.180008,70419-Jan-200807:33x86
Aqadmin.dll7.0.6001.1844042,49604-Mar-201018:50x86
Aqueue.dll7.0.6001.18440478,20804-Mar-201018:50x86
Ntfsdrct.hNot Applicable77303-Jan-200819:00Not Applicable
Ntfsdrct.iniNot Applicable2,12205-Jan-200811:29Not Applicable
Ntfsdrv.dll7.0.6001.1844044,54404-Mar-201018:53x86
Seos.dll7.0.6001.1800030,72019-Jan-200807:36x86
Smtpctrs.dll7.0.6001.1844014,84804-Mar-201018:54x86
Smtpctrs.hNot Applicable8,00203-Jan-200819:00Not Applicable
Smtpctrs.iniNot Applicable43,01005-Jan-200811:29Not Applicable
Smtpsvc.dll7.0.6001.18485435,20003-Jun-201014:59x86
Snprfdll.dll7.0.6001.180009,72819-Jan-200807:36x86
Adsiisex.dll7.0.6001.227048,70403-Jun-201014:47x86
Aqadmin.dll7.0.6001.2270442,49603-Jun-201014:47x86
Aqueue.dll7.0.6001.22704478,20803-Jun-201014:47x86
Ntfsdrct.hNot Applicable77304-Mar-201005:50Not Applicable
Ntfsdrct.iniNot Applicable2,12204-Mar-201005:50Not Applicable
Ntfsdrv.dll7.0.6001.2270444,54403-Jun-201014:51x86
Seos.dll7.0.6001.2270430,72003-Jun-201014:52x86
Smtpctrs.dll7.0.6001.2270414,84803-Jun-201014:52x86
Smtpctrs.hNot Applicable8,00204-Mar-201005:50Not Applicable
Smtpctrs.iniNot Applicable43,01004-Mar-201005:50Not Applicable
Smtpsvc.dll7.0.6001.22704435,20003-Jun-201014:52x86
Snprfdll.dll7.0.6001.227049,72803-Jun-201014:52x86
Adsiisex.dll7.0.6002.180058,70411-Apr-200906:28x86
Aqadmin.dll7.0.6002.1822242,49604-Mar-201017:30x86
Aqueue.dll7.0.6002.18222478,20804-Mar-201017:30x86
Ntfsdrct.hNot Applicable77316-Apr-200800:34Not Applicable
Ntfsdrct.iniNot Applicable2,12216-Apr-200800:34Not Applicable
Ntfsdrv.dll7.0.6002.1822244,54404-Mar-201017:32x86
Seos.dll7.0.6002.1800530,72011-Apr-200906:28x86
Smtpctrs.dll7.0.6002.1822214,84804-Mar-201017:33x86
Smtpctrs.hNot Applicable8,00216-Apr-200800:34Not Applicable
Smtpctrs.iniNot Applicable43,01016-Apr-200800:34Not Applicable
Smtpsvc.dll7.0.6002.18264435,20003-Jun-201015:38x86
Snprfdll.dll7.0.6002.180059,72811-Apr-200906:28x86
Adsiisex.dll7.0.6002.224178,70403-Jun-201015:52x86
Aqadmin.dll7.0.6002.2241742,49603-Jun-201015:52x86
Aqueue.dll7.0.6002.22417478,20803-Jun-201015:52x86
Ntfsdrct.hNot Applicable77303-Apr-200920:59Not Applicable
Ntfsdrct.iniNot Applicable2,12203-Apr-200920:59Not Applicable
Ntfsdrv.dll7.0.6002.2241744,54403-Jun-201015:56x86
Seos.dll7.0.6002.2241730,72003-Jun-201015:57x86
Smtpctrs.dll7.0.6002.2241714,84803-Jun-201015:57x86
Smtpctrs.hNot Applicable8,00203-Apr-200920:59Not Applicable
Smtpctrs.iniNot Applicable43,01003-Apr-200920:59Not Applicable
Smtpsvc.dll7.0.6002.22417435,20003-Jun-201015:57x86
Snprfdll.dll7.0.6002.224179,72803-Jun-201015:57x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Exstrace.dll7.0.6001.1848520,99203-Jun-201015:32x64
Fcachdll.dll7.0.6001.1848562,97603-Jun-201015:32x64
Mailmsg.dll7.0.6001.1848595,23203-Jun-201015:33x64
Regtrace.exe7.0.6001.1800036,35219-Jan-200808:00x64
Rwnh.dll7.0.6001.1800015,87219-Jan-200808:03x64
Seo.dll7.0.6001.18485325,63203-Jun-201015:36x64
Smtpapi.dll7.0.6001.1800019,96819-Jan-200808:04x64
Smtpsetup.exe7.0.6001.1848572,70403-Jun-201014:08x64
Staxmem.dll7.0.6001.1800010,75219-Jan-200808:04x64
Exstrace.dll7.0.6001.2270420,99203-Jun-201015:13x64
Fcachdll.dll7.0.6001.2270462,97603-Jun-201015:13x64
Mailmsg.dll7.0.6001.2270495,23203-Jun-201015:14x64
Regtrace.exe7.0.6001.2270436,35203-Jun-201014:07x64
Rwnh.dll7.0.6001.2270415,87203-Jun-201015:17x64
Seo.dll7.0.6001.22704325,63203-Jun-201015:17x64
Smtpapi.dll7.0.6001.2270419,96803-Jun-201015:17x64
Smtpsetup.exe7.0.6001.2270472,70403-Jun-201014:07x64
Staxmem.dll7.0.6001.2270410,75203-Jun-201015:17x64
Exstrace.dll7.0.6002.1826420,99203-Jun-201016:13x64
Fcachdll.dll7.0.6002.1826462,97603-Jun-201016:13x64
Mailmsg.dll7.0.6002.1826495,23203-Jun-201016:15x64
Regtrace.exe7.0.6002.1800536,35211-Apr-200907:10x64
Rwnh.dll7.0.6002.1800515,87211-Apr-200907:11x64
Seo.dll7.0.6002.18264325,63203-Jun-201016:17x64
Smtpapi.dll7.0.6002.1800519,96811-Apr-200907:11x64
Smtpsetup.exe7.0.6002.1826472,70403-Jun-201014:31x64
Staxmem.dll7.0.6002.1800510,75211-Apr-200907:11x64
Exstrace.dll7.0.6002.2241720,99203-Jun-201016:08x64
Fcachdll.dll7.0.6002.2241762,97603-Jun-201016:08x64
Mailmsg.dll7.0.6002.2241795,23203-Jun-201016:09x64
Regtrace.exe7.0.6002.2241736,35203-Jun-201014:33x64
Rwnh.dll7.0.6002.2241715,87203-Jun-201016:12x64
Seo.dll7.0.6002.22417325,63203-Jun-201016:12x64
Smtpapi.dll7.0.6002.2241719,96803-Jun-201016:12x64
Smtpsetup.exe7.0.6002.2241772,70403-Jun-201014:33x64
Staxmem.dll7.0.6002.2241710,75203-Jun-201016:13x64
Adsiisex.dll7.0.6001.1800010,24019-Jan-200808:00x64
Aqadmin.dll7.0.6001.1844052,22404-Mar-201018:40x64
Aqueue.dll7.0.6001.18440588,28804-Mar-201018:40x64
Ntfsdrct.hNot Applicable77303-Jan-200818:04Not Applicable
Ntfsdrct.iniNot Applicable2,12205-Jan-200811:29Not Applicable
Ntfsdrv.dll7.0.6001.1844047,61604-Mar-201018:44x64
Seos.dll7.0.6001.1800075,77619-Jan-200808:03x64
Smtpctrs.dll7.0.6001.1844017,92004-Mar-201018:45x64
Smtpctrs.hNot Applicable8,00203-Jan-200818:04Not Applicable
Smtpctrs.iniNot Applicable43,01005-Jan-200811:29Not Applicable
Smtpsvc.dll7.0.6001.18485508,92803-Jun-201015:36x64
Snprfdll.dll7.0.6001.1800011,77619-Jan-200808:04x64
Adsiisex.dll7.0.6001.2270410,24003-Jun-201015:12x64
Aqadmin.dll7.0.6001.2270452,22403-Jun-201015:12x64
Aqueue.dll7.0.6001.22704588,28803-Jun-201015:12x64
Ntfsdrct.hNot Applicable77326-Feb-201004:11Not Applicable
Ntfsdrct.iniNot Applicable2,12226-Feb-201004:11Not Applicable
Ntfsdrv.dll7.0.6001.2270447,61603-Jun-201015:16x64
Seos.dll7.0.6001.2270475,77603-Jun-201015:17x64
Smtpctrs.dll7.0.6001.2270417,92003-Jun-201015:17x64
Smtpctrs.hNot Applicable8,00226-Feb-201004:11Not Applicable
Smtpctrs.iniNot Applicable43,01026-Feb-201004:11Not Applicable
Smtpsvc.dll7.0.6001.22704508,92803-Jun-201015:17x64
Snprfdll.dll7.0.6001.2270411,77603-Jun-201015:17x64
Adsiisex.dll7.0.6002.1800510,24011-Apr-200907:11x64
Aqadmin.dll7.0.6002.1822252,22404-Mar-201017:55x64
Aqueue.dll7.0.6002.18222588,28804-Mar-201017:55x64
Ntfsdrct.hNot Applicable77303-Sep-200818:43Not Applicable
Ntfsdrct.iniNot Applicable2,12203-Sep-200818:43Not Applicable
Ntfsdrv.dll7.0.6002.1822247,61604-Mar-201017:59x64
Seos.dll7.0.6002.1800575,77611-Apr-200907:11x64
Smtpctrs.dll7.0.6002.1822217,92004-Mar-201017:59x64
Smtpctrs.hNot Applicable8,00203-Sep-200818:43Not Applicable
Smtpctrs.iniNot Applicable43,01003-Sep-200818:43Not Applicable
Smtpsvc.dll7.0.6002.18264508,92803-Jun-201016:17x64
Snprfdll.dll7.0.6002.1800511,77611-Apr-200907:11x64
Adsiisex.dll7.0.6002.2241710,24003-Jun-201016:06x64
Aqadmin.dll7.0.6002.2241752,22403-Jun-201016:06x64
Aqueue.dll7.0.6002.22417588,28803-Jun-201016:06x64
Ntfsdrct.hNot Applicable77303-Apr-200920:46Not Applicable
Ntfsdrct.iniNot Applicable2,12203-Apr-200920:46Not Applicable
Ntfsdrv.dll7.0.6002.2241747,61603-Jun-201016:11x64
Seos.dll7.0.6002.2241775,77603-Jun-201016:12x64
Smtpctrs.dll7.0.6002.2241717,92003-Jun-201016:12x64
Smtpctrs.hNot Applicable8,00203-Apr-200920:45Not Applicable
Smtpctrs.iniNot Applicable43,01003-Apr-200920:45Not Applicable
Smtpsvc.dll7.0.6002.22417508,92803-Jun-201016:12x64
Snprfdll.dll7.0.6002.2241711,77603-Jun-201016:12x64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,763
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb976323~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,475
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,166
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb976323~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,886
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,970
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb976323~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,683
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,763
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb976323~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,477
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,166
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb976323~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,888
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,971
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb976323~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,689
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,354
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,374
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,089
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,128
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,618
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,649
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,317
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_00247db76614805648adbf4419660a25_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_9d9a90367d8c35e2.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_4a4de2094122d192509f09b69bdc2246_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_dd1c0ee5e5b124c4.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_4db4c82154a90c9f404e9bb04c11cd19_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_f359777305157ee4.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_6b087943bdf44392760b1cbf81234fcb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_a141d1bccabcd5cd.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_8f9829cee9888683c081c73c7053eac5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_dbfa91a41402ecdb.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_a154730c59285aaccedf7d752474fc83_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_bf1193ef69e5f9f6.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_da705cf7d2d3239310e52cdc450df509_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_c26f87e748eb11b5.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_ed0fab6fa764ab99f7f2197e79bd0f37_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_0836f9ed839a0444.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_30c8a9173c449881.manifest
File versionNot Applicable
File size198,978
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_31a7c8c4552239ba.manifest
File versionNot Applicable
File size183,490
Date (UTC)03-Jun-2010
Time (UTC)16:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_32c3bc73395b9993.manifest
File versionNot Applicable
File size198,978
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_33866b9e524df6d4.manifest
File versionNot Applicable
File size183,490
Date (UTC)03-Jun-2010
Time (UTC)17:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_88bf8f1908978b1d.manifest
File versionNot Applicable
File size111,278
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_899eaec621752c56.manifest
File versionNot Applicable
File size102,875
Date (UTC)03-Jun-2010
Time (UTC)16:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_8abaa27505ae8c2f.manifest
File versionNot Applicable
File size111,278
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_8b7d51a01ea0e970.manifest
File versionNot Applicable
File size102,875
Date (UTC)03-Jun-2010
Time (UTC)17:40
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_0be00ab289af585b11e0f872f489090f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_83fe35ba29f8da23.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_14454668a76ecbdefd39c157f3d65b52_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_9dd3cef16ac97f4c.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1477f63ea51cc8115f79b974b8cded68_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_516c520bb4a3ef74.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1d93c91c0fd91f8b79c829cadfb3e9ee_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_c0eda31a55932cc6.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3dad143f7f979ab9aa0e64a03f2c309d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_6edd1d60f453f93a.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6fe57ed0c8251fad8b62dc1757bb3cc8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_5d121e8b98318a75.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_773c9fb60b6e261cd62f3f4b7481e74a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_16d00594bb7d819a.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e2f9ec055566dcdbdf46ca375a124f8a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_53cb7a6613f05615.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_8ce7449af4a209b7.manifest
File versionNot Applicable
File size199,020
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_8dc664480d7faaf0.manifest
File versionNot Applicable
File size183,532
Date (UTC)03-Jun-2010
Time (UTC)17:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_8ee257f6f1b90ac9.manifest
File versionNot Applicable
File size199,020
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_8fa507220aab680a.manifest
File versionNot Applicable
File size183,532
Date (UTC)03-Jun-2010
Time (UTC)17:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18485_none_e4de2a9cc0f4fc53.manifest
File versionNot Applicable
File size111,336
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22704_none_e5bd4a49d9d29d8c.manifest
File versionNot Applicable
File size102,933
Date (UTC)03-Jun-2010
Time (UTC)17:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18264_none_e6d93df8be0bfd65.manifest
File versionNot Applicable
File size111,336
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22417_none_e79bed23d6fe5aa6.manifest
File versionNot Applicable
File size102,933
Date (UTC)03-Jun-2010
Time (UTC)17:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,773
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,489
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,180
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,904
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,982
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,699
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,773
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,491
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,180
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,906
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,983
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,705
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,432
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,451
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,362
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,103
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,142
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,628
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,659
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,333
Date (UTC)04-Jun-2010
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable

Informacje o plikach w systemie Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli.


  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Exstrace.dll7.5.7600.1660120,99201-Jun-201005:20x64
Fcachdll.dll7.5.7600.1660162,97601-Jun-201005:20x64
Mailmsg.dll7.5.7600.1660194,72001-Jun-201005:21x64
Regtrace.exe7.5.7600.1638536,35214-Jul-200901:39x64
Rwnh.dll7.5.7600.1638515,87214-Jul-200901:41x64
Seo.dll7.5.7600.16601321,02401-Jun-201005:24x64
Smtpapi.dll7.5.7600.1638519,45614-Jul-200901:41x64
Smtpsetup.exe7.5.7600.1660171,16801-Jun-201005:18x64
Staxmem.dll7.5.7600.1638510,75214-Jul-200901:41x64
Exstrace.dll7.5.7600.2072320,99201-Jun-201005:34x64
Fcachdll.dll7.5.7600.2072362,97601-Jun-201005:34x64
Mailmsg.dll7.5.7600.2072394,72001-Jun-201005:35x64
Regtrace.exe7.5.7600.1638536,35214-Jul-200901:39x64
Rwnh.dll7.5.7600.1638515,87214-Jul-200901:41x64
Seo.dll7.5.7600.20723321,02401-Jun-201005:38x64
Smtpapi.dll7.5.7600.1638519,45614-Jul-200901:41x64
Smtpsetup.exe7.5.7600.2072371,16801-Jun-201005:32x64
Staxmem.dll7.5.7600.1638510,75214-Jul-200901:41x64
Adsiisex.dll7.5.7600.1638510,24014-Jul-200901:40x64
Aqadmin.dll7.5.7600.1654451,71205-Mar-201007:52x64
Aqueue.dll7.5.7600.16544588,80005-Mar-201007:52x64
Ntfsdrct.hNot Applicable77310-Jun-200920:45Not Applicable
Ntfsdrct.iniNot Applicable2,12210-Jun-200920:45Not Applicable
Ntfsdrv.dll7.5.7600.1654447,61605-Mar-201007:52x64
Seos.dll7.5.7600.1638575,26414-Jul-200901:41x64
Smtpctrs.dll7.5.7600.1654417,92005-Mar-201007:53x64
Smtpctrs.hNot Applicable8,00210-Jun-200920:45Not Applicable
Smtpctrs.iniNot Applicable43,01010-Jun-200920:45Not Applicable
Smtpsvc.dll7.5.7600.16601509,44001-Jun-201005:25x64
Snprfdll.dll7.5.7600.1638511,77614-Jul-200901:41x64
Adsiisex.dll7.5.7600.1638510,24014-Jul-200901:40x64
Aqadmin.dll7.5.7600.2072351,71201-Jun-201005:32x64
Aqueue.dll7.5.7600.20723588,80001-Jun-201005:32x64
Ntfsdrct.hNot Applicable77310-Jun-200920:45Not Applicable
Ntfsdrct.iniNot Applicable2,12210-Jun-200920:45Not Applicable
Ntfsdrv.dll7.5.7600.2072347,61601-Jun-201005:37x64
Seos.dll7.5.7600.1638575,26414-Jul-200901:41x64
Smtpctrs.dll7.5.7600.2072317,92001-Jun-201005:39x64
Smtpctrs.hNot Applicable8,00210-Jun-200920:45Not Applicable
Smtpctrs.iniNot Applicable43,01010-Jun-200920:45Not Applicable
Smtpsvc.dll7.5.7600.20723509,44001-Jun-201005:39x64
Snprfdll.dll7.5.7600.1638511,77614-Jul-200901:41x64

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_32bc35d588820d97e4fddcca31d306e0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20723_none_282632c7a2673cf4.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_91d5416ac3410261dfe76cc73c3b734d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20723_none_e23f0bfe0356270e.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_de07fb65f6cc496a2477d2cbf721e601_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16601_none_af35aac697edbc33.manifest
File versionNot Applicable
File size707
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f375f537204ede2fb26135649402fa8a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16601_none_a4bb9847b9d893bd.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16601_none_8d6194fe557bfee2.manifest
File versionNot Applicable
File size93,509
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-common_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20723_none_8dd792856ea8093c.manifest
File versionNot Applicable
File size93,509
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16601_none_e5587b0021cef17e.manifest
File versionNot Applicable
File size56,840
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-smtpsvc-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20723_none_e5ce78873afafbd8.manifest
File versionNot Applicable
File size56,840
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,435
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,159
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb976323_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,020
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb976323~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,737
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,353
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb976323_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,396
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,087
Date (UTC)01-Jun-2010
Time (UTC)09:55
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 976323 — ostatni przegląd: 28.07.2010 — zmiana: 1

Opinia