Brak ikony „Połączono” w obszarze powiadomień w przypadku łączenia się z aplikacją zdalną za pomocą programu Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego na komputerze z systemem Windows Server 2008 R2

Symptomy

W przypadku łączenia się z aplikacją zdalną za pomocą programu Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego na komputerze z systemem Windows Server 2008 R2 w obszarze powiadomień brakuje ikony Połączono.

Uwaga Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji zdalnej ikona Połączono jest wyświetlana w obszarze powiadomień.

Logowanie jednokrotne w sieci Web (WebSSO) nie działa zgodnie z oczekiwaniami i pojawiają się podwójne monity o poświadczenia w aplikacjach uruchomionych za pośrednictwem aplikacji RemoteApp opublikowanych przez program Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego w systemie Windows Server 2008 R2.

Przyczyna

Ten problem występuje, gdy na komputerze klienckim znajduje się wiele niewygasłych plików cookie.

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, należy usunąć te pliki cookie.

Aby automatycznie obejść ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Rozwiąż ten problem. W oknie dialogowym Pobieranie pliku należy kliknąć przycisk Uruchom i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.
Uwagi
  • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
  • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby usunąć pliki cookie w programie Windows Internet Explorer 8, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij pozycję Połączenia sieciowe i internetowe, a następnie kliknij pozycję Opcje internetowe.
  2. Na karcie Ogólne kliknij pozycję Usuń.
  3. Aby usunąć tylko pliki cookie, zaznacz kliknięciem pole wyboru Pliki cookie, a następnie wyczyść kliknięciami wszystkie pozostałe pola wyboru.
  4. Kliknij przycisk Usuń.

Zamiast usuwać pliki cookie, można zmienić plik skryptu C:\windows\Web\RDWeb\Pages\renderscripts.js na serwerze programu Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego.

Aby zmienić plik skrytpu C:\windows\Web\RDWeb\Pages\renderscripts.js, wykonaj następujące czynności:

1. Zaloguj się do serwera programu Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego jako członek lokalnej grupy administratorów.
2. Przejdź do następującego pliku jscript, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Edytuj.

C:\windows\Web\RDWeb\Pages\renderscripts.js

3. W pliku jscript odszukaj implementację następującej funkcji.
function getCookieContents(strNameOfCookie)

4. Zmodyfikuj kod w pliku jscript w sposób podany poniżej:


Istniejący kod w pliku Renderscripts.js:

------------------------------------------
function getCookieContents(strNameOfCookie)
{
var objCookie;
var objCookieName;
var objCookieContents = null;

if ( strNameOfCookie != null &&
strNameOfCookie != "" &&
document.cookie.length > 0 )
{
var objCookies = document.cookie.split(";");
for (var iIndex = 0; iIndex < objCookies.length; iIndex++)
{
objCookie = objCookies[iIndex];
objCookieName = objCookie.substring(0, strNameOfCookie.length);Zmień powyższą sekcję w pliku Renderscripts.js w następujący sposób:

---------------------------------------------------------------------------------------
// Dodanie funkcji trim jako metody prototypu
// obiektu konstruktora String.
String.prototype.trim = function()
{
// Zastosowanie wyrażenia regularnego do zamiany wiodących i kończących
// spacji na pusty ciąg
return this.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, "");
}
// Koniec nowo dodanej funkcji

function getCookieContents(strNameOfCookie)
{
var objCookie;
var objCookieName;
var objCookieContents = null;

if ( strNameOfCookie != null &&
strNameOfCookie != "" &&
document.cookie.length > 0 )
{
var objCookies = document.cookie.split(";");
for (var iIndex = 0; iIndex < objCookies.length; iIndex++)
{
objCookie = objCookies[iIndex];
objCookie = objCookie.trim(); //Wywołanie nowo dodanej funkcji
objCookieName = objCookie.substring(0, strNameOfCookie.length);

Czy problem został rozwiązany?

  • Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
  • Prosimy o opinię. Aby przekazać opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.

Więcej informacji

Ten problem może występować, jeśli są spełnione następujące warunki:
  • Program Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego znajduje się w poddomenie, która ma domenę nadrzędną.
  • Domena nadrzędna lub dowolna inna poddomena zapisuje plik cookie z domeną ustawioną na poziomie domeny nadrzędnej. To zachowanie powoduje współużytkowanie pliku cookie przez wszystkie poddomeny.
Jeśli program Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego działa na poziomie domeny nadrzędnej, ikona połączenia jest wyświetlana w obszarze powiadomień. Ponadto w razie łączenia się z aplikacją zdalną funkcja logowania jednokrotnego, aplikacja zdalna i połączenie pulpitu działają zgodnie z oczekiwaniami.


Takie działanie można też zaobserwować w sytuacji, gdy w pliku cookie zwracanym klientowi przez serwer sieci Web znajdują się dodatkowe informacje pliku cookie.Właściwości

Identyfikator artykułu: 977507 — ostatni przegląd: 21.10.2011 — zmiana: 1

Opinia