MS10-029: Luka w zabezpieczeniach składnika protokołu ISATAP systemu Windows umożliwia fałszowanie zawartości

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-029. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Opis zmian funkcjonalności w tym biuletynie zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń implementuje dwie funkcje dotyczące protokołu ISATAP (Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol) protokołu IPv6:

 • Lista potencjalnych routerów. Za pomocą listy potencjalnych routerów klienci protokołu ISATAP mogą sprawdzać adresy źródłowe w przychodzących pakietach ISATAP. Funkcja listy potencjalnych routerów (PRL, Potential Router List) jest udokumentowana w standardzie internetowym RFC 5214. Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń będą stosowane dodatkowe operacje wymuszania na podstawie informacji zawartych na liście potencjalnych routerów. Ułatwia to ochronę klientów przed skutkami wykorzystania luki w zabezpieczeniach opisanej w biuletynie zabezpieczeń MS10-029.
 • Wykrywanie nieosiągalności sąsiada. Za pomocą funkcji wykrywania nieosiągalności sąsiada routery ISATAP sprawdzają, czy sąsiednie urządzenia są osiągalne. Funkcja wykrywania nieosiągalności sąsiada (NUD, Neighbor Unreachability Detection) jest udokumentowana w standardzie internetowym RFC 4861. Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń funkcja wykrywania nieosiągalności sąsiada jest domyślnie wyłączona ze względu na wysokie wymagania dotyczące zgodności. Konieczne jest więc jej ręczne skonfigurowanie.

Jak działa lista potencjalnych routerów?

Lista potencjalnych routerów jest przechowywana na poszczególnych klientach ISATAP i zawiera routery ISATAP tych klientów. Te adresy są uzyskiwane w ramach rozpoznawania nazw DNS routerów ISATAP. Po zainstalowaniu tej aktualizacji w systemie Windows są wykonywane dodatkowe działania sprawdzające na podstawie informacji zawartych na liście potencjalnych routerów.

Odebrany pakiet jest przetwarzany tylko wtedy, gdy jest spełniony jeden z następujących dwóch warunków:

 • Źródłowy adres IPv4 jest zgodny z ostatnimi 32 bitami źródłowego adresu IPv6.
 • Źródłowy adres IPv4 jest zgodny z adresem na liście potencjalnych routerów. Oznacza to, że pakiet został tunelowany przez router ISATAP klienta.
Przykładowy scenariusz:

HostAdres IPv4Adres IPv6
A1.1.1.13ffe::5efe:1.1.1.1
B2.2.2.22ffe::5efe:2.2.2.2
W tym scenariuszu host A wysyła pakiet tunelowany przez protokół ISATAP do hosta B ze źródłowym adresem IPv4 1.1.1.1. W tunelowanym pakiecie występuje sfałszowany źródłowy adres IPv6, na przykład 2ffe::5efe:3.3.3.3. Bez listy potencjalnych routerów host B wysłałby odpowiedź na adres 3.3.3.3, a nie na adres 1.1.1.1.


Jednak w przypadku stosowania listy potencjalnych routerów próba sfałszowania adresu zostanie wykryta i pakiet nie zostanie przetworzony.

Jak działa funkcja wykrywania nieosiągalności sąsiada?

Wykrywanie nieosiągalności sąsiada to nowa funkcja wdrażana przez tę aktualizację na routerach ISATAP. Powoduje ona sprawdzenie osiągalności sąsiada przed przekazaniem pakietów. Ułatwia to zapewnienie poprawnego działania sieci i zapobiega powstawaniu niektórych rodzajów pętli routingu.


Po włączeniu tej funkcji przed przekazaniem pakietu router wysyła do docelowego węzła ISATAP żądanie sąsiada. Ten węzeł odbiera żądanie sąsiada i jeśli nie ma odpowiedniego adresu IPv6, nie odpowiada na to żądanie i odrzuca pakiet. Jeśli węzeł ISATAP, który odebrał żądanie, ma przypisany odpowiedni adres, odpowiada, wysyłając anons sąsiada. Po odebraniu anonsu sąsiada węzeł, który wysłał żądanie, przekazuje pakiet.

Jak wdrożyć funkcję wykrywania nieosiągalności sąsiada w sieci?

Klienci powinni zachować rozwagę, wdrażając funkcję wykrywania nieosiągalności sąsiada. Jeśli funkcja wykrywania nieosiągalności sąsiada nie jest obsługiwana przez wszystkie węzły w sieci, jej włączenie może skutkować problemami z łącznością. Router ISATAP wysyłający żądanie sąsiada do urządzenia, które nie obsługuje funkcji wykrywania nieosiągalności sąsiada, nie otrzyma odpowiedzi. Uzna więc, że dana trasa jest niedostępna.Funkcja wykrywania nieosiągalności sąsiada jest obsługiwana w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2. Wymaga jednak ręcznego włączenia.


W systemach Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista i Windows Server 2008 należy zainstalować aktualizację zabezpieczeń 978338, a następnie ręcznie włączyć funkcję wykrywania nieosiągalności sąsiada.

Zalecane jest zwrócenie się do dostawców routerów z obsługą protokołu ISATAP w celu ustalenia, czy funkcja wykrywania nieosiągalności sąsiada jest zaimplementowana na ich urządzeniach oraz czy te urządzenia przetwarzają pakiety żądań sąsiadów i anonsów sąsiadów.

Jak włączyć funkcję wykrywania nieosiągalności sąsiada?

Włączanie funkcji wykrywania nieosiągalności sąsiada w systemach Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Aby włączyć funkcję wykrywania nieosiągalności sąsiada, wykonaj następujące czynności:

 1. Wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

  netsh int ipv6 set interface nazwa interfejsu ISATAP nud=enabled
 2. Ponownie uruchom komputer.
Aby wyłączyć funkcję wykrywania nieosiągalności sąsiada, wykonaj następujące czynności:

 1. Wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

  netsh int ipv6 set interface nazwa interfejsu ISATAP nud=di store=persistent
 2. Ponownie uruchom komputer.
Włączanie funkcji wykrywania nieosiągalności sąsiada w systemach Windows XP i Windows Server 2003

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w wypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows XP
Aby włączyć funkcję wykrywania nieosiągalności sąsiada, należy dodać wartość DWORD o nazwie NUDEnabledOnISATAP i wartości 1 do następującego podklucza rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\GlobalParams


Aby wyłączyć poprawkę, należy zmienić wartość wpisu DWORD NUDEnabledOnISATAP na 0 (zero).Aby dodać te wartość rejestru, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Znajdź i kliknij następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.
 4. Wpisz GlobalParams jako nazwę klucza, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Kliknij dwukrotnie klucz GlobalParams, aby go otworzyć.
 6. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
 7. Wpisz NUDEnabledOnISATAP jako nazwę wartości DWORD, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy wartość NUDEnabledOnISATAP, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 9. W polu Dane wartości wpisz wartość 1 w celu włączenia funkcji wykrywania nieosiągalności sąsiada, a następnie kliknij przycisk OK.  Uwaga Aby wyłączyć funkcję wykrywania nieosiągalności sąsiada, należy wpisać wartość 0 (zero), a następnie kliknąć przycisk OK.
 10. Zakończ Edytor rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
6to4svc.dll5.1.2600.3667100,86412-Feb-201004:47x86SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.1.2600.3667226,88011-Feb-201012:01x86SP2SP2GDR
6to4svc.dll5.1.2600.3667100,86412-Feb-201004:36x86SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.1.2600.3667226,88011-Feb-201011:08x86SP2SP2QFE
6to4svc.dll5.1.2600.5935100,86412-Feb-201004:33x86SP3SP3GDR
Tcpip6.sys5.1.2600.5935226,88011-Feb-201012:02x86SP3SP3GDR
6to4svc.dll5.1.2600.5935100,86412-Feb-201004:27x86SP3SP3QFE
Tcpip6.sys5.1.2600.5935226,88011-Feb-201011:36x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 lub Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
6to4svc.dll5.2.3790.4662124,92812-Feb-201017:29x64SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4662394,11212-Feb-201017:29x64SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.459044,03212-Feb-201017:29x64SP2SP2GDR
W6to4svc.dll5.2.3790.4662100,35212-Feb-201017:29x86SP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.459043,52012-Feb-201017:29x86SP2SP2GDR\WOW
6to4svc.dll5.2.3790.4662124,92812-Feb-201017:25x64SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4662396,03212-Feb-201017:25x64SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.459044,03212-Feb-201017:25x64SP2SP2QFE
W6to4svc.dll5.2.3790.4662100,35212-Feb-201017:25x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.459043,52012-Feb-201017:25x86SP2SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
6to4svc.dll5.2.3790.4662100,35212-Feb-201004:36x86SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4662247,36010-Feb-201012:48Not ApplicableSP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.459043,52016-Sep-200912:16x86SP2SP2GDR
6to4svc.dll5.2.3790.4662100,35212-Feb-201004:44x86SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4662248,64010-Feb-201015:51Not ApplicableSP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.459043,52016-Sep-200912:16x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
6to4svc.dll5.2.3790.4662363,52012-Feb-201017:28IA-64SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4662798,97612-Feb-201017:28Not ApplicableSP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.459042,49612-Feb-201017:28IA-64SP2SP2GDR
W6to4svc.dll5.2.3790.4662100,35212-Feb-201017:28x86SP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.459043,52012-Feb-201017:28x86SP2SP2GDR\WOW
6to4svc.dll5.2.3790.4662363,52012-Feb-201017:25IA-64SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4662802,68812-Feb-201017:25Not ApplicableSP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.459042,49612-Feb-201017:25IA-64SP2SP2QFE
W6to4svc.dll5.2.3790.4662100,35212-Feb-201017:25x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.459043,52012-Feb-201017:25x86SP2SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Iphlpsvc.dll6.0.6000.17021179,71218-Feb-201014:19x86
Tunmp.sys6.0.6000.1702115,36018-Feb-201012:04x86
Tunnel.sys6.0.6000.1702125,08818-Feb-201012:04x86
Iphlpsvc.dll6.0.6000.21226179,71218-Feb-201013:57x86
Tunmp.sys6.0.6000.2122615,36018-Feb-201011:50x86
Tunnel.sys6.0.6000.2122625,08818-Feb-201011:50x86
Iphlpsvc.dll6.0.6001.18427190,46418-Feb-201014:11x86
Tunmp.sys6.0.6001.1800015,36019-Jan-200805:55x86
Tunnel.sys6.0.6001.1842725,08818-Feb-201011:52x86
Iphlpsvc.dll6.0.6001.22636201,21618-Feb-201014:00x86
Tunmp.sys6.0.6001.2263615,36018-Feb-201012:00x86
Tunnel.sys6.0.6001.2263625,08818-Feb-201012:00x86
Iphlpsvc.dll6.0.6002.18209200,70418-Feb-201013:30x86
Tunmp.sys6.0.6001.1800015,36019-Jan-200805:55x86
Tunnel.sys6.0.6002.1820925,08818-Feb-201011:28x86
Iphlpsvc.dll6.0.6002.22341211,45618-Feb-201013:42x86
Tunmp.sys6.0.6002.2234115,36018-Feb-201011:42x86
Tunnel.sys6.0.6002.2234125,08818-Feb-201011:42x86
Tcpipreg.sys6.0.6002.1816030,72008-Dec-200917:26x86
Tcpipreg.sys6.0.6002.2234131,23218-Feb-201011:43x86
Netio.sys6.0.6000.16908213,59214-Aug-200917:16x86
Netio.sys6.0.6000.21226213,89618-Feb-201014:34x86
Netio.sys6.0.6001.22636220,04018-Feb-201017:36x86
Bfe.dll6.0.6000.21226317,44018-Feb-201013:55x86
Fwpkclnt.sys6.0.6000.2122685,50418-Feb-201011:50x86
Fwpuclnt.dll6.0.6000.21226543,23218-Feb-201013:56x86
Ikeext.dll6.0.6000.21226416,76818-Feb-201013:56x86
Wfp.mofNot Applicable81601-Apr-200916:13Not Applicable
Wfp.tmfNot Applicable115,17318-Feb-201011:51Not Applicable
Bfe.dll6.0.6001.22636328,70418-Feb-201013:57x86
Fwpkclnt.sys6.0.6001.2263698,19218-Feb-201017:36x86
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22636595,45618-Feb-201013:59x86
Ikeext.dll6.0.6001.22636438,27218-Feb-201013:59x86
Wfp.mofNot Applicable81401-Apr-200919:02Not Applicable
Wfp.tmfNot Applicable208,96618-Feb-201012:01Not Applicable
Tcpip.sys6.0.6001.18427898,95218-Feb-201014:49x86
Tcpip.sys6.0.6001.22636902,02418-Feb-201017:36x86
Tcpip.sys6.0.6002.18209904,57618-Feb-201014:07x86
Tcpip.sys6.0.6002.22341910,21618-Feb-201014:22x86
Netiomig.dll6.0.6000.1702149,15218-Feb-201014:21x86
Netiougc.exe6.0.6000.1702122,01618-Feb-201012:04x86
Tcpip.sys6.0.6000.17021815,10418-Feb-201012:05x86
Tcpipcfg.dll6.0.6000.17021167,42418-Feb-201014:22x86
Netiomig.dll6.0.6000.2122649,15218-Feb-201014:00x86
Netiougc.exe6.0.6000.2122622,01618-Feb-201011:51x86
Tcpip.sys6.0.6000.21226818,68818-Feb-201011:51x86
Tcpipcfg.dll6.0.6000.21226167,42418-Feb-201014:01x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Iphlpsvc.dll6.0.6000.17021199,16818-Feb-201014:29x64
Tunmp.sys6.0.6000.1702118,43218-Feb-201012:23x64
Tunnel.sys6.0.6000.1702129,69618-Feb-201012:24x64
Iphlpsvc.dll6.0.6000.21226199,16818-Feb-201014:34x64
Tunmp.sys6.0.6000.2122618,43218-Feb-201012:26x64
Tunnel.sys6.0.6000.2122629,69618-Feb-201012:26x64
Iphlpsvc.dll6.0.6001.18427224,25618-Feb-201014:21x64
Tunmp.sys6.0.6001.1800018,43219-Jan-200806:36x64
Tunnel.sys6.0.6001.1842729,69618-Feb-201012:15x64
Iphlpsvc.dll6.0.6001.22636238,08018-Feb-201014:25x64
Tunmp.sys6.0.6001.2263618,43218-Feb-201012:24x64
Tunnel.sys6.0.6001.2263629,69618-Feb-201012:24x64
Iphlpsvc.dll6.0.6002.18209225,28018-Feb-201013:49x64
Tunmp.sys6.0.6001.1800018,43219-Jan-200806:36x64
Tunnel.sys6.0.6002.1820929,69618-Feb-201011:59x64
Iphlpsvc.dll6.0.6002.22341238,59218-Feb-201013:43x64
Tunmp.sys6.0.6002.2234118,43218-Feb-201012:01x64
Tunnel.sys6.0.6002.2234129,69618-Feb-201012:01x64
Tcpipreg.sys6.0.6002.1816040,44808-Dec-200917:55x64
Tcpipreg.sys6.0.6002.2234140,44818-Feb-201012:02x64
Netio.sys6.0.6000.16908321,11214-Aug-200917:39x64
Netio.sys6.0.6000.21226320,90418-Feb-201015:10x64
Netio.sys6.0.6001.22636342,41618-Feb-201015:04x64
Bfe.dll6.0.6000.21226439,80818-Feb-201014:32x64
Fwpkclnt.sys6.0.6000.21226147,45618-Feb-201012:26x64
Fwpuclnt.dll6.0.6000.21226712,19218-Feb-201014:33x64
Ikeext.dll6.0.6000.21226419,32818-Feb-201014:34x64
Wfp.mofNot Applicable81601-Apr-200916:13Not Applicable
Wfp.tmfNot Applicable115,07318-Feb-201012:26Not Applicable
Bfe.dll6.0.6001.22636458,24018-Feb-201014:23x64
Fwpkclnt.sys6.0.6001.22636165,26418-Feb-201015:03x64
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22636779,77618-Feb-201014:24x64
Ikeext.dll6.0.6001.22636454,65618-Feb-201014:25x64
Wfp.mofNot Applicable81401-Apr-200916:13Not Applicable
Wfp.tmfNot Applicable207,86318-Feb-201012:24Not Applicable
Tcpip.sys6.0.6001.184271,420,68818-Feb-201015:01x64
Tcpip.sys6.0.6001.226361,414,03218-Feb-201015:04x64
Tcpip.sys6.0.6002.182091,427,33618-Feb-201014:28x64
Tcpip.sys6.0.6002.223411,423,75218-Feb-201014:22x64
Netiomig.dll6.0.6000.1702159,90418-Feb-201014:31x64
Netiougc.exe6.0.6000.1702125,60018-Feb-201012:24x64
Tcpip.sys6.0.6000.170211,200,64018-Feb-201012:25x64
Tcpipcfg.dll6.0.6000.17021232,96018-Feb-201014:32x64
Netiomig.dll6.0.6000.2122659,90418-Feb-201014:36x64
Netiougc.exe6.0.6000.2122625,60018-Feb-201012:26x64
Tcpip.sys6.0.6000.212261,198,08018-Feb-201012:27x64
Tcpipcfg.dll6.0.6000.21226232,96018-Feb-201014:37x64
Fwpuclnt.dll6.0.6000.21226543,23218-Feb-201013:56x86
Wfp.mofNot Applicable81601-Apr-200916:13Not Applicable
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22636595,45618-Feb-201013:59x86
Wfp.mofNot Applicable81401-Apr-200919:02Not Applicable
Netiomig.dll6.0.6000.1702149,15218-Feb-201014:21x86
Netiougc.exe6.0.6000.1702122,01618-Feb-201012:04x86
Tcpipcfg.dll6.0.6000.17021167,42418-Feb-201014:22x86
Netiomig.dll6.0.6000.2122649,15218-Feb-201014:00x86
Netiougc.exe6.0.6000.2122622,01618-Feb-201011:51x86
Tcpipcfg.dll6.0.6000.21226167,42418-Feb-201014:01x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Iphlpsvc.dll6.0.6001.18427407,04018-Feb-201014:08IA-64
Tunmp.sys6.0.6001.1800042,49619-Jan-200806:50IA-64
Tunnel.sys6.0.6001.1842769,12018-Feb-201012:16IA-64
Iphlpsvc.dll6.0.6001.22636427,00818-Feb-201014:59IA-64
Tunmp.sys6.0.6001.2263642,49618-Feb-201013:17IA-64
Tunnel.sys6.0.6001.2263669,12018-Feb-201013:17IA-64
Iphlpsvc.dll6.0.6002.18209408,57618-Feb-201013:14IA-64
Tunmp.sys6.0.6001.1800042,49619-Jan-200806:50IA-64
Tunnel.sys6.0.6002.1820969,12018-Feb-201011:44IA-64
Iphlpsvc.dll6.0.6002.22341428,54418-Feb-201013:27IA-64
Tunmp.sys6.0.6002.2234142,49618-Feb-201011:53IA-64
Tunnel.sys6.0.6002.2234169,12018-Feb-201011:53IA-64
Tcpipreg.sys6.0.6002.1816079,36008-Dec-200917:51IA-64
Tcpipreg.sys6.0.6002.2234180,89618-Feb-201011:54IA-64
Netio.sys6.0.6001.22636638,35218-Feb-201015:40IA-64
Bfe.dll6.0.6001.22636781,31218-Feb-201014:57IA-64
Fwpkclnt.sys6.0.6001.22636261,00818-Feb-201015:39IA-64
Fwpuclnt.dll6.0.6001.226361,122,30418-Feb-201014:59IA-64
Ikeext.dll6.0.6001.22636925,69618-Feb-201014:59IA-64
Wfp.mofNot Applicable81401-Apr-200916:14Not Applicable
Wfp.tmfNot Applicable207,76918-Feb-201013:17Not Applicable
Tcpip.sys6.0.6001.184272,940,80818-Feb-201014:49IA-64
Tcpip.sys6.0.6001.226362,941,32818-Feb-201015:40IA-64
Tcpip.sys6.0.6002.182092,951,55218-Feb-201014:00IA-64
Tcpip.sys6.0.6002.223412,956,67218-Feb-201014:13IA-64
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22636595,45618-Feb-201013:59x86
Wfp.mofNot Applicable81401-Apr-200919:02Not Applicable

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_10_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,901
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb978338~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,533
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,232
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb978338~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,133
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,837
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb978338~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,491
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_13_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,178
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_13_for_kb978338~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,116
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,185
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb978338~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,905
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,787
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb978338~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,942
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,696
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb978338~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,797
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,843
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb978338~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,282
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,845
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb978338~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,282
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,058
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb978338~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,694
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,173
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb978338~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,074
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,900
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb978338~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,532
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,231
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb978338~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,132
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_client_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,619
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,652
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,097
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,140
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,004
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,095
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,138
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,679
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,710
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,097
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,140
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,691
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,722
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,412
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,431
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,411
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_winpe_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_winpe_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,414
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_winpe~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,433
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size4,127
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_191c408fb7365383c60c8c5860d2bb17_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_a1a4581045d010c4.manifest
File versionNot Applicable
File size1,402
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_1ed18a6c1bd9940c7b2765548626084b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_f54bcee64a328a0c.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_22b12f2914c5f668d970283904e1a4c7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_b7b2a3f892f96027.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_4468947691a491693c2ba3e06ce34c70_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_71503c99885a9600.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_572cfef8f76b889ac6c00d9b8fcf99af_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_3b566e7f1aae4ac4.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_6b42cb539a2ed039540ef15e09b9e826_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_9711991bece63ab7.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_7496b48767a78df4a3378df086652e35_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16908_none_bb01dd1836eb1ea9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,045
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_96d3fdf0aa9b9ed3e965de612e5c31d7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_c823d07a753f9996.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_a95cada2e869d484ed3996eb993afa56_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_5ec6c260e376d398.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_b0a08a0b969c890e4a25fb32d780c94a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_138d528857289632.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_b71be7784c7d3fe2cf342f86c445997f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_546801d698cbe759.manifest
File versionNot Applicable
File size1,056
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_b8cfc3a8724c7a046b55d25e8a746a11_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_0a3a582b280d4642.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_c8cd5062bb00183b108e3e07f3cfef20_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_cefe8114490fbf19.manifest
File versionNot Applicable
File size1,393
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_c93bfc508b4ee2c44d631633bd8edcc9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17021_none_c2787feeb36de2ee.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_cfd9a77b79a6bb58f0630270e4e7814b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_efb4a27eaf74efbe.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_e8b5be863c24aa91979e93ca380b2c15_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_99475da412366362.manifest
File versionNot Applicable
File size716
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17021_none_0fe812727f4356a5.manifest
File versionNot Applicable
File size17,110
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:54
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_1076b295985c7249.manifest
File versionNot Applicable
File size17,110
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_11d47c987c644985.manifest
File versionNot Applicable
File size19,132
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_12524b13958ae910.manifest
File versionNot Applicable
File size18,383
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)18:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_13d290d27978969c.manifest
File versionNot Applicable
File size19,132
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_1428eb9d92bddb72.manifest
File versionNot Applicable
File size18,383
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_87c2cfff02c3ebf2.manifest
File versionNot Applicable
File size4,845
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)21:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_88630ed21bd06a58.manifest
File versionNot Applicable
File size4,845
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16908_none_54bd3631b81fb89b.manifest
File versionNot Applicable
File size3,908
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)18:13
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_552f0c98d14f8e02.manifest
File versionNot Applicable
File size3,908
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_570aa516ce7e04c9.manifest
File versionNot Applicable
File size3,908
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)18:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-network-security_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_cbb80fac468cdeac.manifest
File versionNot Applicable
File size126,920
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:44
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-network-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_cd93a82a43bb5573.manifest
File versionNot Applicable
File size127,634
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)18:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_b30f7c1866701ed5.manifest
File versionNot Applicable
File size6,254
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_b38d4a937f96be60.manifest
File versionNot Applicable
File size6,254
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)18:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_b50d905263846bec.manifest
File versionNot Applicable
File size6,400
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_b563eb1d7cc9b0c2.manifest
File versionNot Applicable
File size6,400
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:37
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17021_none_5f8a957c924295b7.manifest
File versionNot Applicable
File size28,871
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:52
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_6019359fab5bb15b.manifest
File versionNot Applicable
File size28,871
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:40
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_02114e820d036a1213b20655951324e8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16908_none_61e9115adf1c41ae.manifest
File versionNot Applicable
File size1,744
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0d26f0e1d5b1378f63e696f582935773_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_b62284b18f63e01d.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1802998639d46f90ed07d761205609fe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_9349bd828a9f181e.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_19738cf1798a0636ab3a13d4dddcbdf8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_0f9cc5aa1c2d4220.manifest
File versionNot Applicable
File size1,082
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_22fa9a2664d09ffa51ce25e97d1d5540_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_c1bb8f428642e22f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,082
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_281fad714ea612178090a7272ffc0182_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_81f4775e1d91bf90.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5b5377d13d6a958554702a25ea63ecaa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_2aefdc6f9edec21b.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_62466105d2231fed125a745c98e8d29b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_b5ce4d5641326826.manifest
File versionNot Applicable
File size1,082
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6e01796dbb62c81cba5230f0f6e65d51_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16908_none_335e3ab2ecccd43d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,051
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6e5e8690d7ca07f54db2f2294340412d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_0c3196fee37d7b9e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,401
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8a901f3e433ad8f67377acae85806660_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_738712be9ec61a38.manifest
File versionNot Applicable
File size1,766
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9ca2cdb7980da7855065557178cdfb8e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_5ee86ba36c5343d6.manifest
File versionNot Applicable
File size2,444
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a5230537331cb9b310737ac17704a54c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_291c6aefa993437d.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b3341eb2a700b377540f7f6bf6851248_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_616f22d568a1a9da.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b9d455f01ee0498bad3f47576beb3ef6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_ed95901d2164ef7b.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b9ddb2178c6ffd2056458bedd8dffb13_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_58e19a0c8636646a.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_be4e4d7f92d07f806e8f31aaacb680a8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_910664820b0876ca.manifest
File versionNot Applicable
File size1,410
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c0e4b43c960c07828a5484f5d26d28c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_4efa1dcdbbbb530f.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c2a0926d2159f99fbe9612ee21130b92_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_751f8dc0cfb36f1e.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ccfb1e9b50557f82f9808afbcd9b052d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_eb2c815d77fa5246.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_dfdc666d3afd6a4e97266e8e93d5a40d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_d0cb07a50f80f7de.manifest
File versionNot Applicable
File size720
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e674afc39f253473d9c8a8a483763f29_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_1ac98fe52912a94f.manifest
File versionNot Applicable
File size2,114
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_feee4a3d1a1fb7b7dd6e8131ed6d88a7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17021_none_3c4ca97952c9dbcd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,082
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17021_none_6c06adf637a0c7db.manifest
File versionNot Applicable
File size17,162
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)18:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_6c954e1950b9e37f.manifest
File versionNot Applicable
File size17,162
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)16:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_6df3181c34c1babb.manifest
File versionNot Applicable
File size19,190
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_6e70e6974de85a46.manifest
File versionNot Applicable
File size18,443
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)16:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_6ff12c5631d607d2.manifest
File versionNot Applicable
File size19,190
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_704787214b1b4ca8.manifest
File versionNot Applicable
File size18,443
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_e3e16b82bb215d28.manifest
File versionNot Applicable
File size5,122
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)21:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_e481aa55d42ddb8e.manifest
File versionNot Applicable
File size5,122
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16908_none_b0dbd1b5707d29d1.manifest
File versionNot Applicable
File size3,916
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)18:36
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_b14da81c89acff38.manifest
File versionNot Applicable
File size3,916
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)16:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_b329409a86db75ff.manifest
File versionNot Applicable
File size3,916
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)16:23
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-network-security_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_27d6ab2ffeea4fe2.manifest
File versionNot Applicable
File size126,964
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)16:22
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-network-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_29b243adfc18c6a9.manifest
File versionNot Applicable
File size127,680
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)16:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_0f2e179c1ecd900b.manifest
File versionNot Applicable
File size6,276
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)17:38
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_0fabe61737f42f96.manifest
File versionNot Applicable
File size6,276
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)16:27
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_112c2bd61be1dd22.manifest
File versionNot Applicable
File size6,422
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)17:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_118286a1352721f8.manifest
File versionNot Applicable
File size6,422
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:33
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17021_none_bba931004aa006ed.manifest
File versionNot Applicable
File size28,941
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)18:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_bc37d12363b92291.manifest
File versionNot Applicable
File size28,941
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)16:17
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,248
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb978338~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,159
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,101
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_11_for_kb978338~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,035
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,921
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_12_for_kb978338~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size6,766
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_13_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,248
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_13_for_kb978338~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,159
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_14_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,883
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_14_for_kb978338~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,813
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_15_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,732
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_15_for_kb978338~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size6,097
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_16_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,192
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_16_for_kb978338~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,136
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,199
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb978338~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,923
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,475
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb978338~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size6,348
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,706
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb978338~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,271
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,531
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb978338~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,232
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,303
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb978338~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,760
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,080
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb978338~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size6,929
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,260
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb978338~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,198
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,189
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb978338~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,100
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,920
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb978338~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size6,765
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_client_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_client_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,629
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,662
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,378
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,433
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,973
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,016
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,377
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,432
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,380
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,435
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,732
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,420
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,439
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,428
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,447
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_winpe_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_winpe_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_winpe_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_winpe~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:21
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size4,161
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17021_none_765b58486c0189d6.manifest
File versionNot Applicable
File size5,465
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:47
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_76e9f86b851aa57a.manifest
File versionNot Applicable
File size5,465
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_7847c26e69227cb6.manifest
File versionNot Applicable
File size5,465
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)16:03
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_78c590e982491c41.manifest
File versionNot Applicable
File size5,465
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)17:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_7a45d6a86636c9cd.manifest
File versionNot Applicable
File size5,465
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)14:57
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_7a9c31737f7c0ea3.manifest
File versionNot Applicable
File size5,465
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:29
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16908_none_bb307c07a4ddebcc.manifest
File versionNot Applicable
File size2,730
Date (UTC)14-Aug-2009
Time (UTC)18:06
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_bba2526ebe0dc133.manifest
File versionNot Applicable
File size2,730
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_bd7deaecbb3c37fa.manifest
File versionNot Applicable
File size2,730
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)17:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-network-security_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_322b5582334b11dd.manifest
File versionNot Applicable
File size71,115
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-network-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_3406ee00307988a4.manifest
File versionNot Applicable
File size71,155
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)17:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17021_none_c5fddb527f00c8e8.manifest
File versionNot Applicable
File size22,999
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:47
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_c68c7b759819e48c.manifest
File versionNot Applicable
File size22,999
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_1802998639d46f90ed07d761205609fe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_372cc5f4d23fafe4.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_31bb7aac73546ad60ccc2cf59545ee71_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_cdd3438bf20d0e78.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_5d2628677a34b612f6ef1f0b4f9c9cd2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_3386c4132f2541f1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,080
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_6c9ca6bb1e334b1d522e1d8d146af18a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_491cdc85bc103186.manifest
File versionNot Applicable
File size718
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_72e19075c573f048283338625f91d492_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_922f67f73ccc85e7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,080
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7c2db0eaa9744d31397e86fea2aefdb6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_90b661464116fe90.manifest
File versionNot Applicable
File size718
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_81b5f3299f9a1dd6af50b14f4ee6345d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_dd3d04c240d52e4a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,066
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_982011f98005185515c98e1b81fdf3fa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_46de7cd74eecdf5a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,066
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_aba1e47fde263164ea2d44ae4b181a89_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_3fe77e704775f66f.manifest
File versionNot Applicable
File size718
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b90c0c9f42112e56d85066811466af5d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_2bcb67d44242a430.manifest
File versionNot Applicable
File size1,406
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_bd719ab98000636e5477fa273d66d480_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_d024efe002b3bb6a.manifest
File versionNot Applicable
File size718
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c0e4b43c960c07828a5484f5d26d28c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_f2dd2640035bead5.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c55dbe69fd807370ab9f7585587471e0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_21d8d716b74ab17f.manifest
File versionNot Applicable
File size2,110
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_11d6208e7c625281.manifest
File versionNot Applicable
File size19,161
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_1253ef099588f20c.manifest
File versionNot Applicable
File size18,413
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)19:10
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_13d434c879769f98.manifest
File versionNot Applicable
File size19,161
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_142a8f9392bbe46e.manifest
File versionNot Applicable
File size18,413
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:03
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_87c473f502c1f4ee.manifest
File versionNot Applicable
File size5,118
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_8864b2c81bce7354.manifest
File versionNot Applicable
File size5,118
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:04
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_570c490cce7c0dc5.manifest
File versionNot Applicable
File size3,912
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)19:10
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-network-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_cd954c2043b95e6f.manifest
File versionNot Applicable
File size127,657
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)19:11
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_b311200e666e27d1.manifest
File versionNot Applicable
File size6,265
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)05:46
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_b38eee897f94c75c.manifest
File versionNot Applicable
File size6,265
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)19:12
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_b50f3448638274e8.manifest
File versionNot Applicable
File size6,411
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)14:53
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_b5658f137cc7b9be.manifest
File versionNot Applicable
File size6,411
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,192
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb978338~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,914
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,522
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb978338~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,215
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,292
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb978338~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,746
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,962
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb978338~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,839
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,933
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb978338~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,860
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,963
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb978338~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,839
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb978338_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,716
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb978338~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,639
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,415
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,780
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,815
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,715
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,784
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,819
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,696
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,727
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,416
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,424
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb978338_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:18
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,698
Date (UTC)19-Feb-2010
Time (UTC)08:22
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_7847c26e69227cb6.manifest
File versionNot Applicable
File size5,465
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)16:03
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_78c590e982491c41.manifest
File versionNot Applicable
File size5,465
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)17:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_7a45d6a86636c9cd.manifest
File versionNot Applicable
File size5,465
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)14:57
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-i..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_7a9c31737f7c0ea3.manifest
File versionNot Applicable
File size5,465
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)15:29
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_bd7deaecbb3c37fa.manifest
File versionNot Applicable
File size2,730
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)17:54
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-network-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_3406ee00307988a4.manifest
File versionNot Applicable
File size71,155
Date (UTC)18-Feb-2010
Time (UTC)17:54
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 978338 — ostatni przegląd: 16.04.2010 — zmiana: 1

Opinia