Jest rejestrowany identyfikator zdarzenia 1006 i nie można przenieść skrzynki pocztowej na serwerze Exchange Server 2003 do serwera Exchange Server 2010

Dotyczy: Exchange Server 2010

Objawy


Dodaj serwerze, na którym jest uruchomiona rola serwera skrzynki pocztowej programu Microsoft Exchange Server 2010 w istniejącej organizacji programu Exchange Server 2003. Ta organizacja ma nazwę organizacji hebrajski. W tym scenariuszu nie można przenieść skrzynki pocztowej na serwerze Exchange Server 2003 do serwera Exchange Server 2010. Dodatkowo okaże się, że następujące zdarzenie jest rejestrowane w dzienniku aplikacji:

Przyczyna


Ten problem występuje, ponieważ usługa replikacji skrzynki pocztowej programu Microsoft Exchange nie może zalogować się do skrzynki pocztowej systemu Exchange Server 2010. To dlatego ma właściwość LegacyExchangeDN skrzynki pocztowej systemu "/ o =" jako część nazwy organizacji hebrajski.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować następujący pakiet zbiorczy aktualizacji:
982639 Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 4 dla Exchange Server 2010

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.