Wartość atrybutu msExchVersion użytkownika jest dołączana niepoprawnie po uruchomieniu polecenia cmdlet Enable-MailUser w taki sposób, aby włączyć obsługę poczty użytkownika

Dotyczy: Exchange Server 2010

Objawy


Polecenie cmdlet Enable-MailUser mail włącza istniejącego użytkownika w usłudze Active Directory przez dodanie niektórych atrybutów. Te atrybuty są wymagane przez program Microsoft Exchange. Po uruchomieniu polecenia cmdlet Enable-MailUser w programie Exchange Management Shell na serwerze Microsoft Exchange Server 2010, wartość wyświetlana w atrybucie msExchVersion jest dołączana niepoprawnie. Atrybuty są pieczęcią z numerem wersji programu Exchange Server 2007 zamiast numeru wersji programu Exchange Server 2010. Uwaga Po uruchomieniu polecenia cmdlet Get-MailUser przeciwko docelowego użytkownika powłoki zarządzania programu Exchange można znaleźć następujące informacje na temat atrybutu msExchVersion :
ExchangeVersion            : 0.1 (8.0.535.0)
Oczekiwany wynik jest następujący:
ExchangeVersion            : 0.10 (14.0.100.0)

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować następujący pakiet zbiorczy aktualizacji:
982639 Opis pakietu zbiorczego aktualizacji 4 dla Exchange Server 2010

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji


Aby uzyskać więcej informacji na temat polecenia cmdlet Enable-MailUser odwiedź następujące witryny firmy Microsoft: