Rozwiązywanie problemów z połączeniami TCP/IP w systemach Windows 2000 i Windows NT

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL102908
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows XP: 314067.
Streszczenie
Narzędzia ARP, PING, FTP, NETSTAT i NBTSTAT mogą dostarczyć użytecznych informacji, gdy trzeba określić przyczynę problemów z działaniem protokołu sieciowego TCP/IP w systemie Windows. Poniżej znajduje się lista możliwych objawów nieprawidłowego działania TCP/IP wraz z zaleceniami, jak wykorzystać wymienione narzędzia do diagnozowania problemów. Mimo że lista nie jest kompletna, są na niej przykłady, ukazujące, jak wykorzystać omawiane narzędzia do prześledzenia problemów sieciowych.
Więcej informacji
P:Jak sprawdzić, czy protokół TCP/IP jest prawidłowo zainstalowany w systemie Windows?

O:Wydaj polecenie PING w systemie lokalnym, wpisując w wierszu polecenia 127.0.0.1 jako adres IP docelowego komputera:
ping 127.0.0.1


System powinien udzielić natychmiastowej odpowiedzi. Jeżeli polecenie PING nie zostanie odnalezione albo jego wykonanie nie powiedzie się, otwórz dziennik zdarzeń w Podglądzie zdarzeń i odszukaj wpisy świadczące o problemach z instalacją albo z usługą TCP/IP. Spróbuj także wydać polecenie PING z adresami IP lokalnych interfejsów, aby sprawdzić, czy adres IP jest skonfigurowany prawidłowo. Pomyślne wykonanie polecenia PING świadczy o tym, że warstwa IP w systemie docelowym jest prawdopodobnie sprawna.

P:Jak sprawdzić, czy usługa Serwer FTP jest prawidłowo zainstalowana w systemie Windows?

O:Wydaj polecenie FTP w systemie lokalnym, wpisując w wierszu polecenia 127.0.0.1 jako adres IP docelowego komputera:
ftp 127.0.0.1


Lokalna interakcja z serwerem jest dokładnie taka sama, jak w przypadku innych klientów systemu Windows (i większości systemów UNIX). Polecenia tego można używać także do określenia, czy prawidłowo skonfigurowano katalogi, uprawnienia i inne elementy związane z usługą Serwer FTP.

P:Co jest przyczyną błędu nr 53 podczas łączenia z serwerem Windows NT, Windows for Workgroups lub Microsoft LAN Manager?

O:Błąd 53 jest zwracany, gdy nie udaje się ustalenie adresu komputera o określonej nazwie. Jeżeli komputer ten znajduje się w lokalnej podsieci, sprawdź, czy pisownia nazwy nie jest błędna oraz czy w docelowym systemie również uruchomiono usługę TCP/IP. Jeżeli komputer jest poza podsiecią lokalną, upewnij się, czy w pliku LMHOSTS nie brakuje informacji o odwzorowaniu jego nazwy na adres IP. Jeżeli instalacja jest bez zarzutu, wykonaj polecenie PING do systemu zdalnego, aby upewnić się, czy oprogramowanie TCP/IP tego komputera jest sprawne.

P:Po dodaniu nowego odwzorowania do pliku LMHOSTS połączenie z serwerem trwa bardzo długo. Czy można temu zaradzić?

O:Winę za to zachowanie może ponosić duży rozmiar pliku LMHOSTS, w którym ważny wpis znajduje się na końcu, być może za kilkoma dyrektywami #INCLUDE. Aby skrócić czas łączenia, można zrobić dwie rzeczy. Pierwsze rozwiązanie polega na oznaczeniu wpisu jako przeznaczonego do wczesnego załadowania i wymaga dodania za odwzorowaniem tagu #PRE oraz wydania polecenia NBSTST -R, które spowoduje natychmiastową aktualizację buforu nazw lokalnych. Drugie wyjście polega na umieszczeniu odwzorowania wyżej w pliku LMHOSTS.

W celu odnalezienia wpisów bez tagu #PRE plik LMHOSTS jest czytany wiersz po wierszu. Dlatego też często używane wpisy należy umieszczać w pobliżu jego początku, natomiast wpisy z modyfikatorem #PRE w pobliżu końca.

P:Co zrobić, gdy użytkownicy skarżą się na trudności z połączeniem z konkretnym serwerem, nawet po podaniu tej samej nazwy?

O:Wydaj polecenie NBTSTAT -N, aby (miarodajnie) określić, pod jaką nazwą serwer jest zarejestrowany w sieci. W wyniku wykonania tego polecenia pojawi się lista kilku nazw, pod jakimi system zarejestrował się przy użyciu NetBIOS-u przez protokół TCP/IP. Wśród nazw powinna znajdować się jedna, przypominająca nazwę komputera. Jeżeli nie, wypróbuj jedną z pozostałych unikatowych nazw. Polecenie NBTSTAT może wyświetlić także zbuforowane wpisy odnoszące się do systemów zdalnych, które albo zostały wcześniej wczytane z pliku LMHOSTS na skutek obecności tagu #PRE, albo były niedawno rozwiązywane w ramach bieżącego funkcjonowania sieci. Jeżeli nazwa stosowana przez zdalnych użytkowników jest taka sama, a inne systemy znajdują się w podsieci zdalnej, sprawdź, czy w pliku LMHOSTS nie brakuje odwzorowania tego systemu.

P:Co zrobić, jeżeli nie mogę nawiązać połączenia przy użyciu usług TELNET, FTP i innych, podając nazwy obcych systemów, natomiast połączenie udaje się na podstawie adresów IP?

O:Kliknij ikonę Sieć w Panelu sterowania i sprawdź konfigurację rozwiązywania nazw hostów (poniżej opcji Łączność TCP/IP). Upewnij się, że systemowa konfiguracja HOSTS i DNS jest prawidłowa. Jeżeli jest używany plik HOSTS, sprawdź, czy pisownia nazwy systemu zdalnego jest w pliku taka sama, jak w aplikacji. Jeżeli używana jest usługa DNS, sprawdź, czy adresy IP serwerów DNS są prawidłowe i wymienione we właściwej kolejności. Aby sprawdzić, czy nazwa hosta jest rozwiązywana prawidłowo, wykonaj polecenie PING do systemu zdalnego, wpisując zarówno nazwę hosta, jak i adres IP.

P:Powitanie wyświetlane po połączeniu w usłudze TELNET z konkretnym komputerem wskazuje, że połączenie zostało nawiązane z maszyną inną od zamierzonej, mimo tego, że adres IP był określony prawidłowo. Dlaczego tak się dzieje?

O:Takie sytuacje zdarzają się, gdy dwóm systemom w tej samej sieci zostają omyłkowo nadane takie same adresy IP. Odwzorowanie adresu Ethernet i IP odbywa się w module protokołu rozwiązywania adresów (ARP), który przyjmuje założenie, że pierwsza odpowiedź, jaką otrzymuje, jest prawdziwa. Dlatego odpowiedź „komputera-sobowtóra” nadchodzi niekiedy wcześniej, niż odpowiedź prawowitego komputera. Problemy te są trudne do rozpoznania i prześledzenia. Polecenie ARP -g powoduje wyświetlenie odwzorowań przechowywanych w buforze modułu ARP. Jeżeli adres Ethernet żądanego systemu zdalnego jest znany, można łatwo wykryć sytuację podwójnego dopasowania. Jeżeli nie, można usunąć wpis poleceniem ARP D, następnie wydać polecenie PING na ten sam adres (wymuszając w ten sposób nowe odwzorowanie modułu ARP) i ponownie sprawdzić adres Ethernet w buforze poleceniem ARP -g. Jest niewykluczone, że jeżeli obydwa systemy są w tej samej sieci, w końcu uda się uzyskać inną odpowiedź. Jeżeli nie, może być konieczne przefiltrowanie ruchu generowanego przez „komputer-sobowtór” w celu określenia właściciela albo lokalizacji systemu.

P:Co zrobić, gdy połączenie TCP/IP z systemem zdalnym sprawia wrażenie zawieszonego?

O:Polecenie NETSTAT -a wyświetla stan całego ruchu przechodzącego przez porty TCP i UDP w systemie lokalnym. O prawidłowym stanie połączenia TCP świadczy na ogół brak bajtów oczekujących w kolejkach wyjściowych i wejściowych. Jeżeli w którejś kolejce są zablokowane dane albo stan jest zmienny, to prawdopodobnie wystąpił problem z połączeniem. W przeciwnym przypadku winę ponoszą najprawdopodobniej opóźnienia powodowane przez sieć albo aplikację.

P:Co zrobić, jeżeli w oknie dialogowym z konfiguracją protokołu TCP/IP pojawia się komunikat, że domyślna brama nie należy do jednego ze skonfigurowanych interfejsów, wraz z pytaniem, czy powinna zostać zmieniona?

O:Opisany błąd świadczy o tym, że domyślna brama nie znajduje się w tej samej sieci logicznej co którykolwiek spośród zainstalowanych w systemie interfejsów. Można to ustalić, porównując tę część adresu domyślnej bramy, która identyfikuje sieć (w tym celu należy wykonać iloczyn logiczny maski podsieci i adresu domyślnej bramy), z identyfikatorem sieci dowolnego spośród zainstalowanych interfejsów. Na przykład system z pojedynczym interfejsem o adresie IP 102.54.0.1 i maską podsieci 255.255.0.0 wymaga, aby adres domyślnej bramy był postaci 102.54.a.b, ponieważ fragment interfejsu IP, który identyfikuje sieć, to 102.54.
wfw wfwg prodnt tshoot ntfaqipr
Właściwości

Identyfikator artykułu: 102908 — ostatni przegląd: 12/04/2015 09:37:55 — zmiana: 2.2

Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.1, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1

  • kbnosurvey kbarchive kbnetwork KB102908
Opinia