Jak wyodrębnić oryginalne skompresowane pliki systemu Windows

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL129605
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób wyodrębniania skompresowanych plików. Wiele plików produktów firmy Microsoft jest skompresowanych i przechowywanych w plikach cab, co oznacza, że aby użyć pliku znajdującego się w pliku cab, należy najpierw go wyodrębnić. Wyodrębnienie nowej kopii pliku może być konieczne w przypadku, gdy pliku nie ma lub plik jest uszkodzony; w tym artykule podano wiele metod wykonania tej czynności. Systemy Windows 95 oraz Windows 98 są dostępne na dyskach CD-ROM lub dyskietkach zawierających skompresowane pliki cab. System Windows Millennium Edition (Me) jest dostępny na dysku CD-ROM i zawiera skompresowane pliku cab oraz instaluje skompresowane pliki cab w folderze C:\Windows\Options\Install. Program Internet Explorer 4.0 lub nowszy jest dostępny na dysku CD-ROM albo można go pobrać z sieci Web; program ten również zawiera skompresowane pliki cab. Te pliki cab zawierają rzeczywiste pliki systemu Windows lub programu Internet Explorer. Aby zdekompresować pliki systemu Windows lub programu Internet Explorer z oryginalnego nośnika, można skorzystać z narzędzia wyodrębniającego, nowego programu Kontroler plików systemowych lub narzędzia Pomocnik wyodrębniania z wiersza polecenia systemu Windows 98. W tym artykule opisano sposób wyodrębniania poszczególnych plików ze skompresowanych plików cab; artykuł zawiera następujące sekcje:
 • Lokalizacja plików cab
 • Wyodrębnianie plików systemu Windows z nieznanego pliku cab
 • Znajdowanie plików systemu Windows
 • Wyodrębnianie plików systemu Windows ze znanego pliku cab
 • Wyświetlanie zawartości plików cab
 • Kopiowanie plików cab na dysk twardy
 • Inne przełączniki opcjonalne
Następujące sekcje mają zastosowanie tylko do systemów Windows 98 oraz Windows Me:
 • Narzędzie Kontroler plików systemowych (dotyczy jedynie systemu Windows 98)
 • Używanie dysku startowego systemu Windows 98 lub Windows Me w celu uzyskania dostępu do dysku CD-ROM i wyodrębnienia plików
 • Używanie narzędzia Ext.exe do wyodrębniania plików
 • Jak wyodrębnić i zamienić plik chroniony w systemie Windows Me
Następująca sekcja odnosi się jedynie do programu Internet Explorer 4.x i 5:
 • Wyodrębnianie poszczególnych plików programu Internet Explorer 4.x lub 5

  UWAGA: Program Internet Explorer 4.0 lub nowszy oraz system Windows 98 używają nowego algorytmu kompresji dla plików cab. Nie można wyodrębniać plików cab programu Internet Explorer 4.x lub 5 albo systemu Windows 98 za pomocą wersji programu Extract.exe dołączonej do systemu Windows 95. Należy użyć wersji programu Extract.exe dołączonej do programu Internet Explorer 4.x lub 5 albo do systemu Windows 98, bądź Windows Me. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  171241Cannot Manually Extract Files from Cabinet Files
Więcej informacji
Aby użyć narzędzia wyodrębniającego, należy najpierw skopiować plik Extract.exe z dysku 1 do katalogu głównego na dysku C, jeśli używany jest system Windows 95. Należy zauważyć, że można pominąć ten krok, jeśli używany jest system Windows 98 i utworzono już dysk startowy systemu Windows 98. Aby utworzyć dysk startowy systemu Windows 98, zobacz sekcję „Używanie dysku startowego systemu Windows 98 lub Windows Me w celu uzyskania dostępu do dysku CD-ROM i wyodrębnienia plików” w tym artykule. Aby skopiować plik Extract.exe z dysku 1 do folderu głównego na dysku C, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia trybu MS-DOS
copy <dyskS>:\extract.exe <dyskH>:\

gdzie <dyskS> jest stacją zawierającą dysk lub dysk CD-ROM z systemem Windows 95, natomiast <dyskH> jest dyskiem twardym.

Na przykład:
copy a:\extract.exe c:\

Interfejs narzędzia wyodrębniającego jest interfejsem wiersza polecenia (oznacza to, że nie ma graficznego interfejsu użytkownika — GUI, Graphical User Interface). Ponieważ system Windows nie zezwala na usuwanie lub zastępowanie używanego pliku, może zajść potrzeba ponownego uruchomienia komputera w trybie Tylko wiersz polecenia przed użyciem narzędzia wyodrębniającego. Jeśli pojawi się komunikat o błędzie „Odmowa dostępu” podczas próby usunięcia pliku przed użyciem narzędzia wyodrębniającego lub podczas użycia narzędzia wyodrębniającego w celu zastąpienia istniejącego pliku, należy wykonać następujące czynności, aby ponownie uruchomić komputer w trybie Tylko wiersz polecenia, a następnie użyć narzędzia wyodrębniającego:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Zamknij.
 2. Kliknij opcję Uruchom ponownie lub Uruchom ponownie komputer, a następnie kliknij przycisk OK lub Tak.
 3. Jeśli używasz systemu Windows 95, gdy zobaczysz komunikat „Uruchamianie systemu Windows 95”, naciśnij i przytrzymaj wciśnięty klawisz F8, a następnie wybierz opcję Tylko wiersz polecenia. Jeśli używasz systemu Windows 98, kiedy ponownie uruchomisz komputer, naciśnij i przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL, dopóki nie zobaczysz menu startowego systemu Windows 98, a następnie wybierz opcję Tylko wiersz polecenia.

UWAGA: Wyodrębniając pliki systemu Windows z dysku CD-ROM, należy upewnić się, że z wiersza polecenia można zmieniać katalogi na dysku CD-ROM. Na przykład wpisz następujący ciąg, naciskając klawisz ENTER po każdym wierszu:

cd <dysk:>
dir

gdzie <dysk> jest literą dysku stacji CD-ROM.

Jeśli pojawi się komunikat o błędzie „nieprawidłowe oznaczenie dysku”, przyczyną może być brak obsługi stacji CD-ROM w trybie rzeczywistym. Aby uzyskać informacje dotyczące obsługi stacji CD-ROM w trybie rzeczywistym, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
135174Cannot Access CD-ROM Drive from MS-DOS Mode or Command Prompt

Lokalizacja plików cab

Na dysku twardym:

W systemie Windows Me pliki cab można zlokalizować na dysku twardym. Podczas instalacji system Windows Me instaluje skompresowane pliki cab w folderze C:\Windows\Options\Install.

Na dysku CD-ROM:

W przypadku wyodrębniania plików systemu Windows z dysku CD-ROM wszystkie pliki cab znajdują się w folderze Win95 lub Win98. Na przykład chcąc wyodrębnić plik systemu Windows 95 z pliku Win95_02.cab, gdy literą dysku CD-ROM jest D, należy użyć następującego parametru <plik cab> dla polecenia EXTRACT:
d:\win95\win95_02.cab
W przypadku wyodrębniania plików programu Internet Explorer 4 lub nowszego pliki cab znajdują się na dysku CD-ROM programu Internet Explorer (lokalizacja jest różna), w folderze „Internet Explorer 4.01 SP2 Setup” (Internet Explorer 4.01 z dodatkiem SP2) lub w folderze „Windows Update Setup Files” (Internet Explorer 5) na dysku twardym. Należy zauważyć, że na dysku twardym może brakować niektórych plików cab programu Internet Explorer, w zależności od wybranych opcji pobierania lub instalacji.

Na dyskietkach:

Przy wyodrębnianiu plików systemu Windows 95 z dyskietek należy użyć następującej tabeli, aby określić dyskietkę z żądanym plikiem:
  Pliki cab       Dysk  -----------------------------  Mini.cab       Dysk 1  Precopy1.cab     Dysk 1  Precopy2.cab     Dysk 2  Win95_nn.cab     Dysk nn

Na przykład chcąc wyodrębnić plik systemu Windows 95 z pliku Win95_02.cab, gdy literą dysku CD-ROM jest D, użyj następującego parametru pliku <plik cab> dla polecenia EXTRACT:
a:\win95_10.cab

Wyodrębnianie plików systemu Windows z nieznanego pliku cab

Wyodrębnianie pojedynczego pliku:

Nie wiedząc, który plik cab zawiera plik systemu Windows do wyodrębnienia, należy użyć następującego polecenia, aby kolejno przeszukać wszystkie pliki cab i wyodrębnić żądany plik:
extract /a <plik cab> <nazwa pliku> /l <miejsce docelowe>

Na przykład, aby wyodrębnić plik Unidrv.dll systemu Windows 95 z dyskietki w stacji dysków A do folderu Windows\System na dysku C, należy użyć następującego polecenia:
extract /a a:\win95_02.cab unidrv.dll /l c:\windows\system

Przełącznik /a powoduje, że narzędzie wyodrębniające przeszukuje wszystkie pliki cab, rozpoczynając od pierwszego pliku cab podanego w wierszu polecenia (w tym przykładzie Win95_02.cab). Należy włożyć dyskietkę zawierającą pierwszy podany plik cab do odpowiedniej stacji dysków. W razie potrzeby zostanie wyświetlony monit o włożenie dodatkowych dyskietek. Wyodrębniając z dysku CD-ROM, trzeba odpowiednio zmienić parametr <plik cab>, aby uwzględnić rzeczywistą lokalizację plików cab.

UWAGA: W systemie Windows 98, w wierszu polecenia należy użyć pliku Base4.cab z przełącznikiem /a.

Jeśli narzędzie wyodrębniające nie może odnaleźć określonego pliku systemu Windows 95 w żadnym z plików cab, plik może znajdować się w pliku Mini.cab, Precopy1.cab lub Precopy2.cab. Aby przeszukać te pliki cab, użyj następujących dwóch poleceń:
 • extract /a a:\precopy1.cab <nazwa pliku> /l <miejsce docelowe>
 • extract a:\mini.cab <nazwa pliku> /l <miejsce docelowe>
UWAGA: Pierwsze polecenie przeszukuje pliki Precopy1.cab i Precopy2.cab. Drugie polecenie przeszukuje plik Mini.cab. Wyodrębniając z dysku CD-ROM, trzeba odpowiednio zmienić parametr pliku <plik cab> w tych poleceniach.

Wyodrębnianie wielu plików:

Aby wyodrębnić wiele plików, należy użyć tej samej składni, co powyżej, ale zastosować symbole wieloznaczne w parametrze <nazwa pliku>. Na przykład, aby wyodrębnić wszystkie pliki systemu Windows 95 z rozszerzeniem txt z dyskietek w stacji dysków A do folderu Windows na dysku C, należy użyć następującego polecenia:
extract /a a:\win95_02.cab *.txt /l c:\windows

Wyodrębniając z dysku CD-ROM, trzeba odpowiednio zmienić parametr pliku <plik cab> w tych poleceniach.

Znajdowanie plików systemu Windows

Znajdowanie pojedynczego pliku:

Aby określić, który plik cab zawiera określony plik systemu Windows, można użyć narzędzia wyodrębniającego. Jeśli zastosuje się tę składnię, narzędzie wyodrębniające przeszuka pliki cab, ale nie wyodrębni znalezionego pliku:
extract /a /d <plik cab> <nazwa pliku>

Na przykład, aby odnaleźć plik Unidrv.dll systemu Windows 95, rozpoczynając wyszukiwanie od pliku Win95_02.cab na dyskietkach w stacji dysków A, należy użyć następującego polecenia:
extract /a /d a:\win95_02.cab unidrv.dll

Znajdowanie wielu plików:

Aby odnaleźć wiele plików, należy użyć tej samej składni, co powyżej, ale zastosować symbole wieloznaczne w parametrze <nazwa pliku>. Na przykład, aby odnaleźć wszystkie pliki systemu Windows 95 z rozszerzeniem txt na dyskietkach w stacji dysków A, należy użyć następującego polecenia:
extract /a /d a:\win95_02.cab *.txt

Wyodrębnianie plików systemu Windows ze znanego pliku cab

Wyodrębnianie pojedynczego pliku:

Wiedząc, który plik cab zawiera plik do wyodrębnienia, należy użyć następującej składni, aby wyodrębnić plik:
extract /a <plik cab> <nazwa pliku> /l <miejsce docelowe>

Na przykład, aby wyodrębnić plik Unidrv.dll systemu Windows 95 z pliku Win95_10.cab z dyskietki w stacji dysków A do folderu Windows\System na dysku C, należy użyć następującego polecenia:
extract a:\win95_10.cab unidrv.dll /l c:\windows\system
Wyodrębnianie wielu plików:

Aby wyodrębnić wiele plików z pliku cab, należy użyć tej samej składni, co powyżej, ale zastosować symbole wieloznaczne w parametrze <nazwa pliku>. Na przykład, aby wyodrębnić wszystkie pliki systemu Windows 95 z rozszerzeniem txt z pliku Win95_06.cab, znajdującego się na dyskietce w stacji dysków A, do folderu Windows na dysku C, należy użyć następującego polecenia:
extract a:\win95_06.cab *.txt /l c:\windows\system

Wyświetlanie zawartości plików cab

Narzędzie wyodrębniające można wykorzystać do wyświetlania zawartości plików cab bez konieczności wyodrębniania plików. Aby wyświetlić zawartość pliku cab, należy użyć następującej składni:
extract /d <plik cab>
Aby wyświetlić zawartość wszystkich plików cab w łańcuchu, rozpoczynając od określonego pliku cab, należy użyć następującej składni:
extract /a /d <plik cab>
Na przykład, aby wyświetlić zawartość wszystkich plików cab systemu Windows 95 znajdujących się na dyskietkach w stacji dysków A, rozpoczynając od pliku Win95_02.cab, należy użyć następującego polecenia:
extract /a /d a:\win95_02.cab

UWAGA: Przełącznik /a powoduje, że narzędzie wyodrębniające wyświetla zawartość wszystkich plików cab w łańcuchu, rozpoczynając od pierwszego podanego pliku cab.

Kopiowanie plików cab na dysk twardy

Chociaż nie można tworzyć kopii oryginalnych dyskietek z systemem Windows 95 za pomocą narzędzi dołączonych do systemu Windows 95, można użyć narzędzia wyodrębniającego do skopiowania plików cab z dysku CD-ROM lub dyskietki na dysk twardy. Aby to zrobić, należy użyć następującej składni:
extract /c <plik cab> <miejsce docelowe>
Na przykład, aby skopiować plik Win95_02.cab z dyskietki w stacji dysków A do folderu Windows na dysku C, należy użyć następującego polecenia:
extract /c a:\win95_02.cab c:\windows
UWAGA: Nie można jednocześnie stosować przełączników /a i /c. Z tego powodu nie można skopiować wszystkich plików cab, używając jednego polecenia.

Inne przełączniki opcjonalne

 • Należy użyć przełącznika /y, aby narzędzie wyodrębniające nie monitowało przed zamianą istniejącego pliku. Jeśli ten przełącznik zostanie użyty przy wyodrębnianiu pliku, każdy znajdujący się w folderze docelowym plik o nazwie identycznej, jak nazwa wyodrębnianego pliku, zostanie automatycznie zastąpiony.

  Na przykład, aby wyodrębnić plik Unidrv.dll z pliku Win95_02.cab, znajdującego się na dyskietce w stacji dysków A, do folderu Windows\System na dysku C i automatycznie zastąpić istniejący plik Unidrv.dll, należy użyć następującego polecenia:
  extract /y /a a:\win95_02.cab unidrv.dll /l c:\windows\system
 • Podczas wyodrębniania lub znajdowania wielu plików należy użyć przełącznika /e w miejsce symboli wieloznacznych „*.*”. Na przykład, aby wyodrębnić wszystkie pliki z pliku Win95_06.cab, znajdującego się na dyskietce w stacji dysków A, do folderu Windows na dysku C, należy użyć jednego z następujących poleceń:

  1. extract /e a:\win95_06.cab /l c:\windows
  2. extract a:\win95_06.cab *.* /l c:\windows
Pełną listę przełączników wiersza polecenia narzędzia wyodrębniającego można uzyskać, wpisując polecenie „extract” (bez cudzysłowu) w wierszu polecenia.

Narzędzie Kontroler plików systemowych

System Windows 98 zawiera narzędzie Kontroler plików systemowych. Narzędzie to można wykorzystać do weryfikacji spójności plików systemu operacyjnego, do ich przywracania w przypadku uszkodzenia lub do wyodrębniania skompresowanych plików z dysku CD-ROM z systemem Windows 98. UWAGA: Aby użyć narzędzia Kontroler plików systemowych do wyodrębnienia skompresowanego pliku z systemu Windows 98, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Informacje o systemie.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Kontroler plików systemowych.
 3. Kliknij opcję „Wyodrębnij jeden plik z dysku instalacyjnego”, w polu „Określ plik systemowy, który chcesz przywrócić” wpisz nazwę pliku, który chcesz wyodrębnić, a następnie kliknij przycisk Start.
 4. W polu „Przywróć z” wpisz ścieżkę do folderu Win98 na dysku CD-ROM z systemem Windows 98, w polu „Zapisz w” wpisz folder docelowy, jeśli jest to potrzebne, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij przycisk OK, kliknij przycisk OK ponownie, a następnie kliknij przycisk Tak po wyświetleniu monitu o ponowne uruchomienie komputera.
UWAGA: Jeśli nie określono źródłowego pliku cab w polu Przywróć z, narzędzie Kontroler plików systemowych będzie najpierw szukał wyodrębnianego pliku w określonym folderze (poza plikiem cab). Narzędzie Kontroler plików systemowych przeszuka następnie wszystkie pliki cab w określonym folderze w kolejności zgodnej z kolejnością w katalogu w systemie MS-DOS. Narzędzie Kontroler plików systemowych wyodrębni pierwsze napotkane wystąpienie pliku. Aby określić kolejność przeszukiwania plików cab przez narzędzie Kontroler plików systemowych, należy wpisać polecenie „dir” (bez cudzysłowu) w wierszu polecenia w określonym folderze.

Używanie dysku startowego systemu Windows 98 lub Windows Me w celu uzyskania dostępu do dysku CD-ROM i wyodrębnienia plików

Podczas instalacji systemu Windows 98 lub Windows Me wyświetlany jest monit o utworzenie dysku startowego systemu Windows 98 lub Windows Me. Dysk startowy systemu Windows 98 lub Windows Me zawiera funkcję obsługi stacji CD-ROM. To może okazać się pomocne, jeśli zajdzie potrzeba wyodrębnienia pliku z dysku CD-ROM z systemem Windows 98, a nie będzie można użyć Kontrolera plików systemowych (na przykład jeśli komputer nie uruchamia się prawidłowo).

UWAGA: Dysk startowy systemu Windows 98 zapewnia obsługę większości typów stacji CD-ROM, w tym stacji CD-ROM korzystających z interfejsu IDE i SCSI, może jednak nie zapewniać obsługi określonej stacji CD-ROM użytkownika.

Dysk startowy systemu Windows 98 jest niezbędny do wykonania kroków w następnych sekcjach tego artykułu. Nie posiadając dysku startowego, można go utworzyć, używając dowolnego komputera z systemem Windows 98, do którego ma się dostęp. Aby utworzyć dysk startowy systemu Windows 98, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
 2. Kliknij kartę Dysk startowy, kliknij przycisk Utwórz dysk, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Jak uruchomić komputer z obsługą stacji CD-ROM, a następnie wyodrębnić pliki:

Aby uruchomić komputer z obsługą stacji CD-ROM, a następnie wyodrębnić pliki, wykonaj następujące kroki:
 1. Włóż dysk startowy systemu Windows 98 lub Windows Me do stacji dysków A, a następnie ponownie uruchom komputer.
 2. Kiedy pojawi się menu startowe systemu Microsoft Windows 98 lub Windows Me, wybierz opcję Uruchom komputer z obsługą CD-ROM.
 3. Włóż dysk CD-ROM z systemem Windows 98 lub Windows Me do stacji CD-ROM. UWAGA: Domyślnie system Windows Me instaluje pliki cab w następującym katalogu: \Windows\Options\Install. Jeśli te pliki znajdują się na komputerze, w tym kroku dysk CD-ROM z systemem Windows Me nie będzie potrzebny; potrzebne pliki można wyodrębnić z katalogu \Windows\Options\Install.
 4. Aby wyodrębnić pliki z wiersza polecenia, można użyć informacji podanych wcześniej w tym artykule lub skorzystać z narzędzia Pomocnik wyodrębniania z wiersza polecenia. Aby użyć Pomocnika wyodrębniania z wiersza polecenia, wpisz polecenie „ext” (bez cudzysłowu) w wierszu polecenia, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Używanie narzędzia Ext.exe do wyodrębniania plików

Narzędzie Ext.exe służy do budowania wiersza polecenia dla narzędzia Extract.exe. Znajduje się ono na dysku startowym systemu Windows 98 lub Me.

Aby wyodrębnić plik z pliku cab, należy uruchomić program Ext.exe z dysku startowego systemu Windows 98 lub Me i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wyodrębnić żądany plik.

Jak wyodrębnić chronione pliki w systemie Windows Me

Ponieważ system Windows Me zawiera funkcję zwaną Ochrona plików systemowych, wyodrębnianie tych plików przebiega inaczej. Aby uzyskać informacje dotyczące wyodrębniania chronionych plików w systemie Windows Me, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
265371 Jak wyodrębnić i zamienić plik chroniony w systemie Windows Me

Wyodrębnianie poszczególnych plików programu Internet Explorer 4.0 lub 4.01

Pliki programu Internet Explorer 4.0 i 4.01 są przechowywane w plikach cab znajdujących się w innych plikach cab. Poszczególne pliki są przechowywane w plikach od Ie4_1.cab do Ie4_5.cab w systemie Windows 95 oraz od Ie4nt_1.cab do Ie4nt_5.cab w systemie Windows NT. Pliki od Ie4_1.cab do Ie4_5.cab (oraz od Ie4nt_1.cab do Ie4nt_5.cab) znajdują się w plikach od Ie4_s1.cab do Ie4_s5.cab (oraz od Ie4nt_s1.cab do Ie4nt_s5.cab). Aby wyodrębnić poszczególne pliki, najpierw należy wyodrębnić plik Ie4_<n>.cab (lub Ie4nt_<n>.cab). Aby to zrobić, w wierszu polecenia należy wpisać następujące polecenie, a następnie nacisnąć klawisz ENTER
extract ie4_s<n>.cab /e

gdzie <n> jest numerem pliku cab, który ma być wyodrębniony.

Aby wyodrębnić poszczególne pliki programu Internet Explorer 4.0 lub 4.01, należy postępować zgodnie z odpowiednią procedurą dotyczącą systemu Windows 95, podaną wcześniej w tym artykule, używając plików Ie4_<n>.cab.

98 w95usefaq
Właściwości

Identyfikator artykułu: 129605 — ostatni przegląd: 12/04/2015 11:19:25 — zmiana: 2.6

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Internet Explorer 4.0 (128-bitowy), Microsoft Internet Explorer 4.01 (128-bitowy), Microsoft Internet Explorer 4.0 (128-bitowy), Microsoft Internet Explorer 4.01 (128-bitowy), Microsoft Windows Millennium Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbresolve kbfaq kbfaq kbhowto kbprod2web kbtool kbwinme win95 win98 win98se KB129605
Opinia