Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Rozwiązywanie problemów z trybem zgodności z systemem MS-DOS dla dysków twardych

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Symptomy
Informacje wyświetlane na karcie Wydajność w oknie Właściwości systemu wskazują na to, że jeden lub więcej dysków twardych w komputerze korzysta z trybu zgodności z systemem MS-DOS. Tryb zgodności z systemem MS-DOS może być używany na potrzeby systemu plików lub pamięci wirtualnej. Może zostać wyświetlony następujący komunikat:
Stronicowanie w trybie zgodności obniża ogólną wydajność systemu
Przyczyna
Tryb zgodności z systemem MS-DOS może być używany z następujących powodów:
 • „Niebezpieczny” sterownik urządzenia, program rezydentny bądź wirus przechwycił łańcuch INT21h lub INT13h przed załadowaniem systemu Windows.
 • Kontroler dysku twardego w komputerze nie został wykryty przez system Windows.
 • Kontroler dysku twardego został usunięty z bieżącej konfiguracji w Menedżerze urządzeń.
 • Wystąpił konflikt zasobów między kontrolerem dysku twardego a innym urządzeniem sprzętowym.
 • Brak sterownika w trybie chronionym systemu Windows lub jest on uszkodzony.
 • 32-bitowe sterowniki dysków w trybie chronionym systemu Windows wykryły nieobsługiwaną konfigurację lub niezgodny sprzęt.
 • Jest uruchomiony system Windows Millennium Edition (Me) i zawartość dysku twardego jest kopiowana na inny dysk twardy za pomocą programu Drive Copy 2.0 firmy Powerquest.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Jeśli jest używany program Drive Image 2.0 firmy Powerquest, skontaktuj się z firmą Powerquest w celu uzyskania wersji oprogramowania zgodnej z systemem Windows Me.
 2. Korzystając z karty Wydajność w oknie Właściwości systemu, zidentyfikuj dysk używający trybu zgodności z systemem MS-DOS i przyczynę użycia tego trybu.

  UWAGA: Stacje dyskietek i stacje dysków CD-ROM działające w trybie zgodności z systemem MS-DOS mogą być przyczyną wyświetlenia na karcie Wydajność komunikatu „Niektóre dyski są w trybie zgodności z systemem MS-DOS” dla systemu plików, jednak ten artykuł dotyczy tylko rozwiązywania problemów z dyskami twardymi działającymi w trybie zgodności z systemem MS-DOS.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów ze stacjami dyskietek, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  131690 Troubleshooting Floppy Disk Drive Problems in Windows
  1. Jeśli na liście sterowników powodujących przełączenie do trybu zgodności z systemem MS-DOS jest wyświetlana nazwa Mbrint13.sys, oznacza to, że komputer może być zainfekowany wirusem sektora rozruchowego lub jest uruchomione oprogramowanie do translacji geometrycznej w trybie rzeczywistym (w przypadku dysku twardego IDE podzielonego na więcej niż 1024 cylindry), które nie jest zgodne ze sterownikami dysków w trybie chronionym systemu Windows.

   Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące oprogramowania translacji geometrycznej trybu rzeczywistego, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   126855 Windows Support for Large IDE Hard Disks
   Program Disk Manager 6.03 jest obsługiwany w trybie chronionym w przypadku dysków twardych korzystających z podstawowego kanału IDE i wówczas, gdy nie jest zainstalowany program DriveSpace, służący do kompresji dysków. W przypadku sterowników korzystających z pomocniczego kanału IDE jest wymagany program Disk Manager w wersji 7.0 lub nowszej. Jeżeli jest używane oprogramowanie kompresujące DriveSpace, dostępne standardowo w systemie Microsoft Windows i oprogramowaniu Microsoft Plus!, należy korzystać z programu Disk Manager w wersji 7.04 lub nowszej.
   Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   126855 Windows Support for Large IDE Hard Disks
   Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wykrywania i usuwania wirusów sektora rozruchowego, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   82923 Methods to Detect a Boot-Sector Virus
   129972 Wirusy komputerowe: opis, zapobieganie i zwalczanie
   49500 Lista dostawców oprogramowania antywirusowego
  2. Jeśli jest wyświetlona nazwa sterownika uwzględnionego na liście w pliku Config.sys, należy się skontaktować z producentem danego sterownika w celu ustalenia, czy jest dostępna wersja tego sterownika umożliwiająca dostęp w trybie chronionym w systemie Windows.

   Jeśli żaden sterownik nie jest wymieniony na karcie Wydajność, kontynuuj procedurę od kroku 3.
 3. Sprawdź, czy kontroler dysku twardego jest wymieniony na liście w Menedżerze urządzeń. Jeśli nie jest, zainstaluj go przy użyciu Kreatora dodawania nowego sprzętu. Jeśli Kreator nie wykryje kontrolera, uruchom Kreatora ponownie, jednak nie zezwalaj na wykrywanie sprzętu w komputerze. Wybierz kontroler z listy sprzętu. Jeśli kontroler nie jest wymieniony na liście, skontaktuj się z producentem kontrolera dysku twardego w celu ustalenia, czy jest dostępny sterownik dysku w trybie chronionym systemu Windows lub sterownik zapewniający 32-bitowy dostęp do dysków w systemie Windows 3.1 (FastDisk).

  UWAGA: Jeśli kontroler dysku twardego jest wymieniony w Menedżerze urządzeń, jednak obok nazwy kontrolera jest wyświetlany czerwony symbol X, oznacza to, że kontroler został usunięty z bieżącego profilu sprzętu. Kliknij przycisk Właściwości dla odpowiedniego kontrolera w Menedżerze urządzeń, a następnie kliknij pole wyboru odpowiadające bieżącemu profilowi sprzętu w obszarze Użycie urządzenia.
 4. Jeśli kontroler dysku twardego jest wymieniony w Menedżerze urządzeń, jednak obok nazwy kontrolera jest wyświetlany żółty symbol wykrzyknika, oznacza to, że inne urządzenie powoduje konflikt przerwania IRQ, wejścia/wyjścia, kanału DMA lub adresu pamięci RAM, sterownik w trybie chronionym jest niedostępny lub uszkodzony albo w oknie właściwości systemu plików jest zaznaczone pole wyboru Wyłącz wszystkie 32-bitowe sterowniki w trybie chronionym.

  1. Sprawdź, czy na karcie Rozwiązywanie problemów w oknie właściwości systemu plików nie zostało zaznaczone pole wyboru Wyłącz wszystkie 32-bitowe sterowniki w trybie chronionym. Aby uzyskać dostęp do tej karty, kliknij dwukrotnie ikonę System w Panelu sterowania, kliknij kartę Wydajność, a następnie kliknij przycisk System plików.
  2. Rozwiąż konflikty zasobów (przerwanie IRQ, We/Wy, kanał DMA lub adres RAM) powodowanych przez inne urządzenia. Przeczytaj dokumentacją kontrolera, aby uzyskać informacje dotyczące użycia zasobów i metod zmiany użycia zasobów.
  3. Upewnij się, że sterownik w trybie chronionym znajduje się w katalogu Windows\SYSTEM\IOSUBSYS i jest ładowany prawidłowo. Aby ustalić, który sterownik zapewnia 32-bitowy dostęp do dysku, kliknij przycisk Właściwości dla kontrolera w Menedżerze urządzeń i kliknij kartę Sterownik w celu wyświetlenia listy plików sterowników skojarzonych z danym kontrolerem.

   UWAGA: Jeśli jest używany kontroler dysku twardego IDE, EIDE lub ESDI, karta Sterownik nie zawsze jest wyświetlana po kliknięciu przycisku Właściwości dla kontrolera w Menedżerze urządzeń. Jeśli nie jest używany sterownik innej firmy, plik Esdi_506.pdr jest sterownikiem w trybie chronionym zapewniającym 32-bitowy dostęp do dysków dla tych kontrolerów.

   Uruchom ponownie system Windows i gdy zostanie wyświetlony komunikat „Uruchamianie systemu Windows xx”, naciśnij klawisz F8, a następnie z menu startowego systemu Windows wybierz opcję Rejestrowany (Bootlog.txt). Zbadaj utworzony plik Bootlog.txt w celu ustalenia, czy wspomniany sterownik jest ładowany poprawnie.

   W systemie Windows 98 naciśnij przycisk CTRL i przytrzymaj go do chwili, gdy zostanie wyświetlone menu startowe systemu Windows 98, a następnie wybierz opcję Rejestrowany (Bootlog.txt).

   Jeśli w pliku Bootlog.txt jest widoczny komunikat „Init Failure” (Błąd inicjowania) lub „Load Failure” (Błąd ładowania) dla wspomnianego sterownika, kontynuuj procedurę od kroku D. Jeśli w pliku Bootlog.txt widoczny jest komunikat „INITCOMPLETESUCCESS” (Inicjowanie zakończone powodzeniem) dla wspomnianego sterownika, zbadaj plik IOS.LOG.

   System Windows tworzy plik Ios.log w katalogu Windows, jeśli jakieś stacje dysków korzystają z trybu zgodności z systemem MS-DOS. Kilka początkowych wierszy pliku Ios.log może zawierać informacje opisujące przyczynę niepowodzenia procesu ładowania sterownika dysku w trybie chronionym. Należy udostępnić te informacje podczas ewentualnego kontaktowania się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w związku z tym problemem.
  4. Sprawdź wartość NOIDE w rejestrze w węźle:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\IOS

   Wartość NOIDE jest umieszczana w rejestrze wówczas, gdy sterownik dla kontrolera IDE w trybie chronionym nie jest poprawnie inicjowany.
   Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów z wartością NOIDE, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   151911 Problemy z trybem zgodności z systemem MS-DOS oraz z kontrolerami PCI IDE
  5. Upewnij się, że sterownik w trybie chronionym nie jest uszkodzony.

   W przypadku wszystkich dysków ESDI i IDE system Windows używa sterownika ESDI_506.PDR w katalogu IOSUBSYS, zapewniającego 32-bitowy dostęp do dysków. W przypadku kontrolerów SCSI system Windows używa pliku SCSIPORT.PDR i sterownika „miniportu” (.MPD), aby zapewnić 32-bitowy dostęp do dysków.

   Ręcznie wyodrębnij odpowiednie pliki .pdr lub .mpd z dyskietek lub dysku CD-ROM systemu Windows albo uruchom Instalatora i wybierz opcję Verify (Zweryfikuj).
 5. Sprawdź, czy sterownik Mh32bit.386 jest ładowany w pliku System.ini. Sprawdź wiersz o treści „device=mh32bit.386”. Ten sterownik jest instalowany przez oprogramowanie MicroHouse EZ-Drive i nie jest zgodny ze sterownikami dysków w trybie chronionym systemu Windows. Ten sterownik nie jest usuwany przez Instalatora Windows.
 6. Skontaktuj się z producentem kontrolera dysków twardych w celu uzyskania informacji dotyczących zgodności z systemem Windows. Korzystając z jednej z następujących metod, można zapewnić 32-bitowy dostęp do dysków w trybie chronionym systemu Windows:

  • Wyłącz zaawansowane funkcje (buforowanie, tryb szybki lub turbo, zredukowana szybkość transferu danych itd.) kontrolera (SCSI, IDE lub ESDI) lub systemu BIOS (tylko kontrolery IDE).
  • Uzyskaj sterownik dysku w trybie chronionym systemu Windows lub sterownik FastDisk systemu Windows 3.1 dla danego kontrolera.
Więcej informacji
Sterownik trybu rzeczywistego jest „bezpieczny”, jeżeli zakres jego funkcji nie przekracza zakresu funkcji odpowiedniego sterownika w trybie chronionym systemu Windows. Jeśli sterownik trybu rzeczywistego jest bezpieczny, sterownik w trybie chronionym może przejąć wszystkie operacje We/Wy dla odpowiedniego urządzenia. W przeciwnym przypadku system Windows rozsyła wszystkie operacje We/Wy za pośrednictwem sterownika trybu rzeczywistego.

Przykładem niebezpiecznego sterownika jest sterownik IDE/ESDI trybu rzeczywistego korzystający z dynamicznego szyfrowania ze względów bezpieczeństwa. System Windows nie zapewnia szyfrowania, dlatego nie zezwala na przejęcie operacji sterownika trybu rzeczywistego przez sterownik IDE/ESDI trybu chronionego. Dowolny sterownik trybu rzeczywistego oferujący funkcje uwzględnione na następującej liście jest uważany za niebezpieczny:

 • Kompresja danych niezgodna z programem DoubleSpace
 • Szyfrowanie danych
 • Dublowanie dysków
 • Mapowanie uszkodzonych sektorów
 • Odporność na uszkodzenia (na przykład obsługa korekcji ECC na oddzielnym dysku)
 • Kontrola wejścia/wyjścia specyficzna dla dostawcy
 • Kontrola wejścia/wyjścia zdefiniowana przez firmę Microsoft z dodatkowymi funkcjami oferowanymi przez dostawcę
Lista bezpiecznych sterowników (plik Ios.ini) jest prowadzona dla systemu Windows. Każdy wpis na tej liście identyfikuje sterownik lub program rezydentny (TSR), który system Windows może przejąć przy użyciu odpowiedniego sterownika w trybie chronionym. Na liście bezpiecznych sterowników jest umieszczana nazwa sterownika lub programu rezydentnego. Nazwa ta powinna być zgodna z odpowiednią nazwą w pliku Config.sys lub Autoexec.bat.

System Windows nie zapisuje numeru wersji sterownika lub programu rezydentnego na tej liście, dlatego dostawca jest zobowiązany do zmiany nazwy sterownika, jeżeli jego nowa wersja zostanie ulepszona w sposób powodujący, że dany sterownik można uznać za niebezpieczny.

Domyślnie za bezpieczne są uznawane następujące sterowniki:
 • Sterowniki trybu rzeczywistego urządzeń blokowych zgodne z systemem MS-DOS 5.0
 • Monitory INT 13 (przejmują przerwanie INT 13 w celu monitorowania We/Wy, jednak nie uzyskują dostępu do sprzętu bezpośrednio i nie modyfikują buforu We/Wy)
 • Program przejmujący przerwanie INT 13 (przejmuje przerwanie INT 13 w celu modyfikacji We/Wy, jednak nie uzyskuje dostępu do sprzętu bezpośrednio)
 • Sterownik INT 13 (zapewnia funkcje związane z przerwaniem INT 13 i uzyskuje dostęp do sprzętu bezpośrednio)
 • Menedżer ASPI (implementuje interfejs ASPI dla specyfikacji systemu MS-DOS)
 • Menedżer CAM (implementuje specyfikację CAM systemu MS-DOS)
UWAGA: Jeśli używany sterownik trybu rzeczywistego zapewnia wyższą wydajność lub oferuje funkcje, które nie są dostępne w przypadku sterownika w trybie chronionym systemu Windows, dostawca sterownika powinien go usunąć z listy bezpiecznych sterowników. System może korzystać z trybu rzeczywistego podczas dostępu do dysku. Jeśli operacje wykonywane przez używany sterownik trybu rzeczywistego mogą być bezpiecznie przejęte przez sterowniki w trybie chronionym, dostawca sterownika może dodać dany sterownik do listy bezpiecznych sterowników.

Program Disk Manager jest produktem firmy OnTrack Computer Systems, która jest dostawcą niezależnym od firmy Microsoft; firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, dotyczących wydajności lub niezawodności tego produktu.

Program EZ-Drive jest produktem firmy Micro House, która jest dostawcą niezależnym od firmy Microsoft; firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, dotyczących wydajności lub niezawodności tego produktu.
ez.exe dm.exe dmdrvr.bin xbios.ovl tshoot noide w95hwfaq win95 win98 win98se winMe winMil Drvdata bin Drvidx bootlog txt config sys lub autoexec bat
Właściwości

Identyfikator artykułu: 130179 — ostatni przegląd: 12/04/2015 11:22:43 — zmiana: 1.3

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows Millennium Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbfaq kbhardware kbhw kbprb kbtshoot kbwinme KB130179
Opinia