Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Tworzenie usługi zdefiniowanej przez użytkownika

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat edytowania rejestru. Przed edycją rejestru upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Informacje o przywracaniu rejestru można znaleźć w temacie „Przywracanie rejestru” lub „Przywracanie klucza rejestru” Pomocy online w Edytorze rejestru.
Streszczenie
W zestawie Windows NT Resource Kit udostępniono dwa narzędzia, które umożliwiają utworzenie zdefiniowanej przez użytkownika usługi systemu Windows NT dla aplikacji systemowych i niektórych aplikacji 16-bitowych (ale nie plików wsadowych).

Program Instrsrv.exe umożliwia instalowanie i usuwanie usług systemu Windows NT, a program Srvany.exe umożliwia uruchomienie dowolnej aplikacji systemu Windows NT jako usługi.
Więcej informacji
Aby utworzyć usługę systemu Windows NT zdefiniowaną przez użytkownika, należy wykonać następujące kroki:
 1. W wierszu polecenia systemu MS-DOS (po uruchomieniu programu CMD.EXE) wpisz następujące polecenie:

  ścieżka\INSTSRV.EXE usługa ścieżka\SRVANY.EXE

  gdzie ścieżka oznacza literę dysku i katalog zestawu Windows NT Resource Kit (np. C:\RESKIT), a usługa jest nazwą tworzonej usługi.

  Przykład:
   C:\Program Files\Resource Kit\Instsrv.exe Notepad C:\Program Files\Resource Kit\Srvany.exe
  UWAGA: Aby się dowiedzieć, czy usługa została poprawnie uruchomiona, należy sprawdzić, czy wartość ImagePath rejestru w kluczu
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nazwa usługi
  wskazuje plik SRVANY.EXE. Jeśli tak nie jest, usługa zatrzyma się na krótko po uruchomieniu i zostanie zwrócony komunikat z identyfikatorem zdarzenia 7000 „Uruchomienie usługi nazwa usługi nie powiodło się”.

  OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych nieprawidłowym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

  Informacje o edytowaniu rejestru można znaleźć w temacie Pomocy online „Zmienianie kluczy i wartości” lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w rejestrze” i „Edytowanie danych rejestru” Pomocy online Edytora rejestru.

  UWAGA: Należy pamiętać o wykonaniu kopii zapasowej rejestru przed jego edycją.
 2. Uruchom Edytor rejestru (Regedt32.exe) i zlokalizuj następujący podklucz:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<usługa>
 3. W menu Edycja kliknij polecenie Dodaj klucz. Wpisz następujące informacje i kliknij przycisk OK:

  Nazwa klucza: Parametry
  Klasa: <pozostaw puste pole>
 4. Zaznacz klucz Parametry.
 5. W menu Edycja kliknij polecenie Dodaj wartość. Wpisz następujące informacje i kliknij przycisk OK:

  Nazwa wartości: Aplikacja
  Typ danych : REG_SZ
  Ciąg: <ścieżka>\<aplikacja.roz>

  gdzie <ścieżka>\<aplikacja.roz> oznacza literę dysku i pełną ścieżkę do wykonywalnego pliku aplikacji, łącznie z rozszerzeniem (np. C:\WinNT\Notepad.exe)
 6. Zamknij Edytor rejestru.
Nowo utworzona usługa jest domyślnie skonfigurowana do automatycznego uruchomienia się po ponownym uruchomieniu systemu. Aby zmienić to ustawienie na tryb Ręczny, należy uruchomić aplet Usługi w Panelu sterowania i zmienić ustawienie Autostart na wartość Ręczny. Usługę taką można uruchomić w jeden z następujących sposobów:
- z apletu Usługi z Panelu sterowania;

- z wiersza polecenia systemu MS-DOS, wpisując następujące polecenie:

NET START <usługa>

- za pomocą narzędzia Sc.exe z zestawu Resource Kit, wpisując następujące polecenie w wierszu polecenia systemu MS-DOS:

<ścieżka>\Sc.exe start <usługa>

gdzie <ścieżka> oznacza literę dysku i katalog zestawu Windows NT Resource Kit (np. C:\Reskit).


Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania i usuwania usługi zdefiniowanej przez użytkownika, zobacz dokument Srvany.wri, który dostarczono z narzędziami zestawu Windows NT Resource Kit (np. C:\Reskit\Srvany.wri). Dokument ten można również znaleźć w katalogu Common\Config na dysku CD z zestawem Windows NT Resource Kit.
prodnt
Właściwości

Identyfikator artykułu: 137890 — ostatni przegląd: 10/30/2003 16:59:00 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

 • kbhowto KB137890
Opinia