Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Tworzenie nowego pliku System.ini, gdy brak sterowników innych firm

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL140441
Streszczenie
W tym artykule jest opisany sposób utworzenia nowego pliku System.ini, gdy nie są dostępne sterowniki innych firm. Utworzenie nowego pliku System.ini może być konieczne, jeśli po wykonaniu standardowych procedur rozwiązywania problemów w celu ustalenia przyczyny problemu, plik System.ini będzie nieprawidłowy lub uszkodzony albo zostanie usunięty.
Więcej informacji
Aby utworzyć nowy plik System.ini bez odwoływania się do sterowników urządzeń innych firm, wykonaj następujące kroki.

UWAGA: W tych instrukcjach zakłada się, że system Windows został zainstalowany w folderze Windows na dysku C. W przypadku używania innego dysku lub folderu, poniższe instrukcje należy odpowiednio zmodyfikować.
 1. Uruchom ponownie komputer w wierszu polecenia. W tym celu uruchom ponownie komputer, naciśnij klawisz F8 po wyświetleniu komunikatu „Uruchamianie systemu Windows 95”, a następnie w menu Autostart wybierz polecenie Tylko wiersz poleceń. W systemie Windows 98 uruchom ponownie komputer, naciśnij i przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL do chwili wyświetlenia menu Autostart systemu Windows 98, a następnie wybierz polecenie Tylko wiersz poleceń.
 2. Aby przejść do folderu Windows, wpisz następujący wiersz:

  cd \windows
 3. Aby zmienić nazwę bieżącego pliku System.ini, wpisz następujący wiersz:

  ren system.ini system.xxx
 4. Aby utworzyć nowy plik System.ini, wpisz następujący wiersz:

  copy system.cb system.ini
 5. Aby edytować bieżący plik System.ini, wpisz następujący wiersz:

  edit system.ini
 6. Dodaj następujące wiersze na początku pliku:
    [boot]  mouse.drv=mouse.drv  drivers=mmsystem.dll 
  Dodaj następujący wiersz w sekcji [386Enh] pliku:
    [386Enh]  mouse=*vmouse 
 7. Zapisz plik System.ini, a następnie zakończ pracę edytora. Aby zapisać plik, naciśnij klawisze ALT+F, naciśnij klawisz X, a następnie naciśnij klawisz Y.
 8. Wpisz poleceniewin, aby uruchomić system Windows.

  UWAGA: Jeśli po uruchomieniu systemu Windows nie będzie działać mysz, to najprawdopodobniej nie jest obsługiwana przez standardowy sterownik myszy systemu Windows. Aby przywrócić jej działanie, można zainstalować sterownik z systemu Windows 3.1, dostarczony razem z myszą. Aby uzyskać informacje o instalowaniu sterownika, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną razem z myszą.
 9. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz ścieżkę do programu instalacyjnego systemu Windows, a następnie kliknij przycisk OK.

  Na przykład jeśli dysk CD z systemem Windows jest w stacji D, wpisz następujący ciąg:


  d:\setupW przypadku dyskietek z systemem Windows, włóż dyskietkę nr 1 do stacji dysków A, a następnie wpisz następujący ciąg:

  a:\setup
 10. Po pojawieniu się okna dialogowego Instalatora kliknij przycisk Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami w celu ponownej instalacji systemu Windows. Po wyświetleniu opcji „Przywróć zmienione lub uszkodzone pliki systemu Windows”, zaznacz ją. Jeśli ta opcja nie zostanie wyświetlona, wybierz ponowną instalację systemu Windows.


Jeśli po zakończeniu instalacji niektóre programy, narzędzia lub urządzenia zewnętrzne nie będą działać poprawnie, należy ponownie zainstalować program lub urządzenie.

Domyślne wpisy w pliku System.ini

Poniżej podano domyślne wpisy w nowym pliku System.ini:
  [386Enh]  device=*vshare  device=*dynapage  device=*vcd  device=*vpd  device=*int13  keyboard=*vkd  display=*vdd  mouse=*vmouse, msmouse.vxd  woafont=dosapp.fon  device=*enable  [keyboard]  layout=kbdus.kbd  subtype=  type=4  keyboard.dll=  oemansi.bin=  [Intl]  ACP=1252  OEMCP=437  SystemLocale=00000409  [boot]  system.drv=system.drv  drivers=mmsystem.dll  user.exe=user.exe  gdi.exe=gdi.exe  sound.drv=mmsound.drv  dibeng.drv=dibeng.dll  comm.drv=comm.drv  shell=Explorer.exe  keyboard.drv=keyboard.drv  fonts.fon=vgasys.fon  fixedfon.fon=vgafix.fon  oemfonts.fon=vgaoem.fon  386Grabber=vgafull.3gr  display.drv=pnpdrvr.drv  mouse.drv=mouse.drv  *DisplayFallback=0  [power.drv]  [drivers]  wavemapper=*.drv  [iccvid.drv]  [mciseq.drv]  [mci]  cdaudio=mcicda.drv  sequencer=mciseq.drv  waveaudio=mciwave.drv  avivideo=mciavi.drv  videodisc=mcipionr.drv  vcr=mcivisca.drv  [NonWindowsApp]  [vcache]  [nwnp32]  [boot.description]  keyboard.typ=Standard 101/102-Key or Microsoft Natural Keyboard  aspect=100,96,96  display.drv=Standard Display Adapter (VGA)  mouse.drv=Standard mouse  system.drv=Standard PC  [MSNP32]  [display]  [drivers32]  vidc.CVID=iccvid.dll  VIDC.IV31=ir32_32.dll  VIDC.IV32=ir32_32.dll  vidc.MSVC=msvidc32.dll  VIDC.MRLE=msrle32.dll 
clean build rebuild
Właściwości

Identyfikator artykułu: 140441 — ostatni przegląd: 12/30/2004 20:49:00 — zmiana: 1.3

 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • kbhowto kbenv win98 win95 KB140441
Opinia