Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Podstawy routingu TCP/IP dla systemu Windows NT

Streszczenie
W tym artykule omówiono tabelę routingu systemu Windows NT na komputerze z jednym adresem IP oraz na routerze systemu Windows NT z wieloma adresami IP i zainstalowaną usługą MPR (Multi Protocol Router) lub bez niej. Te dodatkowe informacje ułatwią rozwiązywanie problemów dotyczących protokołu TCP/IP.
Więcej informacji

Tabela routingu

Decyzje dotyczące routingu musi podejmować nawet host TCP/IP z jednym adresem IP. Decyzje te są nadzorowane przez tabelę routingu. Tabelę routingu można wyświetlić, wpisując polecenie „route print” w wierszu polecenia. Poniżej podano przykład tabeli routingu z komputera o jednym adresie IP. Taką prostą tabelę routingu tworzy automatycznie system Windows NT, uwzględniając konfigurację IP danego hosta.

Adres sieciowy   Maska sieci    Brama     Interfejs   Metryka0.0.0.0      0.0.0.0     157.57.8.1    157.57.11.169   1127.0.0.0     255.0.0.0    127.0.0.1    127.0.0.1     1157.57.8.0    255.255.248.0  157.57.11.169  157.57.11.169   1157.57.11.169   255.255.255.255 127.0.0.1    127.0.0.1     1157.57.255.255  255.255.255.255 157.57.11.169  157.57.11.169   1224.0.0.0     224.0.0.0    157.57.11.169  157.57.11.169   1255.255.255.255  255.255.255.255 157.57.11.169  157.57.11.169   1				


Nagłówki wszystkich kolumn z tabeli powyżej objaśniono w następującym tekście:

Adres sieciowy:

Adres sieciowy jest miejscem docelowym. Kolumna Adres sieciowy może zawierać:

 • Adres hosta
 • Adres podsieci
 • Adres sieciowy
 • Bramę domyślną
Wyszukiwanie odbywa się w kolejności podanej powyżej i rozpoczyna się od najbardziej unikatowej trasy (adres hosta), a kończy się na trasie najbardziej uniwersalnej (brama domyślna):

0.0.0.0     jest trasą domyślną127.0.0.0    jest adresem sprzężenia zwrotnego157.57.8.0   jest adresem podsieci lokalnej157.57.11.169  jest adresem karty sieciowej157.57.255.255 jest adresem emisji podsieci224.0.0.0    jest adresem multiemisji255.255.255.255 jest adresem ograniczonej emisji				


Maska sieci:

Maska sieci określa, do której części adresu sieci musi pasować dany adres trasy, aby został on użyty. Jeśli maska jest zapisana binarnie, wartość 1 oznacza konieczność zgodności, a wartość 0 jej brak. Na przykład maska 255.255.255.255 jest używana dla hosta. Maska składająca się tylko z liczb 255 (same jedynki) oznacza, że adres docelowy kierowanego pakietu musi dokładnie pasować do adresu sieciowego, aby dana trasa została użyta. W innym przykładzie adres sieciowy 157.57.8.0 ma maskę sieci 255.255.248.0. Taka maska oznacza, że pierwsze dwa oktety muszą pasować dokładnie, zgodnych musi być pierwszych 5 bitów trzeciego oktetu (248=11111000), a ostatni oktet nie ma znaczenia. Ponieważ wartości 8 w systemie liczb dziesiętnych odpowiada wartość binarna 00001000, trzeci oktet adresu musi rozpoczynać się od 00001. W ten sposób każdy adres rozpoczynający się od 157.57, którego trzeci oktet ma wartość od 8 do 15 (15=00001111), będzie używał tej trasy. Jest to maska sieci dla trasy w podsieci i dlatego nosi ona nazwę maski podsieci.

Adres bramy:

Adres bramy to miejsce, do którego należy wysłać pakiet. Może to być lokalna karta sieciowa lub brama (router) w lokalnej podsieci.

Interfejs:

Interfejs to adres karty sieciowej, przez którą powinny przechodzić wysyłane pakiety. 127.0.0.1 to programowy adres sprzężenia zwrotnego.

Metryka:

Metryka oznacza liczbę przeskoków do miejsca docelowego. Każdy adres w sieci lokalnej jest oddalony o jeden skok, a każdy używany później router jest liczony jako dodatkowy skok. Metryka służy do ustalania najlepszej trasy.

Router z wieloma adresami IP

Poniżej pokazano domyślną tabelę routingu dla hosta systemu Windows NT z wieloma adresami IP.

Adres sieciowy  Maska sieci    Adres bramy    Interfejs   Metryka0.0.0.0      0.0.0.0      157.57.24.1    157.57.24.193   10.0.0.0      0.0.0.0      199.199.40.1   199.199.40.139  1127.0.0.0     255.0.0.0     127.0.0.1     127.0.0.1     1157.57.24.0    255.255.248.0   157.57.24.193   157.57.24.193   1157.57.24.193   255.255.255.255  127.0.0.1     127.0.0.1     1199.199.40.0   255.255.255.0   199.199.40.139  199.199.40.139  1199.199.40.139  255.255.255.255  127.0.0.1     127.0.0.1     1199.199.40.255  255.255.255.255  199.199.40.139  199.199.40.139  1224.0.0.0     224.0.0.0     157.57.24.193   157.57.24.193   1224.0.0.0     224.0.0.0     199.199.40.139  199.199.40.139  1255.255.255.255  255.255.255.255  199.199.40.139  199.199.40.139  1				


Zaznacz pole wyboru „Włącz routing IP” w zaawansowanej konfiguracji protokołu TCP/IP, aby włączyć routing. Od tego momentu system Windows NT będzie uwzględniał trasę między tymi dwoma podsieciami.

UWAGA — aby router z wieloma adresami IP przekazywał pakiety DHCP Discover z jednej podsieci do innej, konieczne jest zainstalowanie usługi „BootP Relay Agent” dostarczonej z usługą MPR. Usługę MPR omówiono w dalszej części artykułu.

Uwaga na temat bram domyślnych:

W konfiguracji TCP/IP bramy domyślne można dodać dla każdej karty sieciowej. W efekcie dla każdej z nich zostanie utworzona trasa 0.0.0.0. W rzeczywistości będzie jednak używana tylko jedna trasa domyślna. W tym przypadku adres 199.199.40.139 oznacza pierwszą kartę w powiązaniach TCP/IP i dlatego będzie używana domyślna trasa tej karty. Ponieważ będzie używana tylko jedna brama domyślna, należy skonfigurować dla niej tylko jedną kartę sieciową. Pozwoli to wyeliminować problemy i uzyskać oczekiwane rezultaty.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
IDENTYFIKATOR ARTYKUŁU: 157025
TYTUŁ: Default Gateway Configuration for Multi-Homed Computers

Jeśli router systemu Windows NT nie ma interfejsu dla danej podsieci, będzie musiał ustalić trasę do niej. Jest to możliwe przez dodanie tras statycznych lub przy użyciu usługi MPR. Usługę MPR omówiono w dalszej części artykułu.

Dodawanie trasy statycznej

Poniżej znajduje się przykład trasy.

Route Add 199.199.41.0 mask 255.255.255.0 199.199.40.1 metric 2

UWAGA: Opcja metryki jest obsługiwana tylko w systemie Windows NT 3.51 z zainstalowanym dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym.

Trasa w tym przykładzie oznacza, że aby uzyskać dostęp do podsieci 199.199.41.0 z maską 255.255.255.0, należy użyć bramy 199.199.40.1, oraz że ta podsieć jest oddalona o 2 przeskoki. Trasę statyczną należy również dodać do następnego routera, aby poinformować go o tym, jak można wrócić do podsieci dostępnych dla pierwszego routera. W sieci z kilkoma routerami trasy statyczne mogą być bardzo skomplikowane.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
IDENTYFIKATOR ARTYKUŁU: 141383
TYTUŁ: Przełącznik „P” dla polecenia Route został dodany do systemu Windows NT

Usługa MPR (Multi Protocol Router)

Usługa MPR składa się z następujących elementów:
 • Protokół informacji o routingu (RIP, Routing Information Protocol) dla protokołu TCP/IP.
 • Agent przekazywania BOOTP (Boot Protocol) dla protokołu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
 • RIP dla protokołu IPX.
Protokół RIP służy routerom do dynamicznej wymiany informacji o routingu. Domyślnie routery RIP emitują swoje tabele routingu co 30 sekund. Pozostałe routery RIP oczekują takich emisji RIP w celu zaktualizowania własnych tabel routingu.

Usługa MPR jest dostępna w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows NT 3.51.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz plik RIPROUTE.WRI (dostępny w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows NT 3.51) zawierający instrukcje na temat instalacji usługi MPR lub następujący artykuł bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
IDENTYFIKATOR ARTYKUŁU: 138793
TYTUŁ: Multi-Protocol Router Installation and Configuration
tcpip win95 win95x
Właściwości

Identyfikator artykułu: 140859 — ostatni przegląd: 08/07/2003 17:22:00 — zmiana: 2.0

 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.5
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0
 • Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0a
 • Microsoft Windows for Workgroups 3.11
 • Microsoft Windows 95
 • kbhowto kbusage KB140859
Opinia