ACC: Jak w formularzu lub raporcie wyświetlać obrazy bez ich zapisywania w tabeli

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Poziom zaawansowany: Wymaga zaawansowanej znajomości pisania kodu i zagadnień związanych ze współdziałaniem i obsługą wielu użytkowników.

Streszczenie
W tym artykule jest opisany sposób wyświetlania w formularzu lub raporcie obrazów w postaci mapy bitowej przez zapisanie w tabeli programu Microsoft Access jedynie ścieżki i nazwy pliku.

Ten artykuł jest przeznaczony dla użytkowników, którzy znają język Visual Basic for Applications i potrafią tworzyć aplikacje programu Microsoft Access za pomocą narzędzi programistycznych zapewnianych przez ten program.

Aby uzyskać więcej informacji o języku Visual Basic for Applications, sięgnij do podręcznika „Building Applications with Microsoft Access”.

UWAGA: W wersji 2.0 programu Microsoft Access język Visual Basic for Applications jest nazywany językiem Access Basic. Aby uzyskać więcej informacji o języku Access Basic, sięgnij do podręcznika „Building Applications”.
Więcej informacji
Niekiedy zapisywanie obrazów w tabeli programu Microsoft Access nie jest praktycznym rozwiązaniem. Jeśli jest dużo obrazów lub poszczególne pliki są bardzo duże, rozmiar bazy danych programu Microsoft Access może się gwałtownie zwiększyć.

Na poniższych przykładach przedstawiono, jak w formularzu lub raporcie programu Microsoft Access wyświetlać obrazy w postaci mapy bitowej Windows bez ich zapisywania w tabeli programu Microsoft Access.

W programie Microsoft Access 97 i 7.0

Tworzenie tabeli służącej do przechowywania danych o pliku i ścieżce

 1. Otwórz przykładową bazę danych Northwind.mdb.
 2. Utwórz nową tabelę o nazwie Imagetable, a następnie dodaj pole tekstowe o nazwie ImagePath.
 3. Otwórz tabelę Imagetable w widoku arkusza danych, a następnie do każdego rekordu dodaj ścieżkę i nazwę pliku mapy bitowej. Na poniższych przykładach przedstawiono, jak mogą wyglądać poszczególne rekordy:
     c:\windows\circles.bmp   c:\windows\waves.bmp   c:\windows\tiles.bmp   c:\windows\bubbles.bmp					

Wyświetlanie obrazów w formularzu

 1. Użyj Kreatora Autoformularz: kolumnowy, aby utworzyć nowy formularz na podstawie tabeli Imagetable.
 2. Otwórz formularz Imageform w widoku Projekt, a następnie dodaj do formularza formant obrazu za pomocą narzędzia Obraz z przybornika. Pojawi się monit o określenie obrazu, który ma być wstawiony. Wybierz dowolny obraz dostępny na komputerze. Nadaj formantowi nazwę ImageFrame.
 3. Ustaw właściwość OnCurrent formularza Imageform na następującą procedurę zdarzenia:
     Private Sub Form_Current()     On Error Resume Next     Me![ImageFrame].Picture = Me![ImagePath]   End Sub						
 4. Ustaw właściwość AfterUpdate pola tekstowego ImagePath na następującą procedurę zdarzenia:
     Private Sub ImagePath_AfterUpdate()     On Error Resume Next     Me![ImageFrame].Picture = Me![ImagePath]   End Sub						
 5. Otwórz formularz Imageform w widoku formularza. Zauważ, że formularz wyświetla odpowiednią mapę bitową dla każdego rekordu.

Wyświetlanie obrazów w raporcie

 1. Możesz użyć Kreatora autoraportów, aby utworzyć nowy raport na podstawie tabeli ImageTable. Nadaj raportowi nazwę ImageReport.
 2. Otwórz raport ImageReport w widoku Projekt, a następnie dodaj do raportu formant obrazu przy użyciu narzędzia Obraz z przybornika. Pojawi się monit o określenie obrazu, który ma być wstawiony. Wybierz dowolny obraz dostępny na komputerze. Nadaj formantowi nazwę ImageFrame.
 3. Ustaw zdarzenie Format sekcji „Details” raportu na następującą procedurę zdarzenia:
        Private Sub Detail_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)     Me![Imageframe].picture = me![Imagepath]   End Sub 						
 4. Otwórz raport ImageReport w trybie podglądu wydruku. Zauważ, że raport wyświetla odpowiednią mapę bitową dla każdego rekordu.

W programie Microsoft Access 2.0

Tworzenie tabeli służącej do przechowywania danych o pliku i ścieżce

 1. Otwórz przykładową bazę danych Northwind.mdb.
 2. Utwórz nową tabelę o nazwie Imagetable, a następnie dodaj pole tekstowe o nazwie ImagePath.
 3. Otwórz tabelę Imagetable w widoku arkusza danych, a następnie do każdego rekordu dodaj ścieżkę i nazwę pliku mapy bitowej. Na poniższych przykładach przedstawiono, jak mogą wyglądać poszczególne rekordy:
     c:\windows\circles.bmp   c:\windows\waves.bmp   c:\windows\tiles.bmp   c:\windows\bubbles.bmp

Wyświetlanie obrazów w formularzu

 1. Użyj Kreatora autoformularzy, aby utworzyć nowy formularz na podstawie tabeli ImageTable. Nadaj formularzowi nazwę Imageform.
 2. Otwórz formularz Imageform w widoku Projekt, a następnie dodaj niezwiązaną ramkę obiektu przy użyciu narzędzia Niezwiązana ramka obiektu z przybornika. Nadaj formantowi nazwę ImageFrame.
 3. Ustaw właściwość OnCurrent formularza Imageform na następującą procedurę zdarzenia:
     Private Sub Form_Current()     On Error Resume Next     If Not IsNull(Me![ImagePath]) Then     Me![ImageFrame].OLETypeAllowed = 1     Me![ImageFrame].SourceDoc = Me![Imagepath]     Me![ImageFrame].Action = 0     End If   End Sub						
 4. Ustaw właściwość AfterUpdate pola tekstowego ImagePath na następującą procedurę zdarzenia:
     Sub ImagePath_AfterUpdate ()     On Error Resume Next     Me![ImageFrame].OLETypeAllowed = 1     Me![ImageFrame].SourceDoc = Me![Imagepath]     Me![ImageFrame].Action = 0   End Sub						
 5. Ustaw następujące właściwości niezwiązanej ramki obiektu ImageFrame:
      Enabled: Yes<BR/>    Locked: Nie  					
 6. Otwórz formularz Imageform w widoku formularza. Zauważ, że formularz wyświetla odpowiednią mapę bitową dla każdego rekordu.
UWAGA: W programach Microsoft Access 97 oraz 7.0 formularz nie wyświetla obrazu, jeśli w tabeli ImageTable zostanie dodana nieprawidłowa ścieżka lub nazwa pliku. Można jednak zaimplementować bardziej rozbudowane wyłapywanie błędów, aby uzyskać pewność, że wprowadzana jest prawidłowa ścieżka i nazwa pliku. W programie Microsoft Access 2.0 formularz ignoruje błąd, a następnie wyświetla ostatnio używaną mapę bitową.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących właściwości OleTypeAllowed, wyszukaj w indeksie Pomocy hasło OleTypeAllowed, a następnie właściwość OleTypeAllowed lub zadaj pytanie Asystentowi pakietu Office w programie Microsoft Access 97.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących właściwości Sourcedoc, wyszukaj w indeksie Pomocy hasło Sourcedoc, a następnie właściwość Sourcedoc lub zadaj pytanie Asystentowi pakietu Office w programie Microsoft Access 97.
inf
Właściwości

Identyfikator artykułu: 148463 — ostatni przegląd: 12/04/2015 14:22:12 — zmiana: 3.3

Microsoft Access 2.0 Standard Edition, Microsoft Access 95 Standard Edition, Microsoft Access 97 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinterop kbprogramming KB148463
Opinia