Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

XADM: Jak usunąć z lokacji pierwszy serwer Exchange

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym dokumencie opisano kroki potrzebne do usunięcia pierwszego komputera z programem Microsoft Exchange Server zainstalowanego w lokacji programu Exchange Server.

Domyślnie pierwszy serwer w lokacji zawiera foldery lokacji i jest za nie odpowiedzialny, tak samo jak za skrzynki pocztowe i foldery publiczne. Foldery lokacji składają się z folderu książki adresowej trybu offline (OAB, Offline Address Book), folderu informacji wolny/zajęty programu Schedule+ oraz folderu formularzy organizacyjnych, o ile istnieją. Pozostałe zainstalowane w lokacji serwery domyślnie korzystają z pierwszego serwera, gdy potrzebują tych informacji. Na przykład aby trzeci serwer w lokacji mógł wygenerować książkę adresową trybu offline, musi ustanowić połączenie z pierwszym serwerem. Jeśli pierwszy serwer zostanie usunięty z lokacji bez wykonania kroków opisanych w tym artykule, dane znajdujące się w folderach lokacji mogą stać się niedostępne lub zostać utracone.

Domyślnie pierwszy serwer lokacji zajmuje się także obliczaniem routingu. Serwer obliczający routing jest odpowiedzialny za aktualizację tabeli routingu adresów bram (GWART, Gateway Address Routing Table). To zadanie również musi być przypisane innemu serwerowi przed usunięciem pierwszego serwera z lokacji. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego problemu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
162012 XADM: Unable to Change the Routing Calculation Server
Jeżeli pierwszy serwer został usunięty z lokacji przed przeczytaniem tego artykułu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
152960 XADM: Reassigning Site Roles after Removing the First Server in an Exchange Site
WAŻNE: Jeśli pierwszy serwer w lokacji jest także serwerem zarządzania kluczami (KM, Key Management) i zostanie wykonana procedura opisana w tym artykule, w przyszłości mogą wystąpić problemy podczas próby instalacji usług KM na innym serwerze w lokacji. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
196161 XADM: Cannot Install Key Management Server in Site
Więcej informacji
Przed usunięciem z lokacji pierwszego komputera z programem Exchange Server wykonaj następujące kroki, aby uniknąć problemów:

WAŻNE: Jeśli na komputerze z programem Exchange Server przechowywane są foldery użytkowników lub foldery publiczne (nienależące do lokacji), należy przenieść skrzynki pocztowe na inny serwer w lokacji i zreplikować wszystkie foldery publiczne na inne serwery w lokacji, aby uzyskać pewność, że żadne dane nie zostaną utracone. Więcej informacji można znaleźć w 12 i 15 rozdziale podręcznika „Microsoft Exchange Server Administrator Guide”.

Książka adresowa trybu offline:

 1. Wybierz serwer w lokacji, na którym ma być przechowywana książka adresowa trybu offline.
 2. Kliknij obiekt Public Information Store, a następnie kliknij polecenie Properties.
 3. Kliknij kartę Instances.
 4. Kliknij na liście Public Folders, aby zaznaczyć pozycje Offline Address Book oraz OAB Version 2 (o ile ma zastosowanie), a następnie kliknij przycisk Add. Ta procedura utworzy repliki tych folderów na serwerze wybranym w kroku 1.
 5. Kliknij przycisk OK.
 6. Użyj programu Exchange Server Administrator i kliknij kontener Configuration, a następnie otwórz właściwości obiektu DS Site Configuration.
 7. Na liście Offline Address Book Server kliknij serwer wybrany w kroku 1.

Informacje wolny/zajęty programu Schedule+ oraz formularze organizacyjne:

 1. Wybierz serwer w lokacji, na którym mają się znajdować informacje programu Schedule+ oraz formularze organizacyjne.
 2. Użyj programu Exchange Server Administrator i kliknij kontener Configuration, kliknij kontener Servers, a następnie kliknij serwer wybrany w kroku 1.
 3. Kliknij obiekt Public Information Store, a następnie kliknij polecenie Properties.
 4. Kliknij kartę Instances.
 5. Kliknij na liście Public Folders, aby zaznaczyć pozycje Schedule+ Free Busy Information oraz Organization Forms, a następnie kliknij przycisk Add. Ta procedura utworzy repliki tych folderów na serwerze wybranym w kroku 1.
 6. Kliknij przycisk OK.
Dzięki temu zostanie utworzone wystąpienie folderu informacji wolny/zajęty programu Schedule+. Oryginalny publiczny folder informacji wolny/zajęty programu Schedule+ zostanie usunięty razem z pierwszym serwerem, a nowe wystąpienie stanie się aktywne.

Serwer obliczeń routingu:

 1. Wybierz serwer w lokacji, który ma być nowym serwerem obliczeń routingu.
 2. Użyj programu Exchange Server Administrator i kliknij kontener Configuration, a następnie kliknij dwukrotnie obiekt Site Addressing.
 3. Kliknij kartę Ogólne.
 4. Na liście Routing Calculation Server kliknij serwer wybrany w kroku 1. Należy wprowadzić kilka dodatkowych zmian na stronach właściwości, aby uaktywnić przycisk Apply, dzięki czemu będzie można zapisać zmiany.
 5. Kliknij kartę Routing, a następnie kliknij pozycję Recalculate Routing.
 6. Kliknij przycisk OK.
 7. Na koniec wykonaj kroki opisane w następującym artykule:
  189286 XADM: How to Delete a Server from a Site
UWAGA: Firma Microsoft zaleca wyłączenie zasilania pierwszego serwera w lokacji lub tymczasowe odłączenie go od sieci po wykonaniu opisanych kroków w celu upewnienia się, że procedura zakończyła się pomyślnie. Po zweryfikowaniu, że zmiany działają (należy uruchomić klienta programu Microsoft Exchange i sprawdzić, czy istnieje dostęp do informacji wolny/zajęty programu Schedule+ innego użytkownika oraz można generować książkę adresową trybu offline) należy pozostawić pierwszy serwer odłączony od sieci lub zasilania, upewnić się, że dla usuwanego serwera nie ma jakichś wpisów w systemie Windows Internet Naming System (WINS) lub Domain Name System (DNS), po czym wykonać następujące kroki, aby na stałe usunąć serwer z lokacji:
 1. Użyj programu Exchange Server Administrator i kliknij kontener Configuration, a następnie kliknij kontener Servers.
 2. Kliknij pierwszy serwer w lokacji.
 3. W menu Edit kliknij polecenie Delete lub naciśnij klawisz DELETE.
UWAGA: Łącznik wolny/zajęty programu Microsoft Exchange Schedule+ NIE jest przenoszony automatycznie i zostanie usunięty z lokacji razem z pierwszym serwerem. Jeśli tak się zdarzy, należy odtworzyć ten obiekt, wykonując kroki opisane w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
148199 XCLN: Re-creating a Deleted Schedule+ Free/Busy Agent

Aby dołączyć informacje wolny/zajęty programu Schedule+:

Folder lokacji z informacjami wolny/zajęty programu Schedule+ jest ponownie zapełniany, kiedy użytkownicy logują się do programu Schedule+ i generowane są zmiany. W tym okresie informacje wolny/zajęty są czasowo niedostępne.

Do momentu zalogowania się użytkownika i ustawienia przez niego terminu (czas „zajęty”) nie są widoczne żadne informacje wolny/zajęty.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
235898 XADM: Cannot Generate Offline Address Book
284148 XADM: How to Remove the Last Exchange Server 5.5 Computer from an Exchange 2000 Administrative Group
260781 XADM: Change Mode Button Inactive in Organization Properties Dialog Box After Upgrading Exchange 5.5 Service Pack 3 to Exchange 2000 Server
189286 XADM: How to Delete a Server from a Site
ies
Właściwości

Identyfikator artykułu: 152959 — ostatni przegląd: 12/04/2015 14:58:29 — zmiana: 2.1

Microsoft Exchange Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 5.0 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbusage KB152959
Opinia