XFOR: Używanie usługi Telnet do łączenia się z portem 25 w celu testowania komunikacji za pomocą protokołu SMTP

Streszczenie
W tym artykule opisano sposób łączenia się za pomocą usługi Telnet z portem 25 na komputerze, na którym są uruchomione usługi protokołu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), w celu rozwiązywania problemów z komunikacją. Informacje zawarte w tym artykule, w tym komunikaty o błędach, dotyczą tylko problemów, które mogą wystąpić podczas prób rozwiązania problemów z komunikacją SMTP z serwerami z programem Microsoft Exchange Server, i nie są przeznaczone do rozwiązywania problemów ogólnych.

Należy zastosować procedury rozwiązywania problemów odpowiednie dla występującego problemu. Jeśli na przykład występują problemy z wysyłaniem wiadomości e-mail przez protokół SMTP między dwoma serwerami z programem Exchange 2000 Server, można przetestować łączność SMTP za pomocą protokołu Telnet na serwerze wysyłającym, łącząc się z portem 25 na serwerze docelowym. Domyślnie protokół SMTP nasłuchuje w porcie 25. Jeśli natomiast występują problemy z odbieraniem wiadomości e-mail przez protokół SMTP z Internetu, należy postępować zgodnie z podaną w tym artykule procedurą testowania łączności z serwerem SMTP z poziomu hosta rezydującego w Internecie, poza siecią własną.

UwagaUWAGA: W tym artykule podano jedynie ogólne informacje o testowaniu łączności związanej z obsługą wiadomości przez program Exchange Server. Jeśli nie można połączyć się z programem Exchange Server, należy w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base wyszukać występujące symptomy lub komunikaty o błędach. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów z transportem w programie Exchange, skorzystaj z następującego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
257265 Ogólne rozwiązywanie problemów z transportem w programach Exchange 2000 Server i Exchange Server 2003 (strona może być w języku angielskim)
Więcej informacji
W linii produktów firmy Microsoft istnieje kilka odmian usługi SMTP. Linia produktów Windows zawiera usługę SMTP dołączoną do programu Internet Information Services (IIS), a w systemie Windows NT Server 4.0 usługa SMTP była dołączona w dodatku Option Pack. W nowszych wersjach systemu Windows program IIS jest zintegrowany z systemem operacyjnym i można go dodać za pomocą apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Ponadto w programach Exchange 2000 Server i Exchange Server 2003 jest używana istniejąca usługa SMTP z programu IIS z dodatkowymi funkcjami. Programy Exchange 4.0 Server, Exchange 5.0 Server i Exchange 5.5 Server zawierają osobne wersje usługi SMTP w formie łącznika Internet Mail Connector (IMC) lub usługi Internet Mail Service (IMS).

UwagaUwaga W programie Exchange 5.0 Server i w nowszych wersjach łącznik Internet Mail Connector (IMC) jest nazywany usługą Internet Mail Service.

Do rozpoczęcia sesji Telnet jest potrzebny pełny adres e-mail SMTP użytkownika docelowego, do którego ma zostać wysłana wiadomość testowa. Ten adres e-mail musi mieć następujący format:
uzytkownik@witryna.domena.com
Potrzebna jest też w pełni kwalifikowana nazwa domeny (nazwa FQDN) lub adres IP serwera, na którym działają usługi SMTP (na przykład: 10.120.159.1). Jeśli serwery znajdują się w organizacji użytkownika, prawdopodobnie te informacje są już znane. Jeśli serwery są zewnętrzne, najłatwiej jest znaleźć te informacje, wyszukując za pomocą narzędzia Nslookup.exe rekordy DNS (nazywane też rekordami programu Internet Mail Exchanger) zawierające te dane.
 
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące programu NSlookup, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
200525 Korzystanie z programu NSlookup.exe
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uzyskiwania rekordów programu Internet Mail Exchanger, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
203204 XFOR: Jak uzyskać rekordy programu Internet Mail Exchanger (strona może być w języku angielskim)

Należy upewnić się, że protokół SMTP został uruchomiony na serwerze, na którym działa usługa protokołu SMTP. Aby ustalić, czy usługa SMTP jest uruchomiona, można przeprowadzić podstawowe testy wymienione w tym artykule i sprawdzić, czy jest odbierana odpowiedź 220 z serwera zdalnego. W ten sposób można też sprawdzić, czy działa usługa protokołu SMTP.

UwagaUwagi
 • W niektórych aplikacjach do obsługi usługi Telnet należy włączyć echo lokalne, aby wpisywane polecenia były widoczne. Aby to zrobić w trakcie sesji usługi Microsoft Telnet, w wierszu polecenia wpisz polecenie set local_echo.
 • W systemie Windows XP wpisz polecenie set localecho zamiast polecenia set local_echo.

Testy podstawowe

Aby upewnić się, że komputer-host i zdalny serwer SMTP mogą się komunikować, należy wykonać poniższe czynności. Jeśli po wpisaniu dowolnego z poniższych poleceń jest zwracany poniższy komunikat o błędzie, oznacza to, że serwer SMTP nie rozpoznaje tego, co wpisano, z powodu błędu składni lub niepoprawnego polecenia:
500 Polecenie nierozpoznane
Sprawdź polecenie i wpisz je ponownie lub sprawdź, czy komunikujesz się bezpośrednio z serwerem SMTP firmy Microsoft.

UwagaUwaga Usługa Microsoft Telnet nie umożliwia używania klawisza Backspace. W razie błędnego wpisania polecenia należy nacisnąć klawisz Enter, a następnie rozpocząć nowe polecenie.

Wykonanie poniższych kroków umożliwia uruchomienie usługi Telnet z wiersza polecenia.
 1. Aby otworzyć wiersz polecenia, kliknij przycisk Start, kliknij pozycję Uruchom, wpisz polecenie cmd w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Możesz rozpocząć sesję usługi Telnet, używając polecenia Telnet w następującym formacie:

  UwagaUwaga Po wpisaniu każdego wiersza należy nacisnąć klawisz Enter.
  telnet nazwa_serwera nr_portu
  Na przykład wpisz:
  telnet mail.contoso.com 25
  UwagaUwaga Zmienną nazwa_serwera można zmienić na adres IP lub nazwę FQDN serwera SMTP, z którym ma zostać nawiązane połączenie. Po wpisaniu każdego polecenia należy nacisnąć klawisz ENTER.

  Jeśli dane polecenie zadziała, zostanie wyświetlona odpowiedź z serwera SMTP podobna do następującej:
  220 witryna.contoso.com Microsoft Exchange Internet Mail Connector <nr_wersji_IMC>
  UwagaUwaga Istnieją różne wersje serwerów Microsoft SMTP i serwerów SMTP innych producentów, więc serwery mogą zwracać różne odpowiedzi. Ważne jest, aby odebrać odpowiedź 220 zawierającą nazwę FQDN serwera oraz wersję protokołu SMTP. Ponadto w odpowiedzi 220 ze wszystkich wersji serwera Microsoft SMTP jest zawarty termin „Microsoft”.
 3. Rozpocznij komunikację, wpisując następujące polecenie:
  EHLO test.com
  Uwaga Uwaga Można użyć polecenia HELO, ale EHLO to polecenie zamykające zestaw poleceń Extended SMTP obsługiwany we wszystkich bieżących implementacjach protokołu SMTP firmy Microsoft. Używanie polecenia EHLO jest dobrym rozwiązaniem, chyba że występuje problem z poleceniami Extended SMTP.  

  Jeśli polecenie zostanie wykonane pomyślnie, pojawi się następująca odpowiedź:
  250 OK
 4. Wpisz następujące polecenie, aby poinformować odbierający serwer SMTP, od kogo pochodzi wiadomość:
  MAIL FROM:Admin@test.com
  UwagaUwaga Ten adres może być dowolnym wybranym adresem SMTP, ale warto wziąć pod uwagę następujące problemy:
  • Niektóre systemy poczty SMTP filtrują wiadomości ma podstawie adresów MAIL FROM: adres i mogą nie zezwalać niektórym adresom IP na łączenie się lub na wysyłanie wiadomości e-mail do systemu poczty SMTP, jeśli łączący się adres IP jest niezgodny z domeną, w której rezyduje ten system poczty. W tym przykładzie tą domeną jest domena test.com.
  • Jeśli wiadomość nie zostanie wysłana za pomocą prawidłowego adresu e-mail, nie można ustalić, czy wystąpił problem z jej dostarczeniem, ponieważ raport o niedostarczeniu nie dotrze do nieprawidłowego adresu IP. W przypadku użycia prawidłowego adresu e-mail z serwera SMTP zostanie zwrócona następująca odpowiedź:
   250 OK - MAIL FROM Admin@test.com
 5. Wpisz następujące polecenie, aby poinformować odbierający serwer SMTP o adresie, na który jest wysyłana wiadomość e-mail.

  UwagaUwaga Warto zawsze używać prawidłowego adresu SMTP adresata w domenie, do której jest wysyłana wiadomość e-mail. Jeśli na przykład jest wysyłana wiadomość na adres jan@domena.com, należy się upewnić, że w tej domenie istnieje adres jan@domena.com. W przeciwnym razie zostanie odebrany raport o niedostarczeniu.

  Wpisz następujące polecenie i adres SMTP, na który chcesz wysłać wiadomość e-mail:
  RCPT TO: uzytkownik@domena.com
  Zostanie zwrócona następująca odpowiedź:
  250 OK — Recipient uzytkownik@domena.com
 6. Wpisz następujące polecenie, aby poinformować serwer SMTP, że możesz wysyłać dane:
  DATA
  Zostanie odebrana następująca odpowiedź:
  354 Send data. End with CRLF.CRLF
 7. Można teraz wpisać sekcję 822/2822 wiadomości. Jest to część wiadomości, którą użytkownik będzie widział w swojej skrzynce odbiorczej. Wpisz następujące polecenie, aby dodać wiersz tematu:
  Subject: wiadomość testowa
  Naciśnij klawisz Enter dwa razy. To polecenie nie zwraca odpowiedzi.

  UwagaUwaga Polecenia potwierdzone dwoma naciśnięciami klawisza Enter muszą być zgodne z dokumentami 822 i 2822 Request for Comments (RFC). Po poleceniach 822 musi występować wiersz pusty.
 8. Wpisz następujące polecenie, aby dodać treść wiadomości:
  To jest wiadomość testowa i nie otrzymasz odpowiedzi dotyczącej tego polecenia.
 9. Wpisz kropkę (.) w następnym pustym wierszu i naciśnij klawisz Enter. Zostanie odebrana następująca odpowiedź:
  250 OK
 10. Zamknij połączenie, wpisując następujące polecenie:
  QUIT
  Zostanie odebrana następująca odpowiedź:
  221 Zamykanie połączenia
 11. Sprawdź, czy adresat odebrał wysłaną wiadomość. Jeśli w dzienniku zdarzeń aplikacji występują komunikaty o zdarzeniach błędów lub występują problemy z odebraniem wiadomości, sprawdź konfigurację lub komunikację z hostem.

Testowanie zaawansowane

Oprócz procedur testowania podstawowego wymienionych w tym artykule można przetestować obsługę poczty w obu kierunkach za pomocą potwierdzenia dostarczenia. Tą metodą można potwierdzić, że serwer SMTP odbiera połączenia przychodzące i generuje zwrotne potwierdzenie dostarczenia dla nadawcy (w celu przetestowania komunikacji wychodzącej z tego serwera).

Aby zażądać potwierdzenia dostarczenia wiadomości testowej, należy skorzystać z kroku nr 5 w sekcji „Testy podstawowe” w celu upewnienia się, że podane informacje są prawidłowym adresem e-mail, który umożliwia odebranie potwierdzenia dostarczenia. Następnie w kroku nr 6 sekcji „Testy podstawowe” należy wpisać następujące polecenie w sesji Telnet:
RCPT TO:uzytkownik@witryna.domena.com notify=success,failure
Dodatkowe materiały
4.00 Internet Mail Service IMS connector IMC
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 153119 — ostatni przegląd: 04/29/2014 10:13:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 5.0 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 4.0 Standard Edition, Internetowe usługi informacyjne Microsoft 6.0

 • kbhowto KB153119
Opinia