Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

XADM: Jak przenieść program Exchange Server na nowy komputer o tej samej nazwie

Zastrzeżenie dotyczące artykułów z bazy wiedzy o produktach wycofanych
Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on oferowany w obecnej wersji i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule jest opisany sposób przenoszenia instalacji programu Exchange Server z jednego komputera na inny.

Można przenieść instalację programu Exchange Server z jednego komputera na inny o identycznej nazwie, zachowując większość funkcji i usług. W tym artykule nie jest omówiony sposób przenoszenia danych wiadomości będących w trakcie przesyłania, obcych łączników, łączników i usług poczty internetowej, serwera zarządzania kluczami lub dodatkowych usług innych firm. W tym artykule znajdują się instrukcje, jak bezpiecznie przenieść podstawowe bazy danych programu Exchange (bazę danych usługi katalogowej, bazę danych prywatnego magazynu informacji i bazę danych publicznego magazynu informacji). Podczas przenoszenia podstawowych baz danych są zachowywane następujące informacje:
 • Wszystkie informacje o danych skrzynek pocztowych.
 • Wszystkie informacje o danych folderów publicznych.
 • Wszystkie informacje o usłudze katalogowej, takie jak globalna lista adresowa, skrzynka pocztowa, lista dystrybucyjna, lokacja i konfiguracja organizacji oraz informacje o replikacji. Informacje o łącznikach i dodatkach zostaną zachowane, ale łączniki i usługi dodatkowe mogą przestać działać poprawnie.
 • Informacje o konfiguracji i pełna funkcjonalność łączników lokacji i łączników X.400 przez TCP/IP. Łączniki replikacji katalogów będą działać, jeśli informacje o replikacji katalogów są wysyłane przez łączniki lokacji lub łączniki X.400.
Przedstawiając instrukcje zawarte w tym artykule, założono, że:
 • Platforma procesora jest taka sama na nowym i starym serwerze.
 • Serwer Exchange nie jest kontrolerem domeny.

  Uwaga: Instrukcje dotyczące przenoszenia lub likwidowania kontrolera domeny nie są zawarte w tym artykule.
Przed przeniesieniem dodatkowych usług i funkcji programu Exchange na nowy komputer należy rozważyć, czy inne strategie nie są wydajniejsze i w efekcie nie skrócą przerwy w świadczeniu usług. Można usunąć łączniki lub dodatki i skonfigurować je ponownie na innym serwerze Exchange w lokacji. Jeśli ponowna konfiguracja łącznika lub usługi jest prosta, można je usunąć i ponownie zainstalować na nowym serwerze. Przed rozpoczęciem likwidacji bieżącego serwera Exchange należy sporządzić pełną listę zapewnianych przez niego usług i opracować plan zachowania lub przeniesienia poszczególnych usług. Programów Outlook Web Access (OWA) oraz MSMail nie można przenosić z jednej instalacji programu Exchange do innej. Należy je ponownie zainstalować i skonfigurować.
Aby uzyskać informacje o przenoszeniu dodatkowych usług innych firm, takich jak brama faksu, należy skontaktować się z producentem programu.

Przenoszenie instalacji programu Exchange Server na nowy komputer

W podanych instrukcjach bieżący komputer z programem Exchange jest określany jako „oryginalny komputer”, a docelowy komputer jako „nowy komputer”. Pozwoli to uniknąć nieporozumień, gdyż oba komputery będą miały taką samą nazwę NetBIOS.

Ważne: Nie należy używać programu Exchange Administrator do usuwania oryginalnego komputera z lokacji programu Exchange podczas procesu transferowania. W przypadku przeniesienia programu Exchange na nowy komputer nie trzeba logicznie usuwać serwera z lokacji programu Exchange. Jeśli program Exchange Administrator zostanie użyty do usunięcia serwera z lokacji, transfer miedzy oryginalnym i nowym komputerem będzie trudniejszy, a podana procedura może nie zadziałać.

Zapisywanie informacji o konfiguracji

Uruchom program Microsoft Exchange Administrator na oryginalnym komputerze i zapisz następujące informacje:
 • Nazwy organizacji i lokacji

  Obiekty programu Exchange mogą mieć nazwy katalogów różniące się od nazw wyświetlanych. Otwórz właściwości obiektów organizacji i lokacji, a następnie zapisz obie nazwy. Podczas instalacji programu Exchange na nowym komputerze do zdefiniowania lokacji i organizacji użyj nazw katalogów, a nie nazw wyświetlanych.
 • Ścieżki bazy danych i dziennika transakcji wszystkich plików podstawowej bazy danych na serwerze

  Aby to zrobić, wyświetl właściwości obiektu serwera i zapisz wszystkie ścieżki wymienione na karcie Database Paths.
 • Nazwę konta usługi programu Exchange lokacji

  Wszystkie serwery znajdujące się w jednej lokacji programu Exchange muszą mieć wspólne konto usługi programu Exchange. Aby zobaczyć nazwę tego konta, otwórz okno dialogowe Configuration Properties, a następnie kliknij kartę Service Account Password. Dla każdej lokacji w organizacji programu Exchange istnieje obiekt konfiguracji. Należy znać hasło konta usługi, aby przenieść instalację programu Exchange z oryginalnego komputera na nowy komputer.

  Podczas instalowania programu Exchange Server na nowym komputerze należy używać programu instalacyjnego z przełącznikiem /R lub przypisać nowej instalacji inne początkowe konto usługi. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji „Instalowanie programu Exchange Server na nowym komputerze” poniżej.
 • Numer wersji i wersję dodatku Service Pack instalacji programu Exchange Server na oryginalnym komputerze

  Otwórz okno dialogowe Properties obiektu serwera, aby zobaczyć numer i wersję dodatku Service Pack programu Exchange Server.
 • Informacje o dostosowaniach wprowadzonych na komputerze, w tym zainstalowane poprawki, niestandardowe zmiany w rejestrze i ustawienia programu Performance Optimizer

  Aby zobaczyć szczegóły ustawień programu Performance Optimizer, uruchom następujące polecenie:
  \Exchsrvr\bin\Perfwiz.exe -R

Przygotowywanie podstawowej bazy danych

Aby przenieść bazy danych usługi katalogowej, prywatnego magazynu informacji i publicznego magazynu informacji, skorzystaj z jednej z poniższych metod:
 • Przywróć kopię zapasową online bazy danych na nowym komputerze.
 • Skopiuj pliki bazy danych bezpośrednio na nowy komputer.

  Kopie zapasowe plików bazy danych są często nazywane „kopiami zapasowymi offline”. W pozostałej części tego dokumentu termin „kopia zapasowa offline” będzie używany w odniesieniu do kopiowania pliku bazy danych programu Exchange (edb).
Wykorzystywanie kopii zapasowej online do transferu plików bazy danych


Aby wykorzystać kopię zapasową online do transferu plików bazy danych programu Exchange, wykonaj następujące kroki:
 1. Wyłącz rejestrowanie cykliczne na serwerze Exchange. Aby to zrobić:
  1. W oknie dialogowym Properties obiektu serwera kliknij kartę Advanced.
  2. Kliknij, aby wyczyścić pola wyboru Directory oraz Information store, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. Jeśli pojawi się monit, kliknij przycisk Yes, aby uruchomić ponownie usługi.
  Jeśli rejestrowanie cykliczne nie powinno być wyłączone, nie należy używać kopii zapasowej online do transferu bazy danych na nowy serwer. W przypadku wykorzystania kopii zapasowej online do transferu bazy danych przy włączonym rejestrowaniu cyklicznym zostaną utracone informacje o katalogach i skrzynkach pocztowych wygenerowane po wykonaniu kopii zapasowej.
 2. Wykonaj kopię zapasową online baz danych katalogów i magazynu informacji znajdujących się na serwerze.

  Uwaga: Domyślnie serwery Exchange są instalowane z bazami danych prywatnych i publicznych magazynów informacji. Później w razie potrzeby można usunąć jedną z tych baz danych. W instrukcjach w tym artykule założono, że obecne są obie bazy danych. Jeśli istnieje tylko jedna z tych baz, instrukcje nadal będą działać, po prostu należy zignorować odwołania do drugiej bazy danych.


Wykorzystywanie kopii zapasowej offline do transferu plików bazy danych


Aby wykorzystać kopię zapasowej offline do transferu plików bazy danych programu Exchange:
 1. Zatrzymaj wszystkie usługi związane z programem Exchange Server i wyłącz usługę Microsoft System Attendant.

  W tym momencie usługi programu Exchange po raz ostatni będą działać na oryginalnym komputerze. Z tego powodu plan transferu dodatkowych funkcji i usług nie powinien wymagać ponownego uruchamiania usług programu Exchange na tym komputerze. Bardzo ważne jest zapisanie wszystkich niezbędnych informacji o konfiguracji i wykonanie wszystkich potrzebnych czynności, aby na oryginalnym serwerze działały wszystkie usługi programu Exchange.
 2. Sprawdź zapisane wcześniej ścieżki bazy danych i przetestuj spójność poszczególnych plików bazy danych. Aby to zrobić, użyj następujących poleceń:
  ESEUTIL /MH ścieżka do bazy danych prywatnego magazynu informacji\PRIV.EDB
  ESEUTIL /MH ścieżka do bazy danych publicznego magazynu informacji\PUB.EDB
  ESEUTIL /MH ścieżka do bazy danych katalogów\DIR.EDB
  Dane wyjściowe polecenia Eseutil będą zawierać wiersz „State”. Nie należy wykonywać dalszych instrukcji, jeśli ten wiersz będzie miał postać „State: Inconsistent”, dopóki nie uda się pomyślnie zamknąć wszystkich baz danych, a polecenie Eseutil nie zaraportuje stanu „State: Consistent”.

Transferowanie podstawowych plików danych na nowy komputer

Na oryginalnym komputerze należy wyłączyć wszystkie usługi związane z programem Exchange, jeśli nie zostały jeszcze wyłączone, a następnie usługę System Attendant. W tym momencie usługi programu Exchange po raz ostatni będą działać na oryginalnym komputerze. Z tego powodu plan transferu dodatkowych funkcji i usług nie powinien wymagać ponownego uruchamiania usług programu Exchange na tym komputerze. Bardzo ważne jest zapisanie wszystkich niezbędnych informacji o konfiguracji i wykonanie wszystkich potrzebnych czynności, aby na oryginalnym serwerze działały wszystkie usługi programu Exchange.

Jeśli korzystasz z kopii zapasowej online


Zachowaj dzienniki transakcji skojarzone z bazami danych. Aby zachować dzienniki transakcji, skopiuj wszystkie pliki dziennika Edb*.log z folderów dzienników transakcji katalogów oraz magazynów informacji. Poszczególne zestawy plików dziennika przechowuj osobno. Pliki dzienników mają podobne nazwy, więc pliki dziennika jednej bazy danych mogą zastąpić pliki innej bazy danych, jeśli zostaną skopiowane do jednej lokalizacji.

Ostrzeżenie: Jeśli dzienniki transakcji nie zostaną zachowane, po przywróceniu kopii zapasowej online utracone zostaną wszystkie zmiany wprowadzone do bazy danych po wykonaniu kopii zapasowej.

Jeśli korzystasz z kopii zapasowej offline lub wykonujesz kopię zapasową plików


Na nowy komputer skopiuj pliki Priv.edb, Pub.edb i Dir.edb. Są to jedyne pliki, które musisz zachować.

Chociaż nie jest to konieczne, można także zachować pliki dzienników transakcji skojarzone z tymi bazami danych. Aby zachować dzienniki transakcji, należy skopiować wszystkie pliki dzienników Edb*.log z folderów dzienników transakcji katalogów oraz magazynów informacji. Poszczególne zestawy plików dzienników należy przechowywać osobno. Pliki dzienników mają podobne nazwy, więc pliki dziennika jednej bazy danych mogą zastąpić pliki innej bazy danych, jeśli zostaną skopiowane do jednej lokalizacji. Jeśli dzienniki transakcji nie zostaną zachowane, na nowym komputerze zostanie wygenerowany nowy zestaw dzienników, począwszy od pliku Edb00001.log. Ponieważ powoduje to zmianę serii plików dziennika skojarzonych z poszczególnymi bazami danych, na przywróconych kopiach zapasowych online nie można wykonywać operacji „roll forward”. Jeśli dzienniki transakcji nie są zachowywane, natychmiast po uruchomieniu baz danych na nowym komputerze należy wykonać ich kopie zapasowe; dzięki temu zostanie ustanowiona nowa podstawowa kopia zapasowa nowej instalacji. Poprzednie kopie zapasowe nie utracą poprawności, ale ich przywrócenie spowoduje utratę danych zapisanych od momentu wykonania kopii zapasowej.

Inaczej niż w przypadku kopii zapasowej online dane nie zostaną utracone, jeśli pliki dzienników nie będą przeniesione na nowy komputer. Taki wybór wpływa jedynie na możliwość wykonywania operacji „roll forward” na poprzednich kopiach zapasowych.

Instalowanie systemu operacyjnego i konfigurowanie nowego komputera jako członka domeny

Zainstaluj system Windows na nowym komputerze, a następnie dołącz komputer do domeny jako serwer członkowski. Upewnij się, że serwer jest dołączany do domeny systemu Windows mającej relację zaufania z domeną, która zawiera konto usługi programu Exchange. Upewnij się także, że komputer używa tej samej nazwy NetBIOS, co komputer oryginalny.

W przypadku przywrócenia stanu systemu (w systemach Windows 2000 i Windows Server 2003) lub rejestru systemu z oryginalnego komputera na nowym komputerze być może da się uniknąć usuwania konta oryginalnego komputera i odtwarzania go dla nowego komputera. W większości wypadków należy odłączyć oryginalny komputer od domeny i zmienić jego nazwę, aby móc ją nadać nowemu komputerowi i przyłączyć go do domeny. Pozostawiając oryginalny komputer dostępny w sieci pod inną nazwą, można opóźnić konieczność kopiowania plików danych do czasu kompletnego skonfigurowania nowego komputera.

Jeśli na nowym komputerze zostanie zainstalowana inna wersja systemu Windows lub inne wersje dodatków Service Pack niż na oryginalnym komputerze, program Exchange ponownie poindeksuje bazy danych podczas pierwszego uruchomienia. Ta czynność może trwać do godziny, a klienci nie będą mieli w tym czasie dostępu do baz danych.

Instalowanie programu Exchange Server na nowym komputerze

Na nowym komputerze zainstaluj tę samą wersję programu Exchange, uwzględniając wersje dodatków Service Pack i poprawki. Jeśli to możliwe, uruchom program instalacyjny programu Exchange z przełącznikiem /R, aby zainstalować program Exchange.

W większości dystrybucji programu Exchange Server program instalacyjny to Setup.exe, ale w niektórych typach licencji programem instalacyjnym jest Srvmin.exe (Exchange Standard Edition) lub Srvmax.exe (Exchange Enterprise Edition). Należy zlokalizować odpowiedni program instalacyjny na instalacyjnym dysku CD-ROM programu Exchange, a następnie uruchomić go z wiersza polecenia. Na przykład:
Setup.exe /R
Po uruchomieniu programu Setup.exe z przełącznikiem /R zostanie zainstalowana baza danych katalogu stub. Baza danych katalogu stub zawiera wystarczające informacje, aby program instalacyjny został ukończony pomyślnie, ale nie ma możliwości replikacji z innymi bazami danych katalogu. Katalog stub nie obsługuje tworzenia na serwerze baz danych magazynów informacji. W wypadku użycia programu Setup.exe z przełącznikiem /R należy przywrócić istniejące wcześniej bazy danych katalogów, zanim serwer Exchange będzie w pełni funkcjonalny.

Przełącznik /R jest dostępny od momentu pojawienia się programu Exchange 4.0, ale nie był zaimplementowany w programie Update dodatku Service Pack do czasu pojawienia się dodatku Service Pack 2 dla programu Exchange 5.0. Instrukcje podane w tej sekcji mogą być więc używane do przenoszenia na nowy komputer wyłącznie następujących wersji instalacji programu Exchange:
 • Exchange 4.0 (bez dodatków Service Pack)
 • Exchange 5.0 (bez dodatków Service Pack)
 • Exchange 5.0 (z dodatkiem Service Pack 2)
 • Exchange 5.5 (wszystkie instalacje)
Uwaga: Nie można użyć przełącznika /R do odzyskania serwera, który został logicznie usunięty z lokacji za pomocą programu Exchange Administrator. Aby program Setup /R działał, serwer musi występować na liście serwerów w lokacji w programie Exchange Administrator. W celu odzyskania serwera logicznie usuniętego z lokacji za pomocą programu Exchange Administrator, należy ponownie zainstalować serwer w lokacji z nową bazą danych katalogu i odrzucić oryginalną bazę danych katalogu.

Następnie można odzyskać bazy danych magazynu informacji, a później użyć programu dostosowywania spójności magazynu informacji usług katalogowych lub funkcji importu katalogów znajdujących się w programie Exchange, aby ponownie skonfigurować skrzynki pocztowe i konta użytkowników. Szczegółowe instrukcje, jak to wykonać, wykraczają poza zakres tego artykułu. Pomoc techniczna firmy Microsoft może pomóc zaplanować taką procedurę. Aby uzyskać informacje, jak skontaktować się z Pomocą techniczną firmy Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby zainstalować program Exchange Server na nowym komputerze:
 1. Uruchom program instalacyjny z instalacyjnego dysku CD programu Exchange. Użyj przełącznika /R, jeśli to możliwe. Po uruchomieniu programu instalacyjnego z przełącznikiem /R pojawi się następujący komunikat:
  You have chosen the restore from backup option. This will cause Setup to set up a server, but stop without starting the services. This will allow you to restore data from previous backup before starting the services.
  Jeśli komunikat się nie pojawi, program instalacyjny niepoprawnie przetworzył przełącznik /R.

  Uwaga: Nie można używać przełącznika /R w instalacji wykonywanej za pomocą skryptu z przełącznikiem /Q. Jeśli w wierszu polecenia wpisano program Setup.exe lub Update.exe z przełącznikiem /Q, przełącznik /R zostanie zignorowany. Nie należy używać przełącznika /R z innymi przełącznikami wiersza polecenia.
 2. Po pojawieniu się monitu utwórz nową lokację. Wpisz nazwy organizacji i lokacji spisane z nazw katalogów znajdujących się na oryginalnym serwerze.
 3. Jeśli zostało użyte polecenie Setup /R, na ekranie Site Services Account wprowadź to samo konto usługi, które było używane w oryginalnej lokacji programu Exchange. Jeśli nie użyto przełącznika /R, należy wprowadzić inne konto usługi niż używane w oryginalnej lokacji programu Exchange. To konto powinno być członkiem lokalnej grupy Administratorzy na nowym komputerze oraz musi być kontem użytkownika domeny, a nie kontem użytkownika komputera lokalnego.

  Ważne: Jeśli program instalacyjny nie zostanie użyty z przełącznikiem /R i program Exchange zostanie zainstalowany z oryginalnym kontem usługi, może powstać niezamierzona replikacja oryginalnej lokacji. W rezultacie zostaną utracone informacje o konfiguracji i zniszczone informacje wolny/zajęty oraz książka adresowa trybu offline. Jeśli serwer Exchange jest jedynym serwerem w lokacji programu Exchange, można bezpiecznie użyć oryginalnego konta usługi, ponieważ w lokacji nie ma innych serwerów, które mogłyby zreplikować się na tym serwerze. Ta zasada obowiązuje nawet wtedy, gdy w organizacji programu Exchange są inne lokacje.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  152960 XADM: Reassigning Site Roles after Removing the First Server in an Exchange Site
 4. Przed zakończeniem programu instalacyjnego uruchom program Performance Optimizer. Jeśli program instalacyjny został uruchomiony z przełącznikiem /R, w programie Performance Optimizer może pojawić się komunikat o błędzie podobny do następującego:
  The file E:\exchsrvr\MDBDATA\*.LOG could not be found. - [800FF330]
  oraz
  The file C:\exchsrvr\MDBDATA\PRIV.EDB could not be found. - [800FF330]
  oraz
  The file e:\exchsrvr\MDBDATA\PUB.EDB could not be found. - [800FF330]
  oraz
  The file E:\exchsrvr\DSADATA\*.LOG could not be found. - [800FF330]
  Można spokojnie zignorować te komunikaty o błędach.

  Ważne: Po zakończeniu działania programu instalacyjnego z przełącznikiem /R nie można ponownie uruchomić programu Performance Optimizer, aby zmienić ścieżki bazy danych przed jej przywróceniem. Jeśli nie użyto polecenia Setup /R, można uruchomić program Perfwiz.exe z wiersza polecenia, aby uruchomić program Performance Optimizer. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  326472 XADM: How to Manually Set File Paths Without Using Performance Optimizer
  Jeśli program instalacyjny zakończył działanie i należy uruchomić program Performance Optimizer, można usunąć całą instalację programu Exchange i rozpocząć od początku. Aby to zrobić, po użyciu polecenia Setup /R wykonaj następujące kroki:
  1. Usuń strukturę folderu \Exchsrvr utworzonego przez instalatora programu Exchange.
  2. Ponownie uruchom program instalacyjny bez przełącznika /R i wybierz opcję Remove All. Jeśli pominiesz krok a, operacja Remove All nie powiedzie się.
 5. Zainstaluj najnowszy dodatek Service Pack, który był zainstalowany na oryginalnym serwerze. Uruchom program Update.exe z przełącznikiem /R, aby wykonać aktualizację dodatku Service Pack bez uruchamiania usług programu Exchange. Jeśli program instalacyjny był uruchomiony z przełącznikiem /R, należy także użyć przełącznika /R z programem Update.exe, ponieważ bez niego aktualizacja dodatku Service Pack może się nie powieść.
 6. Zainstaluj wszystkie poprawki programu Exchange, które znajdowały się na oryginalnym serwerze.
 7. Zmień ustawienia rejestrowania cyklicznego, aby odpowiadały ustawieniom oryginalnego komputera. Aby to zrobić, w programie Exchange Administrator otwórz okno dialogowe Properties obiektu serwera, a następnie kliknij kartę Advanced. Kliknij, aby zaznaczyć lub wyczyścić pola wyboru Directory i Information store, zależnie od poprzednich ustawień, a następnie kliknij przycisk OK.

Przenoszenie plików podstawowej bazy danych na nowy komputer

Niezależnie od tego, czy użyto kopii zapasowej online, czy offline, należy zatrzymać wszystkie usługi programu Exchange z wyjątkiem usługi System Attendant. Usuń wszystkie pliki z folderów danych katalogów i magazynów informacji.

Uwaga: Nie powinny pozostać jakiekolwiek pliki z rozszerzeniami edb, log lub chk. Zamiast usuwać te pliki, należy przenieść je do innego folderu i zachować do czasu ukończenia wszystkich kroków opisanych w tym artykule.
 • Jeśli przywracasz z kopii zapasowych online:
  1. Skopiuj dzienniki transakcji (pliki Edb*.log) z oryginalnego komputera do odpowiednich folderów dzienników transakcji na nowym komputerze. Istnieją dwa zestawy dzienników transakcji; jeden zestaw dzienników dla katalogów i jeden zestaw współdzielony przez bazy danych publicznych i prywatnych magazynów informacji. Nie kopiuj innych plików z oryginalnego serwera do folderów dzienników transakcji.
  2. Przy działającej usłudze System Attendant przywróć bazy danych katalogów i magazynów informacji. Nie wybieraj opcji automatycznego uruchamiania bazy danych po przywróceniu ani usuwania wszystkich istniejących danych przed przywróceniem. Jeśli używasz innego konta usługi, automatyczne uruchomienie usług nie powiedzie się.
 • Jeśli przywracasz z kopii zapasowych offline:
  1. Skopiuj pliki Dir.edb, Priv.edb oraz Pub.edb z oryginalnego komputera do odpowiednich ścieżek bazy danych na nowym komputerze.
  2. Jeśli zostały zachowane dzienniki transakcji (pliki Edb*.log) z oryginalnego komputera, skopiuj je do odpowiednich folderów dzienników transakcji katalogów i magazynów informacji. Nie kopiuj innych plików z oryginalnego serwera do folderów dzienników transakcji.

Zmienianie konta usługi, jeśli używano innego początkowego konta usługi (opcjonalnie)

 1. Dodaj oryginalne konto usługi do lokalnej grupy Administratorzy na nowym komputerze.
 2. W konsoli Services zmień konto usługi dla każdej usługi programu Exchange na oryginalne konto usługi i wprowadź odpowiednie hasło.
 3. Zatrzymaj usługę System Attendant.

Uruchamianie usług związanych z programem Exchange

 1. Uruchom usługę katalogową, a następnie sprawdź, czy instalacja zakończyła się pomyślnie.

  Uruchom program Exchange Administrator i połącz się z nowym komputerem. Jeśli w lokacji programu Exchange są inne serwery, sprawdź, czy replikacja wewnątrz lokacji jest skuteczna przez utworzenie testowej skrzynki pocztowej na nowym komputerze. Może minąć kilka minut, zanim skrzynka pocztowa zostanie zreplikowana na innych serwerach w lokacji. Połącz się z innymi serwerami w lokacji programu Exchange i sprawdź, czy replikacja była skuteczna, zanim przejdziesz do następnego kroku.
 2. Uruchom usługę magazynu informacji i sprawdź, czy instalacja zakończyła się pomyślnie.

  Jeśli do transferu plików bazy danych na nowy komputer użyto kopii zapasowych offline lub skopiowano pliki, uruchomienie bazy danych magazynu informacji może się nie powieść. Może wystąpić błąd 1001 oraz pojawić się alert, że należy „poprawić” (patch) bazę danych. Aby to zrobić, gdy działa usługa katalogowa wpisz polecenie isinteg -patch. Uwaga: Jeśli publiczny magazyn informacji zawiera tysiące folderów, proces naprawiania może potrwać więcej niż godzinę.
 3. Użyj klienta poczty e-mail, takiego jak Microsoft Outlook, aby sprawdzić, czy można przesyłać wiadomości między dwiema skrzynkami pocztowymi na nowym komputerze.
 4. Uruchom inne usługi programu Exchange.

  Sprawdź, czy można przesyłać wiadomości między skrzynkami pocztowymi na nowym komputerze i innymi skrzynkami pocztowymi w organizacji programu Exchange oraz czy inne usługi działają zgodnie z oczekiwaniami.
Po przeniesieniu programu Exchange Server na nowy komputer nie trzeba niczego ponownie konfigurować po stronie klienta. Przeniesienie będzie przezroczyste dla końcowych użytkowników, którzy mają skrzynki pocztowe na nowym komputerze.

migrate hardware
Właściwości

Identyfikator artykułu: 155216 — ostatni przegląd: 01/20/2004 18:16:56 — zmiana: 3.0

 • Microsoft Exchange Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.0 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
 • kbenv kbhowto kbusage KB155216
Opinia