Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Wpisy rejestru stref zabezpieczeń programu Internet Explorer dla użytkowników zaawansowanych

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Uwaga
Ten artykuł jest przeznaczony dla pracowników pomocy technicznej i informatyków. W przypadku braku doświadczenia z zaawansowanymi zagadnieniami można poprosić kogoś o pomoc lub skontaktować się z pomocą techniczną. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z pomocą techniczną, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu ustawieniami prywatności i zabezpieczeniami w programie Internet Explorer dla użytkowników domowych, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
174360 Jak korzystać ze stref zabezpieczeń w programie Internet Explorer
283185 Jak zarządzać plikami cookie w programie Internet Explorer 6
Streszczenie
W tym artykule opisano, jak i gdzie w rejestrze są przechowywane i zarządzane ustawienia prywatności i stref zabezpieczeń programu Internet Explorer. Ustawienia prywatności i strefy zabezpieczeń można skonfigurować za pomocą zasad grupy lub zestawu Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK). W przypadku używania zasad grupy lub zestawu IEAK na komputerze z systemem Microsoft Windows 2000 do skonfigurowania ustawień prywatności i stref zabezpieczeń może być wymagane zainstalowanie kilku poprawek.Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
316116 Nie można zarządzać zasadami grupy programu Internet Explorer 6 na komputerze z systemem Windows 2000


Aby automatycznie dostosować strefy zabezpieczeń, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.
Automatyczne rozwiązywanie problemu
Aby automatycznie dostosować strefy zabezpieczeń, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.
Samodzielne rozwiązywanie problemu

Ustawienia prywatności w programie Internet Explorer 6

W programie Internet Explorer 6 dodano kartę Prywatność, aby użytkownicy mieli większą kontrolę nad plikami cookie. W strefie Internet dostępne są różne poziomy prywatności i są one zapisane w rejestrze w tej samej lokalizacji co strefy zabezpieczeń.

Dodając witrynę sieci Web, można zezwolić na używanie w jej przypadku plików cookie lub zablokować je, niezależnie od zasad prywatności w danej witrynie sieci Web. Te klucze rejestru są przechowywane w następującym podkluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\P3P\History
W tym podkluczu są wymienione domeny dodane jako witryny zarządzane. Możliwe wartości DWORD odpowiadające tym domenom:
0x00000005 — zawsze blokuj
0x00000001 — zawsze zezwalaj

Internet Explorer 5.0 i nowsze wersje programu Internet Explorer

Ustawienia stref zabezpieczeń programu Internet Explorer są przechowywane w następujących podkluczach rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings


HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Te klucze rejestru zawierają następujące klucze:
 • TemplatePolicies
 • ZoneMap
 • Zones
Uwaga Domyślnie strefy zabezpieczeń są przechowywane w poddrzewie rejestru
HKEY_CURRENT_USER
. Ponieważ to poddrzewo jest dynamicznie ładowane dla każdego użytkownika, ustawienia jednego użytkownika nie mają wpływu na ustawienia innego użytkownika.

Jeśli w zasadach grupy jest włączone ustawienie Strefy zabezpieczeń: używaj tylko ustawień komputera albo w poniższym podkluczu rejestru jest obecna wartość DWORD Security_HKLM_only z ustawieniem 1, stosowane są wyłącznie ustawienia komputera lokalnego i dla wszystkich użytkowników obowiązują te same ustawienia zabezpieczeń:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Gdy są włączone zasady Security_HKLM_only, w programie Internet Explorer są stosowane wartości HKLM. Jednak w ustawieniach stref na karcie Zabezpieczenia w programie Internet Explorer są nadal wyświetlane wartości HKCU. W programie Internet Explorer 7 na karcie Zabezpieczenia w oknie dialogowym Opcje internetowe jest wyświetlany następujący komunikat wskazujący, że tymi ustawieniami zarządza administrator systemu:
Niektórymi ustawieniami zarządza administrator systemu
Jeśli w zasadach grupy nie jest włączone ustawienie Strefy zabezpieczeń: używaj tylko ustawień komputera ani nie występuje wartość DWORD Security_HKLM_only lub ma ona ustawienie 0, stosowane są ustawienia komputera w połączeniu z ustawieniami użytkownika. Jednak w oknie Opcje internetowe są wyświetlane tylko ustawienia użytkownika. Jeśli na przykład ta wartość DWORD nie występuje lub ma ustawienie 0, odczytywane są zarówno ustawienia
HKEY_LOCAL_MACHINE
, jak i ustawienia
HKEY_CURRENT_USER
, ale w oknie Opcje internetowe są wyświetlane tylko ustawienia
HKEY_CURRENT_USER
.

TemplatePolicies

Klucz
TemplatePolicies
określa ustawienia domyślnych poziomów stref zabezpieczeń. Te poziomy to Niski, Średnio-niski, Średni oraz Wysoki. Domyślne ustawienia poziomu zabezpieczeń można zmienić. Nie można jednak dodać kolejnych poziomów zabezpieczeń. Te klucze zawierają wartości określające ustawienie dla strefy zabezpieczeń. Każdy klucz zawiera wartość ciągu Description i wartość ciągu Display Name, które określają tekst wyświetlany na karcie Zabezpieczenia dla poszczególnych poziomów zabezpieczeń.

ZoneMap

Klucz
ZoneMap
zawiera następujące klucze:
 • Domains
 • EscDomains
 • ProtocolDefaults
 • Ranges
Klucz Domains zawiera domeny i protokoły dodane w celu zmiany ich zachowania z zachowania domyślnego. Dodanie domeny powoduje dodanie klucza do klucza
Domains
. Poddomeny są wyświetlane jako klucze w obszarze domeny, do której należą. Każdy klucz, w którym jest wymieniona domena, zawiera wartość DWORD z nazwą odpowiedniego protokołu. Ustawienie wartości DWORD jest takie samo, jak wartość liczbowa strefy zabezpieczeń, do której dodano domenę.

Klucz
EscDomains
przypomina klucz
Domains
z tą różnicą, że klucz
EscDomains
dotyczy tych protokołów, na które wpływa konfiguracja zwiększonych zabezpieczeń. Konfigurację zwiększonych zabezpieczeń wprowadzono w systemie Microsoft Windows Server 2003.

Klucz ProtocolDefaults wskazuje domyślną strefę zabezpieczeń używaną dla określonego protokołu (ftp, http, https). Aby zmienić ustawienie domyślne, można dodać protokół do strefy zabezpieczeń, klikając na karcie Zabezpieczenia pozycję Dodaj witryny, lub można dodać wartość DWORD w kluczu
Domains
. Nazwa wartości DWORD musi być zgodna z nazwą protokołu i nie może zawierać dwukropków (:) ani ukośników (/).

Klucz
ProtocolDefaults
zawiera także wartości DWORD określające domyślne strefy zabezpieczeń, w których jest używany protokół. Tych wartości nie można zmieniać za pomocą formantów na karcie Zabezpieczenia. To ustawienie to jest używane, gdy dana witryna sieci Web nie jest przypisana do żadnej strefy zabezpieczeń.

Klucz
Ranges
zawiera zakresy adresów TCP/IP. Każdy określony przez użytkownika zakres adresów TCP/IP występuje w kluczu, którego nazwa jest wybierana przez system. W tym kluczu znajduje się wartość ciągu :Range, która zawiera określony zakres adresów TCP/IP. Dla każdego protokołu jest dodawana wartość DWORD zawierająca wartość liczbową strefy zabezpieczeń dla określonego zakresu adresów IP.

Plik Urlmon.dll rozpoznaje dany adres URL względem określonej strefy zabezpieczeń za pomocą funkcji publicznej MapUrlToZone przy użyciu jednej z następujących metod:
 • Jeśli adres URL zawiera w pełni kwalifikowaną nazwę domeny, jest przetwarzany klucz
  Domains
  .

  W przypadku tej metody dokładne dopasowanie witryny zastępuje dopasowanie losowe.
 • Jeśli adres URL zawiera adres IP, jest przetwarzany klucz
  Ranges
  . Adres IP adresu URL jest porównywany z wartością :Range zawartą w kluczach o nazwach wybranych przez system w kluczu Ranges.

  Uwaga Ponieważ klucze o nazwach nadanych przez system są przetwarzane w kolejności, w jakiej zostały dodane do rejestru, przy użyciu tej metody można znaleźć dopasowanie losowe przed znalezieniem dokładnego dopasowania. Jeśli ta metoda odnajdzie w pierwszej kolejności dopasowanie losowe, adres URL może zostać wykonany w strefie zabezpieczeń innej niż ta, do której jest zazwyczaj przypisywany. Takie działanie jest zgodne z projektem oprogramowania.

Strefy

Uwaga W systemie Windows XP z dodatkiem SP2 i w nowszych systemach strefa Komputer lokalny jest domyślnie zablokowana w celu zapewnienia lepszych zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
922704 Informacje o niektórych nowych ustawieniach zasad grupy dotyczących stref zabezpieczeń programu Internet Explorer w systemach Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (j. ang.)
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Klucz
Zones
zawiera klucze odpowiadające poszczególnym strefom zabezpieczeń zdefiniowanym na komputerze. Domyślnie jest zdefiniowanych następujących pięć stref (o numerach od 0 do 4):
  Wartość   Ustawienie  ------------------------------  0    Mój komputer  1    Strefa Lokalny intranet  2    Strefa Zaufane Witryny  3    Strefa Internet  4    Strefa Witryny z ograniczeniami				
Uwaga Domyślnie pozycja Mój komputer nie jest wyświetlana w polu Strefa na karcie Zabezpieczenia.

Każdy z tych kluczy zawiera następujące wartości DWORD odpowiadające ustawieniom na niestandardowej karcie Zabezpieczenia.

Uwaga Jeśli nie zaznaczono, że jest inaczej, każda wartość DWORD jest równa zero, jeden lub trzy. Wartość zero zazwyczaj zezwala na określoną akcję, wartość jeden powoduje wyświetlenie monitu, a wartość trzy zabrania wykonania określonej akcji.
Wartość  Ustawienie ---------------------------------------------------------------------------------- 1001   Formanty ActiveX i dodatki plug-in: Pobieranie podpisanych formantów ActiveX 1004   Formanty ActiveX i dodatki plug-in: Pobieranie niepodpisanych formantów ActiveX 1200   Formanty ActiveX i dodatki plug-in: Uruchamianie formantów ActiveX i dodatków plug-in 1201   Formanty ActiveX i dodatki plug-in: Inicjuj i wykonuj skrypty formantów ActiveX niezaznaczone jako bezpieczne do wykonywania 1206   Różne: Zezwalaj na wykonywanie skryptów formantu przeglądarki sieci Web programu Internet Explorer ^ 1207   Zarezerwowane # 1208   Formanty ActiveX i dodatki plug-in: Zezwalaj na uruchamianie poprzednio nieużywanych formantów ActiveX bez monitowania ^ 1209   Formanty ActiveX i dodatki plug-in: Zezwalaj na skryptlety 120A   Formanty ActiveX i dodatki plug-in: Formanty ActiveX i dodatki plug-in: Zastąp ustawione dla poszczególnych witryn (oparte na domenach) ograniczenia formantów ActiveX 120B   Formanty ActiveX i dodatki plug-in: Zastąp ustawione dla poszczególnych witryn (oparte na domenach) ograniczenia formantów ActiveX 1400   Wykonywanie skryptów: Wykonywanie aktywnych skryptów 1402   Wykonywanie skryptów: Wykonywanie skryptów apletów języka Java 1405   Formanty ActiveX i dodatki plug-in: Wykonuj skrypty formantów ActiveX zaznaczonych jako bezpieczne do wykonywania 1406   Różne: Dostęp do źródeł danych w różnych domenach 1407   Wykonywanie skryptów: Zezwalaj na programowy dostęp do Schowka 1408   Zarezerwowane # 1601   Różne: Przesyłaj niezaszyfrowane dane formularza 1604   Pobieranie: Pobieranie czcionki 1605   Uruchamianie języka Java # 1606   Różne: Trwałość danych użytkownika ^ 1607   Różne: Nawiguj po ramkach podrzędnych w różnych domenach 1608   Różne: Zezwalaj na META REFRESH * ^ 1609   Różne: Wyświetl zawartość mieszaną * 160A   Różne: Dołącz ścieżkę katalogu lokalnego podczas przekazywania plików na serwer ^ 1800   Różne: Instalowanie elementów pulpitu 1802   Różne: Przeciągaj i upuszczaj lub kopiuj i wklejaj pliki 1803   Pobieranie: Pobieranie pliku ^ 1804   Różne: Uruchamianie programów i plików w trybie IFRAME 1805   Uruchamianie programów i plików w widoku sieci Web # 1806   Różne: Uruchamianie aplikacji i niebezpiecznych plików 1807   Zarezerwowane ** # 1808   Zarezerwowane ** # 1809   Różne: Użyj blokowania wyskakujących okienek ** ^ 180A   Zarezerwowane # 180B   Zarezerwowane # 180C   Zarezerwowane # 180D   Zarezerwowane # 1A00   Uwierzytelnianie użytkownika: Logowanie 1A02   Zezwalaj na trwałe pliki cookie przechowywane na komputerze # 1A03   Zezwalaj na pliki cookie dla każdej sesji (nie przechowywane) # 1A04   Różne: Nie monituj o wybranie certyfikatu klienta, gdy nie ma certyfikatów lub istnieje tylko jeden * ^ 1A05   Zezwalaj na trwałe pliki cookie innych firm * 1A06   Zezwalaj na pliki cookie innych firm dla każdej sesji * 1A10   Ustawienia prywatności * 1C00   Uprawnienia Java # 1E05   Różne: Uprawnienia kanału oprogramowania 1F00   Zarezerwowane ** # 2000   Formanty ActiveX i dodatki plug-in: Zachowania elementów binarnych i skryptów 2001   Składniki oparte na architekturze .NET Framework: Uruchom składniki podpisane przy użyciu technologii Authenticode 2004   Składniki oparte na architekturze .NET Framework: Uruchom składniki, których nie podpisano przy użyciu technologii Authenticode 2100   Różne: Otwieraj pliki na podstawie zawartości, a nie rozszerzenia pliku ** ^ 2101   Różne: Witryny sieci Web w mniej uprzywilejowanej strefie zawartości sieci Web mogą nawigować do tej strefy ** 2102   Różne: Zezwalaj na okna inicjowane przez skrypty bez ograniczeń rozmiaru lub położenia ** ^ 2103   Wykonywanie skryptów: Zezwalaj na aktualizacje paska stanu przy użyciu skryptu ^ 2104   Różne: Zezwalaj witrynom sieci Web na otwieranie okien bez pasków adresu i stanu ^ 2105   Wykonywanie skryptów: Zezwalaj witrynom sieci Web na monitowanie o informacje przy użyciu okien inicjowanych przez skrypty ^ 2200   Pobieranie: Automatyczne monitowanie dla pobrań plików ** ^ 2201   Formanty ActiveX i dodatki plug-in: Automatyczne monitowanie dla formantów ActiveX ** ^ 2300   Różne: Zezwalaj stronom sieci Web na używanie protokołów z ograniczeniami dla zawartości aktywnej ** 2301   Różne: Użyj filtru witryn wyłudzających informacje ^ 2400   .NET Framework: Aplikacje przeglądarek XAML 2401   .NET Framework: Dokumenty XPS 2402   .NET Framework: Luźny kod XAML 2500   Włącz tryb chroniony [ustawienie tylko w systemie Vista] # 2600   Włącz Instalatora .NET Framework ^  {AEBA21FA-782A-4A90-978D-B72164C80120}  Pliki cookie strony pierwszej * {A8A88C49-5EB2-4990-A1A2-0876022C854F}  Pliki cookie innej firmy ** wskazuje ustawienie programu Internet Explorer 6 lub nowszego ** wskazuje ustawienie systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszego # wskazuje ustawienie niewyświetlane w interfejsie użytkownika programu Internet Explorer 7 ^ wskazuje ustawienie mające tylko dwie opcje: włączone lub wyłączone

Uwagi dotyczące wartości 1200, 1A00, 1A10, 1E05, 1C00 i 2000

Możliwość uruchamiania formantów ActiveX w konkretnej strefie jest zależna od następujących dwóch wpisów rejestru:
 • 1200 Ten wpis rejestru wpływa na możliwość uruchamiania formantów ActiveX i dodatków plug-in.
 • 2000 Ten wpis rejestru steruje zachowaniem elementów binarnych i skryptów formantów ActiveX i dodatków plug-in.

Uwagi dotyczące wartości 1A02, 1A03, 1A05 i 1A06

Te cztery wpisy rejestru mają zastosowanie tylko pod warunkiem, że istnieją następujące klucze:
 • {AEBA21FA-782A-4A90-978D-B72164C80120} Pliki cookie strony pierwszej *
 • {A8A88C49-5EB2-4990-A1A2-0876022C854F} Pliki cookie innej firmy *
Wpisy rejestru
 • 1A02 Zezwalaj na trwałe pliki cookie przechowywane na komputerze #
 • 1A03 Zezwalaj na pliki cookie dla każdej sesji (nie przechowywane) #
 • 1A05 Zezwalaj na trwałe pliki cookie innych firm *
 • 1A06 Zezwalaj na pliki cookie innych firm dla każdej sesji *
Te wpisy rejestru znajdują się w następującym podkluczu rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\<ZoneNumber>
W tym podkluczu rejestru zmienna <ZoneNumber> wskazuje strefę, na przykład 0 (zero). Wpisy rejestru 1200 i 2000 zawierają ustawienie o nazwie Administrator approved. Gdy to ustawienie jest włączone, wartość danego wpisu rejestru ma ustawienie 00010000. Gdy ustawienie Administrator approved jest włączone, system Windows sprawdza następujący podklucz rejestru w celu odnalezienia listy zatwierdzonych formantów:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\AllowedControls
Ustawienie logowania (1A00) może mieć dowolną z następujących czterech wartości (szesnastkowych):
Wartość   Ustawienie  ---------------------------------------------------------------  0x00000000 Zaloguj automatycznie z bieżącą nazwą użytkownika i bieżącym hasłem  0x00010000 Pytaj o nazwę użytkownika i hasło  0x00020000 Zaloguj automatycznie tylko w strefie intranetu  0x00030000 Zaloguj anonimowo				
Ustawienia prywatności (1A10) są używane w suwaku na karcie Prywatność. Wartości DWORD są następujące:
Blokowanie wszystkich plików cookie: 00000003
Wysoki: 00000001
Średnio-wysoki: 00000001
Średni: 00000001
Niski: 00000001
Akceptowanie wszystkich plików cookie: 00000000
Na podstawie ustawień suwaka są też modyfikowane wartości w pozycji {A8A88C49-5EB2-4990-A1A2-0876022C854F} lub {AEBA21Fa-782A-4A90-978D-B72164C80120} albo w obu tych pozycjach.
Uprawnienia kanału oprogramowania (1E05) mają 3 różne wartości: wysoki, niski i średni poziom zabezpieczeń. Wartości tych pozycji są następujące:
wysoki: 00010000
średni: 00020000
niski: 00030000
Ustawienie Uprawnienia Java (1C00) ma pięć możliwych wartości (binarnych):
  Wartość   Ustawienie  -----------------------  00 00 00 00 Wyłącz Java  00 00 01 00 Wysoki poziom zabezpieczeń  00 00 02 00 Średni poziom zabezpieczeń  00 00 03 00 Niski poziom zabezpieczeń  00 00 80 00 Niestandardowe				
Jeśli jest wybrana wartość Niestandardowe, do przechowywania informacji niestandardowych w obiekcie binarnym jest używany klucz {7839DA25-F5FE-11D0-883B-0080C726DCBB} (znajdujący się w tej samej lokalizacji w rejestrze).

Każda strefa zabezpieczeń zawiera wartości ciągu Description i Display Name. Tekst tych wartości jest wyświetlany na karcie Zabezpieczenia po kliknięciu strefy w polu Strefa. Istnieje także wartość ciągu Icon, za pomocą której można ustawić ikonę wyświetlaną dla każdej strefy. Każda strefa, oprócz strefy Mój komputer, zawiera wartości DWORD CurrentLevel, MinLevel i RecommendedLevel. Wartość MinLevel wskazuje najniższy poziom ustawienia, jakiego można użyć, przed zwróceniem komunikatu ostrzegawczego. Wartość CurrentLevel wskazuje bieżące ustawienie strefy. Natomiast wartość RecommendedLevel to zalecany poziom dla strefy.

Wartości pozycji Minlevel, RecommendedLevel i CurrentLevel mają następujące znaczenie:
Wartość (szesnastkowa)   Ustawienie----------------------------------0x00010000     Niski poziom zabezpieczeń0x00010500     Średnio-niski poziom zabezpieczeń0x00011000     Średni poziom zabezpieczeń0x00012000     Wysoki poziom zabezpieczeń				
Wartość DWORD Flags określa możliwość modyfikowania właściwości strefy zabezpieczeń przez użytkownika. Aby określić wartość Flags, należy dodać do siebie wartości liczbowe odpowiednich ustawień. Dostępne są następujące wartości pozycji Flags (dziesiętne):
  Wartość   Ustawienie  ------------------------------------------------------------------  1    Zezwalaj na zmiany w ustawieniach niestandardowych  2    Zezwalaj użytkownikom na dodawanie witryn sieci Web do tej strefy  4    Żądaj zweryfikowanych witryn sieci Web (protokół https)  8    Uwzględniaj witryny sieci Web pomijające serwer proxy  16    Uwzględniaj witryny sieci Web nieuwzględnione w innych strefach  32    Nie pokazuj strefy zabezpieczeń w oknie Właściwości internetowe (ustawienie domyślne dla strefy Mój komputer)  64    Pokaż okno dialogowe Wymagana weryfikacja serwera  128   Traktuj uniwersalne konwencje nazewnictwa (UNC) jako połączenia intranetowe				
W przypadku dodania ustawień zarówno do poddrzewa
HKEY_LOCAL_MACHINE
, jak i do poddrzewa
HKEY_CURRENT_USER
ustawienia są sumowane. W przypadku dodania witryn sieci Web do obu poddrzew wyświetlane są tylko witryny sieci Web w poddrzewie
HKEY_CURRENT_USER
. Witryny sieci Web w poddrzewie
HKEY_LOCAL_MACHINE
również są wymuszane, zgodnie z ustawieniami. Nie są jednak dostępne i nie można ich zmodyfikować. Może to być kłopotliwe, ponieważ witryna sieci Web może znajdować się na liście tylko w jednej strefie zabezpieczeń dla każdego protokołu.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji o zmianach w funkcjonalności systemu Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2), odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji o strefach zabezpieczeń adresów URL, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji dotyczących uruchamiania lokalnej lub intranetowej witryny sieci Web w strefie Internet, odwiedź następującą witrynę blogu MSDN w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konfigurowania stref zabezpieczeń, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji o zmienianiu ustawień zabezpieczeń programu Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji Blokada strefy Komputer lokalny programu Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
automatyczne rozwiązywanie problemu
Właściwości

Identyfikator artykułu: 182569 — ostatni przegląd: 05/14/2010 10:56:25 — zmiana: 18.1

Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003, Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4, Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 3, Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Windows Internet Explorer 7

 • kbmsifixme kbfixme kbresolve kbenv kbinfo KB182569
Opinia