Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

W programie Money są wyświetlane komunikaty o błędach lub ten program zachowuje się niezgodnie z oczekiwaniami

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Ten artykuł jest przeznaczony dla początkujących lub średnio zaawansowanych użytkowników komputerów.

Wydrukowanie tego artykułu może ułatwić wykonanie opisanych w nim kroków.
Symptomy tego problemu
Gdy program Microsoft Money jest używany do zarządzania finansami, mogą zacząć być wyświetlane komunikaty o błędach lub program może zachowywać się niezgodnie z oczekiwaniami. Jeśli zostanie wyświetlony jeden z następujących komunikatów o błędach, może to oznaczać, że plik danych programu Money jest uszkodzony:
This transaction cannot be entered (Nie można wprowadzić tej transakcji)
Money is not properly installed. Please try setup again. (Program Money nie jest poprawnie zainstalowany. Uruchom ponownie Instalatora).
Money could not write to your money file. The operation cannot be performed or another application finished this task before you. (Program Money nie może zapisać w pliku programu Money. Nie można wykonać operacji lub inna aplikacja wcześniej zakończyła to zadanie).
Money cannot locate filename or cannot open it, possibly because it is a read-only file, you do not have permission to change it, or your disk drive is write-protected. If you have chosen the correct file and it cannot be accessed, you will need to click OK and then Restore your most recent backup file. (Program Money nie może zlokalizować nazwy pliku lub go otworzyć, ponieważ prawdopodobnie jest to plik tylko do odczytu, nie masz uprawnienia do zmiany tego pliku lub dysk jest chroniony przed zapisem. Jeśli wybrano poprawny plik i nie można uzyskać do niego dostępu, kliknij przycisk OK, a następnie przywróć ostatni plik kopii zapasowej).
Ponadto podczas próby wyświetlenia zapisanych raportów może być wyświetlany komunikat o błędzie podobny do następującego:
Due to changes in your Money file, the saved version of " report name " is no longer valid. Money has attempted to reset this report, but you should reset it manually to avoid unreliable information. (Z powodu zmian w pliku programu Money zapisana wersja raportu „nazwa raportu” nie jest już prawidłowa. Program Money podjął próbę zresetowania tego raportu, ale w celu uniknięcia występowania niewiarygodnych informacji należy zresetować go ręcznie).
Podczas próby drukowania czeków może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
There Are No Accounts with Checks to Be Printed (Brak kont z czekami do wydrukowania)
Jeśli wystąpi dowolne z następujących zachowań, może to oznaczać, że plik danych programu Money jest uszkodzony:
 • Podczas próby pobrania zestawienia z instytucji finansowej OFX program Money informuje, że użytkownik ma XX transakcji do odczytania, ale nie są one widoczne w rejestrze kont.
 • Jest wyświetlany monit o wpisanie hasła programu Money w celu otwarcia pliku, nawet jeśli do pliku nie przypisano hasła.
 • Po wejściu do programu Apay wystąpienie programu Apay jest wyłączone przez miesiąc lub dłużej.
 • Nie można przekonwertować budżetu Essential Budget (Budżet podstawowy) na budżet Advanced Budget (Budżet zaawansowany).
 • Saldo kont na liście Account List (Lista kont) nie jest zgodne z bieżącym saldem w rejestrze.
Uwaga: To nie są wszystkie komunikaty o błędach lub zachowania skojarzone z uszkodzonym plikiem danych. Jeśli program zachowuje się w dziwny sposób lub podczas korzystania z pliku danych programu Money jest wyświetlany komunikat o błędzie, może to oznaczać, że plik jest uszkodzony i może być konieczne użycie narzędzia Repair w celu rozwiązania problemu. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie lub wystąpi zachowanie, które nie jest wymienione na tej liście, przejdź do sekcji Więcej informacji, aby przejrzeć inne komunikaty o błędach i zachowania skojarzone z uszkodzonym plikiem danych.
Metody umożliwiające rozwiązanie tego problemu

Metoda 1: Sprawdzenie, czy program Money działa poprawnie

Krok 1: Sprawdzenie, czy problem występuje w nowym pliku danych

 1. Uruchom program Money, a następnie kliknij menu File (Plik).
 2. Przejdź na dół menu File (Plik).

  U dołu menu powinna znajdować się lista niedawno używanych plików. Drugim plikiem na liście powinien być plik danych. Kliknij ten plik.
 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit o wykonanie kopii zapasowej, wybierz opcję Don’t backup (Nie wykonuj kopii zapasowej) lub kliknij przycisk Postpone (Odłóż).
Jeśli przy próbie otwarcia pliku zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, przejdź do kroku 2. W przeciwnym razie przejdź do Metody 2.

Krok 2: Ponowne zainstalowanie programu Money

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usuwania i ponownego instalowania programu Money, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
895866 How to remove and reinstall Microsoft Money

Metoda 2: Naprawienie pliku danych programu Money

Krok 1: Naprawienie domyślnych plików danych programu Microsoft Money 2004 i jego nowszych wersji

 1. Otwórz plik danych programu Money, który chcesz naprawić.
 2. W menu File (Plik) wskaż polecenie Repair Money File (Napraw plik programu Money), a następnie kliknij polecenie Quick File Repair (Szybka naprawa pliku).
 3. Program Money wykona naprawę pliku.
 4. Jeśli masz hasło usługi Windows Live ID lub inne hasło skojarzone z plikiem danych, zostanie wyświetlony monit o podanie tego hasła.
 5. Przeprowadź test, aby zobaczyć, czy zostanie wyświetlony komunikat o błędzie lub czy nadal będzie występować dziwne zachowanie.
Jeśli nadal będzie wyświetlany komunikat o błędzie, program nadal będzie się dziwnie zachowywał lub chcesz naprawić plik danych inny niż aktualnie używany plik, przejdź do kroku 2. W przeciwnym razie przejdź do Metody 3.

Krok 2: Zamknięcie programu Money

Wykonaj te kroki, aby naprawić pliki danych programów Microsoft Money 2003, Microsoft Money 2002, Microsoft Money 2000 i Microsoft Money 99. Te kroki można także wykonać, aby ręcznie naprawić pliki danych w programie Money 2004 i nowszych wersjach.
 1. Zamknij program Microsoft Money.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Money Express w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie Exit (Zakończ).
 3. Kliknij przycisk Yes (Tak) w oknie dialogowym z monitem o uruchomienie programu Money Express przy następnym uruchomieniu systemu Microsoft Windows.

Krok 3: Naprawienie pliku danych

System Windows Vista
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, a następnie w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz jeden z następujących wierszy:
  • Jeśli plikiem, który ma zostać naprawiony, jest plik ostatnio używany w programie Money, w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz jeden z następujących wierszy wraz ze znakami cudzysłowu:

   Program Money 2005, Money 2006 lub Money 2007
   • Wpisz ciąg "%ProgramFiles%\Microsoft Money rok wersji\MNYCoreFiles\msmoney.exe", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

    W tym przykładzie rok wersji ma wartość 2005, 2006 lub 2007 i odpowiada programowi Money 2005, Money 2006 lub Money 2007.
   Program Money 2000, Money 2001, Money 2002, Money 2003 lub Money 2004
   • Wpisz ciąg "%ProgramFiles%\Microsoft Money\System\Msmoney.exe" -s, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
   Program Money 99
   • Wpisz ciąg "%ProgramFiles%\Microsoft Money\Msmoney.exe" –s, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  • Jeśli plikiem, który ma zostać naprawiony, nie jest plik ostatnio używany w programie Money, w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz jeden z następujących wierszy wraz ze znakami cudzysłowu:

   Program Money 2005, Money 2006 lub Money 2007
   • Wpisz ciąg "%ProgramFiles%\Microsoft Money rok wersji\MNYCoreFiles\msmoney.exe" -s"“%MyDocuments%\nazwa_pliku.mny”, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

    W tym przykładzie rok wersji ma wartość 2005, 2006 lub 2007 i odpowiada programowi Money 2005, Money 2006 lub Money 2007.
   Program Money 2000, Money 2001, Money 2002, Money 2003 lub Money 2004
   • Wpisz ciąg "%ProgramFiles%\Microsoft Money\System\Msmoney.exe" -s "%MyDocuments%\nazwa_pliku.mny", a następnie naciśnij klawisz ENTER.
   Program Money 99
   • Wpisz ciąg "%ProgramFiles%\Microsoft Money\Msmoney.exe" –s "%MyDocuments%\nazwa_pliku.mny", a następnie naciśnij klawisz ENTER.
   W tych wierszach nazwa_pliku.mny to nazwa pliku, który ma zostać naprawiony.
 2. Wprowadź poświadczenia usługi Windows Live ID, a następnie kliknij przycisk OK.
System Microsoft Windows XP
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie w polu Otwórz wpisz jeden z następujących wierszy:
  • Jeśli plikiem, który ma zostać naprawiony, jest plik ostatnio używany w programie Money, w polu Otwórz wpisz jeden z następujących wierszy wraz ze znakami cudzysłowu:

   Program Money 2005, Money 2006 lub Money 2007
   • Wpisz ciąg "%ProgramFiles%\Microsoft Money rok wersji\MNYCoreFiles\msmoney.exe", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

    W tym przykładzie rok wersji ma wartość 2005, 2006 lub 2007 i odpowiada programowi Money 2005, Money 2006 lub Money 2007.
   Program Money 2000, Money 2001, Money 2002, Money 2003 lub Money 2004
   • Wpisz ciąg "%ProgramFiles%\Microsoft Money\System\Msmoney.exe" -s, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
   Program Money 99
   • Wpisz ciąg "%ProgramFiles%\Microsoft Money\Msmoney.exe" –s, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  • Jeśli plikiem, który ma zostać naprawiony, nie jest plik ostatnio używany w programie Money, w polu Otwórz wpisz jeden z następujących wierszy wraz ze znakami cudzysłowu:

   Program Money 2005, Money 2006 lub Money 2007
   • Wpisz ciąg "%ProgramFiles%\Microsoft Money rok wersji\MNYCoreFiles\msmoney.exe" -s"“%MyDocuments%\nazwa_pliku.mny”, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

    W tym przykładzie rok wersji ma wartość 2005, 2006 lub 2007 i odpowiada programowi Money 2005, Money 2006 lub Money 2007.
   Program Money 2000, Money 2001, Money 2002, Money 2003 lub Money 2004
   • Wpisz ciąg "%ProgramFiles%\Microsoft Money\System\Msmoney.exe" -s "%MyDocuments%\nazwa_pliku.mny", a następnie naciśnij klawisz ENTER.
   Program Money 99
   • Wpisz ciąg "%ProgramFiles%\Microsoft Money\Msmoney.exe" –s "%MyDocuments%\nazwa_pliku.mny", a następnie naciśnij klawisz ENTER.
   W tym przykładzie nazwa_pliku.mny to nazwa pliku, który ma zostać naprawiony.
 2. Wprowadź poświadczenia usługi Windows Live ID, a następnie kliknij przycisk OK.

Metoda 3: Użycie narzędzia Microsoft Money Standard File Repair

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących naprawiania plików danych programu Money za pomocą narzędzia Standard File Repair, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
902466 How to use the Microsoft Money Standard File Repair utility

Metoda 4: Usunięcie danych rachunków programu Money 2007

Uwaga: Po uruchomieniu tego narzędzia wszystkie dane rachunków zostaną usunięte z programu Money. Przed wykonaniem tych kroków należy upewnić się, że spisano informacje dotyczące rachunków. Jeśli do rejestru w programie Money nie wprowadzono rachunków, można wprowadzić wystąpienie do rejestru przed usunięciem rachunków, co będzie stanowić szybką pomoc podczas ponownego tworzenia rachunków.
 1. Otwórz plik danych programu Money, który chcesz naprawić.
 2. W menu File (Plik) wskaż polecenie Repair Money File (Napraw plik programu Money), a następnie kliknij polecenie Remove all Bills Data (Usuń dane wszystkich rachunków).
 3. Przeczytaj dokładnie informacje.
 4. Kliknij przycisk OK.
Podobne problemy i rozwiązania
Istnieje kilka innych symptomów, niewymienionych w sekcji „Symptomy”, które mogą wystąpić i które można usunąć za pomocą narzędzi do naprawiania plików.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
829143 Jak rozwiązywać problemy z pobieraniem do programu Money wyciągów z witryny instytucji finansowej w sieci Web
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
199742 Money err msg: Msmoney cause an invalid page fault in module <unknown>
242340 You receive the "Money is not able to load Financial Planner data" error message when you try to open Planning Center, Car Center, or House in Money
312814 Money 2002: Nie można wyświetlić raportu o przepływie środków pieniężnych
823214 Money 2002: "Not enough memory available" error message when you archive a file
329840 You cannot synchronize data between Microsoft Money and MSN Money
829143 Jak rozwiązywać problemy z pobieraniem do programu Money wyciągów z witryny instytucji finansowej w sieci Web
891338 Error messages that you receive when you try to open Money by using your Passport Network credentials
299420 Money: Debt Reduction Planner displays inaccurate payment schedule
838713 The account balance does not match the balance in the register in Money
837884 The Next button does not work when you try to balance an account in Money 2003 and in Money 2004
894023 The minimum payment that appears in the Debt Reduction Planner is different from the amount that you type for the minimum payment in Money
321354 You receive the error message "Money has encountered a problem and needs to close" when you open a monthly report in Money
money2007 money2006 Money2004 Money99 Money2000 Money2001 Money2002 Money2003 Money2005 file management search salvage corrupted damaged damage damaging repairing
Właściwości

Identyfikator artykułu: 182608 — ostatni przegląd: 12/05/2015 08:29:05 — zmiana: 11.2

Microsoft Money Deluxe 2007, Microsoft Money 2007 Home & Business, Microsoft Money Premium 2007, Microsoft Money Deluxe 2006, Microsoft Money Premium 2006, Microsoft Money Small Business 2006, Microsoft Money Standard 2006, Microsoft Money 2005 Deluxe Edition, Microsoft Money 2005 Premium Edition, Microsoft Money 2005 Small Business Edition, Microsoft Money 2005 Standard Edition, Microsoft Money 2004 Deluxe Edition, Microsoft Money 2004 Premium Edition, Microsoft Money 2004 Small Business Edition, Microsoft Money 2004 Standard Edition, Microsoft Money 2003 Deluxe Edition, Microsoft Money 2003 Deluxe and Business Edition, Microsoft Money 2003 Standard Edition, Microsoft Money 2002 Deluxe Edition, Microsoft Money 2002 Deluxe and Business Edition, Microsoft Money 2002 Standard Edition, Microsoft Money 2001 Standard Edition, Microsoft Money 2000 Standard Edition, Microsoft Money 99 Standard Edition, Microsoft Money Essentials

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbtshoot kbui kbfaq kbexpertiseinter kbnomt kbceip KB182608
Opinia