Przewodnik po profilach i zasadach systemu Windows NT 4.0 (część 6 z 6)

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Ten artykuł jest szóstym z cyklu artykułów zawierających informacjei procedury implementacji profilów i zasad systemu Microsoft Windows NT 4.0na klienckich stacjach roboczych i serwerach.

Dostępny jest dokument, w którym znajdują się wszystkie te informacje orazdodatkowe schematy blokowe, wykresy i przykłady. Można go pobrać z następującejstrony sieci web:Aby zapoznać się z pozostałymi częściami niniejszego przewodnika, zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
161334 Guide to Windows NT 4.0 Profiles & Policies Part 1 of 6
185587 Guide to Windows NT 4.0 Profiles & Policies Part 2 of 6
185588 Guide to Windows NT 4.0 Profiles & Policies Part 3 of 6
185589 Guide to Windows NT 4.0 Profiles & Policies Part 4 of 6
Więcej informacji
          System operacyjny Windows NT Server               Dokument oficjalny     Przewodnik po profilach i zasadach systemu Microsoft Windows NT 4.0Copyright 1997 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.Informacje zawarte w tym dokumencie wyrażają bieżącą opinię firmyMicrosoft Corporation na temat problemów dyskutowanych w chwili publikacji.Ponieważ firma Microsoft musi reagować na zmieniające się otoczenie rynkowe,nie należy uznawać tych informacji za zobowiązanie ze strony firmy Microsoft.Firma Microsoft nie może zagwarantować zgodności informacji z rzeczywistościąpo dacie publikacji dokumentu.Ten oficjalny dokument powstał wyłącznie w celach informacyjnych. FIRMA MICROSOFT NIEUDZIELA W TYM DOKUMENCIE ŻADNEJ RĘKOJMI, WYRAŻONEJ WPROST LUB DOMYŚLNIE.Microsoft, logo BackOffice, MS-DOS, Windows i Windows NT sązastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.Inne produkty lub nazwy firm wzmiankowane w tekście mogą być znakami towarowymi ichwłaścicieli.Microsoft CorporationOne Microsoft WayRedmond, WA 98052-6399USA0997ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI====================Aby uzyskać więcej informacji podczas konfigurowania sieci, zapoznaj się z następującymi materiałami: - Przewodnik po pojęciach i planowaniu systemu Windows NT Server ( rozdział 3 „Zarządzanie  środowiskami roboczymi użytkowników” (część dokumentacji produktu Windows NT Server). - Narzędzie Kixtart Resource Kit Utility dostępne w zestawie Windows NT Server Resource  Kit dla wersji 4.0.Aby uzyskać najnowsze informacje na temat systemu Windows NT Server, odwiedź witrynę World WideWeb pod adresem http://www.microsoft.com/backoffice lub forum poświęcone systemowi Windows NT Serverw sieci Microsoft Network (SŁOWO KLUCZOWE: MSNTS).ZAŁĄCZNIK A — SCHEMATY BLOKOWE<Schematy blokowe dołączone do oficjalnego dokumentu, o którym mowa na początkutego artykułu>ZAŁĄCZNIK B — IMPLEMENTOWANIE PROFILÓW UŻYTKOWNIKÓWPoniżej przedstawiono kilka związanych z profilami użytkowników typowych scenariuszy,z którymi użytkownik może spotkać się w przyszłości, a być może już się z nimi spotkał. Każdy z tych scenariuszyjest opatrzony krótkim opisem sytuacji, znajdują się w nim informacje o bieżącym stanieprofilów na serwerze, akcjach, które należy wykonać, aby prawidłowo administrowaćprofilem, wszelkich niezbędnych akcjach, które musi wykonać użytkownik, odwołania do sekcjininiejszego przewodnika zawierających bardziej szczegółowe informacje i wszelkie niezbędne informacje dotyczące użytkowania.ISTNIEJĄCY PROFIL MOBILNY SYSTEMU WINDOWS NT 3.5X========================================Użytkownik domeny ma istniejący profil mobilny systemu Windows NT 3.5xi będzie logować się tylko do komputerów z systemem Windows NT 3.5x. - Aktualnie istniejące pliki: W folderze  \\myserver\myshare istnieje plik Myuser.usr. - Czynności wykonywane przez administratora: Brak. - Czynności wykonywane przez użytkownika: Brak.ISTNIEJĄCY PROFIL MOBILNY SYSTEMU NT 3.5X========================================Użytkownik domeny ma istniejący profil obowiązkowy systemu Windows NT 3.5xi będzie logować się tylko do komputerów z systemem Windows NT 3.5x. - Aktualnie istniejące pliki: W folderze  \\myserver\myshare istnieje plik Myuser.usr. - Czynności wykonywane przez administratora: Brak. - Czynności wykonywane przez użytkownika: Brak.MIGRACJA PROFILU MOBILNEGO SYSTEMU WINDOWS NT 3.5X DO PROFILU MOBILNEGO SYSTEMU WINDOWS NT 4.0===========================================================================Użytkownik domeny ma istniejący profil mobilny systemu Windows NT 3.5x i przechodzi dokomputera z systemem Windows NT 4.0. - Aktualnie istniejące pliki: W folderze  \\myserver\myshare istnieje plik Myuser.usr. - Czynności wykonywane przez administratora: Brak. - Czynności wykonywane przez użytkownika: Aby automatycznie uaktualnić profil, zaloguj się  do komputera z systemem Windows NT 4.0, a następnie wyloguj się. Podczas uaktualniania automatycznego  w istniejącym katalogu \\myserver\myshare zostanie utworzony nowy folder o nazwie Myuser.pds.  W nowym folderze znajduje się uaktualniony profil użytkownika  domeny. - Aby uzyskać więcej informacji: Zobacz sekcję „Uaktualnianie profilów mobilnych  na serwerze z systemem 3.5x do wersji 4.0”.MIGRACJA PROFILU OBOWIĄZKOWEGO SYSTEMU WINDOWS NT 3.5XDO PROFILU OBOWIĄZKOWEGO SYSTEMU WINDOWS NT 4.0===========================================Użytkownik domeny ma istniejący profil obowiązkowy systemu Windows NT 3.5x i przechodzi dokomputera z systemem Windows NT 4.0, gdzie będzie mieć profil obowiązkowy. - Aktualnie istniejące pliki: W folderze  \\myserver\myshare istnieje plik Myuser.usr. - Czynności wykonywane przez administratora: W istniejącym folderze \\myserver\myshare  Utwórz folder o nazwie Myuser.pdm, a następnie umieść odpowiedni profil obowiązkowy  w nowym folderze. - Czynności wykonywane przez użytkownika: Brak. - UWAGI: Po wykonaniu tej procedury użytkownik nadal ma dostęp  do profilu systemu Windows NT 3.5x, jeżeli zaloguje się ponownie do komputera  z systemem Windows NT 3.5x. Profil użytkownika systemu Windows NT 4.0 jest  przechowywany oddzielnie. Administrator może usunąć profil systemu Windows NT 3.5x, jeżeli  użytkownik będzie używać tylko komputerów z systemem Windows NT 4.0. - Aby uzyskać więcej informacji: Zobacz sekcję „Uaktualnianie profilów obowiązkowych  na serwerze z systemem 3.5x do wersji 4.0”.MIGRACJA PROFILU OBOWIĄZKOWEGO SYSTEMU WINDOWS NT 3.5XDO PROFILU MOBILNEGO SYSTEMU WINDOWS NT 4.0=========================================Użytkownik domeny ma istniejący profil obowiązkowy systemu Windows NT 3.5x i przechodzi dokomputera z systemem Windows NT 4.0, gdzie będzie mieć profil mobilny. - Aktualnie istniejące pliki: W folderze  \\myserver\myshare istnieje plik Myuser.usr. - Czynności wykonywane przez administratora: Zmień ścieżkę profilu użytkownika  na \\myserver\myshare\myuser, a następnie pozwól użytkownikowi na zalogowanie  i wylogowanie się. - Czynności wykonywane przez użytkownika: Jeżeli pojawi się odpowiedni monit, zaloguj się do komputera  z systemem Windows NT 4.0, a następnie wyloguj się. Spowoduje to utworzenie folderu  \\myserver\myshare\myuser na serwerze, w którym znajdzie się nowy profil mobilny  użytkownika. - Aby uzyskać więcej informacji: Zobacz sekcję „Tworzenie nowego profilu mobilnego użytkownika  w systemie Windows NT 4.0”.TWORZENIE NOWEGO PROFILU MOBILNEGO W SYSTEMIE WINDOWS NT 4.0=============================================Nowy użytkownik będzie logować się tylko do komputerów z systemem Windows NT 4.0i będzie używać profilu mobilnego. - Aktualnie istniejące pliki: W folderze  \\myserver\myshare nie ma aktualnie żadnych plików. - Czynności wykonywane przez administratora: W Menedżerze użytkowników określ ścieżkę  profilu użytkownika bez rozszerzenia, np. \\myserver\myshare\myuser. - Czynności wykonywane przez użytkownika: Zaloguj i wyloguj się. Spowoduje to utworzenie folderu  \\myserver\myshare\myuser na serwerze, w którym znajdzie się nowy profil mobilny  użytkownika. - Aby uzyskać więcej informacji: Zobacz sekcję „Tworzenie nowego profilu mobilnego użytkownika  w systemie Windows NT 4.0”.TWORZENIE NOWEGO PROFILU OBOWIĄZKOWEGO W SYSTEMIE WINDOWS NT 4.0===============================================Nowy użytkownik będzie logować się tylko do komputerów z systemem Windows NT 4.0i będzie używać profilu obowiązkowego. - Aktualnie istniejące pliki: W folderze  \\myserver\myshare nie ma aktualnie żadnych plików użytkownika. - Czynności wykonywane przez administratora: W Menedżerze użytkowników określ ścieżkę profilu użytkownika  z rozszerzeniem .man, np. \\myserver\myshare\myuser.man.  Następnie ręcznie utwórz folder myuser.man w  katalogu \\myserver\myshare. Umieść profil obowiązkowy użytkownika  w tym nowym folderze. - Czynności wykonywane przez użytkownika: Brak. - Aby uzyskać więcej informacji: Zobacz sekcję „Tworzenie nowego profilu obowiązkowego użytkownika  w systemie Windows NT 4.0”.AKTUALIZACJA I ZMIENIANIE PROFILU MOBILNEGO NA PROFIL OBOWIĄZKOWY==============================================================Użytkownik domeny ma istniejący mobilny profil użytkownika systemu Windows NT 4.0, który nie zostałuaktualniony z systemu Windows NT 3.5x, a administrator chce zażądaćodczytu profilu lub w przeciwnym wypadku odmówić logowania. - Aktualnie istniejące pliki: W folderze \\myserver\myshare istnieje folder myuser  zawierający profil mobilny użytkownika. - Czynności wykonywane przez administratora: Za pomocą Menedżera użytkowników dodaj rozszerzenie  .man do ścieżki profilu użytkownika, zmieniając ścieżkę na  \\myserver\myshare\myuser.man. Następnie zmień nazwę istniejącego folderu  zawierającego profil mobilny użytkownika z myuser.pds na Myuser.pdm.  Na koniec zmień nazwę pliku Ntuser.dat, który znajduje się w katalogu głównym  folderu zawierającego profil użytkownika na Ntuser.man. - Czynności wykonywane przez użytkownika: Brak. - Aby uzyskać więcej informacji: Zobacz sekcję „Określanie profilu mobilnego  jako obowiązkowego w systemie Windows NT 4.0”.ZMIENIANIE PROFILU MOBILNEGO PROFIL OBOWIĄZKOWY=================================================Użytkownik domeny ma istniejący mobilny profil użytkownika systemu Windows NT 4.0, który zostałuaktualniony z systemu Windows NT 3.5x, a administrator chce zażądaćodczytu profilu lub w przeciwnym wypadku odmówić logowania. - Aktualnie istniejące pliki: W folderze \\myserver\myshare znajduje się folder Myuser.pds  zawierający profil mobilny użytkownika. - Czynności wykonywane przez administratora: Za pomocą Menedżera użytkowników zmień rozszerzenie  ścieżki profilu użytkownika na .man, zmieniając ścieżkę na  \\myserver\myshare\myuser.man. Następnie zmień nazwę istniejącego folderu  zawierającego profil mobilny użytkownika z Myuser.pds na Myuser.pdm.  Na koniec zmień nazwę pliku Ntuser.dat, który znajduje się w katalogu głównym  folderu zawierającego profil użytkownika na Ntuser.man. - Czynności wykonywane przez użytkownika: Brak. - Aby uzyskać więcej informacji: Zobacz sekcję „Określanie profilu mobilnego  jako obowiązkowego w systemie Windows NT 4.0”.ZAŁĄCZNIK C — UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA========================Ważne informacje dla administratorówdotyczące logowania i wylogowania użytkownika---------------------------------------- - Zmiany wprowadzone w profilach przechowywanych na serwerze mogą zostać utracone, jeżeli  nie zostanie zmieniona data/sygnatura czasowa ostatniej modyfikacji. Gdy lokalnie buforowana  wersja profilu jest porównywana z profilem przechowywanym na serwerze, porównywana jest tylko  sygnatura czasowa/data pliku Ntuser.xxx. Jeżeli sygnatury są  takie same, używana jest kopia lokalna. Jeżeli innych folderach profilu były wprowadzane zmiany,  zmiany te mogą zostać utracone. Dostępne są narzędzia umożliwiające  aktualizację daty ostatniej modyfikacji. - Jeżeli katalog z domyślnym profilem użytkownika (i z plikiem Ntuser.xxx)  nie jest dostępny podczas logowania, nowy użytkownik, który nie ma profilu domyślnego  na serwerze, nie będzie mógł się zalogować. Podczas rozwiązywania problemów  z logowaniem lub w przypadku, gdy pojawi się komunikat o tym, że nie można załadować  profilu, należy zawsze sprawdzić, czy istnieje domyślny profil  użytkownika. - Jeżeli lokalnie buforowana kopia profilu użytkownika jest bardziej aktualna niż  profil przechowywany na serwerze i jeżeli nie jest to profil obowiązkowy, użytkownik musi  wybrać profil, którego chce używać. - Jeżeli przypisywanie profilu użytkownikowi podczas logowania nie powiedzie się,  należy sprawdzić, czy dostęp do ścieżki profilu jest możliwy poprzez  połączenie się z tym zasobem za pomocą Eksploratora, Menedżera plików lub polecenia Start\Uruchom. - Profile lokalne użytkowników należących zarówno do grupy Użytkownicy domeny, jak i Goście  lub należących tylko do grupy Goście są automatycznie  usuwane przy wylogowaniu.Najnowsze aktualizacje profilów od czasu wejścia produktu na rynek----------------------------------------------- - W pierwszej wersji handlowej systemu Windows NT Server 4.0, gdy  administrator tworzy profil obowiązkowy z rozszerzeniem .man  i użytkownik nie ma dostępu do tego profilu, użytkownik może nadal logować się  lokalnie (nie uzyskuje odmowy dostępu). Ten problem został rozwiązany w dodatku  Service Pack 3. - W niektórych okolicznościach może nastąpić naruszenie zasad współużytkowania  podczas uzyskiwania dostępu do profilów mobilnych lub obowiązkowych. Przed rozwiązaniem tego problemu,  gdy wielu użytkowników próbowało zalogować się dokładnie w tym samym czasie, naruszenie zasad  współużytkowania mogło mieć negatywny wpływ na pliki tworzące profil użytkownika,  ponieważ system Windows NT próbował uzyskać wyłączny dostęp do profilu. Ten problem  został rozwiązany w dodatku Service Pack 2. - Administratorzy tworzący na komputerze skróty, które będą używane  na serwerze centralnym spotkali się z problemami na stacjach roboczych użytkowników,  gdy pojawiał się monit o hasło i poświadczenia dla komputera, na którym  powstał skrót. Jest to spowodowane standardowym zachowaniem systemu  Windows NT, który używa „ścieżki bezwzględnej” (ścieżki do lokalizacji  pierwotnej, w której utworzono skrót) w celu uruchomienia aplikacji, nawet jeżeli  aplikacja jest dostępna w lokalizacji ścieżki określonej we właściwościach  skrótu. W dodatku Service Pack 2 dodano rozwiązanie umożliwiające  administratorowi wyłączenie tego zachowania i użycie ścieżki określonej  we właściwościach skrótu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się  z artykułem Q158682 w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base.Najnowsze aktualizacje zasad od czasu wejścia produktu na rynek-----------------------------------------------Od czasu wprowadzenia na rynek handlowej wersji systemu Windows NT 4.0 w obsłudzezasad systemu wprowadzono poniższe zmiany. - Gdy miał być pobrany plik zasad, a nazwa kontrolera domeny sprawdzającego poprawność  składała się co najmniej 13 znaków, zasada nie była stosowana.  Ten problem został rozwiązany w dodatku Service Pack 3. - W dodatku Service Pack 2 dodano zasady NoNetConnectDisconnect, NoTrayContextMenu, NoViewContextMenu,  NoFileMenu i DisableTaskMgr. Aby uzyskać więcej informacji  na temat tych zasad, zobacz sekcję „Klucze rejestru modyfikowane przez  szablony domyślne Edytora zasad systemu”. - W dodatku Service Pack 2 i nowszych plik zasad nie jest buforowany.  Ta zmiana miała na celu polepszenie zabezpieczeń. Plik zasad jest teraz  pobierany przy każdym logowaniu, zapisywany w pliku tymczasowym  i stosowany. - Gdy wprowadzono zasadę NoViewContextMenu, nie obsługiwała ona  widoku drzewa w lewej części Eksploratora. Ten błąd poprawiono w dodatku  Service Pack 3. Jeżeli ta opcja jest włączona, menu kontekstowe widoku  listy i widoku drzewa jest wyłączone. - W dodatku Service Pack 3 dodano obsługę rozszerzania ścieżki zasad w trybie ręcznym.  Jeżeli ścieżka zasad zostanie zdefiniowana w rejestrze (a nie w trybie  automatycznym), system Windows NT będzie obsługiwać ścieżki, takie jak np.  \\someserver\share\ntconfig.pol. - Jeżeli administrator utworzył nowy plik zasad i włączył synchroniczne skrypty logowania,  zapisał plik na dysku i ponownie go załadował,  ustawienia były tracone, ponieważ konieczna była modyfikacja pliku .adm  w trzech różnych miejscach. Błąd ten został poprawiony w dodatku Service Pack 3. - Zmiana lokalizacji menu Start użytkownika powodowała powielanie elementów  menu Programy. Jeżeli niestandardowe menu Start było modyfikowane za pomocą Edytora zasad systemu,  tak aby wskazywało inny katalog (nawet pusty), była wyświetlana  zwykła pozycja menu Programy i pozycja nad nią  prowadząca do katalogu programów All Users. Błąd ten został poprawiony  w dodatku Service Pack 3. - Zestaw Microsoft Office 97 Resource Kit zawiera pliki .adm, których  administratorzy mogą używać podczas konfigurowania środowiska Office na potrzeby  użytkowników. Zestaw ten jest teraz dostępny w firmie Microsoft.ZAŁĄCZNIK D — POKREWNE ARTYKUŁY W BAZIE WIEDZY KNOWLEDGE BASE============================================Z artykułami wymienionymi poniżej można się zapoznać, korzystając z usługi TechNet lub bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base w witrynie firmy Microsoft w sieci Web.Profile Q141714 How to Use %LOGONSERVER% to Distribute User Profiles Q154120 Debugowanie profilów użytkownika i zasad systemu w systemie Windows NT 4.0 Q156568 How to Assign the Administrator Profile to Other Users Q156697 Updating Permissions for User Profiles Q158398 Automating Network Printer Setup Q142682 Jak utworzyć i skopiować profile użytkownika mobilnego w systemie Windows Q146050 Modifying Ntuser.dat Hive So New Users Get Defined Settings Q160546 No User Profiles Were Found Q161070 Step-by-Step Roaming Profiles Configuration Q157069 Can't Access this Folder Path Is Too Long Error Q161809 How to Create Mandatory Profiles for Windows 95/98      Users in Windows NT Domain Q165398 Profiles for Members of Guests Group are Deleted Q164133 Logon Allowed When Access Denied to Mandatory User Profile Q162790 "Auto Arrange" Activates Itself in Copied User Profiles Q162717 Autodial Settings Lost When Using Roaming Profiles Q159927 Cannot Delete Certain User Profiles Q160840 Sharing Violation When Accessing User Profiles Q146192 How Windows NT Chooses Between Roaming and Local Profiles Q158899 Prompted for Password When Restoring Persistent Connections Q158682 Skróty utworzone w systemie Windows NT 4.0 są rozpoznawane      jako ścieżki UNC Q155587 No Administrative Tools or Common Folders Available Q157621 Personal Groups Not Visible If %Systemroot% Is Read-Only Q156695 Locating Windows NT 4.0 Profile Directories for Duplicate User     Accounts Q138321 Err Msg at Logon: Unable To Log You On Because Your Profile...     Policies Q151176 Policy Registry Entries (Default User) Q154120 Debugowanie profilów użytkownika i zasad systemu w systemie Windows NT 4.0 Q156365 Hidden Shares Are no Longer Available After Using System Policy Q156689 How to Change Print Job Priority in Windows NT 4.0 Q156699 Limitations of "Run Only Allowed Windows Application" Q162774 Policy Editor Crashes When Using Large Custom ADM Files Q162331 Internet Explorer May Not Run with System Policies Q159936 Using the Windows NT 4.0 or Windows 95 System Policy Editor Q160793 Dodatkowe ograniczenia pulpitu są dostępne po zmodyfikowaniu     Rejestru Q143164 INF: How to Protect Windows NT Desktops in Public Areas Q158398 Automating Network Printer Setup Q156698 Disabling Access to Network Resources Using System Policies Q156432 Windows NT 4.0 Policy Restriction Error at Logon Q155956 Cannot Restore Default Setting for Shutdown Button Q163215 System Policies May Not Work With Third-Party GINA DLLs				
wpaper
Właściwości

Identyfikator artykułu: 185591 — ostatni przegląd: 02/04/2014 06:00:44 — zmiana: 2.0

Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows 95

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB185591
Opinia