Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

INFORMACJE: Interpretacja błędów automatyzacji dotyczących języka VB/VBA (długie)

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL186063
Streszczenie
W tym artykule opisano kilka metod umożliwiających uzyskanie treści komunikatu związanego z danym kodem błędu. Zamieszczono tu również listę kodów błędów i ich opisy, które można znaleźć w pliku Winerror.h

UWAGA: Komunikaty o błędach, które pojawiają się podczas pracy z funkcją automatyzacji w języku Visual Basic lub VBA (Visual Basic for Applications), nie zawsze zawierają opisy tekstowe.
Więcej informacji

Informacje pochodzące z pliku Winerror.h

Podczas automatyzowania innej aplikacji za pomocą języka Visual Basic lub VBA może wystąpić błąd podobny do następującego:
Błąd wykonania '-2147418094 (80010012)':
Błąd automatyzacji.
Wartość -2147418094 jest kodem błędu wyrażonym w systemie dziesiętnym; wartość 80010012 jest tym samym kodem wyrażonym w systemie szesnastkowym. Jest to kod, który opisano w pliku nagłówkowym Winerror.h programu Microsoft Visual C++. Aby zlokalizować ten kod błędu, należy wyszukać jego wartość wyrażoną szesnastkowo (czyli 80010012). Oto fragment pliku Winerror.h, który stanowi opis tego błędu:
  //  // MessageId: RPC_E_SERVER_DIED_DNE  //  // MessageText:  //  // Wywoływany (serwer [nie aplikacja serwera]) jest niedostępny  // i zniknął; wszystkie połączenia są nieprawidłowe. Wywołanie nie zostało  // wykonane.  //  #define RPC_E_SERVER_DIED_DNE      _HRESULT_TYPEDEF_(0x80010012L)				
Plik Winerror.h jest dołączony do programu Microsoft Visual C++, a ponadto jest udostępniany w bibliotece Microsoft Developer Network (MSDN) Library.

UWAGA: W pliku Winerror.h nie ma opisów błędów automatyzacji specyficznych dla aplikacji serwera. Jeżeli w tym pliku nie można odnaleźć określonego kodu błędu, należy zajrzeć do dokumentacji dotyczącej aplikacji serwera. Na ogół 4 ostatnie cyfry kodu błędu wyrażonego szesnastkowo oznaczają błąd specyficzny aplikacji.

Korzystanie z funkcji FormatMessage

Do wyszukiwania tekstu komunikatu związanego z kodem błędu automatyzacji można użyć funkcji FormatMessage interfejsu API. Na poniższym przykładzie pokazano, jak uzyskać treść komunikatu przy użyciu funkcji FormatMessage:
  Option Explicit  Const FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM = &H1000  Private Declare Function FormatMessage Lib "kernel32" Alias _   "FormatMessageA" ( ByVal dwFlags As Long, lpSource As Long, _   ByVal dwMessageId As Long, ByVal dwLanguageId As Long, _   ByVal lpBuffer As String, ByVal nSize As Long, Arguments As Any) _   As Long  Private Function MessageText(lCode As Long) As String    Dim sRtrnCode As String    Dim lRet As Long    sRtrnCode = Space$(256)    lRet = FormatMessage(FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM, 0&, lCode, 0&, _         sRtrnCode, 256&, 0&)    If lRet >0 Then     MessageText = Left(sRtrnCode, lRet)    Else     MessageText = "Nie znaleziono błędu."    End If  End Function				
W kolejnym przykładzie pokazano, jak używać tej funkcji w kodzie automatyzacji. W przykładzie tym program Microsoft Excel pełni rolę aplikacji serwera. Odwołanie do obiektu skoroszytu po jego zniszczeniu (lub zamknięciu) powoduje wygenerowanie błędu. Aby zilustrować, w jaki sposób należy korzystać z funkcji MessageText, w tym przykładzie celowo wygenerowano błąd przez odwołanie do obiektu skoroszytu po jego zamknięciu:
Dim xl As Object  Dim book As Object  Dim sMsg As String  Set xl = CreateObject("excel.application")  Set book = xl.workbooks.Add  book.Close False  On Error Resume Next  Debug.Print book.Name '<-Generuje błąd automatyzacji, ponieważ             ' skoroszyt, do którego odwołuje się obiekt book             ' został zamknięty.  If Err.Number <>0 Then    sMsg = MessageText(Err.Number)    MsgBox "Błąd automatyzacji " & vbCr & Err.Number & _       " (" & Hex(Err.Number) & ")" & vbCr & sMsg  End If  On Error GoTo 0  Set xl = Nothing				
Odwołanie do obiektu book po zniszczeniu skoroszytu powoduje wygenerowanie błędu wykonania -2147418094 (80010012). Zwrócony przez funkcję FormatMessage tekst komunikatu w przypadku tego błędu ma następującą postać:
Wywoływany (serwer [nie aplikacja serwera]) jest niedostępny i zniknął; wszystkie połączenia są nieprawidłowe. Wywołanie nie zostało wykonane.
UWAGA: Funkcja FormatMessage nie zwraca błędów, które są specyficzne dla aplikacji.

Korzystanie z narzędzia Error Lookup

Program Microsoft Visual C++ 5.0 zawiera narzędzie o nazwie Error Lookup, które umożliwia wyświetlanie treści komunikatu związanego z określonym kodem błędu.

Aby skorzystać z tego narzędzia, uruchom program Microsoft Visual C++ i kliknij polecenie Error Lookup (Sprawdzanie błędów) w menu Tools (Narzędzia). Wpisz kod błędu i kliknij przycisk Lookup (Sprawdź). Na przykład, jeśli ostatnio został wyświetlony kod błędu -2147418094 (80010012), który opisano powyżej, w polu „Error Lookup” wpisz następujący tekst, a następnie kliknij przycisk Lookup:
0x80010012

Lista błędów z pliku WINERROR.H

W następującej tabeli opisano kody błędów, które znajdują się w pliku Winerror.h dostarczanym z programem Microsoft Visual C++ 5.0:
 Błąd      Błąd automatyzacji automatyzacji dziesiętnie  szesnastkowo    Opis błędu-2147418113 (8000FFFF)  Katastrofalny błąd.-2147942413 (8007000D)  Nieprawidłowe dane.-2147467263 (80004001)  Nie zaimplementowano.-2147024882 (8007000E)  Za mało pamięci.-2147024809 (80070057)  Co najmniej jeden argument jest nieprawidłowy.-2147467262 (80004002)  Taki interfejs nie jest obsługiwany.-2147467261 (80004003)  Nieprawidłowy wskaźnik.-2147024890 (80070006)  Nieprawidłowe dojście.-2147467260 (80004004)  Operacja przerwana.-2147467259 (80004005)  Nieokreślony błąd.-2147024891 (80070005)  Ogólny błąd odmowy dostępu.-2147483647 (80000001)  Nie zaimplementowano.-2147483646 (80000002)  Za mało pamięci.-2147483645 (80000003)  Co najmniej jeden argument jest nieprawidłowy.-2147483644 (80000004)  Taki interfejs nie jest obsługiwany.-2147483643 (80000005)  Nieprawidłowy wskaźnik.-2147483642 (80000006)  Nieprawidłowe dojście.-2147483641 (80000007)  Operacja przerwana.-2147483640 (80000008)  Nieokreślony błąd.-2147483639 (80000009)  Ogólny błąd odmowy dostępu.-2147483638 (8000000A)  Dane niezbędne do ukończenia tej operacji             nie są jeszcze dostępne.-2147467258 (80004006)  Błąd pamięci lokalnej wątku.-2147467257 (80004007)  Awaria przydzielania pamięci udostępnianej.-2147467256 (80004008)  Awaria przydzielania pamięci.-2147467255 (84009)    Nie można zainicjować pamięci podręcznej klasy.-2147467254 (84009)    Nie można zainicjować usługi RPC.-2147467253 (8000400B)  Nie można ustawić sterowania kanałem lokalnego magazynu wątków.-2147467252 (8000400C)  Nie można przydzielić sterowania             kanałem lokalnego magazynu wątków.-2147467251 (8000400D)  Dostarczony przez użytkownika program             przydzielania pamięci jest niedopuszczalny.-2147467250 (8000400E)  Mutex usługi OLE już istnieje.-2147467249 (8000400E)  Odwzorowanie pliku usługi OLE już istnieje.-2147467248 (80004010)  Nie można odwzorować widoku pliku usługi OLE.-2147467247 (80004011)  Próba uruchomienia usługi OLE nie powiodła się.-2147467246 (80004012)  Wykonano próbę wywołania CoInitialize             po raz drugi podczas pracy jednowątkowej.-2147467245 (80004013)  Zdalna aktywacja była niezbędna,             lecz nie była dozwolona.-2147467244 (80004014)  Zdalna aktywacja była niezbędna, ale dostarczona             nazwa serwera była nieprawidłowa.-2147467243 (80004015)  Klasa jest skonfigurowana do pracy jako             identyfikator bezpieczeństwa inny niż wywołujący.-2147467242 (80004016)  Użycie usług Ole1 wymagające okien DDE             jest wyłączone.-2147467241 (80004017)  Nazwa UruchomJako musi być              w formacie              <nazwa domeny>\<nazwa użytkownika>             lub po prostu <nazwa użytkownika>.       -2147467240 (80004018)  Proces serwera nie mógł zostać uruchomiony. Ścieżka jest niepoprawna. -2147467239 (80004019)  Proces serwera nie mógł zostać uruchomiony z tą             identyfikacją. Ścieżka jest niepoprawna             lub niedostępna. -2147467238 (8000401A)  Proces serwera nie mógł zostać uruchomiony, ponieważ             jego identyfikacja jest niepoprawna. Sprawdź nazwę użytkownika i hasło. -2147467237 (8000401B)  Klient nie ma zezwolenia na uruchomienie tego serwera. -2147467236 (8000401C)  Usługa oferująca ten serwer nie mogła zostać uruchomiona. -2147467235 (8000401D)  Ten komputer nie mógł nawiązać łączności z komputerem             oferującym serwer. -2147467234 (8000401E)  Serwer nie odpowiedział po uruchomieniu. -2147467233 (8000401F)  Informacje rejestracyjne tego serwera są             niespójne lub niekompletne. -2147467232 (80004020)  Informacje rejestracyjne tego interfejsu są             niespójne lub niekompletne. -2147467231 (80004021)  Operacja, której próbowano, nie jest obsługiwana. -2147221504 (80040000)  Nieprawidłowa struktura OLEVERB.-2147221503 (80040001)  Nieprawidłowe flagi sygnalizacji.-2147221502 (80040002)  Nie można kontynuować zliczania z powodu braku             skojarzonych danych.-2147221501 (80040003)  Ta implementacja nie przyjmuje sygnalizacji.-2147221500 (80040004)  Brak połączenia dla tego identyfikatora połączenia.-2147221499 (80040005)  Aby wykonać tę operację, należy uruchomić obiekt.-2147221498 (80040006)  Brak pamięci podręcznej, na której można by operować.-2147221497 (80040007)  Obiekt nie zainicjowany.-2147221496 (80040008)  Klasa źródła połączonego obiektu uległa zmianie.-2147221495 (80040009)  Nie można uzyskać monikera obiektu.-2147221494 (8004000A)  Nie można wykonać wiązania ze źródłem.-2147221493 (8004000B)  Obiekt jest statyczny; operacja niedozwolona.-2147221492 (8004000C)  Użytkownik anulował okno dialogowe zapisywania.-2147221491 (8004000D)  Nieprawidłowy prostokąt.-2147221490 (8004000E)  Plik compobj.dll jest za stary dla inicjowanego pliku             ole2.dll.-2147221489 (8004000F)  Nieprawidłowy uchwyt okna.-2147221488 (80040010)  Obiekt nie jest w żadnym z aktywnych stanów inplace.-2147221487 (80040011)  Nie można wykonać konwersji obiektu.-2147221486 (80040012)  Nie można wykonać operacji, ponieważ obiektowi nie             przyznano jeszcze pamięci.-2147221404 (80040064)  Nieprawidłowa struktura FORMATETC.-2147221403 (80040065)  Nieprawidłowa struktura DVTARGETDEVICE.-2147221402 (80040066)  Nieprawidłowa struktura STDGMEDIUM.-2147221401 (80040067)  Nieprawidłowa struktura STATDATA.-2147221400 (80040068)  Nieprawidłowa wartość lindex.-2147221399 (80040069)  Nieprawidłowa wartość tymed.-2147221398 (8004006A)  Nieprawidłowy format Schowka.-2147221397 (8004006B)  Nieprawidłowy aspekt (aspekty).-2147221396 (8004006C)  Parametr tdSize struktury DVTARGETDEVICE             jest nieprawidłowy.-2147221395 (8004006D)  Obiekt nie obsługuje interfejsu IViewObject.-2147221248 (80040100)  Trwa próba odwołania miejsca docelowego upuszczania, które             nie zostało zarejestrowane.-2147221247 (80040101)  To okno zostało już zarejestrowane jako miejsce             docelowe upuszczania.-2147221246 (80040102)  Nieprawidłowe dojście okna.-2147221232 (80040110)  Klasa nie obsługuje agregacji (lub obiekt klasy             jest zdalny).-2147221231 (80040111)  Generator klas ClassFactory nie może dostarczyć żądanej klasy.-2147221184 (80040140)  Wystąpił błąd podczas rysowania widoku.-2147221168 (80040150)  Nie można odczytać klucza z Rejestru.-2147221167 (80040151)  Nie można zapisać klucza w Rejestrze.-2147221166 (80040152)  Nie można odnaleźć klucza w Rejestrze.-2147221165 (80040153)  Nieprawidłowa wartość dla Rejestru.-2147221164 (80040154)  Klasa niezarejestrowana.-2147221163 (80040155)  Interfejs niezarejestrowany.-2147221136 (80040170)  Pamięć podręczna nie zaktualizowana.-2147221120 (80040180)  Brak zleceń dla obiektu OLE.-2147221119 (80040181)  Nieprawidłowe zlecenie dla obiektu OLE.-2147221088 (800401A0)  Cofnięcie jest niedostępne.-2147221087 (800401A1)  Miejsce na narzędzia jest niedostępne.-2147221056 (800401C0)  Metoda OLESTREAM Get nie powiodła się.-2147221055 (800401C0)  Metoda OLESTREAM Put nie powiodła się.-2147221054 (800401C2)  Zawartość OLESTREAM jest w niepoprawnym formacie.-2147221053 (800401C3)  W wywołaniu Windows GDI wystąpił błąd podczas             konwertowania mapy bitowej na format DIB.-2147221052 (800401C2)  Zawartość IStorage jest w niepoprawnym formacie.-2147221051 (800401C5)  W zawartości IStorage brak jednego ze             standardowych strumieni.-2147221050 (800401C6)  W wywołaniu Windows GDI wystąpił błąd podczas             konwertowania formatu DIB na mapę bitową. -2147221040 (800401D0)  Funkcja OpenClipboard nie powiodła się.-2147221039 (800401D1)  Funkcja EmptyClipboard nie powiodła się.-2147221038 (800401D2)  Funkcja SetClipboard nie powiodła się.-2147221037 (800401D3)  Dane w Schowku są nieprawidłowe.-2147221036 (800401D4)  Funkcja CloseClipboard nie powiodła się.-2147221024 (800401E0)  Moniker musi być podłączony ręcznie.-2147221023 (800401E1)  Operacja przekroczyła termin graniczny.-2147221022 (800401E2)  Moniker musi być rodzajowy.-2147221021 (800401E3)  Operacja niedostępna.-2147221020 (800401E4)  Nieprawidłowa składnia.-2147221019 (800401E5)  Brak obiektu dla monikera.-2147221018 (800401E6)  Złe rozszerzenie dla pliku.-2147221017 (800401E7)  Operacja pośrednia nie powiodła się.-2147221016 (800401A0)  Moniker nie nadaje się do wiązania.-2147221015 (800401E9)  Moniker nie jest związany.-2147221014 (800401EA)  Moniker nie może otworzyć pliku.-2147221013 (800401EB)  Do pomyślnego zakończenia operacji konieczne jest wprowadzenie informacji przez użytkownika.-2147221012 (800401EC)  Klasa monikera nie ma odwrotności.-2147221011 (800401ED)  Moniker nie odwołuje się do magazynu.-2147221010 (800401EE)  Brak wspólnego prefiksu.-2147221009 (800401EF)  Nie można wyliczyć monikera.-2147221008 (800401F0)  Funkcja CoInitialize nie została wywołana. -2147221007 (800401F1)  Funkcja CoInitialize została już wywołana. -2147221006 (800401F2)  Nie można ustalić klasy obiektu.-2147221005 (800401F3)  Nieprawidłowy ciąg klasy.-2147221004 (800401F4)  Nieprawidłowy ciąg interfejsu.-2147221003 (800401F5)  Nie można odnaleźć aplikacji.-2147221002 (800401F6)  Aplikacja nie może być uruchomiona więcej niż jeden raz.-2147221001 (800401F7)  Wystąpił jakiś błąd w programie aplikacji.-2147221000 (800401F8)  Nie znaleziono biblioteki DLL dla klasy.-2147220999 (800401F9)  Błąd w pliku biblioteki DLL.-2147220998 (800401FA)  Nieprawidłowy system operacyjny lub wersja systemu operacyjnego dla tej aplikacji.-2147220997 (800401FB)  Obiekt nie jest zarejestrowany.-2147220996 (800401FC)  Obiekt jest już zarejestrowany.-2147220995 (800401FD)  Obiekt nie jest połączony z serwerem.-2147220994 (800401FE)  Aplikacja została uruchomiona, lecz nie zarejestrowała             klasy factory.-2147220993 (800401FF)  Obiekt został zwolniony.-2146959359 (80080001)  Próba utworzenia obiektu klasy nie powiodła się.-2146959358 (80080002)  Usługa OLE nie mogła powiązać obiektu.-2146959357 (80080003)  Komunikacja RPC z usługą OLE nie powiodła się.-2146959356 (80080004)  Zła ścieżka do obiektu.-2146959355 (80080005)  Wykonanie serwera nie powiodło się.-2146959354 (80080006)  Usługa OLE nie mogła skontaktować się z serwerem             obiektu.-2146959353 (80080007)  Nie można znormalizować ścieżki monikera.-2146959352 (80080008)  Serwer obiektu wstrzymuje pracę, gdy kontaktuje się             z nim usługa OLE.-2146959351 (80080009)  Został określony nieprawidłowy wskaźnik bloku katalogu głównego.-2146959344 (80080010)  Łańcuch alokacji zawierał nieprawidłowy wskaźnik             połączenia.-2146959343 (80080011)  Żądany rozmiar alokacji był za duży.-2147352575 (80020001)  Nieznany interfejs. -2147352573 (80020003)  Nie znaleziono członka grupy. -2147352572 (80020004)  Nie można odnaleźć parametru. -2147352571 (80020005)  Niezgodność typów. -2147352570 (80020006)  Nieznana nazwa. -2147352569 (80020007)  Brak nazwanych argumentów. -2147352568 (80020008)  Zły typ zmiennej. -2147352567 (80020009)  Wystąpił wyjątek. -2147352566 (8002000A)  Poza obecnym zakresem. -2147352565 (8002000B)  Nieprawidłowy indeks. -2147352564 (8002000C)  Nieznany język. -2147352563 (8002000D)  Pamięć jest zablokowana. -2147352562 (8002000E)  Nieprawidłowa liczba parametrów. -2147352561 (8002000F)  Parametr nie jest opcjonalny. -2147352560 (80020010)  Nieprawidłowy wywoływany. -2147352559 (80020011)  Nie obsługuje kolekcji. -2147319786 (80028016)  Za mały bufor. -2147319784 (80028018)  Biblioteka w starym formacie lub nieprawidłowy typ biblioteki. -2147319783 (80028019)  Biblioteka w starym formacie lub nieprawidłowy typ biblioteki. -2147319780 (8002801C)  Błąd dostępu do rejestru OLE. -2147319779 (8002801D)  Niezarejestrowana biblioteka. -2147319769 (80028027)  Związany z nieznanym typem. -2147319768 (80028028)  Nazwa kwalifikowana niedozwolona. -2147319767 (80028029)  Nieprawidłowe odwołanie w przód lub odwołanie do             nie skompilowanego typu. -2147319766 (8002802A)  Niezgodność typów. -2147319765 (8002802B)  Nie można odnaleźć elementu. -2147319764 (8002802C)  Niejednoznaczna nazwa. -2147319763 (8002802D)  Nazwa już istnieje w bibliotece. -2147319762 (8002802E)  Nieznany identyfikator LCID. -2147319761 (8002802F)  Funkcja nie zdefiniowana w określonej bibliotece DLL. -2147317571 (800288BD)  Niewłaściwy rodzaj modułu dla tej operacji. -2147317563 (800288C5)  Rozmiar nie może przekroczyć 64 KB. -2147317562 (800288C6)  Podwójny identyfikator w hierarchii dziedziczenia. -2147317553 (800288CF)  Niepoprawny poziom dziedziczenia w standardowym obiekcie             hmember OLE. -2147316576 (80028CA0)  Niezgodność typów. -2147316575 (80028CA1)  Nieprawidłowa liczba argumentów. -2147316574 (80028CA2)  Błąd We/Wy. -2147316573 (80028CA3)  Wystąpił błąd podczas tworzenia unikatowego pliku tmp. -2147312566 (80029C4A)  Wystąpił błąd podczas ładowania biblioteki typu/DLL. -2147312509 (80029C83)  Niespójne funkcje właściwości. -2147312508 (80029C84)  Cykliczna zależność między typami/modułami. -2147287039 (80030001)  Nie można wykonać żądanej operacji. -2147287038 (80030002)  Nie można odnaleźć %1. -2147287037 (80030003)  Nie można odnaleźć ścieżki %1. -2147287036 (80030004)  Za mało zasobów do otwarcia następnego pliku. -2147287035 (80030005)  Odmowa dostępu. -2147287034 (80030006)  Próbowano wykonać operację na nieprawidłowym obiekcie. -2147287032 (80030008)  Za mało dostępnej pamięci do wykonania operacji. -2147287031 (80030009)  Błąd nieprawidłowego wskaźnika. -2147287022 (80030012)  Nie ma więcej wprowadzonych informacji do zwrotu. -2147287021 (80030013)  Dysk jest chroniony przed zapisem. -2147287015 (80030019)  Wystąpił błąd podczas operacji wyszukiwania. -2147287011 (8003001D)  W czasie operacji zapisu wystąpił błąd dysku. -2147287010 (8003001E)  W czasie operacji odczytu wystąpił błąd dysku. -2147287008 (80030020)  Nastąpiło naruszenie zasad udostępniania. -2147287007 (80030021)  Nastąpiło naruszenie blokady. -2147286960 (80030050)  %1 już istnieje. -2147286953 (80030057)  Błąd nieprawidłowego parametru. -2147286928 (80030070)  Niewystarczająca ilość miejsca na dysku do ukończenia operacji. -2147286800 (800300F0)  Niewłaściwy zapis złożonej właściwości do zestawu             właściwości prostych. -2147286790 (800300FA)  Wywołanie API zakończyło się niestandardowo. -2147286789 (800300FB)  Plik %1 nie jest prawidłowym plikiem złożonym. -2147286788 (800300FC)  Nazwa %1 jest nieprawidłowa. -2147286787 (800300FD)  Wystąpił nieoczekiwany błąd. -2147286786 (800300FE)  Ta funkcja nie jest zaimplementowana. -2147286785 (800300FF)  Błąd nieprawidłowej flagi. -2147286784 (80030100)  Próbowano użyć obiektu, który jest zajęty. -2147286783 (80030101)  Pamięć zmieniła się od czasu ostatniego zatwierdzenia. -2147286782 (80030102)  Próbowano użyć obiektu, który przestał istnieć. -2147286781 (80030103)  Nie można zapisać. -2147286780 (80030104)  Plik złożony %1 został utworzony za pomocą niezgodnej             wersji magazynu. -2147286779 (80030105)  Plik złożony %1 został utworzony za pomocą nowszej             wersji magazynu. -2147286778 (80030106)  Do operacji jest wymagany plik Share.exe lub jego             odpowiednik. -2147286777 (80030107)  W magazynie nie opartym na plikach wywołano niedozwoloną             operację. -2147286776 (80030108)  Obiekt z istniejącymi skierowaniami został wywołany przez             niedozwoloną operację. -2147286775 (80030109)  Docfile został uszkodzony. -2147286768 (80030110)  Plik OLE32.DLL został załadowany pod zły adres. -2147286527 (80030201)  Kopiowanie pliku zostało nienormalnie przerwane. Plik jest niekompletny. -2147286526 (80030202)  Kopiowanie pliku zostało wstrzymane. -2147418111 (80010001)  Wywołanie zostało odrzucone przez wywoływanego. -2147418110 (80010002)  Wywołanie zostało anulowane przez filtr komunikatów. -2147418109 (80010003)  Program wywołujący wysyła międzyzadaniowe wywołanie             funkcji SendMessage i nie może wywołać jej             za pomocą funkcji PostMessage. -2147418108 (80010004)  Program wywołujący wysyła wywołanie asynchroniczne i             nie może wykonać dla niego wywołania wychodzącego. -2147418107 (80010005)  Wywoływanie z wnętrza filtru komunikatów jest             niedozwolone. -2147418106 (80010006)  Połączenie zostało zakończone lub jest w stanie             pozornym i nie może już być używane. Inne połączenia są nadal prawidłowe. -2147418105 (80010007)  Wywoływany (serwer [nie aplikacja serwera])             jest niedostępny i zniknął; wszystkie połączenia             są nieważne. Wywołanie mogło zostać wykonane. -2147418104 (80010008)  Wywołujący (klient) zniknął, gdy wywoływany             (serwer) przetwarzał wywołanie. -2147418103 (80010009)  Pakiet danych ze skierowanymi danymi parametrów             jest niepoprawny. -2147418102 (8001000A)  Wywołanie nie zostało poprawnie nadane;             kolejka komunikatów była pełna i nie została             opróżniona po ulokowaniu. -2147418101 (8001000B)  Klient (wywołujący) nie może skierować danych             parametrów — za mało pamięci, itd. -2147418100 (8001000C)  Klient (wywołujący) nie może wycofać danych             parametrów — za mało pamięci, itd. -2147418099 (8001000D)  Serwer (wywoływany) nie może skierować danych             zwrotnych — za mało pamięci, itd. -2147418098 (8001000E)  Serwer (wywoływany) nie może wycofać danych             parametrów — za mało pamięci itd. -2147418097 (8001000F)  Odebrane dane są nieprawidłowe; mogły to być dane serwera             lub klienta. -2147418096 (80010010)  Szczególny parametr jest nieprawidłowy i nie może zostać             skierowany/wycofany. -2147418095 (80010011)  Nie ma drugiego wychodzącego wywołania na tym samym kanale             w konwersacji DDE. -2147418094 (80010012)  Wywoływany (serwer [nie aplikacja serwera])             jest niedostępny i zniknął; wszystkie połączenia             są nieważne. Wywołanie nie zostało wykonane. -2147417856 (80010100)  Wywołanie systemowe nie powiodło się. -2147417855 (80010101)  Nie można przydzielić niektórych żądanych zasobów             (pamięć, zdarzenia, ...). -2147417854 (80010102)  Próbowano wykonać wywołania na więcej niż jednym wątku             w jednowątkowym trybie pracy. -2147417853 (80010103)  Żądany interfejs nie jest zarejestrowany             w serwerze obiektu. -2147417852 (80010104)  RPC nie mogło wywołać serwera lub nie mogło zwrócić             wyników wywołania serwera. -2147417851 (80010105)  Serwer wywołał wyjątek. -2147417850 (80010106)  Po ustawieniu trybu wątku nie można go zmienić. -2147417849 (80010107)  Wywoływana metoda nie istnieje w serwerze. -2147417848 (80010108)  Wywołany obiekt odłączył się od swoich klientów. -2147417847 (80010109)  Wywołany obiekt nie rozpoczął teraz przetwarzania             wywołania. Spróbuj ponownie później. -2147417846 (8001010A)  Filtr wiadomości wykazał, że aplikacja             jest zajęta. -2147417845 (8001010B)  Filtr wiadomości odrzucił wywołanie. -2147417844 (8001010C)  Interfejs kontrolny wywołania został wywołany z nieprawidłowymi             danymi. -2147417843 (8001010D)  Nie można wykonać wywołania wychodzącego, ponieważ             aplikacja wykonuje wywołanie synchroniczne             z wejściem. -2147417842 (8001010E)  Aplikacja wywołała interfejs, który             został skierowany na inny wątek. -2147417841 (8001010F)  Funkcja CoInitialize nie została wywołana w bieżącym wątku. -2147417840 (80010110)  Wersje OLE na komputerze klienta i na serwerze             są niezgodne. -2147417839 (80010111)  OLE odebrało pakiet z niewłaściwym nagłówkiem. -2147417838 (80010112)  OLE odebrało pakiet z niewłaściwym rozszerzeniem. -2147417837 (80010113)  Wymagany obiekt lub interfejs nie istnieje. -2147417836 (80010114)  Żądany obiekt nie istnieje. -2147417835 (80010115)  OLE wysłało zadanie i czeka na odpowiedź. -2147417834 (80010116)  OLE czeka przed ponowną próbą zadania. -2147417833 (80010117)  Zawartość wywołania nie może być dostępna po zakończeniu wywołania. -2147417832 (80010118)  Personifikacja podczas niezabezpieczonych wywołań nie jest obsługiwana. -2147417831 (80010119)  Zabezpieczenia muszą zostać zainicjowane przed skierowaniem             lub wycofaniem jakichkolwiek interfejsów. Po zainicjowaniu nie można ich już zmienić. -2147417830 (8001011A)  Żadne pakiety zabezpieczeń nie są zainstalowane na tym             komputerze lub użytkownik nie jest zalogowany albo             też nie ma żadnych pakietów zabezpieczeń zgodnych             dla klienta i serwera. -2147417829 (8001011B)  Odmowa dostępu. -2147417828 (8001011C)  Zdalne wywołania nie są dozwolone dla tego procesu. -2147417827 (8001011D)  Skierowany pakiet danych interfejsu (OBJREF) jest             w nieprawidłowym lub nieznanym formacie. -2147352577 (8001FFFF)  Wystąpił błąd wewnętrzny. -2146893823 (80090001)  Zły UID. -2146893822 (80090002)  Zły hash. -2146893821 (80090003)  Zły klucz. -2146893820 (80090004)  Zła długość. -2146893819 (80090005)  Złe dane. -2146893818 (80090006)  Nieprawidłowy podpis. -2146893817 (80090007)  Zła wersja dostawcy. -2146893816 (80090008)  Określono nieprawidłowy algorytm. -2146893815 (80090009)  Określono nieprawidłową flagę. -2146893814 (8009000A)  Określono nieprawidłowy typ. -2146893813 (8009000B)  Nieprawidłowy klucz do użycia w podanym stanie. -2146893812 (8009000C)  Nieprawidłowy hash do użycia w podanym stanie. -2146893811 (8009000D)  Klucz nie istnieje. -2146893810 (8009000E)  Za mało dostępnej pamięci, aby ukończyć operację. -2146893809 (8009000F)  Obiekt już istnieje. -2146893808 (80090010)  Odmowa dostępu. -2146893807 (80090011)  Obiekt nie został odnaleziony. -2146893806 (80090012)  Dane są już zakodowane. -2146893805 (80090013)  Określono nieprawidłowego dostawcę. -2146893804 (80090014)  Określono nieprawidłowy typ dostawcy. -2146893803 (80090015)  Klucz publiczny dostawcy jest nieprawidłowy. -2146893802 (80090016)  Zestaw kluczy nie istnieje. -2146893801 (80090017)  Typ dostawcy nie jest zdefiniowany. -2146893800 (80090018)  Zarejestrowany typ dostawcy jest nieprawidłowy. -2146893799 (80090019)  Zestaw kluczy nie jest zdefiniowany. -2146893798 (8009001A)  Zarejestrowany zestaw kluczy jest nieprawidłowy. -2146893797 (8009001B)  Typ dostawcy nie odpowiada zarejestrowanej wartości. -2146893796 (8009001C)  Plik podpisu cyfrowego jest uszkodzony. -2146893795 (8009001D)  Nie można poprawnie zainicjować biblioteki DLL dostawcy. -2146893794 (8009001E)  Nie można znaleźć biblioteki DLL dostawcy. -2146893793 (8009001F)  Parametr Keyset jest nieprawidłowy. -2146893792 (80090020)  Wystąpił błąd wewnętrzny. -2146893791 (80090021)  Wystąpił błąd bazowy. -2146762751 (800B0001)  Podany dostawca zaufania jest nieznany w tym systemie. -2146762750 (800B0002)  Podana akcja weryfikacji zaufania nie jest obsługiwana             przez określonego dostawcę zaufania. -2146762749 (800B0003)  Formularz podany dla tego tematu nie             jest obsługiwany lub znany             przez określonego dostawcę zaufania. -2146762748 (800B0004)  Temat nie jest zaufany dla podanej akcji. -2146762747 (800B0005)  Błąd z powodu problemu w procesie kodowania ASN.1. -2146762746 (800B0006)  Błąd z powodu problemu w procesie dekodowania ASN.1. -2146762745 (800B0007)  Odczytywanie/zapisywanie rozszerzeń zgodnie             (i odwrotnie). -2146762744 (800B0008)  Nieokreślony błąd kryptograficzny. -2146762743 (800B0009)  Określenie rozmiaru danych było niemożliwe. -2146762742 (800B000A)  Nie można określić rozmiaru danych, które mogą mieć dowolny rozmiar. -2146762741 (800B000B)  Ten obiekt nie odczytuje ani nie zapisuje danych, które same dopasowują swój rozmiar. -2146762496 (800B0100)  Brak podpisu w temacie. -2146762495 (800B0101)  Wymagany certyfikat jest poza okresem ważności. -2146762494 (800B0102)  Okresy obowiązywania łańcucha certyfikacji nie są poprawnie zagnieżdżone.-2146762493 (800B0103)  Certyfikat, który może być używany tylko             jako końcowy jest używany jako certyfikat Urzędu certyfikacji (lub odwrotnie).-2146762492 (800B0104)  Zostało naruszone ograniczenie długości ścieżki w łańcuchu certyfikacji.-2146762491 (800B0105)  Certyfikat zawiera nieznane rozszerzenie oznaczone jako „krytyczne”.-2146762490 (800B0106)  Certyfikat jest używany w celu innym niż cele, dla których jest to dozwolone.-2146762489 (800B0107)  Certyfikat nadrzędny w rzeczywistości nie wydał tego certyfikatu podrzędnego.-2146762488 (800B0108)  Brak certyfikatu lub certyfikat posiada puste wartości w ważnych polach takich jak             Temat lub Nazwa wystawcy.-2146762487 (800B0109)  Łańcuch certyfikatów został przetworzony, ale             operację przerwano na certyfikacie głównym, który             nie należy do zaufanych dla dostawcy zaufania.-2146762486 (800B010A)  Łańcuch certyfikatów nie został utworzony poprawnie w pewnym zastosowaniu łańcucha.				
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje na ten temat w odniesieniu do pakietu Office 97 lub Office 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
253235 FILE: OFFAUTMN.EXE Discusses Office 97 and 2000 Automation and Provides Sample Code
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę usługi MSDN (Microsoft Developer Network) w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 186063 — ostatni przegląd: 03/23/2007 16:23:00 — zmiana: 6.2

 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Learning Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual Basic for Applications 5.0
 • kbapi kbautomation kbinfo kbinterop KB186063
Opinia