Opis usługi przeglądarki komputera firmy Microsoft

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Usługi Microsoft Active Directory w systemach Windows 2000 i Windows XP wprowadzono zamiast usługi przeglądarki komputera wykorzystywanej we wcześniejszych wersjach systemu Windows, aby zapewnić rozpoznawanie nazw w protokole NetBIOS. Usługa przeglądarki w systemie Windows 2000 istnieje w celu zachowania zgodności z poprzednimi wersjami systemów Windows działających na komputerach klienckich.

W tym artykule opisano podstawowe metody, za pomocą których serwer zapewnia komputerom klienckim znajdującym się w sieci funkcję przeglądania list. Szczegółowe objaśnienia składników przeglądarki znajdują się w następujących dokumentach:
  • Microsoft Windows NT 4.0 Resource Kit, Rozdział 3, „Windows NT 4.0 Browser Service”.
  • Dokument „CIFS/E Browser Protocol” dostępny pod następującym adresem firmy Microsoft w sieci Web:
  • Ustawienia rejestru dotyczące przeglądarki, opisane w pliku Regentry.hlp zestawu Resource Kit dla systemu Microsoft Windows NT 4.0.
Podstawową funkcją usługi przeglądarki jest zapewnienie listy komputerów udostępniających zasoby w domenie klienta oraz listy innych domen i nazw grup roboczych w sieci rozległej (WAN). Ta lista jest udostępniana klientom przeglądającym zasoby sieciowe za pomocą programu Otoczenie sieciowe lub za pomocą polecenia NET VIEW.
Więcej informacji
Usługa przeglądarki przechowuje listę nazw domen oraz nazw grup roboczych, w których znajduje się komputer, oraz protokół używany przez każdy z komputerów w segmencie sieci obsługiwanym przez komputer, na którym działa usługa przeglądarki. W każdym segmencie sieci główna przeglądarka jest wybierana z grupy zlokalizowanych w segmencie komputerów, na których działa usługa przeglądarki.

Główna przeglądarka jest odpowiedzialna za zbieranie anonsów hosta lub serwera, rozsyłanych jako datagramy co 12 minut przez każdy serwer w segmencie sieci głównej przeglądarki. Główna przeglądarka instruuje potencjalne przeglądarki każdego segmentu sieci, że mają być zapasowymi przeglądarkami. Zapasowa przeglądarka w danym segmencie sieci udostępnia listę przeglądania komputerom klienckim zlokalizowanym w tym samym segmencie.

UWAGA: W strukturze domeny systemu Windows NT podstawowy kontroler domeny jest zawsze wybierany na główną przeglądarkę. Jedynie podstawowy kontroler domeny może być główną przeglądarką. Jeśli podstawowy kontroler domeny nie istnieje, to główna przeglądarka domeny jest niedostępna i użytkownik nie może uzyskać list przeglądania z grupy roboczej innej niż ta, w której się znajduje.

W konkretnym segmencie sieci istnieje tylko jedna główna przeglądarka. Wszystkie kontrolery domeny inne niż podstawowy są zapasowymi przeglądarkami. Dodatkowo na każde 32 komputery w segmencie sieci jest przydzielana jedna zapasowa przeglądarka.

W konfiguracji grupy roboczej zawierającej komputery z systemem Windows NT Workstation zawsze występuje jedna główna przeglądarka. Jeśli w grupie roboczej są co najmniej dwa komputery z systemem Windows NT Workstation, to występuje także jedna zapasowa przeglądarka. Na każde 32 komputery z systemem Windows NT Workstation występuje kolejna zapasowa przeglądarka.

Jeśli w danym segmencie sieci nie występuje kontroler domeny, wówczas rozpoczyna się proces wyboru, w wyniku którego spośród komputerów w segmencie jest wybierana główna i zapasowa przeglądarka według następujących zasad pierwszeństwa:

Windows 2000 Server
Windows 2000 Professional
Microsoft Windows NT 4.0 Server Enterprise Edition
Microsoft Windows NT 4.0 Server
Microsoft Windows NT 4.0 Workstation
Microsoft Windows 98
Microsoft Windows 95
Microsoft Windows for Workgroups 3.11

Rola głównej przeglądarki domeny

Ponieważ usługa przeglądarki jest związana z emisjami segmentów, a każda główna przeglądarka przechowuje własną listę, musi istnieć sposób łączenia tych list w jedną listę dla całej domeny. Tę funkcję spełnia główna przeglądarka domeny, która jest także podstawowym kontrolerem domeny. Ta funkcja nie jest potrzebna w protokołach innych niż TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Podstawowy kontroler domeny jest także odpowiedzialny za kontaktowanie się co 12 minut z podstawowym serwerem WINS (Windows Internet Name Service) w celu uzyskiwania listy wszystkich wpisów DomainName typu <1b> zarejestrowanych przez podstawowe kontrolery domeny w całym przedsiębiorstwie. Jest to realizowane przez wysłanie żądania MSRPC R_WinsGetBrowserNames. Te nazwy, wraz z datagramami anonsów grup roboczych zbieranymi przez główne przeglądarki w całej sieci WAN, tworzą pełną listę domen i nazw grup roboczych. Nazwy wykryte na podstawie anonsów grup roboczych mają pierwszeństwo przed uzyskanymi z serwera WINS. Te nazwy domen i grup roboczych zawierają także nazwę serwera rejestrującego dowolny komputer na liście przeglądania. Gdy serwer WINS jest niedostępny lub niezarejestrowany, przeglądarka klienta żąda listy serwerów od komputera, który zarejestrował nazwę. Ta operacja jest wykonywana w imieniu klienta przez przeglądarkę i nosi nazwę podwójnego skoku.

Podstawowy kontroler domeny łączy wszystkie listy zbierane przez główne przeglądarki w poszczególnych segmentach całej sieci WAN. Co 12 minut główna przeglądarka łączy się z podstawowym kontrolerem domeny, aby uzyskać listę dla całej domeny. Lista jest uzyskiwana przez wysłanie żądania NetServerEnum z flagą 0xFFFFFFFF. To żądanie powoduje pobranie pełnej listy serwerów w całej domenie. Główna przeglądarka wysyła następnie to samo żądanie z flagą 0x8000000, żądającą nazw wszystkich domen i grup roboczych.

Aby zasygnalizować, że podstawowy kontroler domeny ma pobrać listę zebraną przez główną przeglądarkę, wysyła ona do kontrolera skierowaną ramkę anonsu głównego przez port 138 protokołu UDP (User Datagram Protocol). Jest to sygnał, że podstawowy kontroler domeny ma się natychmiast skontaktować z główną przeglądarką w celu pobrania listy. Ta komunikacja jest również realizowana przez dwa żądania NetServerEnum. Pierwsze żądanie NetServerEnum z flagą 0x40000000 jest wysyłane w celu zażądania listy serwerów zebranej przez główną przeglądarkę. Następnie wysyłane jest żądanie NetServerEnum z flagą 0xC0000000 w celu pobrania lokalnych ramek anonsów grupy roboczej przez główne przeglądarki innych domen i grup roboczych w segmencie. Każda zapasowa przeglądarka w segmencie wysyła co 12 minut żądania NetServerEnum z flagami 0xFFFFFFFF i 0x80000000 w celu uzyskania pełnej listy serwerów, domen i grup roboczych.

Rejestracja i czas propagacji

Ponieważ usługa przeglądarki jest oparta na emisjach serwerów, jej komunikacja jest bezpołączeniowa i z definicji zawodna. Gdy serwer się uruchomi, natychmiast wysyła ramkę anonsu hosta. Ten proces jest powtarzany po 4 minutach i ponownie po 8 minutach. Następnie proces jest powtarzany co 12 minut.

Nawet licząc się z utratą kilku ramek datagramów, można się spodziewać, że w ciągu 12 minut od uruchomienia serwera główna przeglądarka segmentu sieci doda daną nazwę komputera do listy przeglądania. Od tego momentu wykorzystywana jest komunikacja zorientowana na połączenie i sekwencje są bardziej przewidywalne. W ciągu 12 minut główna przeglądarka segmentu skontaktuje się z podstawowym kontrolerem domeny w celu uzyskania listy dla całej domeny, a w tym samym czasie podstawowy kontroler domeny skontaktuje się z główną przeglądarką i uzyska informację o nowym serwerze.

Główne przeglądarki w zdalnych segmentach także łączą się z podstawowym kontrolerem domeny w 12-minutowych interwałach i prędzej czy później uzyskają informację o nowym serwerze. W ciągu 12 minut od momentu, w którym zdalna główna przeglądarka uzyska informację o nowej nazwie komputera, wszystkie zapasowe przeglądarki połączą się z główną przeglądarką. W tym momencie wszystkie przeglądarki w zdalnych segmentach będą miały informację o nowym serwerze. W wielosegmentowych środowiskach sieci WAN maksymalny czas niezbędny, aby wszyscy klienci w domenie zobaczyli nowy komputer, wynosi 48 minut (12 + 12 + 12 + 12). W sieciach, w których parametry emisji i wykorzystania sieci mają bezpieczne wartości, ten czas powinien wynosić średnio połowę powyższej wartości (24 minuty).

Usunięcie komputera z listy przeglądania może trwać dłużej. Ze względu na możliwość utraty ramek datagramów główna przeglądarka nie usuwa serwera ze swojej listy, dopóki nie upłyną 3 interwały. Jeśli serwer nie zostanie poprawnie wyłączony lub gdy nastąpi przerwanie połączenia sieciowego, serwer może pozostawać na liście głównej przeglądarki do 36 minut. Po tym czasie podstawowy kontroler domeny zostanie powiadomiony, że należy usunąć nazwę serwera. Nastąpi ten sam przepływ komunikacji mający na celu usunięcie nazwy serwera. W ciągu 12 minut główna przeglądarka w zdalnym segmencie uzyska listę dla całej domeny od podstawowego kontrolera domeny i w ciągu 12 minut każda zapasowa przeglądarka połączy się z główną przeglądarką. Ten proces może trwać do 72 minut (36 + 12 + 12 + 12). Jeśli serwer jest poprawnie wyłączony, przeglądarka wysyła pojedynczą ramkę anonsu hosta sygnalizującą, że nie działa już jako serwer. Po odebraniu tego datagramu główna przeglądarka natychmiast usuwa serwer ze swojej lokalnej listy. W sieciach, w których parametry emisji i wykorzystania sieci mają bezpieczne wartości, ten czas powinien wynosić średnio połowę maksymalnej wartości (czyli 36 minut).

Ponieważ rola przeglądarki serwera jest definiowana dynamicznie w okresowych wyborach, określenie przebiegu komunikacji wykorzystywanej do zapewnienia list przeglądania konkretnym komputerom klienckim może być trudne. Jeśli główna przeglądarka zostanie zamknięta poprawnie, podczas zamykania wymusi ona wybór nowej głównej przeglądarki. Jeśli zapasowa przeglądarka, która wygra wybory, była obecna w sieci wystarczająco długo, aby dysponować pełną listą przeglądania, to zaczyna działać jako główna przeglądarka z w pełni zapełnioną listą, a funkcja przeglądania działa bez przerw w segmencie sieci.

Jeśli serwer działający jako główna przeglądarka nie zostanie poprawnie zamknięty lub jeśli nastąpi utrata datagramu z żądaniem wyboru głównej przeglądarki, może wystąpić opóźnienie ponownej dostępności funkcji przeglądania w segmencie sieci. Wybór nowej głównej przeglądarki następuje, gdy komputer kliencki żąda listy przeglądania i nie jest w stanie zlokalizować głównej przeglądarki. W zależności od wykorzystania sieci może minąć do 12 minut, zanim zapasowa przeglądarka stwierdzi, że nie ma głównej przeglądarki.

Wymagania dotyczące rozpoznawania nazw

Rozpoznawanie nazw w domenie ma kluczowe znaczenie dla działania rozproszonego modelu przeglądania. Wszystkie komputery w sieci rozległej, będące potencjalnymi głównymi przeglądarkami, muszą móc rozpoznawać wpisy DomainName typu <1b> dla podstawowego kontrolera domeny. Gdy potencjalna główna przeglądarka otrzyma pozytywną odpowiedź na kwerendę dotyczącą podstawowego kontrolera domeny, główna przeglądarka musi także móc rozpoznać wpisy nazw komputerów typu <00> podstawowego kontrolera domeny. Podstawowy kontroler domeny musi być w stanie rozpoznawać nazwy wszystkich komputerów będących potencjalnymi głównymi przeglądarkami, aby móc się z nimi połączyć. Podstawowy kontroler domeny nasłuchuje na porcie UDP skierowanych anonsów głównych od głównych przeglądarek.

Taki anons wyzwala rozpoznawanie przez podstawowy kontroler domeny nazwy głównej przeglądarki typu <00> i zażądanie listy przeglądania, przechowywanej przez główną przeglądarkę.

Gdy lista przeglądania zostanie przekazana komputerowi klienckiemu, to ten komputer musi rozpoznać wpis nazwy NetBIOS każdego wymienionego komputera, aby zobaczyć udostępnione zasoby. Dlatego wszystkie komputery klienckie muszą móc rozpoznawać adresy IP wszystkich komputerów w domenie. W większości konfiguracji sieci oznacza to, że rozproszona infrastruktura WINS musi działać poprawnie.
przeglądarka przeglądanie
Właściwości

Identyfikator artykułu: 188001 — ostatni przegląd: 12/05/2015 08:49:33 — zmiana: 3.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbenv KB188001
Opinia