Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem systemu Windows 98

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL188867
Jeśli w tym artykule nie opisano pojawiającego się komunikatu o błędzie, należy wyświetlić następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby przejrzeć więcej artykułów opisujących komunikaty o błędach:
315854 Centrum zasobów komunikatów o błędach w systemach Windows 98 i Windows Me
Streszczenie
Ten artykuł zawiera listę kroków prowadzących do rozwiązania problemów, którą można się posłużyć, jeśli komputer przestanie odpowiadać (zawiesi się) lub jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, na przykład komunikat o wyjątku krytycznym lub o nieprawidłowym pliku VxD.

W tym artykule zawarto też informacje o tym, jak rozwiązywać problemy z uruchamianiem systemu za pomocą Narzędzia konfiguracji systemu (Msconfig.exe). Po kilkukrotnym ponownym uruchomieniu komputera narzędzie to może pomóc w wyizolowaniu określonego pliku lub wpisu w rejestrze, który jest przyczyną problemu. Po ustaleniu określonego wpisu powodującego problem należy dokonać edycji odpowiedniego pliku lub klucza rejestru, aby usunąć ten wpis, a następnie przywrócić Narzędzie konfiguracji systemu w tryb uruchamiania normalnego.

Aby uzyskać informacje dotyczące czystego rozruchu systemu Windows 98 za pomocą Narzędzia konfiguracji systemu, zobacz sekcję „Zawężanie obszaru poszukiwań” w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
192926 Jak rozwiązywać problemy za pomocą czystego rozruchu systemu Windows 98
Ważne: W tym artykule są opisane kroki mogące pomóc w rozwiązaniu problemów z uruchamianiem systemu Windows 98. Informacje te są również dostępne w Kreatorze rozwiązywania problemów z uruchamianiem i zamykaniem w systemie Windows 98. Firma Microsoft zaleca korzystanie z tego kreatora, a ten artykuł tekstowy został opracowany jako dodatkowe udogodnienie. Kreator rozwiązywania problemów z uruchamianiem i zamykaniem systemu Windows 98 znajduje się w następującej witrynie sieci Web firmy Microsoft:W tym artykule zostały poruszone następujące zagadnienia:
Uwaga: Aby efektywniej przeszukiwać bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, należy używać słów kluczowych związanych z poszukiwanym zagadnieniem. Jeśli szukasz informacji o rozwiązywaniu problemów, które nie są opisane w tym artykule, przeszukaj ponownie bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, używając słów kluczowych wymienionych w poniższym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
242450 Porady dotyczące sposobu wyszukiwania informacji w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base
Więcej informacji

Uruchamianie systemu Windows 98 w trybie awaryjnym

Jeśli system Windows 98 nie uruchamia się normalnie, należy spróbować uruchomić go w trybie awaryjnym. Uruchomienie systemu Windows 98 w trybie awaryjnym powoduje pominięcie bieżącej konfiguracji trybu rzeczywistego i załadowanie minimalnej konfiguracji w trybie chronionym, z wyłączeniem sterowników urządzeń systemu Windows 98 i z użyciem standardowej karty graficznej VGA. Aby uruchomić system Windows 98 w trybie awaryjnym, ponownie uruchom komputer, naciśnij i przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL, dopóki nie pojawi się menu startowe systemu Windows 98, a następnie wybierz opcję Tryb awaryjny. Jeśli możliwe jest uruchomienie systemu w trybie awaryjnym, zobacz kroki w sekcji „System Windows 98 uruchamia się w trybie awaryjnym” tego artykułu.

Jeśli system Windows 98 nie uruchamia się w trybie awaryjnym, zobacz sekcję „System Windows 98 nie uruchamia się w trybie awaryjnym” tego artykułu.

Powrót do początku

System Windows 98 nie uruchamia się w trybie awaryjnym

Przyczyną nieuruchamiania się systemu Windows 98 w trybie awaryjnym może być dowolny z następujących stanów:
 • Komputer został zarażony wirusem.Aby uzyskać dodatkowe informacje o wirusach komputerowych, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  129972 Computer viruses: description, prevention, and recovery
 • Ustawienia CMOS komputera są niepoprawne. Sprawdź ustawienia CMOS komputera, aby upewnić się, że są one poprawne. Uwaga: w celu weryfikacji ustawień może zajść potrzeba skontaktowania się z producentem komputera.
 • Wystąpił konflikt sprzętowy. Konflikty mogą dotyczyć między innymi ustawień PCI w systemie BIOS, przerwań IRQ, nadmiarowych portów szeregowych (na przykład występowania dwóch portów COM1 lub modemu wewnętrznego ustawionego na korzystanie z tego samego portu szeregowego co istniejący port szeregowy), a także uszkodzonych układów pamięci RAM.
 • Jedno z ustawień pliku Msdos.sys wymaga zmiany (na przykład ustawienie Logo powinno mieć wartość zero).Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pliku Msdos.sys, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  118579 Zawartość pliku Msdos.sys z systemu Windows
 • Masz dysk skompresowany, na którym nie udaje się zainstalować pliku woluminu skompresowanego (CVF).Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów z programem DriveSpace, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  130018 Computer Caught in Reboot Loop After Using DriveSpace
  133175 Troubleshooting DriveSpace in Windows 95
Jeśli nadal nie można uruchomić systemu Windows 98 w trybie awaryjnym, należy uruchomić narzędzie Kontroler rejestru systemu Windows (Scanreg.exe), ponieważ problem może tkwić w rejestrze systemu. Aby uruchomić program Kontroler rejestru systemu Windows, ponownie uruchom komputer, naciśnij i przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL, wybierz opcję Tylko wiersz poleceń, wpisz polecenie scanreg, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Aby uzyskać dodatkowe informacje o Kontrolerze rejestru systemu Windows, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
183887 Description of the Windows Registry Checker Tool (Scanreg.exe)
Aby uzyskać dodatkowe informacje, dotyczące komunikatu o błędzie informującego o uszkodzeniu rejestru i wyświetlanego po uruchomieniu narzędzia Scanreg.exe, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
186909 Registry Checker Continues to Detect Registry Damage
Jeśli po użyciu narzędzia Kontroler rejestru systemu Windows nadal nie można uruchomić systemu Windows 98 w trybie awaryjnym, należy zainstalować system Windows 98 w nowym, pustym folderze. Ten krok pomoże ustalić, czy przyczyną problemu jest pozostałość po poprzednim systemie operacyjnym (na przykład ustawienie konfiguracyjne) czy też problem sprzętowy.

Powrót do początku

System Windows 98 uruchamia się w trybie awaryjnym

Jeśli system Windows 98 uruchamia się w trybie awaryjnym, należy krok po kroku przejść przez proces uruchamiania, aby zobaczyć, czy któreś z urządzeń nie ładuje się niewłaściwie. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie msconfig w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij opcję Uruchomienie selektywne.
 3. Wypróbuj różne opcje rozruchu. W poniższej tabeli podano listę kilku opcji uruchamiania. Opcje opatrzono nazwami Rozruch A, Rozruch B, Rozruch C. Aby użyć opcji rozruchu, kliknij odpowiednie pola wyboru, aby je zaznaczyć lub wyczyścić. W celu określenia przyczyny problemu wykonaj instrukcje zamieszczone pod tabelą.
                       Rozruch A  Rozruch B  Rozruch C    -------------------------------------------------------------------------    Przetwarzaj plik Config.sys       Tak     Nie     Tak    Przetwarzaj plik Autoexec.bat      Tak     Nie     Tak    Przetwarzaj Winstart.bat (gdy dostępny) Tak     Tak     Nie    Przetwarzaj plik System.ini       Nie     Tak     Tak    Przetwarzaj plik Win.ini         Nie     Tak     Tak    Załaduj elementy grupy startowej     Tak     Tak     Nie 						
  Uwaga: Narzędzie Msconfig nie może wyłączyć pliku z atrybutem tylko do odczytu, chociaż zachowanie programu na to nie wskazuje. Aby ustalić, czy narzędzie Msconfig zamieniło plik, który próbujesz wyłączyć, na kopię tego pliku, należy sprawdzić, czy na początku pliku występuje tekst podobny do następującego:
    rem  rem  *** NIE EDYTUJ TEGO PLIKU ***  rem  rem  Ten plik został utworzony przez Narzędzie konfiguracji systemu  rem  jako symbol zastępczy pliku AUTOEXEC.BAT. Faktyczny plik  rem  AUTOEXEC.BAT został zapisany pod nazwą AUTOEXEC.TSH.  rem 						
  Uwaga: Jeśli system Windows 98 nie uruchamia się normalnie w żadnym z poniższych scenariuszy, zobacz sekcję „Rozwiązywanie problemów ze sterownikami w trybie chronionym” w dalszej części tego artykułu.

  Najpierw wypróbuj opcję Rozruch A. Jeśli system Windows 98 nie uruchomi się normalnie w tych warunkach, wypróbuj opcję Rozruch B. Jeśli system Windows 98 nie uruchomi się normalnie po zastosowaniu opcji Rozruch A, problem tkwi w pliku System.ini lub Win.ini. Aby odnaleźć w pliku System.ini lub Win.ini wiersz powodujący problemy:

  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie msconfig i kliknij przycisk OK.
  2. Kliknij kartę Win.ini.
  3. Kliknij dwukrotnie folder windows.
  4. Wyczyść pola wyboru load= oraz run=.
  5. Kliknij przycisk OK.
  6. Po wyświetleniu monitu o ponowne uruchomienie komputera, kliknij przycisk Tak.
  Jeśli system Windows 98 uruchamia się normalnie po zastosowaniu opcji Rozruch B, przyczyną problemu jest sterownik lub program rezydentny (TSR, Terminate-and-Stay-Resident) ładowany z pliku Config.sys lub Autoexec.bat. Zobacz sekcję „Rozwiązywanie problemów z programami rezydentnymi” w dalszej części tego artykułu.

  Jeśli system Windows 98 nie uruchamia się normalnie po zastosowaniu opcji Rozruch A lub Rozruch B, wypróbuj opcję Rozruch C. Jeśli system Windows 98 uruchamia się normalnie po zastosowaniu opcji Rozruch C, przyczyną problemu jest program wywoływany w procesie uruchamiania. Zobacz sekcję „Rozwiązywanie problemów z folderem Autostart” w dalszej części tego artykułu.

  Jeśli w dalszym ciągu nie można normalnie uruchomić systemu Windows 98, należy użyć narzędzia Kontroler plików systemowych, aby sprawdzić, czy nie ma uszkodzonych lub zamienionych plików systemowych. Aby uruchomić narzędzie Kontroler plików systemowych, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, kliknij polecenie Informacje o systemie, a następnie w menu Narzędzia kliknij polecenie Kontroler plików systemowych.
  129605 Jak wyodrębnić oryginalne skompresowane pliki systemu Windows
  Aby uzyskać dodatkowe informacje o Kontrolerze plików systemowych, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  185836 Description of the System File Checker Tool (Sfc.exe)
Jeśli w dalszym ciągu nie można normalnie uruchomić systemu Windows 98, zobacz sekcję „Rozwiązywanie problemów ze sterownikami w trybie chronionym” w dalszej części tego artykułu.

Rozwiązywanie problemów z folderem Autostart

Przyczyną problemu może być program wywoływany w procesie uruchamiania. Aby ustalić, który program jest przyczyną problemu:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie msconfig w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij kartę Autostart, a następnie kliknij każde pole wyboru, aby je wyczyścić.
 3. Kliknij przycisk OK, a następnie po wyświetleniu monitu ponownie uruchom komputer.
Jeśli problem zostanie rozwiązany, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie msconfig w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Na karcie Autostart kliknij pierwsze pole wyboru na liście, aby je zaznaczyć.
 3. Kliknij przycisk OK, a następnie po wyświetleniu monitu ponownie uruchom komputer.
Jeśli problem nadal nie występuje, powtórz kroki 1-3 dla kolejnych pól wyboru na liście. Jeśli problem pojawi się ponownie, jego przyczyną jest ostatnio zaznaczone pole wyboru, które powoduje ładowanie programu uniemożliwiającego normalne uruchomienie systemu Windows 98. W celu uzyskania dalszej pomocy skontaktuj się z producentem programu.

Przyczyną może być również program rezydentny (TSR) ładowany w pliku Winstart.bat (jeśli plik Winstart.bat istnieje). Jeśli w programie Narzędzie konfiguracji systemu na karcie Ogólne dostępne jest pole wyboru Przetwarzaj plik Winstart.bat, kliknij to pole, aby je wyczyścić, kliknij przycisk OK, a następnie ponownie uruchom komputer.

Plik Winstart.bat zwykle znajduje się w folderze Windows i służy do ładowania programów rezydentnych wymaganych wyłącznie przez programy dla systemu Windows.

Rozwiązywanie problemów z programami rezydentnymi

Przyczyną problemu może być sterownik lub program rezydentny ładowany z pliku Config.sys lub Autoexec.bat. Aby ustalić, czy tak jest:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie msconfig w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij opcję Uruchomienie selektywne, a następnie kliknij pole wyboru Przetwarzaj plik Autoexec.bat, aby je wyczyścić.
 3. Kliknij przycisk OK, a następnie po wyświetleniu monitu ponownie uruchom komputer.
Jeśli problem zostanie rozwiązany, oznacza to, że sprawiający problemy sterownik lub program rezydentny jest ładowany z pliku Autoexec.bat. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, oznacza to, że sprawiający problemy sterownik lub program rezydentny jest ładowany z pliku Config.sys. Aby określić, w którym wierszu pliku Autoexec.bat lub Config.sys ładowany jest sterownik lub program rezydentny, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie msconfig w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij kartę Autoexec.bat lub Config.sys, a następnie kliknij pola wyboru dla wszystkich mniej istotnych sterowników i programów, aby je wyczyścić.
 3. Kliknij przycisk OK, a następnie po wyświetleniu monitu ponownie uruchom komputer.
Jeśli problem zostanie rozwiązany, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie msconfig w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Na karcie Autoexec.bat lub Config.sys kliknij pierwsze pole wyboru na liście, aby je zaznaczyć.
 3. Kliknij przycisk OK, a następnie po wyświetleniu monitu ponownie uruchom komputer.
Jeśli problem nadal nie występuje, powtórz kroki 1-3 dla kolejnych pól wyboru na liście. Jeśli problem pojawi się ponownie, jego przyczyną jest ostatnio zaznaczone pole wyboru, które powoduje ładowanie sprawiającego problemy sterownika lub programu rezydentnego. W celu uzyskania dalszej pomocy skontaktuj się z producentem programu.

Jeśli problem nie został rozwiązany, uruchom narzędzie Kontroler rejestru systemu Windows, ponieważ problem może tkwić w rejestrze systemowym. Aby uruchomić narzędzie Kontroler rejestru systemu Windows, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, kliknij polecenie Informacje o systemie, a następnie w menu Narzędzia kliknij polecenie Kontroler Rejestru.

Rozwiązywanie problemów ze sterownikami w trybie chronionym:

Przyczyną problemu może być sterownik w trybie chronionym systemu Windows 98. Aby ustalić, czy tak jest, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie msconfig w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Na karcie Ogólne kliknij przycisk Zaawansowane.
 3. W obszarze Ustawienia kliknij pole wyboru, aby je zaznaczyć.
 4. Kliknij przycisk OK, ponownie kliknij przycisk OK, a następnie ponownie uruchom komputer.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, powtarzaj kroki 1-4, ale klikając inne pole wyboru w kroku 3. Jeśli problem zostanie rozwiązany, przyczyną problemu jest ostatnio zaznaczone pole wyboru. Aby uzyskać dodatkowe informacje o ustawieniach zaawansowanych, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
181966 System Configuration Utility Advanced Troubleshooting Settings
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, wyłącz w systemie Windows sterowanie przerwaniami (IRQ) magistrali PCI.Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak to zrobić, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
182628 Jak wyłączyć sterowanie przerwaniami magistrali PCI w systemie Windows
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, wykonaj następujące kroki, aby wyłączyć urządzenia w Menedżerze urządzeń:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę System.
 3. Na karcie Menedżer urządzeń wyłącz wszystkie urządzenia w następujących gałęziach:

  • Karty graficzne
  • Kontrolery stacji dyskietek
  • Kontrolery dysku twardego
  • Klawiatura
  • Mysz
  • Karty sieciowe
  • Porty
  • Gniazdo PCMCIA
  • Kontrolery SCSI
  • Kontrolery dźwięku, wideo i gier
  Aby wyłączyć urządzenie w Menedżerze urządzeń:

  1. Kliknij dwukrotnie gałąź zawierającą urządzenie, które chcesz wyłączyć, kliknij urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
  2. Na karcie Ogólne kliknij pole wyboru Wyłącz w tym profilu sprzętowym, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. Ponownie uruchom komputer.
 4. Jeśli problem zostanie rozwiązany, włącz urządzenia wyłączone w kroku 3, a następnie sprawdź, czy żadne z urządzeń nie powoduje konfliktów.

  Uwaga: Urządzenia należy włączać w następującej kolejności:

  • Porty COM
  • Kontrolery dysku twardego
  • Kontrolery stacji dyskietek
  • Inne urządzenia
  Aby włączyć urządzenie lub sprawdzić występowanie ewentualnych konfliktów, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij dwukrotnie gałąź zawierającą urządzenie, które chcesz włączyć, kliknij urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
  2. Na karcie Ogólne kliknij pole wyboru Wyłącz w tym profilu sprzętowym, aby je wyczyścić.
  3. Kliknij kartę Zasoby i sprawdź, czy na liście Lista urządzeń powodujących konflikt nie ma żadnych konfliktów. Zauważ, że karta Zasoby jest wyświetlana nie dla każdego urządzenia.
  4. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie uruchom komputer.
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, uruchom narzędzie Agent automatycznego pomijania sterowników, aby uruchomić wyłączone urządzenie. Aby uruchomić narzędzie Agent automatycznego pomijania sterowników, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, kliknij polecenie Informacje o systemie, a następnie w menu Narzędzia kliknij polecenie Agent automatycznego pomijania sterowników.Aby uzyskać dodatkowe informacje o używaniu Agenta automatycznego pomijania sterowników, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
186588 Description of the Automatic Skip Driver Agent (Asd.exe) Tool
Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, sprawdź, czy nie ma uszkodzonego sterownika statycznego urządzenia wirtualnego (VxD), wykonując następujące kroki:
 1. Ponownie uruchom komputer, naciśnij i przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL, dopóki nie pojawi się Menu startowe systemu Microsoft Windows 98, a następnie wybierz opcję Potwierdzanie krok po kroku.
 2. Naciskaj klawisz T w odpowiedzi na każdy monit, aż do monitu „Załaduj wszystkie sterowniki systemu Windows [Enter=T,ESC=N]?” włącznie, a następnie naciskaj klawisz N w odpowiedzi na wszystkie inne monity. Pamiętaj, aby sporządzić listę wszystkich elementów, które próbują załadować się po tym momencie. Proces ten zapobiega ładowaniu sterowników VxD i zastępowaniu wewnętrznych sterowników VxD systemu Windows (sterowników VxD wbudowanych do pliku Vmm32.vxd) sterownikami z folderu Windows\System\Vmm32.
Powrót do początku

Uwagi dodatkowe

Informacje dotyczące znanych zagadnień sprzętowych można znaleźć w pliku Hardware.txt w folderze Windows.

Dodatkową pomoc przy rozwiązywaniu problemów można uzyskać, przeglądając plik Bootlog.txt znajdujący się w folderze głównym. W pliku Bootlog.txt podawany jest stan ładowania wszystkich sterowników w trybie rzeczywistym i chronionym. Jeśli system Windows 98 nie uruchamia się poprawnie, w pliku Bootlog.txt podawany jest ostatni pomyślnie załadowany sterownik, a także wpis „LoadFail” informujący o każdym sterowniku, którego nie udało się załadować przed wystąpieniem problemu.

Uwaga: Niektóre wpisy „LoadFail” w pliku Bootlog.txt są normalne. Listę normalnych wpisów „LoadFail” w pliku Bootlog.txt można znaleźć w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
127970 Load Failures Listed in the Bootlog.txt File
w98sessfaq w98ssfaq 98 pierwszy rozruch awaria zawiesił się brak rozruchu autostart vmm32 vxd
Właściwości

Identyfikator artykułu: 188867 — ostatni przegląd: 05/13/2011 13:32:00 — zmiana: 4.0

 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • kberrmsg kbfatalexerr0d kbfatalexerr0e kbprb kbtshoot KB188867
Opinia