OL2000: Jak utworzyć listę dystrybucyjną z użyciem kontaktów

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL192414
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Jedną z nowych funkcji w programie Outlook 2000 jest możliwość tworzenia listy dystrybucyjnej z użyciem listy Kontakty i przechowywanie jej w folderze Kontakty. W tym artykule opisano, jak utworzyć taką listę dystrybucyjną.
Więcej informacji
Tworzenie listy dystrybucyjnej z użyciem kontaktów to proces dwuetapowy. W pierwszym kroku należy zdecydować o miejscu przechowywania listy dystrybucyjnej. Można ją zapisać w Książce adresowej lub w folderze Kontakty. W drugim kroku należy dodać kontakty do listy.

Poniższy przykład ilustruje sposób utworzenia listy dystrybucyjnej w folderze Kontakty.

Definiowanie listy dystrybucyjnej

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Książka adresowa, aby otworzyć Książkę adresową.
  2. Na liściePokaż nazwy zkliknij pozycję Kontakty.
  3. W menu Plik kliknij polecenie Nowa pozycja lub kliknij przycisk Nowa pozycja na pasku narzędzi.
  4. W obszarzeWybierz typ pozycjikliknij pozycję Nowa lista dystrybucyjna.
  5. W obszarzeUmieść tę pozycjękliknij opcjęW Kontakty. Ten wybór określa miejsce zapisania listy dystrybucyjnej. Jest to ustawienie domyślne.
  6. Kliknij przycisk OK. Nowa lista dystrybucyjna zostanie przeznaczona do zapisania w folderze Kontakty i zostanie otwarta lista dystrybucyjna bez tytułu. W tym momencie można rozpocząć dodawanie kontaktów do nowej listy dystrybucyjnej w sposób opisany w następnej sekcji.

Dodawanie kontaktów do nowej listy dystrybucyjnej

  1. W polu Nazwa wpisz nazwę nowej listy dystrybucyjnej.
  2. Kliknij przycisk Wybierz członków, aby dodać członków z dowolnych pozycji Książki adresowej lub Kontaktów.
  3. Kliknij przyciskZapisz i zamknij, aby zapisać nową listę dystrybucyjną.
Nazwa listy dystrybucyjnej pojawi się wyróżniona pogrubieniem w porównaniu z innymi pozycjami w folderze kontaktów. W widokach tabeli nazwa listy dystrybucyjnej pojawia się w polu Nazwa wypełnienia. Członków listy można wyświetlać otwierając pozycję.
OL2K DL
Właściwości

Identyfikator artykułu: 192414 — ostatni przegląd: 12/05/2015 09:15:33 — zmiana: 1.0

Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbusage ol20genusght KB192414
Opinia