Jak rozwiązywać problemy za pomocą czystego rozruchu systemu Windows 98

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL192926
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows
Streszczenie
W tym artykule opisane jest rozwiązywanie problemów za pomocą czystego rozruchu systemu Windows 98.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu rozwiązywania problemów za pomocą czystego rozruchu w systemie Windows Millennium Edition (Me), kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
267288 Jak wykonać czysty rozruch w systemie Windows Millennium Edition
Więcej informacji
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Rozwiązywanie problemów za pomocą czystego rozruchu jest metodą ograniczania problemów wynikających ze środowiska komputera. Wiele problemów występujących podczas korzystania z systemu Windows lub programów jest spowodowanych pozostającymi w konflikcie sterownikami, programami rezydentnymi (TSR, terminate-and-stay-resident) i innymi ustawieniami ładowanymi przy uruchomieniu komputera. Środowisko komputera zawiera ustawienia z następujących plików
 • Msdos.sys
 • Config.sys
 • Autoexec.bat
 • Winboot.ini
 • Windows\Winstart.bat
 • Windows\System.ini
 • Windows\Win.ini
 • Windows\Wininit.ini
 • Windows\System.dat
 • Windows\User.dat
Te pliki są ładowanie podczas procesu rozruchu systemu Windows oraz ułatwiają tworzenie środowiska wykorzystywanego przez system operacyjny i programy.

Aby uzyskać informacje dotyczące tych plików, należy przejrzeć sekcję „Uwagi” w tym artykule.

Jak korzystać z Narzędzia konfiguracji systemu

System Windows 98 zawiera narzędzie konfiguracji systemu (Msconfig.exe), które znacznie ułatwia przeprowadzenie czystego rozruchu.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu rozwiązywania problemów przy użyciu narzędzia msconfig w systemie Windows 98, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
281965 How to Troubleshoot Using the Msconfig Utility with Windows 98
Aby uruchomić Narzędzie konfiguracji systemu, należy skorzystać z jednej z następujących metod:
 • Uruchomienie narzędzia Informacje o systemie, a następnie Narzędzia konfiguracji systemu:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Informacje o systemie.
  2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Narzędzie konfiguracji systemu.
 • Uruchomienie Narzędzia konfiguracji systemu przy użyciu polecenia Uruchom. W tym celu należy kliknąć przycisk Start, kliknąć polecenie Uruchom, wpisać polecenie msconfig.exe w polu Otwórz, a następnie kliknąć przycisk OK.
Aby użyć Narzędzia konfiguracji systemu do wykonania czystego rozruchu, należy wykorzystać jedną z metod uruchamiania tego narzędzia, wspomnianych w tej sekcji, a następnie wykonać następujące kroki:
 1. Na karcie Ogólne kliknij opcję Uruchamianie selektywne, a następnie wyczyść następujące pola wyboru:
  • Przetwarzaj plik Config.sys
  • Przetwarzaj plik Autoexec.bat
  • Przetwarzaj plik Winstart.bat (jeżeli jest dostępny)
  • Przetwarzaj plik System.ini
  • Przetwarzaj plik Win.ini
  • Załaduj elementy grupy startowej

 2. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie uruchom komputer po wyświetleniu odpowiedniego monitu.
Każde pole wyboru (z wyjątkiem pola wyboru Załaduj elementy grupy startowej) reprezentuje pliki, których nazwy zostały zmienione przy użyciu rozszerzenia nazwy pliku (.tsh), używanego do rozwiązywania problemów, po wyczyszczeniu danego pola wyboru. Pole wyboru Załaduj elementy grupy startowej reprezentuje ikony w folderze Autostart lub wpisy w następujących kluczach rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

-i-

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
Po kliknięciu pola wyboru Załaduj elementy grupy startowej wpisy rejestru są zapisywane w następujących kluczach:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-

-i-

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices- -i-

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-
Ikony z folderu Autostart zostały przeniesione do folderu Elementy autostartu niedostępne w folderze Windows\Start Menu\Programs.

Po wyczyszczeniu pola wyboru dla pliku na początku każdego wiersza w danym pliku umieszczana jest instrukcja „remark”. W przypadku plików Config.sys i Autoexec.bat instrukcja „rem tshoot” ze spacją jest umieszczana na początku wierszy w pliku, którego pole wyboru zostało wyczyszczone. Zarówno w przypadku pliku System.ini, jak i pliku Win.ini instrukcja „; tshoot” ze spacją jest umieszczana na początku wierszy w pliku, którego pole wyboru zostało wyczyszczone. Te komentarze są usuwane po zaznaczeniu uprzednio wyczyszczonego pola wyboru. Zaznaczenie pola wyboru elementu na karcie Autostart powoduje przywrócenie wpisu rejestru w oryginalnej lokalizacji.

Należy zawsze ponownie uruchamiać komputer po dokonaniu zmian w jakimkolwiek pliku startowym, ponieważ są one odczytywane tylko podczas uruchamiania komputera.

Jeżeli Narzędzie konfiguracji systemu jest niedostępne, należy ręcznie wykonać czysty rozruch komputera. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu ręcznego wykonywania czystego rozruchu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
243039 Jak wykonać czysty rozruch w systemie Windows 95

Jak zawęzić obszar występowania problemów

Jeżeli niepożądane zachowanie nie występuje już na danym komputerze, można zawęzić obszar występowania problemów. W tym celu należy przy użyciu Narzędzia konfiguracji systemu przywracać pliki lub wpisy w plikach aż do chwili, kiedy zostanie określony wpis powodujący występowanie problemu. Ten proces jest powszechnie określany jako „przywracanie połowiczne”, ponieważ przywraca się połowę uprzednio usuniętych wpisów, komputer jest uruchamiany ponownie, a następnie należy sprawdzić, czy problem nadal występuje:
 1. Kliknij, aby wyczyścić wszystkie pola wyboru w sekcji Uruchamianie selektywne na karcie Ogólne w Narzędziu konfiguracji systemu, kliknij przycisk OK, a następnie po wyświetleniu odpowiedniego monitu ponownie uruchom komputer.
 2. Jeżeli problem nadal występuje, użyj karty Ustawienia zaawansowanego rozwiązywania problemów w Narzędziu konfiguracji systemu. Zobacz sekcję Zaawansowane rozwiązywanie problemów za pomocą czystego rozruchu w tym artykule, aby uzyskać więcej informacji.
 3. Jeżeli problem nadal występuje, ponownie uruchom komputer w trybie awaryjnym i przetestuj. Jeżeli problem nadal występuje w przypadku uruchomienia komputera w trybie awaryjnym, skontaktuj się z Pomocą techniczną. Aby uruchomić komputer w trybie awaryjnym, ponownie uruchom komputer, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL aż do chwili, kiedy widoczne będzie menu Uruchamianie, a następnie wybierz opcję menu Tryb awaryjny.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące uruchamiania komputera w trybie awaryjnym, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  180902 Jak uruchomić komputer z systemem Windows w trybie awaryjnym
 4. Jeżeli problem nie występuje po wyczyszczeniu wszystkich pól wyboru, zaznacz pola wyboru Przetwarzaj plik System.ini i Przetwarzaj plik Win.ini, ponownie uruchom komputer, a następnie sprawdź, czy problem nadal występuje.
 5. Jeżeli problem występuje wówczas, gdy przetwarzany jest zarówno plik System.ini, jak i plik Win.ini, oznacza to, że problem jest związany z jednym z tych plików. Jeżeli jeden z plików jest przyczyną problemu, wyczyść pole wyboru tylko jednego z plików. Jeżeli problem nadal występuje, oznacza to, że przyczyną problemu jest wpis w wybranym pliku. W takim przypadku przejdź do kroku 9.
 6. Jeżeli problem nie występuje po zaznaczeniu zarówno pola wyboru Przetwarzaj plik System.ini, jak i pola wyboru Przetwarzaj plik Win.ini, zaznacz pole wyboru Przetwarzaj plik Autoexec.bat, ponownie uruchom komputer, a następnie sprawdź, czy problem nadal występuje. Jeżeli problem nadal występuje, oznacza to, ze przyczyną problemu jest wpis w pliku Autoexec.bat. W takim przypadku przejdź do kroku 9.
 7. Jeżeli problem nie występuje po zaznaczeniu pola wyboru Przetwarzaj plik Autoexec.bat, zaznacz pole wyboru Przetwarzaj plik Config.sys, ponownie uruchom komputer, a następnie sprawdź, czy problem nadal występuje. Jeżeli problem nadal występuje, oznacza to, że przyczyną problemu jest wpis w pliku Config.sys. Jeżeli problem nie występuje, przyczyną jest element w grupie Autostart lub w pliku Winstart.bat.
 8. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Przetwarzaj plik Winstart.bat, ponownie uruchom komputer, a następnie sprawdź, czy problem nadal występuje. Jeżeli problem nie występuje, przyczyną jest element w sekcji Załaduj elementy startowe.
 9. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru na karcie Ogólne dla pliku, który został uznany za przyczynę problemu, kliknij kartę reprezentującą odpowiedni plik, wyczyść dolną połowę pól wyboru na liście, ponownie uruchom komputer, a następnie sprawdź, czy problem nadal występuje.

  Na przykład, jeżeli wpis w pliku Config.sys jest przyczyną problemu, zaznacz pole wyboru Przetwarzaj plik Config.sys na karcie Ogólne, kliknij kartę Config.sys, zaznacz dolne cztery z ośmiu pól wyboru na liście, kliknij przycisk OK, a następnie ponownie uruchom komputer po wyświetleniu odpowiedniego monitu.
 10. Jeżeli problem nadal występuje, oznacza to, że przyczyną problemu jest jedno z ostatnio zaznaczonych pól wyboru. Jeżeli problem nie występuje, oznacza to, że przyczyną problemu jest jedno z ostatnio wyczyszczonych pól wyboru.

  Jeżeli przyczyną problemu jest jedno z ostatnio zaznaczonych pól wyboru, wyczyść połowę pozostałych zaznaczonych pól wyboru, ponownie uruchom komputer, a następnie sprawdź, czy problem nadal występuje. Jeżeli jedno z wyczyszczonych pól wyboru jest przyczyną problemu, zaznacz połowę uprzednio wyczyszczonych pól wyboru, ponownie uruchom komputer, a następnie sprawdź, czy problem nadal występuje.
Podczas wykonywania tych kroków można izolować określony wpis w pliku, który jest przyczyną problemu, po wielokrotnym ponownym uruchomieniu komputera. Po izolowaniu tego wpisu zalecane jest edytowanie odpowiedniego pliku lub klucza rejestru w celu usunięcia wpisu, a następnie przywrócenie opcji Uruchamianie normalne Narzędzia konfiguracji systemu.

Aby przywrócić opcję Uruchamianie normalne Narzędzia konfiguracji systemu:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie msconfig w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Na karcie Ogólne kliknij opcję Uruchamianie normalne, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Po wyświetleniu monitu o ponowne uruchomienie komputera kliknij przycisk Nie.
Jeżeli wpis, który jest przyczyną problemu, znajduje się w pliku Config.sys, Autoexec.bat, Win.ini lub System.ini, należy użyć narzędzia Edytor konfiguracji systemu (Sysedit.exe), aby wyedytować plik i wyłączyć odpowiedni wiersz lub wiersze:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie sysedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W menu Okno kliknij odpowiednią nazwę pliku (na przykład kliknij nazwę C:\Windows\System.ini).
 3. Wpisz rem ze spacją na początku odpowiedniego wiersza, który jest przyczyną problemu.
 4. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz.
 5. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ.
 6. Ponownie uruchom komputer.
Jeżeli wpis, który jest przyczyną problemu, dotyczy programu na karcie Autostart, należy usunąć program z folderu Autostart lub usunąć program z rejestru. Aby usunąć program z folderu Autostart:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Pasek zadań i menu Start.
 2. Kliknij kartę Programy menu Start, a następnie kliknij przycisk Usuń.
 3. Kliknij dwukrotnie pozycję Autostart, kliknij odpowiedni wpis, a następnie kliknij przycisk Usuń.
 4. Kliknij przycisk Zamknij, kliknij przycisk OK, a następnie ponownie uruchom komputer.
Jeżeli wpis, który jest przyczyną problemu, nie znajduje się w folderze Autostart, być może program jest ładowany z rejestru. Aby usunąć wpis z rejestru:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit w polu Otwórz, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. W Edytorze rejestru zlokalizuj i kliknij kolejno następujące klucze rejestru, po jednym naraz, a następnie kliknij polecenie Eksportuj klucz rejestru w menu Rejestr w celu wykonania kopii zapasowej:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

  -i-

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
 3. Usuń wartość nazwa_pliku.exe w prawym okienku dla odpowiedniego klucza rejestru, gdzie nazwa_pliku jest nazwą pliku, który jest przyczyną problemu:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

  -i-

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices

  -i-

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx

  -i-

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 4. Zamknij Edytor rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.

Przykład rozwiązywania problemów

Ten przykład ilustruje sposób ustalania, które ustawienie uruchamiania jest przyczyną niepożądanego zachowania w jednym z używanych programów:
 1. Czysty rozruch komputera:

  1. Na karcie Ogólne w Narzędziu konfiguracji systemu kliknij opcję Uruchamianie selektywne.
  2. Kliknij, aby wyczyścić wszystkie pola wyboru w sekcji Uruchamianie selektywne, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. Po wyświetleniu odpowiedniego monitu ponownie uruchom komputer.
  Podczas testowania programu niepożądane zachowanie już nie występuje.

  UWAGA: Jeżeli problem nadal występuje, prawdopodobnie nie można go rozwiązać przy użyciu czystego rozruchu. Należy przejrzeć sekcję „Zaawansowane rozwiązywanie problemów za pomocą czystego rozruchu” w tym artykule, użyć bazy danych Microsoft Knowledge Base do uzyskania informacji dotyczących występującego problemu lub skontaktować się z Pomocą techniczną firmy Microsoft.
 2. Aby ustalić, czy wiersz w pliku Win.ini lub System.ini jest przyczyną problemu:

  1. Na karcie Ogólne w Narzędziu konfiguracji systemu kliknij opcję Uruchamianie selektywne.
  2. Kliknij, aby zaznaczyć zarówno pole wyboru Przetwarzaj plik Win.ini, jak i pole wyboru Przetwarzaj plik System.ini, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. Po wyświetleniu odpowiedniego monitu ponownie uruchom komputer.
  Podczas testowania programu niepożądane zachowanie nie występuje. Przyczyną problemu nie jest więc plik Win.ini lub System.ini.
 3. Aby ustalić, czy wiersz w pliku Autoexec.bat jest przyczyną problemu:

  1. Na karcie Ogólne w Narzędziu konfiguracji systemu kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Przetwarzaj plik Autoexec.bat, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Po wyświetleniu odpowiedniego monitu ponownie uruchom komputer.
  Podczas testowania programu niepożądane zachowanie nie występuje. Plik Autoexec.bat nie jest więc przyczyną problemu. Plik Winstart.bat nie został uwzględniony w tym przykładzie, dlatego przyczyną problemu jest plik Config.sys.
 4. W tym przykładzie plik Config.sys zawiera osiem wierszy. Aby ustalić, która połowa pliku zawiera wiersz, który jest przyczyną problemu:

  1. Na karcie Ogólne w Narzędziu konfiguracji systemu kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Przetwarzaj plik Config.sys, a następnie kliknij kartę Config.sys.
  2. Na karcie Config.sys kliknij, aby wyczyścić pola wyboru dla pierwszej połowy wierszy na liście. W tym przykładzie kliknij, aby wyczyścić cztery początkowe pola wyboru.
  3. Kliknij przycisk OK. Po wyświetleniu odpowiedniego monitu ponownie uruchom komputer.
  Podczas testowania programu niepożądane zachowanie nie występuje. Wiersz, który jest przyczyną problemu, musi więc być jednym z czterech początkowych wierszy w pliku Config.sys.
 5. Zaznacz ponownie połowę pól wyboru wyczyszczonych w kroku 5:

  1. W Narzędziu konfiguracji systemu kliknij kartę Config.sys.
  2. Na karcie Config.sys kliknij, aby zaznaczyć pierwszą połowę pól wyboru wyczyszczonych w kroku 5. W tym przykładzie zaznacz dwa początkowe pola wyboru na liście.
  3. Kliknij przycisk OK. Po wyświetleniu odpowiedniego monitu ponownie uruchom komputer.
  Podczas testowania programu niepożądane zachowanie nie występuje. Wiersz, który jest przyczyną problemu, musi więc być trzecim lub czwartym wierszem w pliku Config.sys.
 6. Aby ustalić, który wiersz jest przyczyną problemu:

  1. W Narzędziu konfiguracji systemu kliknij kartę Config.sys.
  2. Na karcie Config.sys kliknij, aby zaznaczyć pierwszą połowę pozostałych pól wyboru wyczyszczonych w kroku 5. W tym przykładzie zaznacz trzecie pole wyboru na liście.
  3. Kliknij przycisk OK. Po wyświetleniu odpowiedniego monitu ponownie uruchom komputer.
  Podczas testowania programu niepożądane zachowanie nie występuje. Wiersz, który jest przyczyną problemu, jest więc czwartym wierszem w pliku Config.sys.

  UWAGA: Ten wiersz może być wymagany do uruchomienia innego programu lub uzyskania dostępu do sprzętu w danym komputerze. W takim przypadku należy sprawdzić w dokumentacji producenta oprogramowania lub sprzętu, który program dodał wiersz do pliku, lub skontaktować się z producentem i uzyskać zaktualizowaną wersję sterownika.
Aby przywrócić ustawienia uruchamiania normalnego, należy kliknąć opcję Uruchamianie normalne — załaduj wszystkie sterowniki urządzeń i oprogramowanie na karcie Ogólne w Narzędziu konfiguracji systemu, a następnie kliknąć przycisk OK. Po wyświetleniu monitu o ponowne uruchomienie komputera należy kliknąć przycisk Tak.

Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów za pomocą czystego rozruchu

Czyszcząc następujące wpisy pól wyboru, często można zredukować liczbę kroków niezbędnych do usunięcia wszystkich plików startowych wymienionych w sekcji Uruchamianie selektywne na karcie Ogólne w Narzędziu konfiguracji systemu, a następnie połowicznie przywrócić pola wyboru:
 • Kliknij, aby wyczyścić wszystkie sterowniki innych producentów wymienione w plikach Config.sys i Autoexec.bat.
 • Kliknij, aby wyczyścić wszystkie wiersze zakończone rozszerzeniem nazwy pliku .386 w sekcji [386Enh] pliku System.ini.
 • Kliknij, aby wyczyścić wpisy Load= lub Run= (jeśli są obecne) w sekcji [Windows] pliku Win.ini.
Zobacz sekcję „Jak korzystać z Narzędzia konfiguracji systemu” w tym artykule, aby uzyskać informacje dotyczące sposobu wyłączania wpisów plików w różnych plikach rozruchowych.

Zaawansowane rozwiązywanie problemów za pomocą czystego rozruchu

Jeżeli po użyciu opcji Uruchamianie selektywne na karcie Ogólne w Narzędziu konfiguracji systemu w celu wyczyszczenia wszystkich pól wyboru wpisów rozruchu niepożądane zachowanie nadal występuje, należy skorzystać z następujących kroków rozwiązywania problemów:
 • Kliknij, aby zaznaczyć wszystkie pola wyboru na karcie Ustawienia zaawansowanego rozwiązywania problemów w Narzędziu konfiguracji systemu. Aby zweryfikować elementy znajdujące się na karcie Ustawienia zaawansowanego rozwiązywania problemów:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie msconfig.exe w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Na karcie Ogólne kliknij przycisk Zaawansowane, kliknij, aby zaznaczyć poszczególne pola wyboru, kliknij przycisk OK, a następnie ponownie uruchom komputer po wyświetleniu odpowiedniego monitu.
  3. Korzystając z procesu przywracania połowicznego, można wyizolować problem. Przejrzyj sekcję „Jak zawęzić obszar występowania problemów” w tym artykule, aby dowiedzieć się więcej na temat procesu przywracania połowicznego. Wiele problemów, które można izolować za pośrednictwem tego procesu, dotyczy sprzętu lub zgodności sterowników. Po wyizolowaniu problemu skontaktuj się z producentem sprzętu lub oprogramowania w celu uzyskania informacji dotyczących zaktualizowanego sterownika lub zgodności w systemie Windows 98.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące karty „Ustawienia zaawansowanego rozwiązywania problemów” w Narzędziu konfiguracji systemu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   181966 System Configuration Utility Advanced Troubleshooting Settings
 • Zmień sterownik karty wideo na standardową kartę wideo VGA.
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Ekran.
  2. Kliknij kartę Ustawienia, kliknij przycisk Zaawansowane, kliknij kartę Karta, a następnie kliknij przycisk Zmień.
  3. Kliknij przycisk Dalej, kliknij opcję Wyświetlić listę wszystkich sterowników w określonej lokalizacji, aby można było wybrać odpowiedni sterownik, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  4. Kliknij opcję Pokaż wszystkie urządzenia sprzętowe, kliknij pozycję Standardowe typy ekranu w polu Producenci, kliknij pozycję Standardowa karta graficzna (VGA) w polu Modele, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  5. Kliknij przycisk Tak, kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
  6. Kliknij przycisk Zamknij, ponownie kliknij przycisk Zamknij, a po wyświetleniu monitu o ponowne uruchomienie komputera kliknij przycisk Tak.

   Jeżeli problem nie występuje po zmianie karty wideo na standardową kartę wideo (VGA), skontaktuj się z producentem karty wideo, aby uzyskać informacje dotyczące zaktualizowanego sterownika karty wideo dla systemu Windows 98.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów z wyświetlaniem, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   127139 Rozwiązywanie problemów z wideo w systemie Windows
 • Kliknij opcję Uruchomienie diagnostyczne na karcie Ogólne w Narzędziu konfiguracji systemu, a następnie zrezygnuj z ładowania statycznych plików .vxd. Aby zaznaczyć opcję Uruchomienie diagnostyczne w celu rezygnacji z ładowania statycznych plików .vxd:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie msconfig.exe w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Na karcie Ogólne kliknij opcję Uruchomienie diagnostyczne — interaktywnie załaduj sterowniki urządzeń i oprogramowanie, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. Ponownie uruchom komputer po wyświetleniu odpowiedniego monitu.
  4. W menu Uruchamianie wybierz opcję menu Potwierdzanie krok po kroku, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  5. Przejrzyj następującą tabelę w poszukiwaniu dostępnych opcji i zalecanych sposobów odpowiadania na wyświetlane monity:
   Monit                             Odpowiedź-----------------------------------------------------------------------Załaduj sterownik DoubleSpace                  TakCzy przetwarzać rejestr systemu                 TakCzy utworzyć plik rejestracji uruchamiania (BOOTLOG.TXT)     TakCzy przetwarzać sterowniki urządzeń startowych (CONFIG.SYS)   NieDEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS                   TakDEVICE=C:\WINDOWS\DBLBUFF.SYS                  TakDEVICEHIGH=C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS                 TakCzy przetwarzać plik poleceń startowych (AUTOEXEC.BAT)      NieCzy załadować graficzny interfejs użytkownika          TakZaładuj wszystkie sterowniki systemu Windows           Tak
   Należy zauważyć, że lokalizacja folderu Windows na komputerze może być różna. Niektóre z tych monitów nie zawsze są wyświetlane, zależnie do plików startowych znajdujących się na komputerze. Naciśnij klawisz ENTER, aby wybrać odpowiedź Tak, i naciśnij klawisz ESC, aby wybrać odpowiedź Nie.
  6. Zapisz każdy statyczny plik .vxd i wybierz odpowiedź Nie, aby uniknąć ładowania każdego pliku. Zobacz następującą niepełną listę statycznych plików .vxd firmy Microsoft:
   Statyczny plik .vxd    Zapewnia obsługę dla------------------------------------------------Vnetsup.vxd        Microsoft NetworkingNdis.vxd         Microsoft NetworkingNdis2sup.vxd       Microsoft NetworkingJavasup.vxd        Microsoft JavaVrtwd.386         zegarVfixd.vxd         pomocnik WideotelefonuVnetbios.vxd       Microsoft NetworkingVserver.vxd        Microsoft NetworkingVredir.vxd        Microsoft NetworkingDfs.vxd          Microsoft NetworkingNdiswan.vxd        Microsoft NetworkingMsmouse.vxd        mysz Microsoft Mouse
  7. Jeżeli problem już nie występuje, wykonaj ponownie kroki od 1 do 6, jednak naciśnij klawisz ENTER, aby wybrać odpowiedź Tak dla każdego pliku na powyższej liście. Jeżeli problem już nie występuje, nie jest związany z żadnym statycznym plikiem .vxd na liście.
  8. Użyj procesu przywracania połowicznego do izolowania statycznego pliku .vxd, który jest przyczyną problemu.
  9. Usuń niezgodny statyczny folder .vxd w kluczu rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD.

Uwagi

Msdos.sys

Plik Msdos.sys zawiera podstawowe informacje dotyczące lokalizacji folderu Windows, plików startowych i innych opcji. Można edytować niektóre z tych opcji na karcie Ustawienia zaawansowanego rozwiązywania problemów w Narzędziu konfiguracji systemu.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące pliku Msdos.sys, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
118579 Zawartość pliku Msdos.sys z systemu Windows

Config.sys

Plik Config.sys służy zachowaniu zgodności z poprzednimi wersjami programów dla systemu MS-DOS i dla starszych wersji systemu Windows i może go nie być na niektórych komputerach. Zadaniem pliku jest ładowanie sterowników niskiego poziomu dla systemu MS-DOS, wiele z nich ma rozszerzenie systemowe (.sys).

Autoexec.bat

Plik Autoexec.bat również służy zachowaniu zgodności z poprzednimi wersjami programów dla systemu MS-DOS i dla starszych wersji systemu Windows i może go nie być na niektórych komputerach. Zadaniem tego pliku jest ładowanie programów dla systemu MS-DOS, często z rozszerzeniem .com i .exe.

Winboot.ini

Plik Winboot.ini jest tymczasową wersją pliku Msdos.sys, który może pojawić się, gdy program dokonuje na komputerze zmian mogących dotyczyć procesu rozruchu. W normalnych okolicznościach plik jest usuwany po zakończeniu działania programu, znajduje się w katalogu głównym i zastępuje ustawienia pliku Msdos.sys.

Winstart.bat

Plik Winstart.bat może być niedostępny jako pole wyboru na karcie Ogólne w Narzędziu konfiguracji systemu. Plik Winstart.bat jest tworzony dla programów, które muszą uruchomić program dla systemu MS-DOS, aby pracować jako program dla systemu Windows. Większość użytkowników nie ma takiego programu.

System.ini

Plik System.ini zawiera informacje dotyczące ustawień komputera dla określonego sprzętu. Ten plik musi znajdować się w folderze Windows i jest niezbędny do uruchomienia systemu Windows. Jest również używany do ładowania różnych sterowników, w tym sterowników karty dźwiękowej i karty wideo. Może również zawierać dodatkowe 16-bitowe sterowniki dla sprzętu niekorzystającego ze sterowników 32-bitowych.

Po kliknięciu w celu wyczyszczenia pola wyboru Przetwarzaj plik System.ini w Narzędziu konfiguracji systemu i ponownym uruchomieniu komputera wprowadzane są następujące zmiany:
 • Ekran zostanie ustawiony na rozdzielczość 640 X 480 pikseli w 16 kolorach. Jeśli ekran miał większą rozdzielczość, skróty programów na pulpicie mogą zachodzić na siebie
 • Karta dźwiękowa może nie działać poprawnie.

Win.ini

Plik Win.ini zawiera informacje dotyczące ogólnego wyglądu systemu Windows. Plik musi być obecny w folderze Windows lub jest ponownie tworzony przez system Windows, jest on odczytywany przy uruchomieniu w celu zachowania zgodności z systemami Windows 3.x; wiele ustawień jest duplikowanych w rejestrze. Po wyczyszczeniu pola wyboru Przetwarzaj plik Win.ini w Narzędziu konfiguracji systemu tworzony jest ogólny plik Win.ini.

Wininit.ini

Plik Wininit.ini służy do kończenia instalacji różnych składników dla systemu Windows i produktów innych firm. Za każdym razem, gdy program musi skopiować lub usunąć plik będący w użyciu, instrukcje są zapisywane do pliku Wininit.ini. System Windows sprawdza obecność pliku Wininit.ini podczas procesu rozruchu i, jeśli plik zostanie znaleziony, wykonuje instrukcje. Aby rozwiązać problemy, należy zmienić nazwę pliku Wininit.ini (jeśli jest obecny), wpisując rozszerzenie nazwy pliku .old.

System.dat

Plik System.dat jest jednym z dwóch plików rejestru wymaganych do uruchomienia systemu Windows. Plik System.dat jest podobny do pliku System.ini, zawiera ustawienia komputera i oprogramowania. Opcja Załaduj elementy grupy startowej zawiera wpisy ładowane z części rejestru znajdującej się w pliku System.dat.

User.dat

Plik User.dat jest drugim z dwóch plików rejestru wymaganych do uruchomienia systemu Windows. Plik User.dat jest podobny do pliku Win.ini, ponieważ zawiera informacje o uruchamianiu określonych programów oraz informacje o ogólnym wyglądzie systemu Windows.

Jak utworzyć kopię zapasową plików startowych

Korzystając z Narzędzia konfiguracji systemu, można utworzyć kopię zapasową plików startowych opisanych w tym artykule. W tym celu należy kliknąć przycisk Utwórz kopię zapasową na karcie Ogólne w Narzędziu konfiguracji systemu. Pliki można zapisać w folderze na jednym z lokalnych dysków twardych lub na dyskietce (zalecane rozwiązanie).

Do ładowania wirtualnych sterowników sprzętowych i programowych służą statyczne pliki .vxd. Wielu innych producentów dodaje własne statyczne pliki .vxd.
w98seusefaq w98usefaq w98sesstop w98sstop
Właściwości

Identyfikator artykułu: 192926 — ostatni przegląd: 12/30/2004 20:49:13 — zmiana: 2.3

Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition

 • kbenv kbhowto kbtshoot KB192926
Opinia