OL2000: (CW) Co to są foldery trybu offline i w jaki sposób z nich korzystać

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL195435
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
UWAGA: Te procedury mają zastosowanie tylko wtedy, gdy zainstalowany jest program Outlook z opcją obsługi poczty e-mail w firmie i grupach roboczych. Ta opcja umożliwia używanie usług interfejsu MAPI. Aby określić typ instalacji, w menu Pomoc kliknij polecenie Microsoft Outlook - informacje. Jeżeli program Outlook został zainstalowany w trybie obsługi poczty e-mail w firmie i grupach roboczych, w oknie dialogowym Microsoft Outlook - informacje powinien być widoczny napis „Poczta e-mail w firmie i grupach roboczych”.
Streszczenie
Używając programu Outlook 2000 z usługą informacyjną programu Microsoft Exchange Server, można pracować z folderami w trybie „offline”, co oznacza, że dostęp do ich zawartości jest możliwy bez konieczności nawiązywania połączenia sieciowego. W tym artykule opisano sposób tworzenia, używania i synchronizowania folderów trybu offline.

Foldery trybu offline są dostępne tylko z programem Exchange Server.
Więcej informacji
Foldery trybu offline to najszybszy i najprostszy sposób pracy w trybie offline z programem Exchange Server. Foldery trybu offline umożliwiają dostęp do zawartości folderu programu Exchange Server bez konieczności utrzymywania połączenia sieciowego (tryb offline), a po połączeniu z siecią umożliwiają synchronizację folderów.

Foldery trybu offline są przechowywane w pliku folderów trybu offline (.ost); domyślna lokalizacja pliku .ost to bieżący folder systemu Windows. Podobnie jak foldery osobiste (pliki .pst), plik .ost może zostać skompaktowany w celu zaoszczędzenia miejsca na komputerze.

Różnica między plikiem folderu trybu offline a zestawem folderów osobistych polega na tym, że plik folderów trybu offline jest obrazem lustrzanym folderów znajdujących się na komputerze z programem Exchange Server, a podczas synchronizacji jego zawartość jest przez serwer aktualizowana. Zestaw folderów osobistych jest natomiast jedynie magazynem umieszczonym na dysku twardym lub serwerze innym niż komputer z programem Exchange Server.

W trybie offline praca z zawartością folderu trybu offline nie różni się w niczym od pracy z zawartością folderu na serwerze. Można na przykład zmieniać i przenosić elementy folderu trybu offline Skrzynka odbiorcza, wysyłać wiadomości umieszczone w folderze trybu offline Skrzynka nadawcza oraz czytać publiczne foldery trybu offline. Nowe wiadomości będą odbierane do skrzynki pocztowej trybu online. Użytkownik nie będzie jednak powiadamiany o zmianach na serwerze aż do momentu połączenia z siecią.

Jeśli konieczna jest aktualizacja zawartości folderu trybu offline, należy dokonać synchronizacji folderu z serwerem, a następnie kontynuować pracę w trybie offline. Polecenie Synchronizuj podłącza do serwera za pomocą programu Dial-Up Networking, kopiuje dokonane zmiany, a następnie rozłącza. Wszelkie elementy, które zostały usunięte z folderu trybu offline lub odpowiadającego mu folderu na serwerze, są po wykonaniu synchronizacji usuwane z obu folderów.

Tworzenie pliku folderów trybu offline

Aby utworzyć plik folderów trybu offline, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Usługi.
 2. Kliknij pozycję Serwer Microsoft Exchange, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
 3. Na karcie Zaawansowane kliknij przycisk Ustawienia pliku folderów trybu offline.
 4. Wpisz ścieżkę do pliku, którego chcesz użyć jako pliku folderów trybu offline.
 5. Po pojawieniu się następującego komunikatu
  ścieżka_nazwa_pliku.ost nie może zostać znaleziony. Czy chcesz go utworzyć?
  kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk OK ponownie.
UWAGA: Aby plik folderów trybu offline mógł zostać utworzony i mogła się odbyć jego synchronizacja, program Outlook musi być połączony z komputerem z programem Exchange Server.

Wszystkie standardowe foldery programu Outlook — Skrzynka odbiorcza, Skrzynka nadawcza, Elementy usunięte, Elementy wysłane, Kalendarz, Kontakty, Dziennik, Notatki i Zadania — znajdujące się na komputerze z programem Exchange Server, są gotowe do użycia w trybie offline. Nie można wybrać, który folder będzie dostępny do użycia w trybie offline, a który nie będzie. Aby skonfigurować foldery publiczne do użycia w trybie offline, zobacz sekcję „Praca z folderami publicznymi w trybie offline” dalej w tym artykule.

Konfigurowanie folderów zdefiniowanych przez użytkownika do użycia w trybie offline

Aby skonfigurować dowolny folder zdefiniowany przez użytkownika do użycia w trybie offline, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder zdefiniowany przez użytkownika, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Właściwości.
 2. Na karcie Synchronizacja kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru W trybie offline lub onlinew obszarzeTen folder jest dostępny.
 3. Kliknij przycisk OK.
Nie można użyć pliku .ost, który był poprzednio używany w innej skrzynce pocztowej. Jeśli zostanie on użyty, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
Pliknazwa_pliku.ost nie jest dostępny, ponieważ został on skonfigurowany do użycia z inną skrzynką pocztową.
UWAGA: Podczas uruchamiania systemu Windows nie naciskaj klawisza ESCAPE po wyświetleniu monitu o hasło systemu Windows, ponieważ nie będzie można uzyskać dostępu do pliku .ost z powodu niepodania poprawnych informacji o poświadczeniu.

Praca z folderami publicznymi trybu offline

Aby pracować z folderami publicznymi trybu offline, wykonaj następujące kroki:
 1. Używając prawego przycisku myszy (kliknięcie prawym przyciskiem myszy) kliknij folder publiczny, którego chcesz używać, a następnie kliknij polecenieKopiujnazwa_folderuw menu skrótów.
 2. W oknie dialogowym Kopiowanie folderu przejdź do folderu Ulubione i kliknij przycisk OK.
 3. W folderze Ulubione kliknij prawym przyciskiem myszy skopiowany przed chwilą folder i w menu skrótów kliknij polecenie Właściwości.
 4. Kliknij kartę Synchronizacja, a następnie kliknij, aby zaznaczyć pole wyboruW trybie offline lub online.
 5. Kliknij przycisk OK.
Folder publiczny jest gotowy do użycia w trybie offline. Można teraz wybierać foldery do użycia w trybie offline spośród folderów skopiowanych do folderu Ulubione.

Synchronizowanie folderów

Podczas synchronizowania, plik dziennika pojawia się w postaci wiadomości w folderze Elementy usunięte. Ten plik dziennika zawiera informacje takie jak czas synchronizacji, nazwy synchronizowanych folderów i liczba dodanych elementów.

Aby zsynchronizować foldery trybu offline, użyj jednej z następujących metod.

Synchronizowanie określonego folderu

Kliknij, aby zaznaczyć folder do synchronizacji, kliknij polecenie Synchronizuj w menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Ten folder.

Synchronizowanie wszystkich folderów

W menu Narzędzia kliknij polecenie Synchronizuj, a następnie kliknij polecenie Wszystkie foldery, aby zsynchronizować wszystkie foldery trybu offline.

Synchronizowanie grupy folderów

Aby zsynchronizować grupę folderów upewnij się, że foldery są dostępne do użycia w trybie offline. Następnie wskaż polecenie Synchronizuj w menu Narzędzia, kliknij polecenie Ustawienia folderu offline, a następnie kliknij foldery, które mają być grupowane w celu synchronizacji.

Automatyczne synchronizowanie wszystkich folderów przy zamknięciu programu Outlook

Aby automatycznie synchronizować wszystkie foldery przy zamknięciu programu Outlook, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Usługi poczty.
 2. W obszarze Opcje poczty kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Zezwalaj na dostęp offline i kliknij, aby zaznaczyć pole wyboruKończąc pracę w trybie online, synchronizuj wszystkie foldery.
 3. Kliknij przycisk OK.
Wszystkie foldery dostępne w trybie offline będą automatycznie synchronizowane przy zamykaniu programu Outlook.

Ważne jest, aby zsynchronizować i pobrać Książkę adresową przed wylogowaniem z komputera z programem Exchange Server. Jest to szczególnie istotne przy pierwszym wylogowaniu się, aby upewnić się, że wszystkie foldery trybu offline zostały zaktualizowane.

Aby pobrać Książkę adresową, wykonaj następujące kroki:
 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Synchronizuj, a następnie kliknij polecenie Pobierz książkę adresową.
 2. W obszarzeInformacje do pobraniakliknij opcjęPełne szczegółylubBez szczegółóww zależności od preferencji, a następnie kliknij przycisk OK.
Zauważ, że okno dialogowe Pobieranie książki adresowej trybu offline zawiera informacje o rozgałęzieniach pobierania bez podania informacji szczegółowych.

Po wybraniu opcji używania folderów trybu offline, funkcja Poczta zdalna nie jest dostępna.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące funkcji Poczta zdalna i sposobu jej użycia, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
195436 OL2000: (CW) Poczta zdalna, foldery trybu offline i praca w trybie offline
.ost ol2k
Właściwości

Identyfikator artykułu: 195435 — ostatni przegląd: 01/12/2015 16:02:20 — zmiana: 1.0

Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto KB195435
Opinia