Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Błąd o identyfikatorze zdarzenia 41 dotyczący jądra systemu Windows i występujący w systemie Windows 7 lub w systemie Windows Server 2008 R2: „System został uruchomiony ponownie bez uprzedniego czystego zamknięcia”

Symptomy
Komputer jest ponownie uruchamiany, a w dzienniku zdarzeń jest rejestrowany komunikat o błędzie krytycznym:


Nazwa dziennika: System
Źródło: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Identyfikator zdarzenia: 41
Poziom: Krytyczne
Opis:
System został uruchomiony ponownie bez uprzedniego czystego zamknięcia. Przyczyną tego błędu może być fakt, że system przestał odpowiadać, uległ awarii lub nastąpiła nieoczekiwana utrata zasilania.


Na karcie Szczegóły są wyświetlane następujące informacje:

EventData
BugcheckCode 0
BugcheckParameter1 0x0
BugcheckParameter2 0x0
BugcheckParameter3 0x0
BugcheckParameter4 0x0
SleepInProgress true
PowerButtonTimestamp 129165039139928187Uwaga Wartości BugcheckCode dotyczące błędu zatrzymania i wartości BugcheckParameter mogą się zmieniać.
Przyczyna
Błąd o identyfikatorze zdarzenia 41 dotyczący zasilania jądra jest generowany w różnych scenariuszach związanych z nieoczekiwanym zamknięciem lub ponownym uruchomieniem systemu. Po uruchomieniu komputera z systemem Windows jest przeprowadzana kontrola w celu ustalenia, czy komputer został czysto zamknięty. Jeśli komputer nie został zamknięty poprawnie, jest generowany komunikat o zdarzeniu 41 dotyczącym zasilania jądra. W poniższych trzech scenariuszach może zostać wygenerowany komunikat o zdarzeniu 41.

Scenariusz 1
Wystąpienie błędu zatrzymania i ponowne uruchomienie komputera. W przypadku wystąpienia błędu zatrzymania dane dotyczące tego błędu są zapisywane w zdarzeniu o identyfikatorze 41 jako dane dodatkowe. W niektórych sytuacjach zapisanie informacji o kodzie błędu zatrzymania jest niemożliwe przed ponownym uruchomieniem komputera lub jego zamknięciem. Takie przypadki zostały uwzględnione w scenariuszu 3.

Uwaga Dane parametru BugcheckCode dotyczące zdarzenia są zapisywane w formacie dziesiętnym zamiast w bardziej typowym formacie szesnastkowym. W związku z tym wartość dziesiętna powinna zostać przekonwertowana na szesnastkową. Bardziej szczegółowy opis tego zagadnienia znajduje się w sekcji „Rozwiązanie”.

Scenariusz 2
Naciśnięcie przycisku zasilania komputera i przytrzymanie go przez co najmniej cztery sekundy. Ta akcja jest odnotowywana w danych zdarzenia jako wpis PowerButtonTimestamp o wartości innej niż 0 (zero). W niektórych sytuacjach zapisanie informacji związanych z wpisem PowerButtonTimestamp jest niemożliwe przed ponownym uruchomieniem komputera lub jego zamknięciem. Takie przypadki zostały uwzględnione w scenariuszu 3.
Scenariusz 3
Kod błędu zatrzymania i wartość PowerButtonTimestamp są określane jako zero. Przykładowe scenariusze:
 • Wartość BugcheckCode dotycząca błędu zatrzymania jest określana jako zero. W niektórych sytuacjach zapisanie informacji związanych z parametrem BugcheckCode dotyczącym błędu zatrzymania jest niemożliwe przed ponownym uruchomieniem komputera lub jego zamknięciem. W takich przypadkach rejestrowaną wartością parametru BugcheckCode jest zero. Mogło się również zdarzyć, że błąd zatrzymania nie wystąpił, a zamknięcie było spowodowane utratą zasilania. W przypadku na przykład komputera przenośnego może to oznaczać, że bateria została usunięta lub jest całkowicie wyczerpana. Z kolei w przypadku komputera stacjonarnego może to oznaczać, że komputer został odłączony lub nastąpiła przerwa w zasilaniu.
 • Wartość PowerButtonTimestamp jest określana jako zero. W niektórych sytuacjach zapisanie informacji związanych z parametrem PowerButtonTimestamp jest niemożliwe przed ponownym uruchomieniem komputera lub jego zamknięciem. W takich przypadkach rejestrowaną wartością jest zero. Może to nastąpić, jeśli przycisk zasilania zostanie naciśnięty i przytrzymany przez co najmniej cztery sekundy, gdy w systemie Windows jest uruchomiona operacja uniemożliwiająca zapisanie danego zdarzenia na dysku. Ten scenariusz może również wystąpić, jeśli komputer miał zastosowaną twardą blokadę i w związku z tym nie reagował na żadne dane wejściowe oraz jeśli komputer musiał zostać odłączony od zasilania. Aby ustalić, czy komputer nie reaguje, można spróbować nacisnąć klawisz CAPS LOCK w celu przełączenia diody funkcji CAPS LOCK na klawiaturze.


Rozwiązanie
Zdarzenie 41 służy do zgłaszania nieoczekiwanych sytuacji uniemożliwiających poprawne zamknięcie systemu Windows. Informacje te nie zawsze muszą w sposób wyczerpujący określać, co się dokładnie wydarzyło. Aby ustalić, co się mogło wydarzyć, i określić potencjalne rozwiązanie, należy się dowiedzieć, jakie operacje były wykonywane przez komputer tuż przed wystąpieniem danego zdarzenia.

Jeśli zdarzenie 41 zostało zarejestrowane z powodu przerwy w zasilaniu komputera, warto zaopatrzyć się w zasilacz awaryjny (UPS). Przedstawione zachowanie mogło być spowodowane zbyt słabym lub słabnącym zasilaniem. Jeśli na przykład po wystąpieniu tego problemu została dodana pamięć RAM lub dodatkowe urządzenia albo dyski twarde, przyczyna problemu mogła być związana z zasilaniem.

Scenariusz 1. Komputer został ponownie uruchomiony, a w danych związanych ze zdarzeniem występuje parametr BugcheckCode dotyczący błędu zatrzymania
Jeśli wartość wpisu BugcheckCode dotyczącego błędu zatrzymania i występującego w danych identyfikatora zdarzenia nie wynosi zero, należy przekonwertować wartość BugcheckCode z formatu dziesiętnego na szesnastkowy. (W większości dokumentacji dotyczącej kodów błędów zatrzymania są stosowane odwołania do kodu jako wartości szesnastkowej, a nie dziesiętnej). W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie w polu wyszukiwania wpisz ciąg calc.
 2. Kliknij menu Widok, a następnie kliknij polecenie Programista.
 3. Upewnij się, że jest zaznaczony przycisk opcji Dec po lewej stronie kalkulatora.
 4. Za pomocą klawiatury wprowadź wartość dziesiętną na podstawie wartości wpisu BugcheckCode.
 5. Kliknij przycisk opcji Hex po lewej stronie kalkulatora.
UwagaWartość wyświetlana obecnie na kalkulatorze to kod szesnastkowy. Te kroki należy powtórzyć dla innych wartości niezerowych.

Poniższy przykład zawiera wpis BugcheckCode dotyczący błędu zatrzymania ze zdarzenia o identyfikatorze 41:

EventData
BugcheckCode 159
BugcheckParameter1 0x3
BugcheckParameter2 0xfffffa80029c5060
BugcheckParameter3 0xfffff8000403d518
BugcheckParameter4 0xfffffa800208c010
SleepInProgress false
PowerButtonTimestamp 0
Następuje konwersja do formatu 0x9f (0x3, 0xfffffa80029c5060, 0xfffff8000403d518, 0xfffffa800208c010).


UwagaZera występujące przed kodem zwykle nie są wyświetlane. Wpis BugcheckCode przekonwertowany na format szesnastkowy powinien się składać z ośmiu cyfr. Na przykład wpis 0x9F jest zwykle podawany w dokumentacji jako 0x0000009f, a wpis 0xA — jako 0x0000000A. Po zidentyfikowaniu wartości szesnastkowej odwiedź witrynę support.microsoft.com i wyszukaj przekonwertowany kod szesnastkowy (0x0000009f) oraz wyraz „bugcheck” (operacja wykrywania błędów).

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu debugowania w trybie jądra awarii powodujących wyświetlenie niebieskiego ekranu (dla użytkowników początkujących), odwiedź następujący blog w witrynie TechNet:

Scenariusz 2. Zamknięcie komputera przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania
Preferowanym sposobem zamykania systemu Windows, jeśli jest możliwość wyboru, jest kliknięcie przycisku Start, a następnie kliknięcie opcji umożliwiającej wyłączenie lub zamknięcie komputera. W takim przypadku system operacyjny zamyka wszystkie pliki i powiadamia wszystkie uruchomione usługi i aplikacje, co umożliwia im zapisanie na dysku wszelkich danych i opróżnienie wszelkich pamięci podręcznych.

Jeśli naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania jest konieczne w celu rozwiązania problemu ograniczającego możliwość oczekiwanego działania komputera, należy uruchomić zapytanie dotyczące występujących objawów, aby uzyskać odpowiednią pomoc. Podczas wyszukiwania można użyć takich słów kluczowych, jak „zawieszać się”, „odpowiada”, ewentualnie „pusty ekran”.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konkretnej sytuacji, w której komputer może przestać odpowiadać, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
974476 Komputer przestaje odpowiadać po wznowieniu działania przez urządzenie USB ze stanu selektywnego zawieszania urządzenia USB w systemie Windows 7 lub w systemie Windows Server 2008 R2W celu uzyskania pomocy w rozwiązywaniu problemów można również odwiedzić centrum rozwiązań dotyczących systemu Windows 7. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:


Scenariusz 3. System jest ponownie uruchamiany w trybie losowym i nie są podawane żadne parametry BugcheckCode dotyczące błędów zatrzymania lub komputer w ogóle nie odpowiada (twarde zawieszenie)

Aby sprawdzić, czy ten scenariusz występuje, naciśnij klawisz CAPS LOCK na klawiaturze. Jeśli po naciśnięciu klawisza CAPS LOCK dioda funkcji CAPS LOCK na klawiaturze nie zmieni się, może to oznaczać, że komputer w ogóle nie odpowiada (twarde zawieszenie).

Taki scenariusz zwykle wskazuje na problem ze sprzętem. Jest również możliwe, że problem został spowodowany przez sterownik. Aby ustalić, czego dotyczy problem, sprawdź następujące punkty:
 1. Przetaktowanie: Wyłącz funkcję przetaktowywania, aby sprawdzić, czy problem występuje, gdy system jest uruchomiony ze standardową prędkością.
 2. Sprawdzenie pamięci: Sprawdź pamięć przy użyciu odpowiedniego narzędzia służącego do tego celu. Upewnij się, że poszczególne układy pamięci działają z tą samą prędkością i że są poprawnie skonfigurowane w systemie.
 3. Zasilacz: Upewnij się, że zasilacz ma wystarczającą moc do obsługi zainstalowanych urządzeń. Dodanie pamięci, zainstalowanie nowego procesora, zainstalowanie dodatkowych dysków lub dodanie urządzeń zewnętrznych może spowodować większe zapotrzebowanie na energię, niż bieżący zasilacz jest w stanie zapewnić w trybie ciągłym.
 4. Przegrzanie: Sprawdź, czy system nie jest przegrzany, przez sprawdzenie wewnętrznej temperatury sprzętu.
 5. Wartości domyślne: Uruchom system z zastosowaniem jego ustawień domyślnych.

Jeśli okaże się, że komputer generuje błąd zatrzymania zawierający wartość BugcheckCode, która nie została zgłoszona w zdarzeniu o identyfikatorze 41, zmodyfikuj parametry ponownego uruchamiania komputera. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Kliknij przycisk Zaawansowane ustawienia systemu.
 3. Kliknij kartę Zaawansowane.
 4. W sekcji Uruchamianie i odzyskiwanie kliknij pozycję Ustawienia.
 5. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Automatycznie uruchom ponownie.

Więcej informacji
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2028504 — ostatni przegląd: 09/07/2010 14:11:00 — zmiana: 3.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Web Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Microsoft Hyper-V Server 2008 R2, Windows HPC Server 2008 R2

 • KB2028504
Opinia