OFF2000: Przełączniki Instalatora w wierszu polecenia dla pakietu Office 2000

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
Instalator pakietu Office umożliwia korzystanie z wielu opcjonalnych przełączników wiersza polecenia, za pomocą których można sterować jego pracą. Ten artykuł zawiera listę przełączników oraz opisy ich funkcji.
Więcej informacji
Ważne informacje
 • W pisowni przełączników nie jest uwzględniana wielkość liter, na przykład wpisy /A i /a oznaczają to samo.
 • Poza wyraźnie wskazanymi przypadkami przełączników można używać tylko podczas pierwszej instalacji pakietu Microsoft Office 2000.
 • W wypadku używania wielu przełączników należy je rozdzielać spacją. Na przykład aby użyć określonego pliku instalatora i zapisać wyniki w pliku dziennika, w wierszu polecenia należy wpisać następujące polecenie:
    Setup /i data1.msi /l* c:\plik_dziennika.txt					
W poniższej tabeli wymieniono przełączniki Instalatora.
 Przełącznik       Opis         -------------------------------------------------------------------------- /?         Wyświetla okno dialogowe z prawidłowymi opcjami przełącznika Instalatora. -------------------------------------------------------------------------- /a <plik_msi>    Instalator wykonuje instalację administracyjną przy użyciu           określonego pliku instalatora Microsoft (msi) w celu           utworzenia punktu instalacji administracyjnej. Plik msi           musi znajdować się w tym samym folderze, co plik Setup.exe.           UWAGA: Tej opcji nie można używać z przełącznikiem /i           (informacje dotyczące tego przełącznika znajdują się w dalszej części tego artykułu).           Przykład: /a data1.msi -------------------------------------------------------------------------- /autorun      Ten przełącznik jest używany tylko w pliku autorun.inf.           Służy do informowania, że Instalator został automatycznie           uruchomiony przez system Windows po włożeniu dysku CD-ROM z pakietem Office           do stacji CD-ROM.           Przestroga: Nie należy modyfikować pliku Autorun.inf.           Informacje zawarte w tym pliku są niezbędne do właściwego           działania Instalatora. -------------------------------------------------------------------------- /chained      Służy do tworzenia łańcucha Instalatorów z kilku dysków CD-ROM           z pakietem Office 2000. --------------------------------------------------------------------------				
 -------------------------------------------------------------------------- /g <opcja>     Identyfikator języka. Identyfikator języka angielskiego to 1033. Pełną listę           identyfikatorów języków można znaleźć w zestawie Office Resource Kit.           Przykład: /g 1033 -------------------------------------------------------------------------- /help        Wyświetla okno dialogowe z prawidłowymi opcjami przełączników Instalatora. -------------------------------------------------------------------------- /i <plik_msi>    Określa nazwę pliku msi. Tej opcji nie można           używać z opcją /a. Plik msi           musi znajdować się w tym samym folderze, co plik Setup.exe.           Przykład: /i mso9.msi -------------------------------------------------------------------------- /j<opcja>     Tworzy ikonę programu lub funkcji  <ścieżka_pakietu>  pakietu Office konfigurowanych podczas instalacji w celu zainstalowania           przy pierwszym użyciu („Instalowane przy pierwszym użyciu”).           Prawidłowe opcje to:           u: bieżący użytkownik zalogowany do systemu Windows;            m: wszyscy użytkownicy komputera;           g: identyfikator języka;           t: stosuje transformację do anonsowanego pakietu.                     Uwaga: Podczas korzystania z przełącznika /j dla pliku TRANSFORMACJE           należy używać przełącznika /t w celu wskazania określonej listy           transformacji. W przypadku innych przełączników należy używać           właściwości TRANSFORMS.           Przykład: /ju c:\data1.msi           Przykład: /ju c:\data1.msi /t install.mst           Przykład: /ju c:\data1.msi /g 1033--------------------------------------------------------------------------- /f<opcje>     Instalator naprawia instalację pakietu. Zdefiniowany plik msi  <ścieżka_pakietu>  musi być tym plikiem msi, przy użyciu którego pierwotnie           zainstalowano pakiet Office. Plik msi musi znajdować się w tym samym folderze, co plik           Setup.exe.           Polecenie Wykryj i napraw (menu Pomoc) w programach pakietu Office           pełni te same funkcje, co poniższe opcje           /focums.           Po uruchomieniu Instalatora i kliknięciu przycisku Zainstaluj ponownie, Instalator pełni te same           funkcje, co poniższe opcje           /fecum. Prawidłowe opcje to:           a – Wymusza ponowną instalację wszystkich plików niezależnie            od sumy kontrolnej lub wersji.           c – Ponownie instaluje brakujący lub uszkodzony (przechowywana            suma kontrolna nie jest zgodna z obliczoną            wartością sumy kontrolnej) plik.           d – Ponownie instaluje plik, jeżeli go nie ma lub występuje w            innej wersji.           e – Ponownie instaluje plik, jeżeli go nie ma lub występuje w            tej samej lub starszej wersji.           m – Ponownie zapisuje wszystkie wymagane wartości rejestru komputera lokalnego.           o – Ponownie instaluje plik, jeżeli go nie ma lub występuje            w starszej wersji.           p – Ponownie instaluje plik tylko wtedy, gdy go brakuje.           s – Ponownie instaluje wszystkie skróty i zastępuje nimi wszystkie            istniejące skróty.           u – Ponownie zapisuje wszystkie niezbędne wartości rejestru użytkownika.           v – Uruchamia z pakietu źródłowego i ponownie buforuje            pakiet lokalny.           Przykład: /focums data1.msi -------------------------------------------------------------------------- /l<opcja>     Rejestruje przełączniki pliku Msiexec.exe (instalatora systemu Windows)  <plik_dziennika>     i określa ścieżkę pliku dziennika. Informacje,           które mają być rejestrowane, są oznaczone flagami. Prawidłowe opcje to:           a – Uruchomienie akcji.                 c – Początkowe parametry interfejsu użytkownika.           e – Wszystkie komunikaty o błędach.           i – Komunikaty o stanie.           m – Brak pamięci.           o – Błędy dysku.				
           r – Rekordy specyficzne dla akcji.           p – Właściwości terminalu.           u – Żądania użytkownika.           v – Dane wyjściowe w trybie pełnym.           w – Ostrzeżenia niekrytyczne.           + – Dołączanie do istniejącego pliku.           * – Rejestrowanie wszystkich informacji z wyjątkiem danych wyjściowych w trybie pełnym.            Z gwiazdką można używać przełącznika v, /l*v.           ! – Zapis każdego wiersza osobno w pliku dziennika. Zachowaniem            domyślnym jest buforowanie 20 wierszy tekstu pliku dziennika            w pamięci, a następnie zapisanie w pliku dziennika            20 wierszy jednocześnie. Ma to na celu zwiększenie wydajności.                      Przykład: /l* c:\plik_dziennika.txt -------------------------------------------------------------------------- /m <plik .mif>   Określa plik mif SMS.           Przełącznik /m jest dostępny w rozszerzonej wersji           pliku Setup.exe. Pojawia się on tylko po uruchomieniu           polecenia „Setup /?” (bez cudzysłowów). Aby uzyskać           informacje dotyczące rozszerzonej wersji pliku Setup.exe,           zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft           Knowledge Base:           IDENTYFIKATOR ARTYKUŁU: Q232501           TYTUŁ:   OFF2000: Description of the Special Copy                 of Setup.exe from ORK 				
 -------------------------------------------------------------------------- /nd        Używany tylko z programem Setupse.exe          Rozszerzeń serwera pakietu Office. Nie powoduje to zainstalowania aparatu bazy          danych firmy Microsoft. /noinstmsi     Nie instaluje Instalatora systemu Windows. --------------------------------------------------------------------------				
 <PROPERTY>=<wartość> Określa wartość dowolnej właściwości Instalatora           (pełna lista prawidłowych wartości znajduje się           w zestawie Office Resource Kit). Jeżeli wartość właściwości           zawiera spacje, ciąg należy umieścić w cudzysłowie           ("<wartość>"). Można zdefiniować więcej niż jedną parę           właściwość–wartość w wierszu polecenia, oddzielając je           spacjami.           Przykład: TRANSFORMS="c:\acct dept"                INSTALLLANGUAGE="German" -------------------------------------------------------------------------- /q<opcja>     Wybór poziomu interfejsu użytkownika. Prawidłowe opcje to:           n: brak – nie jest wyświetlany żaden interfejs użytkownika;           b: podstawowy – wyświetlane są tylko proste wskaźniki postępu             i informacje o błędach;           r: ograniczony – nie są zbierane żadne informacje o użytkowniku             i nie są wyświetlane żadne wskaźniki postępu;                  f: pełny – wszystkie wskaźniki z modalnym oknem dialogowym            na końcu instalacji;           n+: brak interfejsu użytkownika poza modalnym oknem dialogowym             wyświetlanym na końcu.           Uwaga: Modalne okno dialogowe nie jest wyświetlane, jeżeli           system jest uruchamiany ponownie.           b+: podstawowy interfejs użytkownika z modalnym oknem             dialogowym wyświetlanym na końcu.           Uwaga: Modalne okno dialogowe nie jest wyświetlane, jeżeli           użytkownik anuluje instalację.           Przykład: /qn -------------------------------------------------------------------------- /settings      Określa plik ustawień i ścieżkę umożliwiającą dostosowanie <plik_INI>     czynności wykonywanych podczas instalacji.           /settings c:\office9.ini -------------------------------------------------------------------------- /t <transform>   Określa nazwę pliku transformacji (mst). Z przełącznikiem           /t należy używać przełącznika /i. Jeżeli z plikiem transformacji           jest używany przełącznik /j, należy użyć przełącznika /t.           W przeciwnym wypadku należy użyć właściwości           TRANSFORMS.           Przykład: /t acct.mst /i off9.msi -------------------------------------------------------------------------- /wait        Oczekiwanie na zakończenie instalacji przed zamknięciem           programu instalacyjnego. -------------------------------------------------------------------------- /x <plik_msi>    Instalator odinstalowuje pakiet Office. Zdefiniowany plik msi           musi być tym samym plikiem, przy użyciu którego pierwotnie zainstalowano           pakiet Office. Plik msi musi znajdować się w tym samym folderze,           co plik Setup.exe.           Przykład: /x data1.msi --------------------------------------------------------------------------				
Jeżeli ścieżka zawiera długą nazwę pliku ze spacjami, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
139427 Using Long Filenames with the Run Command
OFF2000 parametry wiersz polecenia przełączniki
Właściwości

Identyfikator artykułu: 202946 — ostatni przegląd: 02/22/2014 17:47:00 — zmiana: 3.2

Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbsetup KB202946
Opinia