Ogólne informacje na temat poprawek systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL206071
Streszczenie
Ten artykuł zawiera ogólne informacje na temat poprawek systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie. Tematy zawarte w tym artykule są następujące:
 • Informacje dotyczące wersji poprawek systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie
 • Identyfikacja poprawek systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie
 • Nazewnictwo pakietów poprawek systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie
 • Narzędzie informacji o poprawkach systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie (Qfecheck.exe)
 • Instalacja poprawek systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie
 • Usuwanie poprawek systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie
 • Uzyskiwanie poprawek systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie
 • Wskazówki dotyczące wyszukiwania w bazie wiedzy Knowledge Base
Więcej informacji
Zgodnie z potrzebami firma Microsoft opracowuje poprawki systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie, rozwiązując poważne problemy napotykane przez klientów:

Informacje dotyczące wersji poprawek systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie

Numery wersji oryginalnych wydań systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie znajdują się na poniższej liście. Na ogół pliki należące do tych wersji systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie mają wskazaną sygnaturę wersji.
  Wydanie           Wersja   Daty plików  --------------------------------------------------  Windows 98         4.10.1998  05/11/1998  Windows 98 Wydanie drugie  4.10.2222  04/23/1999				
Informacje o wersji pliku można wyświetlić, klikając go prawym przyciskiem myszy w Eksploratorze Windows, klikając w wyświetlonym menu polecenie Właściwości, a następnie klikając kartę Wersja. Jeśli wyświetlone okno dialogowe nie zawiera karty Wersja, oznacza to, że nie są dostępne żadne informacje o wersji tego pliku.

Z nielicznymi wyjątkami poprawki systemu Windows 98 mają numer wersji 4.10.1999 lub większy, co oznacza, że wersja pliku jest nowsza niż wersja pliku oryginalnie dołączonego do systemu Windows 98. Poprawki systemu Windows 98 Wydanie drugie mają zazwyczaj numer wersji 4.10.2223 lub większy.

Do tego samego składnika można zastosować wiele poprawek. Poza rzadkimi wypadkami poprawki są zawsze kumulatywne. Zmiana wprowadzona w danej wersji konkretnego składnika jest również dołączana do nowszych wersji tego składnika, razem z innymi zmianami wprowadzanymi w nowszych wersjach. (Na przykład wersja 4.10.2224 będzie zawierać zarówno zmianę wprowadzoną w wersji 4.10.2223, jak i nową).

Kumulatywna natura tych zmian w połączeniu ze zwiększonymi numerami wersji oznacza, że, z nielicznymi wyjątkami, zawsze jest jedna „bieżąca” wersja danego składnika, zawierająca wszystkie jego poprawki wprowadzone do tej pory.

Identyfikacja poprawek systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie

Prawie wszystkie pliki poprawek systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie można poprawnie zidentyfikować, sprawdzając dwie właściwości, wyświetlane na karcie Wersja okna dialogowego pliku:
 • Numer wersji większy niż wersja wydania produktu.
 • Dodatkowy zasób ciągu o nazwie „Specjalny opis wersji” i wartości QFE.

  Aby wyświetlić wartość zasobu Specjalny opis wersji:
  1. W Eksploratorze Windows kliknij plik prawym przyciskiem myszy.
  2. W wyświetlonym menu kliknij polecenie Właściwości.
  3. Kliknij kartę Wersja.
  4. W obszarze Nazwa elementu kliknij pozycję Specjalny opis wersji.
Niektóre pliki systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie nie zawierają informacji pozwalających na identyfikację wersji. W takich sytuacjach należy sprawdzić datę modyfikacji i rozmiar pliku, a następnie porównać je z datą modyfikacji i rozmiarem oryginalnej wersji pliku. Nie jest to jednak sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację wersji, ponieważ zmiana daty modyfikacji może następować w różnych okolicznościach, a zmiany w pliku nie muszą oznaczać zmiany jego rozmiaru.

Nazewnictwo pakietów poprawek systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie

Każda poprawka systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie ma identyfikator liczbowy odpowiadający artykułowi z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, w którym opisano problem rozwiązywany przez daną poprawkę. Na przykład poprawka rozwiązująca problem opisany w artykule Q123456 bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base ma identyfikator 123456.

Każda poprawka systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie ma również identyfikator języka odpowiadający danej wersji językowej poprawki lub pakietu. Identyfikatory języków używane dla poprawek systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie:
 • EAR - z obsługą języka arabskiego
 • LAR - arabski zlokalizowany
 • CHS - chiński uproszczony
 • CHT - chiński tradycyjny
 • CZE - czeski
 • DAN - duński
 • DUT - holenderski (Holandia)
 • USA - angielski
 • FIN - fiński
 • FRN - francuski
 • GER - niemiecki
 • GRK - grecki
 • GR7 - grecki, strona kodowa 737
 • GR8 - grecki, strona kodowa 869
 • EHE - z obsługą języka hebrajskiego
 • LHE - hebrajski zlokalizowany
 • HUN - węgierski
 • ITN - włoski
 • JPN - japoński
 • KOR - koreański
 • NOR - norweski
 • POL - polski
 • POR - portugalski
 • BRZ - portugalski (Brazylia)
 • RUS - rosyjski
 • SVK - słowacki
 • SLO - słoweński
 • SPA - hiszpański
 • SWE - szwedzki
 • THA - tajlandzki
 • TRK - turecki
Nazwa pakietu poprawek systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie składa się z trzech części:
 • Identyfikator liczbowy składający się z sześciu znaków
 • Identyfikator języka składający się z trzech znaków (podano na liście powyżej)
 • Identyfikator platformy składający się z jednego znaku („5” dla systemu Windows 95, „8” dla systemu Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie oraz „M” dla systemu Windows Millennium Edition [Me])
Na przykład pakiet instalujący poprawkę systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie w wersji angielskiej (USA), opisaną w artykule Q123456, nosi nazwę 123456usa8.exe. Gdyby istniała poprawka systemu Windows Me rozwiązująca ten sam problem, pakiet japoński nosiłby nazwę 123456jpnm.exe.

Narzędzie informacji o poprawkach systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie (Qfecheck.exe)

Narzędzie informacji o poprawkach systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie (Qfecheck.exe) jest instalowane z każdą poprawką systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie. To narzędzie używa informacji przechowywanych w rejestrze, a także informacji o wersji i specjalnych informacji o kompilacji, zawartych w samych plikach, do identyfikacji zainstalowanych poprawek systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie. Tego narzędzia można użyć w celu sprawdzenia, jakie poprawki systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie są zainstalowane na danym komputerze.

Aby uruchomić narzędzie Qfecheck, należy uruchomić plik Qfecheck.exe znajdujący się w folderze Windows. Dla narzędzia jest dostępna Pomoc online.

Instalacja poprawek systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie

Aby zainstalować poprawkę systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie na pojedynczym komputerze, uruchom samowyodrębniający się plik instalatora. Ten instalator wykonuje następujące czynności:
 1. Rozpakowuje pliki instalacyjne do folderu tymczasowego. Zazwyczaj są to następujące pliki:
  • Zaktualizowane pliki składników.
  • Narzędzie Qfecheck (Qfecheck.exe i Qfecheck.hlp).
  • Plik inf używany do usuwania poprawki.
  • Jeden lub kilka plików inf używanych do uruchamiania instalacji.
  • Plik podpisu cyfrowego (cat) używany do cyfrowego podpisywania plików binarnych poprawek (w większości przypadków).
  • Pliki pomocnicze samowyodrębniającego się instalatora, na przykład Advpack.dll, W95inf16.dll i W95inf32.dll.
 2. Używa wbudowanej biblioteki (Advpack.dll) konfiguracji systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie w celu zainstalowania określonej poprawki zgodnie z zaleceniami umieszczonymi w pliku inf. W pliku inf znajdują się zalecenia dotyczące kopiowania plików do właściwych lokalizacji oraz dodawania właściwych ustawień do rejestru. Niektóre pakiety instalatora mogą korzystać z wielu plików inf, co pozwala na instalację zaktualizowanych plików w wersji zgodnej z wersją zainstalowanego systemu Windows 98 lub Windows 98 Wydanie drugie za pomocą pojedynczego pakietu.

  Po zainstalowaniu nowszej wersji zaktualizowanego składnika jego starsze wersje nie są instalowane. Żaden monit nie jest wyświetlany.
 3. W większości przypadków rejestruje cyfrowy podpis zaktualizowanych plików poprawek.
 4. Informuje użytkownika o zakończeniu aktualizacji i wyświetla monit o ponowne uruchomienie komputera. Po kliknięciu przycisku OK pliki tymczasowe utworzone w kroku 1 są usuwane, a program instalacyjny jest zamykany.

Usuwanie poprawek systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie

W większości przypadków poprawki systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie można usunąć w prosty i bezpieczny sposób oraz zastąpić oryginalną wersją zaktualizowanych składników. Zazwyczaj wykonanie tego procesu można ułatwić, kopiując plik inf do podfolderu w folderze Windows\Inf\Qfe podczas instalacji poprawki. Przeważnie ten plik ma nazwę o strukturze xxxxx_UN.INF, gdzie xxxxx oznacza numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, w którym opisano poprawkę. Pliku inf można użyć do usunięcia poprawki systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie po kliknięciu go prawym przyciskiem myszy w Eksploratorze Windows, a następnie kliknięciu polecenia Instaluj.

Po usunięciu poprawki systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie pojawi się monit o oryginalny dysk instalacyjny lub dysk CD z systemem Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie. Oryginalne wersje plików zostaną skopiowane i zastąpią zaktualizowane wersje. W tym momencie można również określić alternatywną lokalizację plików. Zazwyczaj po zakończeniu procesu usuwania należy ponownie uruchomić komputer, aby zmiana zaczęła obowiązywać.

Niektórych poprawek systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie nie można usunąć. Poprawek rozwiązujących problemy związane z luką w zabezpieczeniach lub z utratą/uszkodzeniem danych albo podobne poważne problemy nie można usunąć, korzystając z opisanej powyżej metody. W przypadku napotkania problemu z taką poprawką należy w celu uzyskania pomocy skontaktować się z Pomocą techniczną firmy Microsoft za pośrednictwem następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:

Uzyskiwanie poprawek systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie

Poprawki systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie można podzielić na dwie podstawowe kategorie: poprawki ogólnodostępne, znajdujące się w źródłach w trybie online, oraz poprawki, które nie są ogólnodostępne, a które można uzyskać, kontaktując się z Pomocą techniczną firmy Microsoft.Opublikowane poprawki systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie są udostępniane do pobrania za pomocą łączy hipertekstowych w artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, w których opisano problemy rozwiązywane przez te poprawki. W niektórych sytuacjach pliki poprawek można pobrać z witryn sieci Web Microsoft — Centrum pobierania i Microsoft Windows Update.

Poprawki systemu Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie, które nie są publicznie rozpowszechniane, można uzyskać, korzystając z możliwości bezpośredniego kontaktu z Pomocą techniczną firmy Microsoft, włącznie z telefonem i możliwością uzyskania odpowiedzi za pośrednictwem sieci Web.

Wskazówki dotyczące wyszukiwania w bazie wiedzy Knowledge Base

Informacje o określonych poprawkach systemów Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie oraz o rozwiązywanych przez nie problemach można odnaleźć w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base, wyszukując symptomy problemu.

Artykuły z bazy wiedzy Knowledge zawierające opis aktualizacji systemu Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie można odnaleźć, przeszukując artykuły dotyczące odpowiedniego produktu (Windows 98 lub Windows 98 Wydanie drugie), a następnie wpisując następujące słowo kluczowe: poprawka.

Aby odnaleźć wszystkie artykuły dotyczące określonego zaktualizowanego składnika, do kwerendy należy również dodać nazwę pliku (na przykład: foo.vxd).
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące poprawek systemu Windows 95, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
161020 Implementing Windows 95 Updates
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące poprawek systemu Windows Me, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
295413 Ogólne informacje dotyczące poprawek dla systemu Windows Millennium Edition
Właściwości

Identyfikator artykułu: 206071 — ostatni przegląd: 09/20/2005 14:58:18 — zmiana: 3.1

Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition

 • kbinfo KB206071
Opinia