ACC2000: Nie można użyć opcji /Pwd z bazą danych chronioną hasłem

Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Poziom średni: wymaga podstawowej znajomości makr, pisania kodu i zagadnień związanych ze współdziałaniem.

Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Access 2002: 292302.
Symptomy
Próba uruchomienia programu Microsoft Access z opcją wiersza polecenia /pwd w celu otwarcia bazy danych chronionej hasłem zawsze kończy się wyświetleniem okna dialogowego Logowanie, nawet jeśli poda się poprawne hasło.
Przyczyna
Opcja /pwd służy do podania hasła konta bezpieczeństwa na poziomie użytkownika, a nie hasła bazy danych.
Rozwiązanie
Aby uruchamiać program Microsoft Access z opcją wiersza polecenia /pwd, należy wdrożyć Zabezpieczenia na poziomie użytkownika.
Więcej informacji
W programie Microsoft Access są dwa sposoby ochrony bazy danych hasłem:
 • Hasło bazy danych — w celu kontrolowania, kto może otwierać bazę danych.
 • Hasło konta zabezpieczeń — w celu weryfikacji użytkowników, kiedy logują się oni do grupy roboczej.
Hasło bazy danych może uniemożliwić nieautoryzowanym użytkownikom otwarcie określonej bazy danych. Jeśli zostało skonfigurowane hasło bazy danych, wszyscy użytkownicy muszą je wpisywać, aby otworzyć tę bazę danych. Jeśli jednak już ją otworzą, to nie ma żadnych restrykcji zabezpieczeń pod względem operacji, jakie mogą wykonywać w bazie danych.

Hasło konta zabezpieczeń jest wykorzystywane, gdy dla grupy roboczej zostały zdefiniowane zabezpieczenia na poziomie użytkownika. W takim przypadku nie można otworzyć bazy danych, dopóki nie poda się nazwy użytkownika i hasła. Po otwarciu bazy danych nazwa użytkownika decyduje o tym, jaki typ dostępu będzie się miało do poszczególnych obiektów w bazie danych.

Użyta opcja wiersza polecenia /pwd zawsze odnosi się do hasła konta zabezpieczeń.

Zachowanie to można zaobserwować także wtedy, gdy korzysta się z zabezpieczeń na poziomie użytkownika i nie poda poprawnego hasła poziomu użytkownika. W takim przypadku nie zostanie też wyświetlony komunikat o błędzie.

Ważne: Należy także zwracać uwagę na pisownię małych i wielkich liter. Jeśli na przykład wybrało się hasło „toKonto” i użyje hasła „tokonto” z opcją wiersza polecenia /pwd, program Access wyświetli monit o hasło i nie wyświetli komunikatu o błędzie.

Kroki prowadzące do odtworzenia problemu

 1. Otwórz przykładową bazę danych Northwind.mdb w trybie wyłączności.
 2. W menu Narzędzia wskaż polecenie Język, a następnie kliknij polecenie Ustaw hasło bazy danych.
 3. Wpisz tekst Northwind w polu Hasło i w polu Weryfikuj.
 4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Ustawianie hasła bazy danych.
 5. Zamknij bazę danych, a następnie program Microsoft Access.
 6. Uruchom program Microsoft Access z opcjami wiersza polecenia, aby otworzyć bazę danych Northwind i wysłać hasło. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki. Jak widać, w wierszu polecenia w poniższym przykładzie użyto domyślnej ścieżki instalacyjnej programu Microsoft Access; należy ją zastąpić ścieżką do plików Msaccess.exe i Northwind.mdb na dysku twardym.
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. W oknie dialogowym Uruchamianie wpisz następujący wiersz w polu Otwórz i kliknij przycisk OK:
   "c:\program files\microsoft office\office\msaccess.exe" "c:\program files\microsoft office\office\samples\northwind.mdb" /pwd northwind
 7. Zwróć uwagę, że program Microsoft Access wyświetla okno dialogowe Logowanie zabezpieczeń na poziomie użytkownika, mimo że w wierszu polecenia zostało podane hasło bazy danych.
Aby usunąć hasło bazy danych z bazy danych Northwind, wykonaj następujące kroki.
 1. Otwórz przykładową bazę danych Northwind.mdb w trybie wyłączności.
 2. W polu Wymagane hasło wpisz polecenie Northwind, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W menu Narzędzia kliknij polecenie Zabezpieczenia, a następnie polecenie Cofnij ustawienie hasła bazy danych.
 4. Wpisz tekst Northwind w polu Hasło, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Zamknij bazę danych, a następnie program Microsoft Access.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących różnic między hasłami kont zabezpieczeń i hasłem bazy danych, kliknij polecenie Microsoft Access - Pomoc w menu Pomoc, w Asystencie pakietu Office lub w Kreatorze odpowiedzi wpisz Ochrona bazy danych programu Microsoft Access, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj, aby wyświetlić temat.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących opcji wiersza polecenia, kliknij polecenie Microsoft Access - Pomoc w menu Pomoc, w Asystencie pakietu Office lub w Kreatorze odpowiedzi wpisz Opcje wiersza polecenia uruchamiania, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj, aby wyświetlić temat.
209207 ACC2000: Jak korzystać z przełączników wiersza polecenia w programie Microsoft Access
nie można niemożliwe
Właściwości

Identyfikator artykułu: 207891 — ostatni przegląd: 01/30/2014 16:02:01 — zmiana: 1.0

Microsoft Access 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbui kbprb KB207891
Opinia
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)