Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

WD2000: Jak wstawić zero z kreską ułamkową (0 przekreślone kreską ułamkową)

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL211315
Streszczenie
Symbol „O” z kreską ułamkową można wstawić do dokumentu przy użyciu okna dialogowegoSymbol (w menuWstawkliknij polecenieSymbol) lub naciskając klawisze CTRL+/, a następnie klawisze SHIFT+O. Ten symbol, który odpowiada zeru z kreską ułamkową, jest w rzeczywistości literą „O”, a nie cyfrą zero. Ten znak jest szerszy niż zero z kreską ułamkową i może nie wyglądać poprawnie, gdy zostanie użyty jako liczba.

W tym artykule opisano dwie metody, których można użyć do utworzenia numerycznego znaku zera z kreską ułamkową.

UWAGA: Mimo, że znak generowany przez następujące metody wygląda jak zero z kreską ułamkową, nie jest liczbą i nie można go używać jako liczby w obliczeniach.
Więcej informacji
Aby utworzyć zero z kreską ułamkową, można użyć jednej z następujących metod.

Metoda 1: Użyj pola Eq

 1. W menuWstawkliknij poleceniePole.
 2. W poluNazwy pólkliknij pozycjęEq, a następnie kliknij przyciskOpcje.
 3. W obszarzePrzełącznikikliknij pozycję\O(), a następnie kliknij przyciskDodaj do pola. W oknie dialogowymOpcje polaw obszarzeKody pólpowinien być widoczny wiersz o następującej strukturze:
  EQ \O()
 4. Kliknij miejsce między nawiasami i wpisz zero, po którym następuje przecinek i kreska ułamkowa. Pole równania powinno mieć teraz następującą strukturę:
  EQ \O (0,/)
 5. Kliknij przyciskOK,aby zamknąć okno dialogoweOpcje pola, a następnie kliknij przyciskOK,aby zamknąć okno dialogowePole.

  UWAGA: Jeżeli nie widać zera z kreską ułamkową w dokumencie, należy wyłączyć kody pól. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.
  2. Na karcieWidokwyczyść pole wyboruKody pół.

Metoda 2: Utwórz makro

Firma Microsoft podaje przykłady programowania tylko dla celów ilustracyjnych, nie udzielając żadnej rękojmi, wyrażonej wprost lub domyślnie, w tym także, bez ograniczeń, ustawowej rękojmi co do przydatności handlowej lub do określonych celów. W tym artykule zakłada się, że czytelnik zna demonstrowany język programowania oraz narzędzia używane do tworzenia i debugowania procedur. Jeśli czytelnik ma niewielkie doświadczenie w programowaniu, może skontaktować się z autoryzowanym partnerem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących certyfikowanych partnerów firmy Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
212536 OFF2000: Jak uruchamiać kod przykładowy zamieszczony w artykułach z bazy wiedzy Knowledge Base
Można użyć następującego przykładowego makra języka Visual Basic for Applications, aby dodać pole EQ z zerem i kreską ułamkową do dokumentu.
Sub SlashZero()  '  ' SlashZero Macro  '  ' Add the Slash Zero EQ field to the document.  Selection.Fields.Add Range:=Selection.Range, Type:=wdFieldEmpty, _   Text:="EQ \o (0,/)", PreserveFormatting:=False  ' Remove the extra space that is inserted in the field.  ActiveWindow.View.ShowFieldCodes=Not ActiveWindow.View.ShowFieldCodes  Selection.MoveLeft Unit:=wdCharacter, Count:=2  Selection.Delete Unit:=wdCharacter, Count:=1  ' Move insertion point to the right of the field.  ActiveWindow.View.ShowFieldCodes=Not ActiveWindow.View.ShowFieldCodes  Selection.MoveRight Unit:=wdCharacter, Count:=1End Sub
UWAGA: Makro można dodać do paska narzędzi lub menu przy użyciu poleceniaDostosujw menuNarzędzia.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
191178 HOW TO: Customize Toolbars and Toolbar Buttons in Word 2000
Materiały referencyjne
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące pomocy programistycznej w programie Microsoft Word, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
226118 OFF2000: Programming Resources for Visual Basic for Applications
212623 WD2000: Macro Programming Resources
pole militaria OCR symbol czas
Właściwości

Identyfikator artykułu: 211315 — ostatni przegląd: 11/28/2003 16:05:00 — zmiana: 1.0

 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • kbhowto kbmacroexample wd2000 kbdta KB211315
Opinia