XL: Opis i przykłady sprawdzania poprawności danych

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL211485
Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Excel 97: 159252.
Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Excel 98 w wersji dla komputera Macintosh: 181323.
Streszczenie
Sprawdzanie poprawności danych jest funkcją dostępną w programie Microsoft Excel. Pozwala ona na następujące operacje:
 • Tworzenie listy wpisów ograniczających wartości dozwolone w komórce.
 • Tworzenie monitu wyjaśniającego, jaki rodzaj danych jest dozwolony w komórce.
 • Tworzenie komunikatów pojawiających się po wprowadzeniu nieprawidłowych danych.
 • Sprawdzanie nieprawidłowych wpisów za pomocą paska narzędziInspekcja.
 • Ustawianie zakresu wartości numerycznych, które można wprowadzić do komórki.
 • Określanie prawidłowości wpisu na podstawie obliczeń w innej komórce.
Więcej informacji
W tym artykule opisano niektóre sposoby korzystania z funkcji sprawdzania poprawnościdanych w programie Microsoft Excel, jak również przykłady ilustrujące sposób implementacji tej funkcji.

UWAGA: W poniższym przykładzie założono, że pracujesz z nowym skoroszytem programu Microsoft Excel i rozpoczynasz od pierwszego przykładu, kontynuując wykonywanie przykładów w przedstawionej tu kolejności.

Tworzenie listu wpisów ograniczających wartości dozwolone w komórce

Można utworzyć listę wartości akceptowanych w komórce arkusza. Za pomocą funkcji sprawdzania poprawności danych można więc ograniczyć akceptowane w komórce wartości do listy.

Aby utworzyć listę rozwijaną i ograniczyć wartości w komórkach do wpisów z listy, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaznacz komórkę A1.
 2. W menuDanekliknij polecenieSprawdzanie poprawności.
 3. Na karcieUstawieniakliknij pozycjęListana liście rozwijanejDozwolone.
 4. Domyślnie, zaznaczone są pola wyboruIgnoruj pusteiRozwinięcia w komórce. Nie zmieniaj ich.
 5. W poluŹródłowpisza,b,c.

  UWAGA: Można również wprowadzić zakres z nazwą lub odwołanie do komórki, jeśli zawierają listę wartości. W obu przypadkach wpis należy poprzedzić znakiem równości.
 6. Kliknij przyciskOK.

  Obok komórki A1 jest teraz lista rozwijana, którą można wykorzystać do wyboru wartości wprowadzanej do komórki.
 7. Kliknij listę rozwijaną, a następnie kliknij dowolny element z listy.
Wartość zostanie wprowadzona do komórki.

UWAGA: Można ręcznie wprowadzić w komórce wartości „a”, „b” lub „c” (bez znaków cudzysłowu); nie musisz wybierać tych wartości z listy. Jeśli spróbujesz ręcznie wprowadzić cokolwiek innego niż te wartości, pojawi się odpowiedni komunikat i nie będzie można zatrzymać tej wartości w komórce. Jedynymi opcjami są Ponów próbęlubAnuluj.

Tworzenie monitu wyjaśniającego, jaki rodzaj danych jest dozwolony w komórce

Można utworzyć komunikat objaśniający typ danych, które można wprowadzić do komórki. Jeśli zaznaczysz komórkę, wiadomość pojawi się obok komórki. W razie potrzebymożna ją przenieść; wiadomość pozostanie, dopóki nie przejdziesz do innej komórkilub nie wciśniesz klawisza ESC. Jeśli Asystent pakietu Office jest widoczny,wiadomość pojawi w dymku obok Asystenta pakietu Office.

Kontynuując poprzedni przykład, wykonaj następujące kroki:
 1. Zaznacz komórkę A1.
 2. W menuDanekliknij polecenieSprawdzanie danych, a następnie kliknij kartęKomunikat wejściowy.

  UWAGA: Upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboruPokaż komunikat wejściowy przy wyborze komórki.
 3. W poluTytułwpiszLista dla komórki A1.

  To jest tytuł pola komunikatu, który się pojawi. Będzie wyświetlony czcionką pogrubioną.
 4. W poluKomunikat wejściowywpiszProszę wybrać a, b lub c z listy rozwijanej.

  To jest treść komunikatu.
 5. Kliknij przyciskOK.

  Komunikat pojawia się, ponieważ zaznaczona jest komórka A1.
 6. Zaznacz komórkę A10.

  Zniknie lista rozwijana i komunikat dla komórki A1.
 7. Zaznacz komórkę A1.

  Zarówno lista rozwijana, jak i komunikat pojawiają się obok komórki A1.

  UWAGA: Jeśli Asystent pakietu Office jest widoczny, komunikat pojawi się w dymku nad Asystentem pakietu Office.
 8. Przenieś komunikat do innego miejsca w arkuszu.

  Jeśli zaznaczysz inną komórkę, a następnie znów zaznaczysz komórkę A1, wiadomość pojawi się w nowym miejscu.

  UWAGA: Nie można zmienić formatu komunikatów.

Tworzenie komunikatów pojawiających się po wprowadzeniu nieprawidłowych danych

Styl komunikatu o błędzie wyświetlanego przez program Microsoft Excel przy wprowadzaniunieprawidłowych danych określa, czy ograniczenia są wymuszone. Można wyświetlićkomunikat, który uniemożliwia wprowadzanie wartości danych oprócz tych określonych.Można także wyświetlić objaśnienie i komunikaty ostrzegawcze, które pozwoląna wprowadzenie danych spoza zakresu, lub można ustawić ograniczenia dla danych,które nie będą wyświetlać żadnych komunikatów.

Kontynuując poprzedni przykład, wykonaj następujące kroki:
 1. Zaznacz komórkę A1.
 2. W menuDanekliknij polecenieSprawdzanie danych, a następnie kliknij kartęAlert błędu.

  UWAGA: Upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboruPokaż alert błędu po wprowadzeniu nieprawidłowych danych.

  Tworzenie komunikatu zatrzymania

  Jeśli utworzysz komunikat zatrzymania i wprowadzisz nieprawidłowe dane w komórce, jedynymi opcjami sąPonów próbęlubAnuluj; niewolno wprowadzać nieprawidłowych danych w komórce.

  1. Na liście Stylkliknij pozycjęZatrzymaj.
  2. W poluTytułwpiszOstrzeżenie dla komórki A1. To jest tytuł pola komunikatu, który się pojawi.
  3. W polu edycji Komunikat o błędziewprowadźJedynymi dozwolonymi wartościami dla komórki A1 są a, b lub c. To jest treść komunikatu, która się pojawi i jest ograniczona do 255 znaków.
  4. Kliknij przyciskOK.
 3. Ręcznie wprowadź w komórce A1 wartośćt.

  Pojawi się utworzony komunikat zatrzymania i jedynymi opcjami sąPonów próbęlubAnuluj.
 4. Kliknij przyciskAnulujw oknie komunikatuStop.
 5. Zaznacz komórkę A1.
 6. W menuDanekliknij polecenieSprawdzanie poprawności, a następnie kliknij kartęAlert błędu.

  UWAGA: Upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboruPokaż alert błędu po wprowadzeniu nieprawidłowych danych.

  Tworzenie komunikatu ostrzeżenia

  Jeśli utworzysz komunikat ostrzeżenia i wprowadzisz w komórce nieprawidłowe dane, opcje są nieco bardziej elastyczne niż przy komunikacie zatrzymania. Komunikat ostrzeżenia ma trzy opcje:Tak, aby zezwolić na wprowadzenie nieprawidłowych danych;Nie, aby umożliwić wprowadzenie prawidłowych danych, orazAnuluj, aby usunąć nieprawidłowy wpis.

  1. Na liścieStylkliknij pozycjęOstrzeżenie.
  2. W poluTytułwpiszOstrzeżenie dla komórki A1. To jest tytuł pola komunikatu, który się pojawi.
  3. W poluKomunikat o błędziewpiszJedynymi dozwolonymi wartościami w komórce A1 są a, b lub c. To jest treść komunikatu, która się pojawi i jest ograniczona do 255 znaków.
  4. Kliknij przyciskOK.
 7. Ręcznie wprowadź do komórki A1 wartośćj.

  Pojawi się utworzony komunikat ostrzeżenia z pytaniem, czy chcesz kontynuować.
 8. Kliknij przyciskTak.

  Do komórki A1 zostanie wprowadzona nieprawidłowa wartość „j”.
 9. Zaznacz komórkę A1.
 10. W menuDanekliknij polecenieSprawdzanie danych, a następnie kliknij kartęAlert błędu.

  UWAGA: Upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboruPokaż alert błędu po wprowadzeniu nieprawidłowych danych.

  Tworzenie komunikatu informacyjnego

  Jeśli utworzysz komunikat informacyjny i wprowadzisz nieprawidłowe dane do komórki, dostępne opcje są najelastyczniejsze. Jeśli pojawi się komunikat informacyjny, możesz kliknąć przyciskOK, aby zaakceptować nieprawidłową wartość, lub Anuluj, aby ją odrzucić.

  1. Na liścieStylkliknij pozycjęInformacje.
  2. W poluTytułwpiszOstrzeżenie dla komórki A1. To jest tytuł dla komunikatu, który się pojawi.
  3. W poluKomunikat o błędziewpiszJedynymi dozwolonymi wartościami dla komórki A1 są a, b lub c. To jest treść komunikatu, która się pojawi i jest ograniczona do 255 znaków.
  4. Kliknij przyciskOK.
 11. Ręcznie wprowadź do komórki A1 wartośćp.

  Pojawi się utworzony komunikat informacyjny, pytający, czy chcesz zaakceptować czy też odrzucić wprowadzoną wartość.
 12. Kliknij przyciskOK.

  Do komórki A1 zostanie wprowadzona nieprawidłowa wartość „p”.

Sprawdzanie nieprawidłowych wpisów za pomocą paska narzędzi Inspekcja

Po wprowadzeniu danych można wyszukać wpisy spoza określonego zakresu. Kiedy klikniesz przyciskZakreśl nieprawidłowe danena pasku narzędziInspekcja, wokół komórek zawierających nieprawidłowe dane pojawią się kółka. Jeśli poprawisz nieprawidłowy wpis, kółko zniknie.

Kontynuując poprzedni przykład, wykonaj następujące kroki:

 1. W menuNarzędziakliknij polecenieDostosuj.
 2. W oknie dialogowymDostosowywaniekliknij kartęPaski narzędzi.
 3. Na liściePaski narzędzikliknij, aby zaznaczyć pole wyboruInspekcja(jeśli nie jest już zaznaczone), następnie kliknij przyciskZamknij.
 4. Na pasku narzędziInspekcjakliknij formantZakreśl nieprawidłowe dane. Komórka A1 zostanie otoczona kółkiem.
 5. Zaznacz komórkę A1.
 6. Kliknij listę rozwijaną obok komórki A1, a następnie kliknij jeden z wpisów na liście. Kółko zniknie.

Ustawianie zakresu wartości numerycznych, które można wprowadzić do komórki

Można ustalić limity dla danych wprowadzanych do komórki, ustawić minima i maksima lub sprawdzić, jaki wpływ miał wpis na inną komórkę.

 1. Zaznacz komórkę A5.
 2. W menuDanekliknij polecenieSprawdzanie danych, a następnie kliknij kartęUstawienia.
 3. Na liścieDozwolonekliknij pozycjęPełna liczba.
 4. Na liście Wartości danychkliknij pozycjęmiędzy.
 5. W poluMinimumwprowadź 1.
 6. W poluMaksimumwprowadź 10.

  UWAGA: Aby określić komórki zawierające wartości minimalne i maksymalne, można użyć odwołań do tych komórek w krokach 5 i 6.
 7. Kliknij przyciskOK.
 8. W komórce A5 wprowadź wartość 3. Wartość zostanie wprowadzona bez błędu.
 9. Wprowadź wartość 33 w komórce A5.

  Ponieważ ustawienia sprawdzania poprawności danych utworzone w komórce A1 (komunikat informacyjny) nie dotyczą komórki A5, otrzymasz komunikat zatrzymania (który jest domyślną wartością) i jedyne opcje, które można kliknąć, to Ponów próbęlubAnuluj.
 10. Kliknij przyciskAnuluj. W komórce pojawi się wartość 3.

Określanie prawidłowości wpisu na podstawie obliczeń w innej komórce

W oknie dialogowym sprawdzania poprawności danych można użyć wzoru, wyrażenia lubodwołania do obliczeń w innej komórce, aby określić prawidłowość wprowadzonych danych.
 1. Wprowadź wartość 1 do komórki B10.
 2. Zaznacz komórkę A10.
 3. W menuDanekliknij polecenieSprawdzanie poprawności, a następnie kliknij kartęUstawienia.
 4. Na liścieDozwolonekliknij pozycjęNiestandardowe.
 5. W poluFormuławprowadź następującą formułę:

  =JEŻELI(A10>B10;PRAWDA;FAŁSZ)

  UWAGA: Wprowadzona formuła musi rozpoczynać się znakiem równości jej wynikiem musi być fałsz lub prawda. Nie musi to być wynik funkcji JEŻELI.
 6. Kliknij przyciskOK.
 7. Wprowadź wartość -1 do komórki A10.

  Otrzymasz komunikat zatrzymania, informujący o nieprawidłowości wpisu.
 8. Kliknij przyciskPonów próbę.
 9. Wprowadź wartość 3 do komórki A10.

  Nie otrzymasz żadnego komunikatu o błędzie, ponieważ wartość jest większa niż wartość wprowadzona w komórce B10.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sprawdzania poprawności danych, kliknij polecenie Microsoft Excel – Pomoc w menu Pomoc, wpisz tekst sprawdzanie poprawności danych , a następnie kliknij przycisk Wyszukaj, aby wyświetlić znalezione tematy.
9,00 XL2000
속성

문서 ID: 211485 - 마지막 검토: 09/19/2003 17:50:00 - 수정: 1.0

Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition

 • kbhowto kbtool kbualink97 kbfaq KB211485
피드백