Jak porównać dane w dwóch kolumnach w celu wyszukania duplikatów w programie Excel

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
W tym artykule opisano dwie metody, których można użyć do porównania danych w dwóch kolumnach arkusza programu Microsoft Excel w celu znalezienia zdublowanych wpisów.
Więcej informacji

Metoda 1. Użycie formuły arkusza

Aby porównać dane w dwóch kolumnach przy użyciu formuły arkusza, wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom program Excel.
 2. Wpisz do nowego arkusza następujące dane, pozostawiając kolumnę B pustą:
  A1: 1  B1:   C1: 3A2: 2  B2:   C2: 5A3: 3  B3:   C3: 8A4: 4  B4:   C4: 2A5: 5  B5:   C5: 0					
 3. Wpisz następującą formułę w komórce B1:
  =JEŻELI(CZY.BŁĄD(PODAJ.POZYCJĘ(A1;$C$1:$C$5;0));"";A1)
 4. Zaznacz komórki B1:B5.
 5. W programie Microsoft Office Excel 2003 i wcześniejszych wersjach programu Excel wskaż polecenie Wypełnij w menu Edycja, a następnie kliknij polecenie W dół.

  W programie Microsoft Office Excel 2007 lub Excel 2010 kliknij przycisk Wypełnij w grupie Edytowanie, a następnie kliknij polecenie W dół.

  Zduplikowane liczby zostaną wyświetlone w kolumnie B, jak w poniższym przykładzie:
    A1: 1  B1:   C1: 3  A2: 2  B2: 2  C2: 5  A3: 3  B3: 3  C3: 8  A4: 4  B4:   C4: 2  A5: 5  B5: 5  C5: 0					

Metoda 2. Użycie makra w języku Visual Basic

Firma Microsoft podaje przykłady programowania wyłącznie do celów informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji wyrażonych wprost lub dorozumianych. To dotyczy także, ale bez ograniczania do tego zapisu, gwarancji odnośnie do przydatności handlowej lub do określonego celu. W tym artykule zakłada się, że czytelnik zna prezentowany język programowania oraz narzędzia używane do tworzenia i debugowania procedur. Pracownicy Pomocy technicznej firmy Microsoft mogą służyć pomocą, wyjaśniając funkcję konkretnej procedury. Nie będą jednak modyfikować tych przykładów ani dodawać żadnej funkcji i konstruować nowych procedur w celu dostosowania ich do konkretnych potrzeb użytkownika. Aby użyć makra w języku Visual Basic do porównania danych w dwóch kolumnach, wykonaj kroki z następującego przykładu:
 1. Uruchom program Excel.
 2. Naciśnij klawisze ALT+F11, aby uruchomić edytor języka Visual Basic.
 3. W menu Insert (Wstaw) kliknij polecenie Module (Moduł).
 4. Wpisz następujący kod do arkusza modułu:
  Sub Find_Matches()  Dim CompareRange As Variant, x As Variant, y As Variant  ' Ustawienie zmiennej CompareRange jako zakresu, który będzie  ' porównywany z zaznaczeniem.  Set CompareRange = Range("C1:C5")  ' UWAGA: Jeśli porównywany zakres znajduje się w innym skoroszycie  ' lub arkuszu, należy zastosować następującą składnię.  ' Set CompareRange = Workbooks("Skoroszyt2"). _  '  Worksheets("Arkusz2").Range("C1:C5")  '  ' Pętla wykonywana dla każdej komórki w zaznaczeniu: porównanie jej  ' z poszczególnymi komórkami w zakresie CompareRange.  For Each x In Selection    For Each y In CompareRange      If x = y Then x.Offset(0, 1) = x    Next y  Next xEnd Sub					
 5. Naciśnij klawisze ALT+F11, aby wrócić do programu Excel.
 6. Wpisz następujące dane, pozostawiając kolumnę B pustą:
  A1: 1  B1:   C1: 3A2: 2  B2:   C2: 5A3: 3  B3:   C3: 8A4: 4  B4:   C4: 2A5: 5  B5:   C5: 0					
 7. Zaznacz zakres A1:A5.
 8. W programie Microsoft Office Excel 2003 i wcześniejszych wersjach programu Excel wskaż polecenie Makro w menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Makra.

  W programie Excel 2007 lub Excel 2010 kliknij kartę Deweloper, a następnie kliknij przycisk Macro w grupie Kod.
 9. Kliknij pozycję Find_matches, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
Zdublowane liczby zostaną wyświetlone w kolumnie B. Odpowiednie liczby będą umieszczone obok pierwszej kolumny, jak w poniższym przykładzie:
  A1: 1  B1:   C1: 3  A2: 2  B2: 2  C2: 5  A3: 3  B3: 3  C3: 8  A4: 4  B4:   C4: 2  A5: 5  B5: 5  C5: 0				
match data XL2003 XL2007 XL2010
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
속성

문서 ID: 213367 - 마지막 검토: 03/06/2013 15:19:00 - 수정: 1.0

Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003

 • kbdtacode kbhowto kbprogramming KB213367
피드백