Jak korzystać z funkcji Autouzupełnianie w programach Internet Explorer 5 oraz 6

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL217148
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Streszczenie
W tym artykule opisano sposób korzystania z funkcji Autouzupełnianie w programach Internet Explorer 5 oraz 6. Funkcja Autouzupełnianie podaje sugestie podczas pisania w polu Adres, na formularzu strony sieci Web lub w polu nazwy użytkownika bądź hasła na stronie sieci Web.

Sugestie podawane przez Autouzupełnianie są wyświetlane w postaci listy w chwili rozpoznania znanych wzorców przez programy Internet Explorer 5 oraz 6. Jeśli jakaś sugestia z listy Ci odpowiada, kliknij ją lub naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ, aby wyświetlić listę sugestii, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
Więcej informacji
W programach Internet Explorer 5 oraz 6 Autouzupełnianie dla adresów sieci Web jest włączone domyślnie, natomiast przed włączeniem Autouzupełniania dla formularzy na stronach sieci Web pojawi się następujący monit:
Autouzupełnianie pamięta wpisy w formularzach sieci Web wpisane przez użytkownika. W przyszłości może sprawdzić poprzednie wpisy i pokazać sugestie w trakcie wpisywania.

Czy chcesz włączyć Autouzupełnianie?
Gdy po raz pierwszy wpiszesz nazwę użytkownika i hasło na stronie sieci Web, pojawi się następujący monit:
Czy chcesz, aby system Windows zapamiętał to hasło, aby nie było konieczne wpisywanie go ponownie przy następnej wizycie na tej stronie?
Pojawi się ponadto pole wyboru Nie oferuj zapamiętywania następnych haseł, które wyłącza funkcję Autouzupełnianie dla nazw użytkowników i haseł w formularzach.

Dostosowywanie ustawień funkcji Autouzupełnianie

Aby zmodyfikować ustawienia funkcji Autouzupełnianie lub wyczyścić wszystkie elementy z listy sugestii formularzy lub haseł, wykonaj następujące kroki w programie Internet Explorer:
 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
 2. Kliknij kartę Zawartość.
 3. Kliknij przycisk Autouzupełnianie.
 4. Zaznacz odpowiednie pola wyboru funkcji Autouzupełnianie lub kliknij przycisk Wyczyść formularze bądź Wyczyść hasła, aby wyczyścić wszystkie zapisane elementy z historii Autouzupełniania.
 5. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.
Aby usunąć pojedyncze elementy z listy sugestii formularzy lub haseł, kliknij element na liście sugestii dla tego pola, a następnie naciśnij klawisz DELETE. Lista Autouzupełnianie pojawi się automatycznie, gdy wykonasz jedną z następujących akcji na uprzednio wypełnionym formularzu:
 • Wpiszesz pierwszy znak w polu
 • Naciśniesz w tym polu klawisz STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ
 • Klikniesz dwukrotnie pusty obszar w polu
Aby wyczyścić historię Autouzupełniania dla adresów sieci Web, wykonaj następujące kroki w programie Internet Explorer:
 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
 2. Kliknij kartę Ogólne.
 3. Kliknij przycisk Wyczyść historię, a następnie kliknij przycisk OK.
Aby wyczyścić historię Autouzupełniania dla adresów sieci Web, wykonaj następujące kroki w programie Internet Explorer:
 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
 2. Kliknij kartę Zaawansowane.
 3. W obszarze Przeglądanie zaznacz pole wyboru Użyj wbudowanego Autouzupełniania dla adresów sieci Web, a następnie kliknij przycisk OK.
UWAGA: Program Internet Explorer 4.x używa wbudowanego Autouzupełniania dla adresów sieci Web, poleceń i nazw folderów. Funkcja Autouzupełniania polega na udostępnianiu sugestii podczas pisania i automatycznego uzupełniania adresu lub wbudowanego polecenia najbliższym dopasowaniem. Domyślnie funkcja ta jest włączona w programie Eksplorator Windows i wyłączona dla adresów sieci Web w programach Internet Explorer 5 oraz 6 (i zastąpiona listą rozwijaną).

Aby wyczyścić historię Autouzupełniania dla adresów sieci Web, wykonaj następujące kroki w programie Internet Explorer:
 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje internetowe.
 2. Kliknij kartę Zaawansowane.
 3. W obszarze Przeglądanie zaznacz pole wyboru Użyj wbudowanego Autouzupełniania dla adresów sieci Web, a następnie kliknij przycisk OK.
UWAGA: Wyłączenie funkcji Autouzupełnianie dla adresów sieci Web (zobacz sekcję „Dostosowywanie ustawień funkcji Autouzupełnianie” w tym artykule) i włączenie wbudowanej funkcji Autouzupełnianie dla adresów sieci Web włącza to samo zachowanie funkcji Autouzupełnianie co w programie Internet Explorer 4.x.

UWAGA: Jeśli wbudowana funkcja Autouzupełnianie jest włączona dla adresów sieci Web, adresy niezawierające prefiksu identyfikatora zasobów (na przykład http:// lub ftp://) nie są automatycznie uzupełniane. Aby obejść ten problem, podaj prefiks identyfikatora zasobów dla adresów sieci Web, dla których chcesz używać wbudowanej funkcji Autouzupełnianie, lub wyłącz funkcję Autouzupełnianie dla adresów sieci Web i korzystaj tylko z wbudowanej funkcji Autouzupełnianie (Autouzupełnianie w programie Internet Explorer 4.x).

Jak działa funkcja Autouzupełnianie

Funkcja Autouzupełnianie w programach Internet Explorer 5 oraz 6 sugeruje dopasowania podczas wpisywania tekstu w następujących obszarach:
 • Pasek Adres w programie Internet Explorer, w Eksploratorze Windows, na pulpicie Windows lub na pasku zadań
 • W polu Otwórz w oknie dialogowym Uruchamianie otwartym z menu Start lub w oknie dialogowym Otwieranie otwartym z menu Plik w programie Internet Explorer
 • W formularzach (także nazwy i hasła użytkowników w formularzach) na stronach sieci Web
Jeśli korzystasz ze składnika Aktualizacja pulpitu Windows, dołączonego do programu Internet Explorer 4, systemu Windows 98 lub nowszego albo systemu Windows 2000, funkcja Autouzupełnianie sugeruje dopasowania podczas pisania na pasku Adres w Eksploratorze Windows lub w polu Otwórz w oknie dialogowym Uruchamianie otwartym z menu Start. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące instalowania składnika Aktualizacja pulpitu Windows w systemie Windows 95 lub Windows NT 4.0, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
165695 Jak dodać lub usunąć Aktualizację pulpitu Windows
Lista dopasowań, które funkcja Autouzupełnianie sugeruje dla adresów sieci Web, folderów lub nazw programów, jest ustalana po zbadaniu następujących elementów:
 • Foldery Ulubione i Historia
 • Zawartość folderu podanego dla plików lub folderów
 • Zawartość lewego okienka w Eksploratorze Windows
 • Lista zapisanych w Rejestrze ostatnio wpisanych adresów, poleceń lub kwerend Autowyszukiwania
Funkcja Autouzupełnianie dla adresów sieci Web zawiera również funkcję Autokorekta, która może poprawiać wiele najczęściej popełnianych błędów. Na przykład, jeśli przypadkowo wpisze się „htp://” lub „http:\\” zamiast „http://”, programy Internet Explorer 5 oraz 6 mogą automatycznie poprawić błąd po kliknięciu przycisku Przejdź lub naciśnięciu klawisza ENTER.

Lista dopasowań sugerowanych przez funkcję Autouzupełnianie dla formularzy lub nazw i haseł użytkowników jest zapisana na komputerze i zaszyfrowana w celu ochrony prywatności. Witryny sieci Web nie mogą uzyskać dostępu do tych informacji, chyba że się wyśle formularz lub zaloguje z użyciem sugerowanego hasła.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące funkcji Autouzupełnianie w programie Internet Explorer 4.x, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
171230 How to use the AutoComplete feature in Internet Explorer 4
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące funkcji Autowyszukiwanie lub Autoskanowanie w programie Internet Explorer 5, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
221754 How to search the Web from the Address bar in Internet Explorer
Programy Internet Explorer 4 oraz 5 obsługują funkcję Autouzupełnianie dla formularzy sieci Web używających narzędzia Asystent profilu. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące narzędzia Asystent profilu, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
220017 Description of Profile Assistant
turn off automatically finish web address auto
Właściwości

Identyfikator artykułu: 217148 — ostatni przegląd: 12/05/2015 12:56:00 — zmiana: 4.2

Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbenv kbfaq KB217148
Opinia