Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

JAK: Automatyzacja korespondencji seryjnej w programie Microsoft Word za pomocą języka Visual Basic

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2003 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL220607
Streszczenie
W tym artykule opisano, jak użyć programu Microsoft Word do utworzenia dokumentu korespondencji seryjnej za pomocą automatyzacji i języka Microsoft Visual Basic.
Więcej informacji
Istnieją dwa sposoby posługiwania się serwerem automatyzacji: użycie późnego powiązania lub wczesnego powiązania. W późnym powiązaniu metody nie są wiązane, dopóki część wykonywalna i serwer automatyzacji nie zostaną zadeklarowane jako Object. We wczesnym powiązaniu aplikacja już w trakcie opracowywania zna dokładny typ obiektu, z którym będzie się komunikować, i może zadeklarować jego obiekty jako określony typ. W tym przykładzie użyto wczesnego powiązania, które jest w większości przypadków uważane za lepsze, ponieważ zapewnia większą wydajność i bezpieczeństwo.

W celu wczesnego powiązania z serwerem automatyzacji trzeba ustawić odwołanie do biblioteki typów tego serwera. W programie Visual Basic można to zrobić w oknie dialogowym References. Aby otworzyć okno dialogowe References, kliknij polecenie References w menu Project. W tym przykładzie przed uruchomieniem kodu trzeba dodać odwołanie do biblioteki typów programu Word.

Budowanie przykładu automatyzacji

 1. Uruchom program Visual Basic i utwórz nowy projekt Standard EXE. Domyślnie zostaje utworzony formularz Form1.
 2. Dodaj przycisk CommandButton do formularza Form1.
 3. W menu Project kliknij polecenie References, aby otworzyć okno dialogowe References.
 4. Zaznacz pozycję Microsoft Word 11.0 Object Library, aby utworzyć odwołanie do biblioteki typów programu Microsoft Office Word 2003. W przypadku programu Word 2002 zaznacz pozycję Microsoft Word 10.0 Object Library. W przypadku programu Word 2000 zaznacz pozycję Microsoft Word 9.0 Object Library. W przypadku programu Word 97 zaznacz pozycję Microsoft Word 8.0 Object Library.
 5. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe References.
 6. W oknie kodu formularza Form1 dodaj następujący kod:
  Option ExplicitDim wrdApp As Word.ApplicationDim wrdDoc As Word.DocumentPrivate Sub Command1_Click() Dim wrdSelection As Word.Selection Dim wrdMailMerge As Word.MailMerge Dim wrdMergeFields As Word.MailMergeFields Dim StrToAdd As String ' Tworzy wystąpienie programu Word i uwidacznia je. Set wrdApp = CreateObject("Word.Application") wrdApp.Visible = True ' Dodaje nowy dokument. Set wrdDoc = wrdApp.Documents.Add wrdDoc.Select  Set wrdSelection = wrdApp.Selection Set wrdMailMerge = wrdDoc.MailMerge ' Tworzy plik danych korespondencji seryjnej. CreateMailMergeDataFile ' Tworzy ciąg i wstawia go do dokumentu. StrToAdd = "Uniwersytet stanowy" & vbCr & _      "Wydział Inżynierii Elektrycznej" wrdSelection.ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphCenter wrdSelection.TypeText StrToAdd   InsertLines 4  ' Wstawia scalane dane. wrdSelection.ParagraphFormat.Alignment = wdAlignParagraphLeft Set wrdMergeFields = wrdMailMerge.Fields wrdMergeFields.Add wrdSelection.Range, "Imię" wrdSelection.TypeText " " wrdMergeFields.Add wrdSelection.Range, "Nazwisko" wrdSelection.TypeParagraph wrdMergeFields.Add wrdSelection.Range, "Adres" wrdSelection.TypeParagraph wrdMergeFields.Add wrdSelection.Range, "Kod pocztowy"   InsertLines 2 ' Wyrównuje wiersz do prawej i wstawia pole daty' z bieżącą datą. wrdSelection.ParagraphFormat.Alignment = _    wdAlignParagraphRight wrdSelection.InsertDateTime _    DateTimeFormat:="dddd, MMMM dd, yyyy", _    InsertAsField:=False     InsertLines 2 ' Wyrównuje resztę dokumentu. wrdSelection.ParagraphFormat.Alignment = _    wdAlignParagraphJustify  wrdSelection.TypeText "Szanowny Panie" wrdMergeFields.Add wrdSelection.Range, "/Szanowna Pani" wrdSelection.TypeText "," InsertLines 2  ' Tworzy ciąg i wstawia go do dokumentu. StrToAdd = "Dziękujemy za prośbę o plan zajęć na następny " & _   "semestr na Wydziale Inżynierii Elektrycznej. " & _   "Do tego listu dołączamy broszurę zawierającą " & _   "spis zajęć w następnym " & _   "semestrze na naszym Uniwersytecie. " & _   "W następnym semestrze na Wydziale Inżynierii Elektrycznej " & _   "będzie kilka nowych wykładów. " & _   "Wymieniamy je poniżej." wrdSelection.TypeText StrToAdd  InsertLines 2  ' Wstawia tabelę z 9 wierszami i 4 kolumnami. wrdDoc.Tables.Add wrdSelection.Range, NumRows:=9, _    NumColumns:=4 With wrdDoc.Tables(1)  ' Ustawia szerokość kolumn.  .Columns(1).SetWidth 51, wdAdjustNone  .Columns(2).SetWidth 170, wdAdjustNone  .Columns(3).SetWidth 100, wdAdjustNone  .Columns(4).SetWidth 111, wdAdjustNone  ' Ustawia cieniowanie pierwszego wiersza na jasnoszare.  .Rows(1).Cells.Shading.BackgroundPatternColorIndex = _    wdGray25  ' Pogrubia pierwszy wiersz.  .Rows(1).Range.Bold = True  ' Wyśrodkowuje tekst w komórce (1,1).  .Cell(1, 1).Range.Paragraphs.Alignment = wdAlignParagraphCenter    ' Wypełnia danymi każdy wiersz tabeli.  FillRow wrdDoc, 1, "Numer wykładu", "Nazwa wykładu", "Godziny", _    "Wykładowca"  FillRow wrdDoc, 2, "EE220", "Wstęp do elektroniki II", _    "1:00-2:00 M,W,F", "Dr Mochnacki"  FillRow wrdDoc, 3, "EE230", "Teoria pola elektromagnetycznego I", _    "10:00-11:30 T,T", "Dr Lesiak"  FillRow wrdDoc, 4, "EE300", "Systemy ze sprzężeniem zwrotnym", _    "9:00-10:00 M,W,F", "Dr Jarocki"  FillRow wrdDoc, 5, "EE325", "Zaawansowane projektowanie cyfrowe", _    "9:00-10:30 T,T", "Dr Dumicz"  FillRow wrdDoc, 6, "EE350", "Zaawansowane systemy komunikacyjne", _    "9:00-10:30 T,T", "Dr Marczak"  FillRow wrdDoc, 7, "EE400", "Zaawansowana teoria mikrofal", _    "1:00-2:30 T,T", "Dr Stępień"  FillRow wrdDoc, 8, "EE450", "Teoria plazmy", _    "1:00-2:00 M,W,F", "Dr Janik"  FillRow wrdDoc, 9, "EE500", "Podstawy projektowania układów VLSI", _    "3:00-4:00 M,W,F", "Dr Borowik" End With  ' Przechodzi do końca dokumentu. wrdApp.Selection.GoTo wdGoToLine, wdGoToLast InsertLines 2  ' Tworzy ciąg i wstawia go do dokumentu. StrToAdd = "Dodatkowe informacje dotyczące " & _       "Wydziału Inżynierii Elektrycznej można " & _       "znaleźć w witrynie sieci Web pod adresem " wrdSelection.TypeText StrToAdd ' Wstawia hiperłącze do strony sieci Web. wrdSelection.Hyperlinks.Add Anchor:=wrdSelection.Range, _   Address:="http://www.ee.pw.edu.pl/" ' Tworzy ciąg i wstawia go do dokumentu. StrToAdd = ". Dziękujemy za zainteresowanie wykładami " & _       "na Wydziale Inżynierii Elektrycznej " & _       "Jeżeli ma Pan/Pani inne pytania, " & _       "prosimy o skontaktowanie się z numerem " & _       "555-1212." & vbCr & vbCr & _       "Z poważaniem" & vbCr & vbCr & _       "Irena Grabowska" & vbCr & _       "Wydział Inżynierii Elektrycznej" & vbCr wrdSelection.TypeText StrToAdd  ' Wykonuje korespondencję seryjną. wrdMailMerge.Destination = wdSendToNewDocument wrdMailMerge.Execute False ' Zamyka oryginalny formularz dokumentu. wrdDoc.Saved = True wrdDoc.Close False ' Powiadamia użytkownika o zakończeniu. MsgBox "Mail Merge Complete.", vbMsgBoxSetForeground ' Zwalnia odwołania. Set wrdSelection = Nothing Set wrdMailMerge = Nothing Set wrdMergeFields = Nothing Set wrdDoc = Nothing Set wrdApp = Nothing ' Czyści plik tymczasowy. Kill "C:\DataDoc.doc"End SubPublic Sub InsertLines(LineNum As Integer) Dim iCount As Integer' Wstawia puste wiersze w liczbie LineNum. For iCount = 1 To LineNum  wrdApp.Selection.TypeParagraph Next iCountEnd SubPublic Sub FillRow(Doc As Word.Document, Row As Integer, _          Text1 As String, Text2 As String, _          Text3 As String, Text4 As String)           With Doc.Tables(1)  ' Wstawia dane do określonej komórki.  .Cell(Row, 1).Range.InsertAfter Text1  .Cell(Row, 2).Range.InsertAfter Text2  .Cell(Row, 3).Range.InsertAfter Text3  .Cell(Row, 4).Range.InsertAfter Text4 End WithEnd SubPublic Sub CreateMailMergeDataFile() Dim wrdDataDoc As Word.Document Dim iCount As Integer ' Tworzy źródło danych w pliku C:\DataDoc.doc, który zawiera dane pól. wrdDoc.MailMerge.CreateDataSource Name:="C:\DataDoc.doc", _    HeaderRecord:="FirstName, LastName, Address, CityStateZip"' Otwiera plik w celu wstawienia danych. Set wrdDataDoc = wrdApp.Documents.Open("C:\DataDoc.doc") For iCount = 1 To 2  wrdDataDoc.Tables(1).Rows.Add Next iCount' Wypełnia dane. FillRow wrdDataDoc, 2, "Marcin", "Flisak", _    "ul. Różana 83 m. 99", "87-100 Toruń" FillRow wrdDataDoc, 3, "Jan", "Kocoń", _    "ul. Żniwna 142", "09-400 Płock" FillRow wrdDataDoc, 4, "Karol", "Woszczak", _    "ul. Cyrkowa 4", "00-842 Warszawa" ' Zapisuje i zamyka plik. wrdDataDoc.Save wrdDataDoc.Close FalseEnd Sub					
 7. Naciśnij klawisz F5 i kliknij przycisk, aby uruchomić przykład.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących automatyzacji pakietu Office, odwiedź witrynę pomocy technicznej Microsoft Office Development Support Center pod adresem:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 220607 — ostatni przegląd: 02/12/2004 12:21:00 — zmiana: 5.0

 • Microsoft Visual Basic 6.0 Learning Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 97 Standard Edition
 • kbhowto kbautomation KB220607
Opinia