Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak korzystać z automatycznego adresowania TCP/IP bez serwera DHCP

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Ważne Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Streszczenie
W tym artykule opisano, jak korzystać z automatycznego adresowania TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) w sieci, w której nie ma serwera DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). W wersjach systemów operacyjnych wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” tego artykułu uwzględniono funkcję zwaną automatycznym adresowaniem prywatnym IP (APIPA, Automatic Private IP Addressing). Korzystając z tej funkcji, komputer z systemem Windows może przypisać do siebie adres IP wówczas, gdy serwer DHCP jest niedostępny lub nie istnieje w sieci. Ta funkcja ułatwia konfigurowanie i obsługę niewielkiej sieci lokalnej (LAN, Local Area Network), w której jest używany protokół TCP/IP.
Więcej informacji
Ostrzeżenie Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Można modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.

Komputer z systemem Windows skonfigurowany do używania protokołu DHCP może automatycznie przypisać do siebie adres IP, jeżeli serwer DHCP jest niedostępny. Na przykład taka sytuacja może wystąpić w sieci bez serwera DHCP lub w sieci, w której serwer DHCP został tymczasowo wyłączony w celu wykonania prac konserwacyjnych.

Urząd IANA (Internet Assigned Numbers Authority) zarezerwował zakres adresów 169.254.0.0–169.254.255.255 dla automatycznego adresowania prywatnego IP. Dzięki temu funkcja APIPA zapewnia adres, który nie powoduje konfliktu z adresami związanymi z obsługą routingu.

Po przypisaniu adresu IP do karty sieciowej komputer może używać protokołu TCP/IP do komunikowania się z innym komputerem podłączonym do tej samej sieci LAN i skonfigurowanym do korzystania z funkcji APIPA lub komputerem, dla którego ręcznie skonfigurowano adres IP 169.254.x.y (gdzie x.y jest unikatowym identyfikatorem klienta) z maską podsieci 255.255.0.0. Należy zauważyć, że ten komputer nie może komunikować się z komputerami w innych podsieciach lub komputerami, które nie korzystają z automatycznego adresowania prywatnego IP. Automatyczne adresowanie prywatne IP jest domyślnie włączone.

Konieczne może być wyłączenie tej funkcji w następujących okolicznościach:

— W sieci są używane routery.

— Sieć jest podłączona do Internetu bez translacji adresów sieciowych (NAT) lub serwera proxy.

Jeśli nie wyłączono obsługi komunikatów związanych z protokołem DHCP, komunikaty te umożliwiają powiadamianie użytkownika o przełączeniu między adresowaniem DHCP a automatycznym adresowaniem prywatnym IP. Jeśli obsługa komunikatów związanych z protokołem DHCP zostanie przypadkowo wyłączona, można ją włączyć ponownie, zmieniając wartość PopupFlag z 00 na 01 w następującym kluczu rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\DHCP


Należy zauważyć, że wprowadzone zmiany zostaną uwzględnione dopiero po ponownym uruchomieniu komputera. Korzystając z narzędzia Winipcfg w systemach Windows Millennium Edition, Windows 98 lub Windows 98 Second Edition, można również ustalić, czy dany komputer korzysta z funkcji APIPA.
Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie „winipcfg” (bez cudzysłowów), a następnie kliknij przycisk OK. Kliknij przycisk Więcej informacji. Jeśli w polu automatycznej konfiguracji adresu IP (IP Autoconfiguration Address) jest wyświetlony adres IP z zakresi 169.254.x.x, oznacza to, że funkcja automatycznego adresowania prywatnego IP jest włączona. Jeśli istnieje pole adresu IP (IP Address), oznacza to, że funkcja automatycznego adresowania prywatnego IP nie jest włączona.
W systemach Windows 2000, Windows XP lub Windows Server 2003 można ustalić, czy dany komputer korzysta z funkcji APIPA, przy użyciu polecenia IPconfig w wierszu polecenia:

Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz „cmd” (bez cudzysłowów), a następnie kliknij przycisk OK, aby otworzyć okno wiersza polecenia systemu MD-DOS. Wpisz polecenie „ipconfig /all” (bez cudzysłowów), a następnie naciśnij klawisz ENTER. Jeśli w wierszu „Autoconfiguration Enabled” (Konfiguracja automatyczna włączona) jest widoczny tekst „Yes” (Tak), a w wierszu „Autoconfiguration IP Address” (Adres IP konfiguracji automatycznej) jest widoczny adres 169.254.x.y (gdzie x.y jest unikatowym identyfikatorem klienta), oznacza to, że komputer korzysta z funkcji APIPA. Jeśli w wierszu „Autoconfiguration Enabled” (Konfiguracja automatyczna włączona) jest widoczny tekst „No” (Nie), oznacza to, że komputer nie korzysta z funkcji APIPA.
Można wyłączyć automatyczne adresowanie prywatne IP, korzystając z jednej z następujących metod.

Można ręcznie skonfigurować informacje związane z protokołem TCP/IP. Powoduje to całkowite wyłączenie obsługi adresowania DHCP. Można wyłączyć automatyczne adresowanie prywatne IP (ale nie DHCP), korzystając z jednej z następujących metod. Aby wykonać to zadanie, można dodać wpis rejestru „IPAutoconfigurationEnabled” typu DWORD z wartością 0x0 do następującego klucza rejestru dla systemu Windows Millennium Edition, Windows98 lub Windows 98 Wydanie drugie:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\DHCP
W przypadku systemów Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003, funkcję APIPA można wyłączyć, dodając wpis rejestru „IPAutoconfigurationEnabled” typu DWORD z wartością 0x0 do następującego klucza rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\<Adapter GUID>
Uwaga Podklucz identyfikatora GUID karty (Adapter GUID) jest unikatowym identyfikatorem globalnym (GUID) karty LAN danego komputera.

Określenie wartości 1 dla wpisu IPAutoconfigurationEnabled typu DWORD powoduje włączenie funkcji APIPA (stan domyślny w przypadku pominięcia tej wartości w rejestrze).

Przykłady użytecznego zastosowania funkcji APIPA

Przykład 1. Brak poprzedniego adresu IP i brak serwera DHCP

Podczas inicjowania komputera z systemem Windows (skonfigurowanego do obsługi protokołu DHCP) są emitowane co najmniej trzy komunikaty związane z „wykrywaniem” (discover). Jeśli serwer DHCP nie odpowiada po emisji kilku komunikatów związanych z wykrywaniem, komputer z systemem Windows przypisuje do siebie adres klasy B (APIPA). Następnie komputer z systemem Windows wyświetla komunikat o błędzie, przeznaczony dla użytkownika komputera (pod warunkiem, że adres IP nie był w przeszłości przypisywany do danego komputera przez serwer DHCP). Następnie komputer z systemem Windows wysyła komunikat Discover co trzy minuty, usiłując nawiązać komunikację z serwerem DHCP.

Przykład 2. Poprzedni adres IP i brak serwera DHCP

Jeżeli komputer ustali, że serwer DHCP jest niedostępny, podejmuje próbę skontaktowania się z bramą domyślną. Jeśli brama domyślna odpowiada, komputer z systemem Windows zachowuje poprzednio wydzierżawiony adres IP. Jeśli jednak komputer nie odbierze odpowiedzi od bramy domyślnej lub żadne bramy nie są przypisane, komputer przypisuje do siebie adres IP przy użyciu funkcji automatycznego adresowania prywatnego IP. Na ekranie użytkownika jest wyświetlany komunikat o błędzie i co 3 minuty są przesyłane komunikaty związane z wykrywaniem. Po przełączeniu serwera DHCP do trybu online, generowany jest komunikat informujący o ponownym ustanowieniu komunikacji z serwerem DHCP.

Przykład 3. Wygaśnięcie dzierżawy i brak serwera DHCP

Komputer z systemem Windows usiłuje ponownie ustanowić dzierżawę adresu IP. Jeśli komputer z systemem Windows nie odnajdzie serwera DCHP, przypisuje do siebie adres IP po wygenerowaniu komunikatu o błędzie. Następnie komputer emituje cztery komunikaty związane z wykrywaniem i co 5 minut powtarza całą procedurę, aż serwer DHCP zostanie przełączony w tryb online. Następnie generowany jest komunikat informujący o ponownym ustanowieniu komunikacji z serwerem DHCP.
autonet
Właściwości

Identyfikator artykułu: 220874 — ostatni przegląd: 03/23/2007 16:28:41 — zmiana: 5.4

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition

  • kbhowto kbnetwork KB220874
Opinia