Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Podczas próby wyświetlenia witryny sieci Web za pomocą programu Windows Internet Explorer 8 lub Windows Internet Explorer 7 występuje błąd: „Program Internet Explorer nie może wyświetlić witryny sieci Web”.

Symptomy
Podczas próby uzyskania dostępu do witryny sieci Web za pomocą programu Windows Internet Explorer 8 lub Windows Internet Explorer 7 w przeglądarce może zostać wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:

Program Internet Explorer nie może wyświetlić witryny sieci Web.

Ten problem może wystąpić, jeśli w odwiedzanej witrynie sieci Web jest używany zarówno protokół internetowy IPv4, jak i IPv6.
Przyczyna
Jeśli podczas próby połączenia się z serwerem sieci Web program Internet Explorer otrzyma z serwera DNS listę z wieloma adresami IP, będzie próbował nawiązać połączenie TCP przy użyciu tych adresów IP w kolejności, w jakiej zostały one odebrane. Gdy połączenie TCP zostanie pomyślnie ustanowione, program Internet Explorer będzie wysyłał żądania HTTP na dany adres IP.

Domyślnie program Internet Explorer podejmuje próbę nawiązania połączenia TCP tylko przy użyciu pierwszych pięciu adresów IP zwróconych przez serwer DNS. Jeśli nie można połączyć się z żadnym z tych pięciu adresów IP, może wystąpić problem opisany w sekcji Symptomy.


Rozwiązanie
Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby ręcznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, kliknij przycisk Pobierz. W oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij przycisk Uruchom lub Otwórz, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze łatwej poprawki.
  • To rozwiązanie w postaci łatwej poprawki ustawia dla pozycji ConnectRetries wartość 10 na potrzeby pierwszego użycia.
  • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
  • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci łatwej poprawki na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Łatwa poprawka 50672

Aby rozwiązać ten problem, należy dodać do rejestru poniższy klucz rejestru w celu dostosowania liczby prób nawiązania połączenia podejmowanych przez program Internet Explorer.

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows


Uwaga Zmodyfikowanie tych wartości ma wpływ na liczbę prób nawiązania połączenia podejmowanych przez wszystkie aplikacje korzystające z pliku WinInet.dll.

1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz ciąg regedit w polu tekstowym Wyszukaj programy i pliki.

2. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe funkcji Kontrola konta użytkownika z monitem, kliknij przycisk Tak.

3. W lewym okienku okna Edytor rejestru przejdź do jednego z następujących kluczy rejestru:


Komputery z procesorami x86:

Aby zmienić liczbę prób nawiązania połączenia na poziomie komputera:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Aby zmienić liczbę prób nawiązania połączenia dla danego użytkownika:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Komputery z procesorami x64:

Aby zmienić liczbę prób nawiązania połączenia przez program Internet Explorer w wersji 32-bitowej na poziomie komputera:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Aby zmienić liczbę prób nawiązania połączenia przez program Internet Explorer w wersji 32-bitowej dla danego użytkownika:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Aby zmienić liczbę prób nawiązania połączenia przez program Internet Explorer w wersji 64-bitowej na poziomie komputera:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Aby zmienić liczbę prób nawiązania połączenia przez program Internet Explorer w wersji 64-bitowej dla danego użytkownika:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

4. Kliknij prawym przyciskiem myszy klucz Internet Settings, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD (32-bitowa).

5. W polu Nowa wartość wpisz ciąg ConnectRetries, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

6. Kliknij pozycję ConnectRetries, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.

7. W obszarze System kliknij opcję Dziesiętny. W polu Dane wartości wpisz wartość 10, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga W niektórych środowiskach sieciowych ustawienie wartości 10 może nie dać zamierzonego efektu. W takiej sytuacji należy zwiększać wartość, aż błąd przestanie występować.

8. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, aby zakończyć pracę Edytora rejestru.

9. Aby zastosować zmianę, uruchom ponownie program Internet Explorer.


Ważne W zależności od środowiska sieciowego ustawienie dużej wartości dla wpisu ConnectRetries może mieć negatywny wpływ na wydajność.

Czy problem został rozwiązany?

Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
Więcej informacji
Aby obejść ten problem, należy odświeżyć stronę sieci Web w programie Internet Explorer.

Jeśli czynności opisane w tym artykule nie ułatwiły rozwiązania problemu, zobacz opis dodatkowych czynności w następującym artykule z bazy wiedzy:

956196 Podczas otwierania witryny internetowej w programie Internet Explorer pojawia się komunikat o błędzie „Program Internet Explorer nie może wyświetlić witryny sieci Web”


Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2293762 — ostatni przegląd: 01/29/2016 17:10:00 — zmiana: 4.0

Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 8

  • kbfixme kbmsifixme KB2293762
Opinia