Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak używać ustawień zasad grupy w celu kontrolowania drukarek w usłudze Active Directory

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Streszczenie
Ustawienia usługi Active Directory związane z drukarkami można włączać lub wyłączać za pomocą ustawień zasad grupy. Wszystkie ustawienia zasad grupy są zawarte w obiektach zasad grupy, które są skojarzone z kontenerami usługi Active Directory (lokacje, jednostki organizacyjne i domeny). Struktura taka maksymalizuje i rozszerza zakres usługi Active Directory.

W tym artykule opisano zasady związane z zarządzaniem drukarkami oraz sposób ich włączania lub wyłączania za pomocą edytora lokalnych zasad grupy. 
Więcej informacji
Są dwa typy konfiguracji, które można ustawić dla drukarek w ramach ustawień zasad grupy: 
 • Konfiguracja komputera 
 • Konfiguracja użytkownika 

Konfigurowanie ustawień związanych z drukarkami dla komputerów w usłudze Active Directory

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 2. Kliknij kontener usługi Active Directory, którym chcesz zarządzać (jednostkę organizacyjną lub domenę). Kliknij prawym przyciskiem myszy ten kontener, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Zasady grupy, a następnie kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć zasadę grupy „Nowa”.
 4. W Edytorze lokalnych zasad grupy rozwiń następujące foldery:
  • Konfiguracja komputera
  • Szablony administracyjne
  • Drukarki
W folderze Konfiguracja komputera można włączyć następujące ustawienia:
 • Zezwolenie na publikowanie drukarek:Włącza lub wyłącza publikowanie drukarek w katalogu.
 • Zezwolenie programowi Print Spooler na akceptowanie połączeń klientów:Umożliwia kontrolę nad akceptowaniem przez program połączeń klientów. Gdy zasada ta nie jest skonfigurowana, program nie będzie akceptować połączeń klientów do czasu aż użytkownik udostępni lokalną drukarkę i otworzy kolejkę drukowania dla połączenia z drukarką.W takim układzie program zacznie akceptować połączenia klientów automatycznie.
 • Zezwolenie na usuwanie opublikowanych drukarek:Określa, czy kontroler domeny może usuwać (tzn. kasować z Active Directory) drukarki publikowane przez ten komputer. W wariancie podstawowym usuwanie przez kontrolera domeny powoduje usunięcie drukarek z Active Directory jeśli komputer, który je publikuje, nie odpowiada na żądania kontaktu.Z chwilą restartu komputera publikującego drukarki, wszelkie wykasowane drukarki zostają automatycznie opublikowane ponownie.
 • Automatycznie publikuj nowe drukarki w usłudze Active Directory: Opcja ta jest domyślnie włączona.Ustawienie to można wyłączyć, aby w katalogu były umieszczane tylko wybrane drukarki udostępnione.
 • Sprawdzanie stanu publikowanych: Ta zasada służy do sprawdzania, czy publikowane drukarki są publikowane w usłudze Active Directory.Domyślnie stan publikowanych drukarek nie jest sprawdzany.
 • Niestandardowe adresy URL obsługi w lewym okienku folderu Drukarki:Ta zasada umożliwia administratorom dodanie dostosowanych adresów URL pomocy technicznej dla serwera. Jeśli ta zasada nie zostaje wybrana, okienko nawigacji w folderze Drukarki wyświetla adres URL dla wybranej drukarki, a także adres URL pomocy technicznej sprzedawcy, jeśli jest on dostępny. Jeśli ta zasada jest wybrana i jest podany dostosowany adres URL pomocy technicznej, dwa uprzednio wspomniane adresy URL pomocy technicznej są zastępowane przez dostosowany adres URL. Domyślnie nie jest ona wybrana.(tzn. brak adresu URL pomocy technicznej).
 • Lokalizacja komputera:Określa kryteria lokalizacji domyślnej używane przy wyszukiwaniu drukarek. Ta zasada jest składnikiem funkcji śledzenia lokalizacji drukarek systemu Windows. Aby używać tej zasady, należy włączyć śledzenie lokalizacji przez włączenie ustawienia Wypełnij wstępnie tekst lokalizacji wyszukiwania drukarek. Jeśli jest włączone śledzenie lokalizacji, system używa określonej lokalizacji jako kryterium, gdy użytkownik wyszukuje drukarki.Wprowadzona tu wartość zastępuje rzeczywistą lokalizację komputera przeprowadzającego wyszukiwanie.

  Należy wprowadzić lokalizację komputera użytkownika. Gdy użytkownik szuka drukarki, system używa określonej lokalizacji (i innych kryteriów wyszukiwania) w celu znalezienia pobliskiej drukarki. Tej zasady można również użyć, aby kierować użytkowników do określonej drukarki lub grupy drukarek, których powinni używać.
 • Interwał oczyszczania katalogów: Interwał oczyszczania określa, co jaki czas usługa oczyszczania sprawdza, czy nie ma osieroconych obiektów PrintQueue.Usługa oczyszczania odczytuje wartość interwału oczyszczania co godzinę.
 • Ponawianie prób oczyszczenia katalogu: Ustawia liczbę prób skontaktowania się z serwerem wydruku przez usługę oczyszczania kolejki PrintQueue zanim usunie ona osierocony obiekt PrintQueue.
 • Priorytet oczyszczania katalogów: Ustawia priorytet wątku oczyszczającego. Wątek oczyszczający jest uruchamiany wyłącznie na kontrolerach domeny i jest odpowiedzialny za usunięcie z katalogu przestarzałych drukarek. Prawidłowe wartości to -2, -1, 0, 1 i 2; które odpowiadają zakresowi od THREAD_PRIORITY_LOWEST (najniższy priorytet wątku) do THREAD_PRIORITY_HIGHEST (najwyższy priorytet wątku).Wartość domyślna to 0.
 • Brak zgody na instalację drukarek ze sterownikami trybu jądra: Określa, czy drukarki stosujące sterowniki trybu jądra można zainstalować na komputerze lokalnym. Sterowniki trybu jądra mają dostęp do pamięci systemowej.W związku z tym, źle napisane sterowniki trybu jądra mogą być przyczyną błędów.
 • Ponawianie prób oczyszczenia katalogu: Określa, czy rejestrować zdarzenia gdy usługa oczyszczania na kontrolerze domeny próbuje skontaktować się z komputerem przed usunięciem jego drukarek.

  Usługa oczyszczania okresowo kontaktuje się z komputerami, które mają opublikowane drukarki w celu weryfikacji, czy drukarki są wciąż gotowe do użycia.
  Jeśli komputer nie odpowie przy próbie kontaktu, próba jest ponawiana przez określoną ilość razy, w określonych odstępach czasowych. Funkcja Ponawianie prób oczyszczenia katalogu określa liczbę ponownych prób. Wartość domyślna to dwie ponowne próby. Funkcja Interwał oczyszczania katalogów określa odstęp czasowy między ponownymi próbami. Wartość domyślna to osiem godzin. Jeśli komputer nie odpowie przy ostatniej próbie kontaktu, drukarki zostaną usunięte z katalogu.
 • Wypełnianie wstępne tekstu lokalizacji wyszukiwania drukarek: Włącza funkcję obsługi śledzenia lokalizacji fizycznej drukarek systemu Windows.

  Śledzenie lokalizacji pozwala na zaprojektowanie schematu lokalizacji dla przedsiębiorstwa oraz przypisanie komputerów i drukarek do lokalizacji w tym schemacie. Śledzenie lokalizacji zastępuje standardową metodę stosowaną w celu lokalizowania oraz przypisywania komputerów i drukarek. Standardowa metoda wykorzystuje adres IP drukarki i maskę podsieci do określenia jej lokalizacji fizycznej oraz odległości od komputerów. Włączenie tej funkcji pozwoli użytkownikom na przeglądanie drukarek według lokalizacji bez poznania tejże lokalizacji, jak również schematu nazewnictwa lokalizacji.

  Włączenie śledzenia lokalizacji dodaje przycisk Wyszukaj w zakładce kreatora dodawania drukarek Nazwa drukarki i lokalizacja dzielona oraz w pasku Ogólne w oknie dialogowym Właściwości drukarki. Domyślnie, w przypadku włączenia zasady Lokalizacja komputera, lokalizacja domyślna pojawia się w polu Lokalizacja.
 • Przeglądanie drukarek: W przypadku włączenia tego ustawienia podsystem drukowania ogłasza drukarki udostępnione, umożliwiając ich przeglądanie. Aby podsystem drukowania nie dodawał drukarek udostępnionych do listy przeglądania, należy wyłączyć to ustawienie.Jeśli to ustawienie nie zostanie skonfigurowane, drukarki udostępnione nie są dodawane do listy przeglądania, o ile usługa katalogowa jest dostępna, ale są dodawane, gdy jest ona niedostępna.
 • Oczyszczanie drukarek, które nie są automatycznie publikowane ponownie: To ustawienie określa, czy drukarki mogą być usuwane z katalogu. Najlepiej jest pozostawić to ustawienie nieskonfigurowane. Jednakże, jeśli się okaże, że drukarki są usuwane nawet wtedy, gdy komputer, z którego są publikowane, działa i znajduje się w sieci, włączenie tej zasady uniemożliwia usłudze oczyszczania usunięcie opublikowanych drukarek podczas przestoju sieci lub w sytuacjach, gdy są używane łącza telefoniczne, które działają tylko sporadycznie.Aby zapobiec usuwaniu drukarek z usługi Active Directory, należy włączyć tę zasadę i pozostawić domyślne zaznaczenie opcji Nigdy na liście Usuń drukarki niepublikowane ponownie.
 • Drukowanie oparte na sieci Web: Ta zasada umożliwia administratorom całkowite wyłączenie drukowania internetowego. W przypadku wybrania tej zasady żadna z drukarek udostępnionych na serwerze nie jest publikowana w sieci Web i żadna z nich nie przyjmuje zadań przychodzących od innych klientów korzystających z protokołu HTTP.Domyślnie nie jest ona wybrana.

Nowe zasady grupy w systemie Windows Server 2008 R2


 1. W kontrolerze domeny kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij opcję Zarządzanie zasadami grupy. Bądź też kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz GPMC.MSC, a następnie naciśnij klawisz Enter
 2. Rozwiń drzewko, a następnie domeny. 
 3. W swojej domenie wybierz lokalizację w której chcesz utworzyć zasadę. 
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy lokalizację, a następnie wybierz Utwórz i połącz w tej domenie nowy obiekt zasad grupy (GPO).
 5. Nadaj nazwę obiektowi zasad grupy (GPO), a następnie kliknij przycisk OK. Kliknij prawym przyciskiem myszy nowo utworzony obiekt zasad grupy, a następnie kliknij polecenie Edytuj. Otworzy się edytor zarządzania zasadami grupy. 
 6. W edytorze zarządzania zasadami grupy rozwiń następujące foldery:
  • Konfiguracja komputera 
  • Policies (zasady) 
  • Szablony administracyjne 
  • Panel sterowania 
  • Drukarki


W folderze Konfiguracja komputera można włączyć następujące ustawienia dodatkowe:
 • Kreator dodawania drukarki — Strona skanowania sieci (Sieć zarządzana):Zasada ta określa maksymalną liczbę drukarek (każdego rodzaju), które kreator dodawania drukarek wyświetli na komputerze na sieci zarządzanej gdy komputer ten jest w stanie połączyć się z kontrolerem domeny (np. z laptopem ze wspólnej domeny w ramach sieci firmowej). 
 • Kreator dodawania drukarki — Strona skanowania sieci (Sieć niezarządzana): Zasada ta określa maksymalną liczbę drukarek (każdego rodzaju), które kreator dodawania drukarek wyświetli na komputerze na sieci niezarządzanej gdy komputer ten nie jest w stanie połączyć się z kontrolerem domeny (np. z laptopem ze wspólnej domeny w ramach sieci firmowej). 
 • Każdorazowa obsługa zadań drukowania na serwerze: W przypadku drukowania przez serwer, określa się, czy program buforujący u klienta będzie przetwarzać zadania drukowania sam, czy też będzie przekazywać je na serwer, gdzie zostaną one przetworzone.To ustawienie zasady wpływa jedynie na drukowanie do serwera systemu Windows.
 • Wprowadzenie sterowników drukowania w procesach izolowanych: To ustawienie zasady określa, czy program buforujący drukowanie wprowadzi sterowniki drukowania w procesie izolowanym czy odrębnym.W przypadku załadowania sterowników drukowania w procesie izolowanym (lub procesach izolowanych), błąd sterownika drukowania nie spowoduje błędu programu buforującego drukowanie.
 • Rozwinięcie połączenia Point and Print w celu wyszukania aktualizacji systemu Windows:To ustawienie zasady pozwala na decydowanie, gdzie komputery klienta będą szukać sterowników Point and Print. W przypadku włączenia tego ustawienia zasady, komputer klienta będzie nadal wyszukiwać kompatybilne sterowniki Point and Print z pakietu Windows Update jeśli nie będzie w stanie znaleźć kompatybilnego sterownika z zasobach lokalnych i na serwerze.
 • Korzystanie wyłącznie z pakietu Point and Print: Ta zasada pozwala komputerom klientów na korzystanie wyłącznie z pakietu Point and Print. W przypadku włączenia tego ustawienia, użytkownicy będą mogli korzystać z funkcji Point and Print wyłącznie w odniesieniu do drukarek korzystających ze sterowników dostosowanych do pakietów.W przypadku korzystania z pakietu Point and Print, komputery klienta będą sprawdzać sygnatury wszystkich sterowników pobieranych z serwerów drukowania. 
 • Zastąpienie ustawienia kompatybilności sterownika drukowania zgłaszanego przez sterownik drukowania: To ustawienie zasady określa, czy program buforujący drukowanie zastąpi kompatybilność izolacji sterownika zgłaszaną przez sterownik drukowania.Umożliwia to działanie sterowników drukowania w izolowanym procesie nawet jeśli sterownik nie zgłasza kompatybilności.

  Jeśli to ustawienie zasady jest włączone, program buforujący drukowanie będzie ignorować wartość flagową kompatybilności izolacji sterownika zgłaszaną przez sterownik drukowania. 
 • Pakiet Point and Print — Zatwierdzone serwery:Ogranicza pakiet Point and Print do zatwierdzonych serwerów. To ustawienie zasady ogranicza połączenia pakietu Point and Print do zatwierdzonych serwerów.To ustawienie odnosi się wyłącznie do połączeń pakietu Point and Print i jest całkowicie niezależne od zasady „Ograniczenia Point and Print”, która reguluje działanie połączeń Point and Print spoza pakietu.

  Klienci używający systemu Windows Vista lub późniejszych wersji systemu Windows będą podejmować próby ustanowienia połączenia Point and Print spoza pakietu za każdym razem gdy połączenie z obrębu pakietu nie powiedzie się. Obejmuje to próby blokowane na podstawie tej zasady. Administratorzy mogą być zmuszeni do ustawienia obu zasad tak, aby blokowały połączenia Point and Print z danym serwerem drukowania.

  W przypadku włączenia tego ustawienia, użytkownicy będą mogli korzystać z pakietu Point and Print wyłącznie w odniesieniu do serwerów drukowania zatwierdzonych przez administratora sieci. W przypadku korzystania z pakietu Point and Print, komputery klienta będą sprawdzać sygnatury wszystkich sterowników pobieranych z serwerów drukowania. 
 • Ograniczenia Point and Print: To ustawienie zasady steruje zachowaniem klienta Point and Print, w tym także powiadomieniami bezpieczeństwa dla komputerów z systemem Windows Vista.Ustawienie zasady odnosi się jedynie do klientów niebędących administratorami drukowania i wyłącznie do komputerów należących do domeny.

  Jeśli ustawienie zasady jest włączone, występują następujące warunki:
  • Klienci z systemem Windows XP i późniejszymi będą pobierać elementy sterownika druku jedynie z listy jasno określonych serwerów. Jeśli u klienta dostępny jest kompatybilny sterownik druku, ustanowione zostanie połączenie drukarki. Jeśli u klienta nie jest dostępny kompatybilny sterownik druku, nie zostanie ustanowione żadne połączenie. 
  • Klientów z systemem Windows Vista można skonfigurować w taki sposób, aby powiadomienia bezpieczeństwa i wiersze poleceń nie wyświetlały się gdy użytkownicy korzystają z Point and Print, bądź gdy sterowniki połączenia drukarki wymagają aktualizacji.

  Jeśli ustawienie zasady nie jest skonfigurowane, występują następujące warunki:
  • Komputery klienta z systemem Windows Vista mogą korzystać z funkcji Point and Print w odniesieniu do dowolnego serwera. 
  • Komputery z systemem Windows Vista będą wyświetlać komunikat ostrzegawczy i wiersz polecenia gdy użytkownicy będą tworzyć połączenia drukarek z dowolnym serwerem, korzystając z funkcji Point and Print. 
  • Komputery z systemem Windows Vista będą wyświetlać komunikat ostrzegawczy i wiersz polecenia gdy istniejący sterownik połączenia drukarki będzie wymagać aktualizacji. 
  • Komputery klientów z systemami Windows Server 2003 i Windows XP mogą tworzyć połączenia drukarek do dowolnych serwerów w swoim lesie przy wykorzystaniu funkcji Point and Print.

  Jeśli ustawienie zasady jest wyłączone, występują następujące warunki:
  • Komputery klienta z systemem Windows Vista mogą tworzyć połączenia drukarek z dowolnymi serwerami przy wykorzystaniu funkcji Point and Print. 
  • Komputery z systemem Windows Vista nie będą wyświetlać komunikatów ostrzegawczych i wierszy poleceń gdy użytkownicy będą tworzyć połączenia drukarek z dowolnym serwerem, korzystając z funkcji Point and Print. 
  • Komputery z systemem Windows Vista nie będą wyświetlać komunikatów ostrzegawczych i wierszy poleceń gdy istniejący sterownik połączenia drukarki będzie wymagać aktualizacji. 
  • Komputery klientów z systemami Windows Server 2003 i Windows XP mogą tworzyć połączenia drukarek do dowolnych serwerów przy wykorzystaniu funkcji Point and Print. 
  • Użytkownicy mogą korzystać z funkcji Point and Print wyłącznie w odniesieniu do komputerów w obrębie swojego lasu. Ustawienie to stosuje się wyłącznie do systemów Windows Server 2003 i Windows XP SP1 (i późniejszymi pakietami service pack).

  Aby uzyskać więcej informacji o programie Point and Print, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft: 

Konfigurowanie ustawień związanych z drukarkami dla użytkowników w usłudze Active Directory

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 2. Kliknij kontener usługi Active Directory, którym chcesz zarządzać (jednostkę organizacyjną lub domenę). Kliknij prawym przyciskiem myszy ten kontener, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć „nową” zasadę grupy.
 4. W Edytorze zasad grupy rozwiń następujące foldery: Konfiguracja użytkownika, Szablony administracyjne, Panel sterowania, i Drukarki.
W folderze Konfiguracja użytkownika można włączyć następujące ustawienia:
 • Wyłączenie usuwania drukarek:Uniemożliwia użytkownikom usuwanie drukarek lokalnych i sieciowych. Jeśli użytkownik próbuje usunąć drukarkę, na przykład za pomocą polecenia Usuń w narzędziu Drukarki w Panelu sterowania, system Windows wyświetla komunikat wyjaśniający, że ta czynność jest zabroniona z powodu zasady. Jednakże, ta zasada nie zapobiega uruchamianiu przez użytkowników programów w celu usunięcia drukarki.
 • Zapobieganie dodawaniu drukarek:Uniemożliwia użytkownikom stosowania znanych metod w celu dodawania drukarek lokalnych i sieciowych. Zasada ta usuwa Kreatora dodawania drukarki z menu Start i z folderu Drukarki w Panelu sterowania. Ponadto użytkownicy nie mogą dodawać drukarek przez przeciąganie ikony drukarki do folderu Drukarki. Jeśli próbują użyć tej metody, pojawia się komunikat wyjaśniający, że ta czynność jest zabroniona z powodu zasady.

  Ta zasada nie zapobiega używaniu przez użytkowników Kreatora dodawania/usuwania sprzętu w celu dodania drukarki. Nie zapobiega również uruchamianiu programów w celu dodania drukarki. Zastosowanie tej zasady nie powoduje usunięcia drukarek, które użytkownicy już dodali. Jeśli jednak użytkownicy nie dodali drukarki przed zastosowaniem tej zasady, nie mogą drukować.

  Należy zauważyć, że w celu ograniczenia korzystania z drukarek nie trzeba ustawiać żadnej zasady — można użyć uprawnień drukarek. W folderze Drukarki kliknij prawym przyciskiem myszy drukarkę, kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia.
 • Wyświetlaj stronę niskiego poziomu w Kreatorze dodawania drukarki: Pozwala użytkownikom na przeglądanie sieci w poszukiwaniu drukarek udostępnionych w Kreatorze dodawania drukarki. W przypadku włączenia tej zasady, gdy użytkownik kliknie ikonę Dodaj drukarkę sieciową bez wprowadzenia nazwy określonej drukarki, w kreatorze dodawania drukarki zostanie wyświetlona lista wszystkich drukarek udostępnionych w sieci i zostanie wyświetlony monit z prośbą o wybór drukarki. W przypadku wyłączenia tej zasady użytkownicy nie mogą przeglądać sieci.Zamiast tego, muszą wprowadzić nazwę drukarki.

  Ta zasada wpływa wyłącznie na Kreatora dodawania drukarki. Nie zapobiega ona używaniu przez użytkowników innych narzędzi do wyszukiwania drukarek sieciowych ani do łączenia się z drukarkami sieciowymi.
 • Domyślna ścieżka Active Directory przy wyszukiwaniu drukarek:Określa lokalizację usługi Active Directory, od której rozpoczyna się wyszukiwanie drukarek.

  Kreator dodawania drukarki daje użytkownikom opcję wyszukiwania drukarki udostępnionej w usłudze Active Directory. W przypadku włączenia tej zasady, wyszukiwanie rozpoczyna się w lokalizacji określonej w polu Ścieżka domyślna usługi Active Directory. W przeciwnym wypadku wyszukiwanie rozpoczyna się w katalogu głównym usługi Active Directory.

  Ta zasada zapewnia punkt początkowy wyszukiwania drukarek w usłudze Active Directory. Nie ogranicza ona wyszukiwania przeprowadzanego przez użytkownika w usłudze Active Directory.
 • Umożliwienie wyszukiwania drukarek internetowych:Dodaje ścieżkę do strony internetowej lub intranetowej do kreatora dodawania drukarki. 
  Tej zasady można używać w celu kierowania użytkowników do strony sieci Web, z której mogą instalować drukarki.

  W przypadku włączenia tej zasady i wprowadzenia adresu internetowego lub intranetowego w polu tekstowym, system Windows dodaje przycisk Przeglądaj do strony Lokalizowanie drukarki w kreatorze dodawania drukarki. Przycisk Przeglądaj pojawia się obok opcji Podłącz do drukarki w Internecie lub w intranecie firmy. Kliknięcie przez użytkownika przycisku Przeglądaj powoduje otwarcie przez system Windows przeglądarki internetowej i przejście pod określony adres w celu wyświetlenia dostępnych drukarek.

  Ta zasada ułatwia użytkownikom znajdowanie drukarek, które mogą dodawać.
Materiały referencyjne
Dodatkowe informacje o tych ustawieniach zasad można uzyskać, klikając kartę Wyjaśnienie dostępną dla każdego ustawienia zasad.
ipp AD A.D.
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 234270 — ostatni przegląd: 07/28/2016 14:04:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter

 • kbenv kbinfo kbprint KB234270
Opinia