Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Różnice między opcją Naprawa ręczna i Naprawa szybka w systemie Windows

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL238359
Streszczenie
W systemie Windows uwzględniono dwie opcje naprawy: Naprawa ręczna i Naprawa szybka.

Chcąc wyświetlić te opcje, należy wykonać rozruch systemu Windows z nośników instalacyjnych, nacisnąć klawisz R w celu rozpoczęcia naprawy, a następnie nacisnąć klawisz R, aby skorzystać z procesu naprawy awaryjnej. Po wykonaniu tych kroków będą dostępne następujące opcje:
  • Naprawa ręczna: Aby wybrać pozycję z listy opcji naprawy, naciśnij klawisz M.
  • Naprawa szybka: Aby skorzystać ze wszystkich opcji naprawy, naciśnij klawisz F.
Te dwie opcje naprawy oferują wykonanie odmiennych zadań przez proces naprawy.
Więcej informacji
WAŻNE: Przed wykonaniem naprawy ręcznej lub naprawy szybkiej na kontrolerze domeny należy dokładnie zapoznać się ze sposobem wykonywania kopii zapasowej bazy danych usługi Active Directory. Zastosowanie tych opcji na kontrolerze domeny systemu Windows 2000 Server pociąga za sobą ryzyko zastąpienia bazy danych usługi Active Directory w lokalizacji \WINNT\NTDS\ntds.dit.

Plik Ntds.dit zawiera usługę Active Directory z kontami użytkowników włącznie.

Naprawa ręczna

W przypadku naprawy ręcznej dostępne są następujące opcje:
[X] Sprawdź środowisko startowe[X] Sprawdź pliki systemowe Windows[X] Sprawdź sektor rozruchowy     Kontynuuj <wykonaj wybrane zadania>				

Sprawdź środowisko startowe

Ta opcja umożliwia sprawdzenie ścieżki ARC w pliku boot.ini w poszukiwaniu ścieżki do partycji rozruchowej systemu Windows i folderu %SystemRoot%. W tym celu używany jest plik Setup.log na awaryjnym dysku naprawczym i odczytywane są następujące wartości:
[Paths]
TargetDirectory = "\WINNT"
TargetDevice = "\Device\Harddisk1\Partition1"
SystemPartitionDirectory = "\"
SystemPartition = "\Device\Harddisk1\Partition1"
W przypadku braku pliku Boot.ini tworzony jest nowy plik z prawidłową ścieżką ARC. Jeżeli plik Boot.ini istnieje, ścieżka ARC jest sprawdzana i ewentualnie aktualizowana.

Sprawdź pliki systemowe Windows

Korzystając z tej opcji, można sprawdzić każdy plik na partycji systemowej/rozruchowej systemu Windows, czy są one prawidłowe i zgodne z oryginalnymi plikami, które były pierwotnie zainstalowane. Dotyczy to plików Ntldr, Ntdetect.com, Arcsetup.exe i Arcldr.exe używanych do rozruchu różnych komputerów. Opcjonalny plik Ntbootdd.sys nigdy nie jest sprawdzany. Proces naprawy wykonuje tę inspekcję, używając pliku Setup.log do sprawdzenia wartości cyklicznej kontroli nadmiarowości (CRC) dla każdego pliku. W przypadku braku lub uszkodzenia plików użytkownik jest monitowany o zastąpienie lub pominięcie tych plików. Jeżeli użytkownik wybierze opcję zastąpienia pliku, niezbędny jest instalacyjny dysk CD-ROM systemu Windows lub dysk sterownika OEM zawierający poprawne pliki.

Sprawdź sektor rozruchowy

Ta opcja umożliwia naprawę sektora rozruchowego aktywnej partycji systemowej i ponowne zainstalowanie funkcji modułu ładującego rozruchu. Jeżeli partycja korzysta z systemu plików FAT lub FAT32 i zawiera sektor rozruchowy niezgodny z systemem Windows, ta opcja naprawy powoduje również utworzenie nowego pliku Bootsect.dos, który będzie używany do rozruchu jednego z kilku systemów: MS-DOS, Microsoft Windows 95 lub Microsoft Windows 98, jeżeli te systemy operacyjne były uprzednio dostępne podczas rozruchu. Jeżeli użytkownik wybierze również opcję Sprawdź środowisko startowe i zostanie utworzony nowy plik Bootsect.dos, proces naprawy dodaje następujący wpis do pliku Boot.ini:
C:\ = "Microsoft Windows"
Należy zauważyć, że w przypadku naprawy ręcznej nie jest dostępna opcja naprawy plików rejestru systemu Windows.

Naprawa szybka

Po wybraniu opcji Naprawa szybka wykonywane są wszystkie naprawy uwzględnione w opcji Naprawa ręczna, jednak użytkownik nie jest monitowany o wybieranie poszczególnych opcji. Ponadto w przypadku opcji Naprawa szybka jest podejmowana próba załadowania poszczególnych plików rejestru systemu Windows (SAM, SECURITY, SYSTEM i SOFTWARE). Jeżeli plik rejestru jest uszkodzony lub nie może zostać załadowany, proces naprawy kopiuje brakujący lub uszkodzony plik rejestru z folderu SystemRoot\Repair do folderu SystemRoot\System32\Config.

Opcja Naprawa szybka umożliwia zastąpienie plików rejestru plikami z folderu SystemRoot\Repair, przywrócenie części konfiguracji systemu operacyjnego zgodnie ze stanem po zainstalowaniu systemu Windows po raz pierwszy. W takim wypadku konieczne jest przywrócenie ostatniego „stanu systemu” z kopii zapasowej lub ręczne skopiowanie nowszej wersji plików rejestru z folderu SystemRoot\Repair\Regback do folderu SystemRoot\System32\Config przy użyciu Konsoli odzyskiwania. Pliki znajdujące się w folderze Regback są zgodne ze stanem obowiązującym podczas ostatniego utworzenia awaryjnego dysku naprawczego i wybrania opcji wykonania kopii zapasowej plików rejestru w folderze Repair.

Informacje ogólne

Zarówno w przypadku opcji Naprawa ręczna, jak i opcji Naprawa szybka w pierwszej kolejności jest sprawdzany system plików partycji systemowej/rozruchowej. Jeżeli problemy z systemem plików zostaną wykryte i rozwiązane na tym etapie procesu naprawy, konieczne może być ponowne uruchomienie komputera i rozpoczęcie kolejnego procesu naprawy przed wykonaniem operacji naprawczych.

Żadna z opcji naprawy nie powoduje zastąpienia plików SystemRoot\System32\Config.nt lub Autoexec.nt. Te pliki znajdują się na awaryjnym dysku naprawczym, jednak nie są sprawdzane lub zastępowane podczas żadnych operacji naprawczych.

W przypadku komputerów, do których nie podłączono lokalnej stacji dysków CD-ROM (na przykład, jeżeli system Windows został zainstalowany przy użyciu Usług instalacji zdalnej RIS), pliki systemowe można naprawić przy użyciu jednej z metod opisanych w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
164471 Zastępowanie plików systemowych przy użyciu zmodyfikowanego awaryjnego dysku naprawczego
229716 Opis konsoli odzyskiwania systemu Windows 2000
quick erd c218 0xc0000218 0xc218
Właściwości

Identyfikator artykułu: 238359 — ostatni przegląd: 05/14/2008 08:59:24 — zmiana: 3.4

  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • kbinfo KB238359
Opinia
cript>