Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak zaplanować nienadzorowane tworzenie kopii zapasowych przy użyciu autonomicznej biblioteki taśm

Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL239892
Streszczenie
Program Kopia zapasowa systemu Windows 2000 (Ntbackup.exe) współpracuje z Menedżerem magazynu wymiennego, co pozwala na efektywne zarządzanie taśmami podczas sesji tworzenia kopii zapasowej. Jest to szczególnie przydatne w przypadku biblioteki taśm z kilkoma taśmami, ponieważ Menedżer magazynu wymiennego może automatycznie zmieniać taśmy, gdy monituje o to program do tworzenia zaplanowanej kopii zapasowej. Pozwala to na nienadzorowane tworzenie kopii zapasowych, ponieważ Menedżer magazynu ładuje właściwą taśmę i albo zastępuje dane na taśmie, albo dołącza nowe, na podstawie wybranej opcji kopii zapasowej.
Więcej informacji
Mając autonomiczną bibliotekę taśm (która wymaga ręcznego włożenia/wyjęcia nośnika), można zaplanować nocne tworzenie nienadzorowanych kopii zapasowych, pod warunkiem, że dane mieszczą się na jednej taśmie. Jeśli dane nie mieszczą się na jednej taśmie, tworzenie kopii zapasowej zostaje wstrzymane i pojawia się monit o włożenie nowego (przygotowanego) nośnika, niezależnie od tego, która z opisanych dalej metod jest używana. Istnieją dwie metody nienadzorowanego tworzenia kopii zapasowych:
 • Metoda zarządzana: Tę metodę możesz zastosować, jeśli chcesz zarządzać nośnikami. Gwarantuje ona, że w stacji taśm zawsze jest właściwa taśma, zanim taśma zostanie zapisana. Jest to metoda zalecana.
 • Metoda niezarządzana: W przypadku tej metody zapisywana jest taśma, która w danym momencie znajduje się w autonomicznej stacji taśm. Jest to metoda łatwiejsza do zaimplementowania, ale może ona spowodować zastąpienie ważnych danych, jeśli przed rozpoczęciem tworzenia zaplanowanej kopii zapasowej w stacji taśm będzie niewłaściwa taśma. Tej metody nie zaleca się, jeśli autonomiczna stacja taśm taśm jest współużytkowana z innymi programami.

Metoda zarządzana

Aby zastosować tę metodę, należy oznaczyć taśmy (jedną dla każdego dnia tygodnia), a następnie zaplanować cotygodniowe tworzenie kopii zapasowej (jednej każdego dnia). Jedyna ręczna interwencja, jaka jest wymagana, to wyjęcie poprzedniej nocnej taśmy kopii zapasowej z autonomicznej biblioteki taśm i włożenie do niej następnej nocnej taśmy. Tę ręczną operację może wykonać dowolna osoba (niekoniecznie specjalista) w dowolnym momencie przed następną sesją tworzenia zaplanowanej kopii zapasowej.

W następnych sekcjach opisano podstawowe pojęcia oraz kroki niezbędne do przygotowania i oznaczenia taśm. Wyjaśniono również, jak zaplanować używanie taśm przez program Ntbackup. Posłużono się skróconym przykładem, w którym co noc (od poniedziałku do piątku) tworzona jest normalna kopia zapasowa, przy czym taśma jest za każdym razem zapisywana. W zależności od konkretnych potrzeb, można tworzyć przyrostowe kopie zapasowe w trakcie tygodnia oraz pełną kopię zapasową w weekend, używając różnych zestawów taśm. Zanim program Ntbackup będzie mógł użyć taśmy, trzeba ją umieścić w puli nośników importu, puli nośników wolnych lub puli nośników kopii zapasowej Menedżera magazynu wymiennego.

Nośnik importu to nośnik, który Menedżer magazynu wymiennego rozpoznaje jako zgodny z zainstalowanym programem, na przykład Ntbackup, ale który nie został jeszcze skatalogowany ani przeniesiony do puli nośników. Jeśli program Ntbackup wykryje w puli nośników importu nośnik, który rozpoznaje, pojawia się pytanie, czy nośnik ten ma zostać zaimportowany. Po zaimportowaniu nośnika można go użyć do przywrócenia danych lub utworzenia nowej kopii zapasowej.

Nośnik wolny to nośnik, który Menedżer magazynu wymiennego przygotował do użycia przez dowolny program, zapisując etykietę nośnika wolnego. Program pobiera taśmę z puli nośników wolnych za pierwszym razem, gdy taśma jest używana, a następnie umieszcza tę taśmę w swojej puli nośników, do użycia w przyszłych zadaniach.

Przygotowanie taśmy

Aby przygotować każdą taśmę, której ma używać program Ntbackup, należy wykonać następujące kroki.

UWAGA: Ta operacja zapisuje na każdej taśmie etykietę nośnika wolnego.
 1. Używając przystawki Zarządzanie komputerem, rozwiń węzeł Magazyn, rozwiń węzeł Magazyn wymienny, a następnie rozwiń węzeł Lokalizacje fizyczne.
 2. Znajdź i rozwiń węzeł odpowiadający urządzeniu taśmowemu, a następnie kliknij ikonę Nośnik w folderze urządzenia taśmowego.
 3. Włóż taśmę do stacji taśm. Menedżer magazynu wymiennego odczytuje taśmę i w prawym okienku wyświetla pulę nośników, w której umieszczona jest taśma (dla nowego nośnika jest to zazwyczaj pula nośników nierozpoznanych).
 4. W tym prawym okienku kliknij taśmę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Przygotuj. Możesz monitorować kolejkę roboczą tej operacji, aby mieć pewność, kiedy jest ona zakończona, albo możesz poczekać, aż jej stan zmieni się na „bezczynna, dostępna”, a stan puli nośników — na „wolna”.
 5. Po zapisaniu etykiety możesz wyjąć taśmę, klikając ją prawym przyciskiem myszy, a następnie klikając polecenie Wysuń. Uruchomiony zostaje Kreator wysuwania nośników, który przenosi taśmę do biblioteki nośników offline.
 6. Powtórz kroki 3-5 dla każdej taśmy, którą chcesz przygotować. Pamiętaj, że program Ntbackup podczas sesji tworzenia kopii zapasowej może używać tylko taśm przygotowanych. Oblicz, ile taśm wymaga przyjęta strategia tworzenia kopii zapasowych, i przed przejściem do następnej sekcji przygotuj każdą taśmę.

Oznaczanie taśmy

Po przygotowaniu taśm należy użyć programu Ntbackup do zapisania etykiety formatu taśm Microsoft (MTF) z nazwą opisującą zawartość taśmy. Po zapisaniu etykiety można zaplanować wielokrotne używanie danej taśmy przez program Ntbackup, określając tę samą nazwę etykiety nośnika.

Aby oznaczyć każdą taśmę, której program Ntbackup ma używać wielokrotnie, należy wykonać następujące kroki.

UWAGA: Ta operacja zapisuje na każdej taśmie unikatową etykietę MTF. Upewnij się, że każda taśma ma unikatową nazwę, nawet jeśli używasz różnych zestawów taśm (co tydzień).
 1. Upewnij się, że przygotowana taśma jest w autonomicznej bibliotece taśm.
 2. Uruchom program Ntbackup, a następnie kliknij polecenie Kreator kopii zapasowych.
 3. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe Co ma zawierać kopia zapasowa, kliknij opcję Wykonaj kopię zapasową wybranych plików, dysków lub danych sieciowych.
 4. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogoweElementy do zapisania w kopii zapasowej, kliknij pojedynczy folder na dowolnym dysku lokalnym.
 5. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogoweGdzie ma być zapisana kopia zapasowa, w obszarzeTyp nośnika kopii zapasowej kliknij stację taśm, a w obszarzeNośnik kopii zapasowej kliknij opcję Nowy nośnik.
 6. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe Kończenie pracy Kreatora kopii zapasowych, kliknij przycisk Zaawansowane.
 7. Kontynuuj, dopóki nie zostanie wyświetlone okno dialogoweEtykieta kopii zapasowej. W tym oknie dialogowym możesz zmienić pola Etykieta kopii zapasowej i Etykieta nośnika. Informacje w polu Etykieta nośnika odróżniają każdą taśmę od innej. Pole Etykieta nośnika należy tak zmienić, aby zawierało opisowe informacje reprezentujące taśmę dla każdego dnia tygodnia. W przykładzie użytym w tym artykule używane są unikatowe nazwy, takie jak Poniedziałek-Pełna, Wtorek-Pełna itd. (jedna taśma dla każdego dnia).
 8. Kontynuuj pracę z kreatorem i rozpocznij tworzenie kopii zapasowej. Zostaje utworzona kopia zapasowa jednego folderu, a ponadto zostaje zapisana opisowa etykieta nośnika, której będzie można używać do planowania kopii zapasowych.
 9. Po zakończeniu procesu tworzenia kopii zapasowej zamknij program Ntbackup.
 10. Używając Menedżera magazynu wymiennego, wyświetl pulę nośników kopii zapasowej i sprawdź, czy jest w niej uprzednio oznaczona taśma. Kliknij tę taśmę prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić jej właściwości. Jeśli klikniesz boczną kartę, w polu Etykieta identyfikacyjna wyświetlona zostanie nazwa taśmy określona w kroku 7. Planując w przyszłości utworzenie kopii zapasowej określonego dnia, za każdym razem wybierzesz opcję ponownego zapisania tej nazwy.
 11. Kliknij taśmę prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenieWysuń, a następnie fizycznie oznacz taśmę, używając nazwy określonej w trakcie tworzenia kopii zapasowej.
 12. Powtarzaj powyższe kroki dla każdej taśmy, dopóki wszystkie nie będą miały prawidłowych etykiet nośników MTF.

Planowanie cotygodniowej kopii zapasowej

Zadania cotygodniowego tworzenia kopii zapasowej można zaplanować przy użyciu wbudowanego harmonogramu w programie Ntbackup. Można wybrać opcję utworzenia pliku wsadowego używanego z Kreatorem zaplanowanych zadań lub polecenie at schedule. Najpierw trzeba użyć programu Ntbackup do utworzenia pliku wyboru ustawień kopii zapasowej (.bks). Program Ntbackup używa go do wykrycia, które dyski/foldery/pliki ma zapisać w kopii zapasowej. Programu Ntbackup trzeba również użyć do skonstruowania ciągu wiersza polecenia kopii zapasowej, który będzie używany w pliku wsadowym, jeśli tworzenie kopii zapasowych jest planowane bez użycia harmonogramu kopii zapasowych.

Aby zaplanować cotygodniowe tworzenie kopii zapasowej:
 1. Uruchom program Ntbackup, a następnie kliknij polecenie Kreator kopii zapasowych.
 2. Wypełnij kolejne ekrany kreatora i wybierz odpowiednie woluminy lub foldery, które mają być zapisywane w kopii zapasowej każdej nocy.
 3. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogoweGdzie ma być zapisana kopia zapasowa, w obszarzeTyp nośnika kopii zapasowej kliknij stację taśm, a w obszarzeNośnik kopii zapasowej kliknij nazwę taśmy odpowiadającą nazwie dnia tygodnia, dla którego aktualnie planujesz kopię zapasową (na przykład Poniedziałek-Pełna).
 4. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe Kończenie pracy Kreatora kopii zapasowych, kliknij przycisk Zaawansowane.
 5. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogoweOpcje nośnika, kliknij opcjęZamień dane na nośniku tą kopią zapasową.
 6. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogoweEtykieta kopii zapasowej, zmień pole Etykieta nośnika, tak aby odpowiadało etykiecie nośnika bieżącej taśmy. Pozwoli to na użycie tej samej taśmy podczas tworzenia następnej kopii zapasowej dla danego dnia.
 7. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogoweKiedy ma być wykonana kopia zapasowa, kliknij opcję Później, a następnie wpisz opisową nazwę zadania.
 8. Kliknij przycisk Ustaw harmonogram i zaplanuj czas uruchomienia kopii zapasowej. Aby kopia zapasowa była wykonywana cyklicznie w określonym dniu tygodnia, kliknij pozycję Cotygodniowo na liście Zaplanuj zadanie.
 9. Powtórz powyższe kroki dla każdego dnia tygodnia, planując cotygodniowe tworzenie kopii zapasowej. Upewnij się, że używasz poprawnej etykiety nośnika w kroku 5 (odpowiadającej określonemu dniu tygodnia).
 10. Upewnij się, że oznaczona taśma dla bieżącej kopii zapasowej znajduje się w autonomicznej bibliotece taśm.
Jeśli chcesz zaplanować, że kopię zapasową (i dodatkowe zadania) będzie wykonywał plik wsadowy, możesz skopiować ciąg polecenia kopii zapasowej z zaplanowanego zadania kopii zapasowej, po wyświetleniu właściwości zaplanowanych zadań na karciePlanowanie zadań w programie Ntbackup albo używając narzędzia Zaplanowane zadania w Panelu sterowania. Następnie możesz wkleić ten ciąg do osobnego pliku wsadowego, odpowiednio go zmodyfikować i zaplanować zadanie, używając poleceniaat lub Harmonogramu zadań.

Oto przykład ciągu wiersza polecenia kopii zapasowej skopiowanego z właściwości opisanej powyżej zaplanowanej kopii zapasowej:
C:\WINNT\system32\ntbackup.exe backup "@C:\Documents and Settings\bkupuser\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows NT\NTBackup\data\daily.bks" /n "Poniedziałek-Pełna" /d "Poniedziałkowa pełna kopia zapasowa" /v:no/r:no /rs:no /hc:on /m normal /j "Zadanie poniedziałkowe" /l:f /t "Poniedziałek-Pełna"
UWAGA: Ostatnim parametrem może być /g {guid}. Podobnie jak parametr /t "nazwa_taśmy", reprezentuje on identyfikator nośnika logicznego Menedżera magazynu wymiennego. Identyfikator {guid} jest 32-bajtową wartością w formie "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx". Jako identyfikatora taśmy w pliku wsadowym można użyć jednego z tych parametrów. Wartości {guid} można nie tylko odczytać we właściwościach zaplanowanego zadania kopii zapasowej, ale można je również pobrać dla wszystkich nośników logicznych, używając następującego polecenia Rsm.exe. Wartości {guid} nie są wyświetlane w kolejności, więc trudno jest określić, która reprezentuje którą taśmę.
Rsm.exe view /tnośnik_logiczny /guiddisplay
Narzędzie wiersza polecenia Rsm.exe można również uruchomić w pliku wsadowym w celu poinstruowania Menedżera magazynu wymiennego, żeby wysunął taśmę po zakończeniu wykonywania kopii zapasowej. Użyj następującego polecenia Rsm.exe, aby uzyskać nazwy nośników fizycznych do użycia z poleceniem eject:
rsm view /tnośnik_fizyczny

NOŚNIK_FIZYCZNY

Poniedziałek-Pełna - 1
Wtorek-Pełna - 1
Środa-Pełna - 1
Czwartek-Pełna - 1
Piątek-Pełna - 1
Polecenie zostało wykonane pomyślnie.

Po wykonaniu kopii zapasowej, w pliku wsadowym dla każdego dnia użyj poleceniarsm eject, aby wysunąć taśmę dla każdego dnia:
rsm eject /pf"Poniedziałek-Pełna - 1" /astart
W następującym przykładzie pokazano przykładowy plik wsadowy kopii zapasowej do uruchamiania w poniedziałek:
echo off
start /wait C:\WINNT\system32\ntbackup.exe backup "@C:\Documents and Settings\bkupuser\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows NT\NTBackup\data\daily.bks" /n "Poniedziałek-Pełna" /d "Poniedziałkowa pełna kopia zapasowa" /v:no/r:no /rs:no /hc:on /m normal /j "Zadanie poniedziałkowe" /l:f /t "Poniedziałek-Pełna"
rsm eject /pf"Poniedziałek-Pełna - 1" /astart

Metoda niezarządzana

Aby zastosować metodę niezarządzaną, wystarczy użyć przełącznika/um na końcu ciągu polecenia kopii zapasowej. Instruuje on program Ntbackup, aby znalazł pierwszą dostępna taśmę, sformatował ją, a następnie użył tej taśmy dla bieżącej operacji tworzenia kopii zapasowej. Aby określić urządzenie puli nośników (na przykład "8mm mp"), razem z przełącznikiem/um trzeba użyć przełącznika /p. Jeśli to zrobisz, nie możesz użyć następujących przełączników:
/a
/g
/f
/t
Jeśli użyjesz przełącznika/um, program Ntbackup szuka dostępnego nośnika w następujących pulach nośników:
 • Pula nośników wolnych
 • Pula nośników importu
 • Pula nośników nierozpoznanych
 • Pula nośników kopii zapasowej
Gdy program Ntbackup wykryje dostępną taśmę, wyszukiwanie zostaje zatrzymane, a taśma jest formatowana i używana bez monitowania o jakiekolwiek dane wejściowe. To polecenie nie dotyczy ładowarek taśm i powinno być używane tylko z autonomicznymi urządzeniami taśmowymi.

UWAGA: Niektóre tańsze autonomiczne stacje taśm nie powiadamiają Menedżera magazynu wymiennego o zmianie nośnika. Jeśli używasz tego typu urządzenia taśmowego, jeden z następujących komunikatów o błędzie jest rejestrowany w raporcie kopii zapasowej podczas następnego cyklu tworzenia kopii zapasowych:
 • Tej operacji nie wykonano, ponieważ nie było dostępnego żadnego nieużywanego nośnika.
  lub
 • Tej operacji nie wykonano, ponieważ nie odnaleziono podanego nośnika.
Aby zapobiec tym błędom, poszukaj rozwiązania lub obejścia w następującym artykule:
267574 Scheduled Backup May Fail After Changing Media
Jeśli używany jest przełącznik /um, zaleca się, aby nie używać przełącznika /n do oznaczenia nośnika. W zamian należy pozwolić, aby dla nazwy i opisu etykiety kopii zapasowej została domyślnie użyta data/godzina. Eliminuje to możliwość wystąpienia tej samej nazwy etykiety dla wielu taśm (w takim wypadku Menedżer magazynu wymiennego monituje o ręczne włożenie taśmy, a to z kolei uniemożliwia kontynuowanie/dokończenie nienadzorowanego tworzenia kopii zapasowej). Jeśli chcesz ponownie użyć tej samej taśmy dla zaplanowanej przyrostowej kopii zapasowej, zamiast używać przełącznika /um zastosuj opisaną wyżej metodę zarządzaną.

Oto przykład pliku wsadowego kopii zapasowej:
echo off  start /wait rsm.exe refresh /lf"Nazwa_biblioteki"  c:\winnt\system32\ntbackup.exe backup "@C:\Documents and  Settings\bkupuser\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows  NT\NTBackup\data\daily.bks" /v:no /r:no /rs:no /hc:on /m normal  /j "daily.job" /l:f /p "8mm mp" /um
Listę dostępnych przełączników programu Ntbackup oraz szczegółowe informacje dotyczące przełączników użytych w tych przykładach, można wyświetlić z pliku Pomocy programu Ntbackup, wpisując w wierszu polecenia następujące polecenie:
ntbackup /?
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
234492 Windows Backup Creates New Tape GUID When Writing New Label
267574 Scheduled Backups Fail on Standalone Tape Drives After Changing Media
243260 Changed Parameters for Scheduled Backup Job May Not Be Saved


Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

269600 Hewlett-Packard SureStore Tape Drive May Not Work
242881 Advanced Settings Are Not Honored with Scheduled Backups
264604 Scheduled Backup Jobs May Not Run As Expected

nienadzorowana zaplanowana autonomiczna kopie zapasowe kbfaqw2kperf
Właściwości

Identyfikator artykułu: 239892 — ostatni przegląd: 10/26/2007 18:39:00 — zmiana: 2.3

 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • kbhowto kbfaq kbproductlink KB239892
Opinia