Polecenia COPY, XCOPY i MOVE — zmiany dotyczące funkcji zastępowania w systemie Windows

Uwaga
Ten artykuł dotyczy systemu Windows 2000. Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows 2000 zostało zakończone 13 lipca 2010.Centrum rozwiązań dotyczących zakończenia świadczenia pomocy technicznej dla systemu Windows 2000 to witryna umożliwiająca rozpoczęcie planowania strategii migracji z systemu Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zasady cyklu pomocy technicznej firmy Microsoft.
Streszczenie
Aby zapewnić zgodność programu Cmd.exe z powłokami poleceń systemów Microsoft MS-DOS 6.x i Microsoft Windows 95 (programem Command.com), firma Microsoft dodała do niego obsługę ostrzeżeń dotyczących zastępowania. W przypadku kopiowania lub przenoszenia plików z jednej lokalizacji do drugiej, jeśli dany plik już istnieje w folderze docelowym, jest wyświetlane specjalne ostrzeżenie z monitem o potwierdzenie przed zastąpieniem tego pliku.

To działanie jest sterowane za pomocą przełącznika /y.
Więcej informacji
Te informacje są obecnie udokumentowane w poleceniach copy /?, xcopy /? oraz move /?. Informacje o przełącznikach dotyczące poszczególnych poleceń obejmują następujące elementy:

Polecenie Move

Umożliwia przenoszenie plików i zmienianie nazw plików i katalogów.Aby przenieść jeden lub więcej plików:MOVE [/Y | /-Y] [dysk:][ścieżka]nazwa_pliku1[,...] miejsce_doceloweAby zmienić nazwę katalogu:MOVE [/Y | /-Y] [dysk:][ścieżka]nazwa_katalogu1 nazwa_katalogu2 [dysk:][ścieżka]nazwa_pliku1 Określa lokalizację i nazwę pliku             lub plików, które mają zostać przeniesione. miejsce_docelowe       Określa nową lokalizację pliku. Nazwa miejsca docelowego             może się składać z litery dysku i dwukropka,             nazwy katalogu lub połączenia tych określeń. W przypadku przenoszenia             tylko jednego pliku można również dołączyć nazwę pliku, jeśli             przenoszony plik ma mieć zmienioną nazwę. [dysk:][ścieżka]nazwa_katalogu1 Określa katalog, którego nazwa ma zostać zmieniona. nazwa_katalogu2        Określa nową nazwę katalogu. /Y           Wyłącza monitowanie o potwierdzenie zamiaru             zastąpienia istniejącego pliku docelowego. /-Y           Powoduje monitowanie o potwierdzenie zamiaru zastąpienia             istniejącego pliku docelowego.Przełącznik /Y można wstępnie ustawić w zmiennej środowiskowej COPYCMD.Jego działanie może zostać zastąpione przy użyciu przełącznika /-Y w wierszu polecenia. Działaniem domyślnym jestmonitowanie dotyczące zastępowania, chyba że polecenie MOVE zostanie wykonanez poziomu skryptu wsadowego.				

Polecenie Xcopy

Umożliwia kopiowanie plików i drzew katalogów.XCOPY źródło [miejsce_docelowe] [/A | /M] [/D[:data]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W]              [/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/H] [/R] [/T] [/U]              [/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/-Y] [/Z]              [/EXCLUDE:plik1[+plik2][+plik3]...] źródło    Określa pliki do skopiowania. miejsce_docelowe Określa lokalizację i/lub nazwy nowych plików. /A      Kopiuje tylko pliki z ustawionym atrybutem archiwum,        nie zmienia tego atrybutu. /M      Kopiuje tylko pliki z ustawionym atrybutem archiwum,        wyłącza ten atrybut. /D:m-d-r   Kopiuje pliki zmienione określonego dnia lub później.        Jeśli data nie zostanie podana, kopiuje tylko te pliki,        dla których godzina pliku źródłowego jest późniejsza niż godzina pliku docelowego. /EXCLUDE:plik1[+plik2][+plik3]...        Określa listę plików zawierających ciągi. Gdy dowolny        ciąg odpowiada dowolnej części ścieżki bezwzględnej pliku przeznaczonego do        skopiowania, plik ten zostanie wyłączony z kopiowania. Na        przykład określenie ciągu \obj\ lub .obj spowoduje wyłączenie        wszystkich plików w katalogu obj lub odpowiednio wszystkich plików        z rozszerzeniem OBJ. /P      Monituje przed utworzeniem pliku docelowego. /S      Kopiuje katalogi i podkatalogi z wyjątkiem pustych. /E      Kopiuje katalogi i podkatalogi łącznie z pustymi.        Analogicznie do przełącznika /S /E. Można używać do modyfikowania przełącznika /T. /V      Weryfikuje każdy nowy plik. /W      Monituje o naciśnięcie klawisza przed skopiowaniem. /C      Kontynuuje kopiowanie nawet w przypadku wystąpienia błędów. /I      Jeśli miejsce docelowe nie istnieje, a kopiowanych jest więcej plików niż jeden,        przyjmuje, że miejsce docelowe na pewno jest katalogiem. /Q      Nie wyświetla nazw plików podczas kopiowania. /F      Wyświetla pełne źródłowe i docelowe nazwy plików podczas kopiowania. /L      Wyświetla pliki, które zostaną skopiowane. /H      Kopiuje również pliki ukryte i systemowe. /R      Zastępuje pliki tylko do odczytu. /T      Tworzy strukturę katalogów, ale nie kopiuje plików. Nie        uwzględnia pustych katalogów ani podkatalogów. Przełącznik /T /E uwzględnia        puste katalogi i podkatalogi. /U      Kopiuje tylko pliki, które już istnieją w miejscu docelowym. /K      Kopiuje atrybuty. Użycie zwykłego polecenia Xcopy spowoduje zresetowanie atrybutów tylko do odczytu. /N      Kopiuje przy użyciu wygenerowanych nazw krótkich. /O      Kopiuje informacje o własności pliku i liście kontroli dostępu (ACL). /X      Kopiuje ustawienia inspekcji pliku (uwzględnia przełącznik /O). /Y      Wyłącza monitowanie o potwierdzenie zamiaru zastąpienia        istniejącego pliku docelowego. /-Y     Powoduje monitowanie o potwierdzenie zamiaru zastąpienia        istniejącego pliku docelowego. /Z      Kopiuje pliki z sieci w trybie ponownego uruchamiania.Przełącznik /Y można wstępnie ustawić w zmiennej środowiskowej COPYCMD.Jego działanie może zostać zastąpione przy użyciu przełącznika /-Y w wierszu polecenia.				

Polecenie Copy

Umożliwia skopiowanie jednego lub więcej plików do innej lokalizacji.COPY [/V] [/N] [/Y | /-Y] [/Z] [/A | /B ] źródło [/A | /B]   [+ źródło [/A | /B] [+ ...]] [miejsce_docelowe [/A | /B]] źródło    Określa plik lub pliki do skopiowania. /A      Wskazuje plik tekstowy ASCII. /B      Wskazuje plik binarny. miejsce_docelowe Określa katalog i/lub nazwę nowych plików. /V      Weryfikuje poprawność zapisu nowych plików. /N      Używa krótkiej nazwy pliku (jeśli jest dostępna) podczas kopiowania pliku        o nazwie w innym formacie niż 8kropka3. /Y      Wyłącza monitowanie o potwierdzenie zamiaru zastąpienia        istniejącego pliku docelowego. /-Y     Powoduje monitowanie o potwierdzenie zamiaru zastąpienia        istniejącego pliku docelowego. /Z      Kopiuje pliki z sieci w trybie ponownego uruchamiania.Przełącznik /Y można wstępnie ustawić w zmiennej środowiskowej COPYCMD.Jego działanie może zostać zastąpione przy użyciu przełącznika /-Y w wierszu polecenia. Działaniem domyślnym jestmonitowanie dotyczące zastępowania, chyba że polecenie COPY zostanie wykonanez poziomu skryptu wsadowego.Aby dołączyć pliki, należy określić pojedynczy plik dla miejsca docelowego, ale wiele plikówdla źródła (przy użyciu symboli wieloznacznych lub formatu plik1+plik2+plik3).				
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 240268 — ostatni przegląd: 01/08/2014 15:33:00 — zmiana: 1.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbinfo KB240268
Opinia